Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

za projekte NVO, lokalnih samouprava, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika - Maj 2015.

Uvodnici

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Građanske inicijative

„Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji” nastao je pre osam godina, kao zajednički projekat tadašnjeg Tima potpredsednika Vlade Republike Srbije za smanjenje siromaštva (sadašnji Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Građanskih inicijativa. Vodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Korisnici ovih fondova mogu biti organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije, zadužbine, sindikati itd.), opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci. Namera autora Vodiča jeste da kreiranjem sveobuhvatne baze informacija o mogućnostima za finansiranje različitih aktivnosti doprinesu demokratizaciji društva i većoj participaciji građana, kao i da podstaknu saradnju između različitih aktera u društvu.

Građanske inicijative se već 18 godina bave jačanjem civilnog društva kroz treninge, mentorsku podršku, konsultacije i informisanjei slično. Naše iskustvo pokazuje da je dostupnost informacija koje daje Vodič naročito važna za nove organizacije i manje organizacije sa sedištem van Beograda. Predstavlja nam veliko zadovoljstvo da učešćem u kreiranju Vodiča i na ovaj način pružimo podršku i obezbedimo što više neophodnih informacija za potencijalno finansiranje organizacija kojima su te informacije manje dostupne.

Posebna važnost ovog dvanaestog izdanja Vodiča leži u činjenici da se veći broj donatora koji su u prethodnim decenijama ulagali u razvoj društva u Srbiji povlači ili smanjuje svoje fondove, kao i da se modeli finansiranja menjaju, posebno u svetlu evropskih integracija, te je neophodno da se sve ove informacije učine što dostupnijim. Zbog toga su uloženi dodatni napori da se istraže potencijalni donatori koji nemaju sedište u Srbiji i koji deluju globalno. Sa druge strane, primetan je porast broja domaćih fondacija. U prvom izdanju „Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji” mogle su se pronaći informacije o programima: 76 donatora, od čega je domaćih bilo svega 10, dok najnovije dvanaesto izdanje sadrži informacije o 132 donatora, od čega su 50 domaća.

Lista domaćih i stranih izvora finansiranja koji su deo dvanaestog Vodiča, nije potpuni spisak svih izvora finansiranja koji su dostupni zainteresovanim stranama, već samo onih koji su se odazvali pozivu da se informacija o sredstvima koja dodeljuju nađu u Vodiču, kao i onih koji ove informacije javno objavljuju na svojim internet stranicama.

Kako su podaci u Vodiču podložni promenama i zahtevaju blagovremeno ažuriranje, molimo zainteresovane donatore da o novinama u svojim programima obaveste tim Građanskih inicijativa. Istovremeno, upućujemo sve zainteresovane korisnike da redovno proveravaju sajtove potencijalnih donatora zbog mogućih promena i objavljivanja novih konkursa i javnih poziva.

Zahvaljujemo se svim saradnicima, donatorima i institucijama koji su dali svoj doprinos u kreiranju ovog izdanja Vodiča.

Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa

E-mail: vodic-review@gradjanske.org

Web: www.gradjanske.org

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Pred vama je dvanaesti po redu Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja koji predstavlja dragoceni informativni priručnik potencijalnih finansijskih izvora za organizacije civilnog društva u Republici Srbiji.

Pitanje finansijske održivosti civilnog društva, unapređenje finansijske perspektive, kao i uspostavljanje mehanizama za transparentno finansiranje programskih i projektnih aktivnosti organizacija civilnog društva predstavljaju neke od ključnih aktivnosti ove institucije. Iz tog razloga je rad na izradi i stalnom unapređenju ovog informativnog priručnika koji je pred vama značajan korak u ispunjenju mandata Kancelarije koji joj je poveren od strane Vlade Republike Srbije.

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja daje jedan širok, integralni pregled potencijalnih finansijskih izvora, što obezbeđuje ne samo organizacijama bolju informisanost i mogućnost planiranja već je od značaja i za međunarodnu zajednicu u Republici Srbiji kao potencijalni osnov za bolje planiranje i koordinaciju budućeg obima i oblasti podrške, a u cilju obezbeđivanja efektivnijeg i efikasnijeg investiranja u razvojne programe.

Kancelarijа za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je u 2015. godini izradila dvanaesto izdanje ovog Vodiča kako bi zadržala i osnažila svoj sistemski pristup jednom od prioriteta u procesu uspostavljanja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji - unapređenju mehanizama za transparentno i održivo finansiranje civilnog društva.

Verujemo da će i ovogodišnji Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu - pomoć i podršku organizacijama civilnog društva ali i svim drugim zainteresovanim stranama i da će omogućiti efikasnije i svrsishodnije planiranje, kao i primenu budućih zajedničkih projekata.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

E-mail: office@civilnodrustvo.gov.rs

Web: civilnodrustvo.gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, pripremili su novo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji, za 2015. godinu. Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Kroz Vodič se daje odgovar na veoma često pitanje koje se čuje u Srbiji ─ kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu, Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovijim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, kao i državnih institucija.

Nadamo se da će i ovo izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građana i građanki.

Žarko Šunderić, menadžer Tima

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije

E-mail: sipru@gov.rs

Web: www.socijalnoukljucivanje.gov.rs

O Vodiču kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja - Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Planiranje projekata ima dve osnovne faze: prvu, u kojoj se ideje pretvaraju u predloge konkretnih projekata sa jasnim ciljevima, rezultatima i rokovima za njihovo ostvarenje i drugu, kada za realizaciju treba potražiti finansijska sredstva donatora. Ko god da je radio na pripremi projekata, može potvrditi da je lakše pripremiti projekat nego obezbediti sredstva za njegovo finansiranje.

Donatorska sredstva, ne samo da su ograničena nego se moraju tražiti na različitim adresama i koristiti pod uslovima koji mnogima često nisu ostvarivi ili čije razumevanje zateva dodatna znanja i obuke. Stoga, već uspostavljena tradicija izrade pregleda potencijalnih sredstava za koje organizacije civilnog društva lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu direktno da apliciraju kod raznih donatora predstavlja dragocenu pomoć brojnim društvenim partnerima da svoje inicijative i realizuju.

Borba protiv siromaštva i ublažavanje njegovih teških posledica na mnoge ljude koji se sami i bez pomoći sa strane ne mogu nadati boljem životu vrlo je težak posao. Lakše je ako se teret podeli između društvenih partnera - državnih organa i institucija i društvenih organizacija i udruženja građana. Očekujemo da će jednostavno upućivanje na donatorske adrese i upoznavanje sa uslovima za podnošenje projekata doprineti da se mnogi dobri projekti i inicijative brže i efikasnije realizuju na dobrobit onih kojima su najpotrebniji.

Nadamo se da smo stvorili efikasan instrument koji će olakšati identifikovanje potreba i omogućiti efikasno povezivanje sa donatorima. Voleli bismo ako bi lakša dostupnost i bolje poznavanje donatora imalo za rezultat nove ideje, inicijative i projekte jasno usmerene na rešavanje problema siromaštva u najugroženijim zajednicama.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

Ana Ilić, pomoćnik direktora

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Web: www.seio.gov.rs

Inostrani izvori finansiranja

1.  Ambasada Japana u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of Japan

Naziv programa:

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

Cilj programa/projekta

Kao deo zvanične razvojne pomoći (ODA), vlada Japana nudi finansijsku pomoć za razvojne projekte inicirane od lokalnih zajednica u cilju zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba.

Poznata kao „Program donacija za osnovne potrebe stanovništva” (POPOS), ova pomoć ima za cilj da kroz sprovođenje projekata obezbedi i doprinese jačanju zajednice i zadovolji osnovne ljudske potrebe na poljima kao što su: zdravstvena zaštita, osnovno obrazovanje, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, smanjenje siromaštva, kao i sve druge oblasti koje se odnose na osnovne ljudske potrebe.

Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (npr.: zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrih čvorova, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne za vodu i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo.

Oblast podrške

Pružanje podrške raznim razvojnim potrebama, kao što su:

 • zdravstvo,
 • obrazovanje,
 • očuvanje životne sredine,
 • socijalna zaštita.

Geografska oblast

Srbija i Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Neki primeri potencijalnih korisnika su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije), ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine, ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila tekuće do kraja marta naredne godine. Uzmite u obzir da Ambasada Japana dobija veliki broj molbi tokom čitave godine (godišnje se prima više od 250 molbi iz čitave Srbije), ali da nije u mogućnosti da na sve njih pozitivno odgovori. Ipak, Ambasada Japana će poslati pismeni odgovor na molbu svim aplikantima.

Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana jeste slanje uredno popunjene dokumentacije regularnom poštom Ambasadi Japana u Beogradu.

Neophodna dokumentacija:

1. aplikacioni formular mora biti popunjen na engleskom jeziku (možete ga preuzeti OVDE),

2. tri ponude od različitih ponuđača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate; ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i, ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika, bez carine; Ambasada Japana preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine, ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i slično) budu navedeni,

3. udruženja građana, OCD, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike Srbije), tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo, moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR),

4. ne postoji obaveza, ali Ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan budžet za pojedinačan projekat jeste deset miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Kontaktirajte sa osobljem Ambasade Japana za detaljnije informacije.

Trajanje projekta

Nakon potpisivanja ugovora o donaciji, projekat mora biti implementiran u roku od jedne godine. Donirana roba i izvedeni radovi će biti povremeno kontrolisani od osoblja Ambasade Japana narednih nekoliko godina nakon završetka projekta. Da bi projekat bio odabran, stavlja se visok prioritet na - urgentnost, održivost projekta, broj korisnika i slično. Nakon napravljenog užeg izbora, osoblje Ambasade Japana će posetiti kandidata kako bi steklo uvid u trenutnu situaciju i prikupilo podatke o izvodljivosti potencijalnog projekta. Nakon ponovne procene na osnovu poseta aplikantima, Ambasada Japana će aplicirati Ministarstvu spoljnih poslova u Tokiju sa konačnom listom projekata. Nakon odobrenja iz Tokija, Ambasada Japana će zaključiti ugovore o donaciji.

Ograničenja

Fizička licane mogu konkurisati za POPOS donacije, jer je ovaj vid pomoći namenjen zajednici. Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, imajte u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu), a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucijaSamo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

Posebni zahtevi

Osim prihvatanja opštih načela POPOS programa, Ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve.

Kontakt

Ambasada Japana

Trešnjinog cveta 13
11070 Novi Beograd

Srbija
Tel.: +381 11 301 28 00
E-mail: info@s1.mofa.go.jp

Web: http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/srpski_index.html

2.  Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Royal Netherlands Embassy

Naziv programa:

Program ambasade MATRA

Cilj programa/projekta

Opšti cilj programa „Matra” jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene na vladavini prava, sa prostorom za dijalog vlade i civilnog društva izgradnja kapaciteta i osnaživanje institucija civilnog društva i vlade i jačanje bilateralnih odnosa.

Pod okriljem MATRA, ambasada Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva, državnih ustanova i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u oblasti vladavine prava.

Oblast podrške

1. Zakonodavstvo i pravosuđe:

 • zakonodavstvo: novi zakoni i amandmani na postojeće zakone, zakonodavni proces i materija zakonodavstva, kao i pomoć u sprovođenju zakona u jednom od subjekata pomenutih u ovom delu,
 • organizacija pravosuđa i profesionalnog, efikasnog, nezavisnog, predvidivog, nepristrasnog, transparentnog i iskrenog sprovođenja pravde,
 • sprovođenje zakona, borba protiv kriminala, istrage i krivično gonjenje, uključujući i jačanje službe državnog tužioca,
 • usvajanje međunarodnih standarda u krivičnom pravu, suđenje ratnim zločincima u njihovim zemljama i saradnja sa međunarodnim tribunalima,
 • politike vezane za maloletnike: sistem krivičnog zakonodavstva o maloletnicima, usluge zaštite dece i borba protiv nasilja u porodici.

2. Državna uprava/javni red/policija:

 • dobra uprava, posebno:

a) osnaživanje mogućnosti potvrde, legitimnosti, predvidljivosti, transparentnosti i demokratskog karaktera aktivnosti koje preduzima vlada,

b) decentralizacija i deregulacija, upravljanje i finansiranje javnih službi,

c) borba protiv korupcije;

 • profesionalizacija policije - pre svega njen odnos sa opštom javnošću, državnom upravom i službom državnog tužioca - prevencija, integritet i vršenje policijskih dužnosti u zajednici,
 • reforma zatvora i uslovnog kažnjavanja,
 • osnaživanje imigracionog sistema, primena šengenskih propisa, čuvanje spoljnih granica EU i sprovođenje politike azila i migracija.

3. Ljudska prava i integracija manjina:

 • aktivnosti usmerene na jačanje kulture tolerancije, unapređenje ljudskih prava i zaštitu manjima, sa posebnim fokusom na:
 • jednaka prava za LGBT i
 • slobodu izražavanja (podršku nezavisnom položaju novinara i medijskih organizacija).

Geografska oblast

Srbija i Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva, državne ustanove i neprofitne obrazovne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Prijave se podnose ambasadi Holandije u Beogradu na e-mail adresu:

bel-os@minbuza.nl.

Prijave se podnose na engleskom jeziku, na standardnom obrascu koji je dostupan na veb-sajtu ambasade. Ne postoji rok za prijavljivalje. Program prima prijave tokom čitave godine, do utroška sredstava.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je od 25.000 do 50.000 evra.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je maksimalno dve godine.

Ograničenja

 • Program ambasade „Matra” namenjen je prvenstveno finansiranju projekata - lokalnih inicijativa usmerenih na vladavinu prava.
 • Prijave za finansiranje projekata moraju biti relevantne za ciljeve programa „Matra” i da se odnose isključivo na jednu od gorenavedenih tema.
 • Prijave mogu podnositi nevladine organizacije, državne ustanove i neprofitne obrazovne ustanove. Organizacije iz Holandije takođe mogu konkurisati za sredstva.
 • Sredstva programa ambasade „Matra” mogu se koristiti za finansiranje bilateralnih (G2G) projekata (vlada - vladi), projekata i razmena znanja između ministarstava Holandije i njihovih ekvivalentata u Srbiji i Crnoj Gori.

Za program ambasade „Matra” ne mogu da konkurišu:

 • humanitarne organizacije,
 • komercijalne aktivnosti,
 • projekti sa prevashodnim fokusom na akademske aktivnosti, npr. studije izvodljivosti, istraživanja, itd.,
 • projekti koji isključivo ili u velikoj meri imaju komponentu isporuke robe ili materijala,
 • infrastrukturni ili građevinski projekti,
 • stipendije
 • aktivnosti koje predstavljaju ponavljanje ranijih projekata,
 • aktivnosti zvaničnika ili diplomata usmerene na razmenu znanja ili administrativnu saradnju između holandskih ministarstava i njihovih ekvivalenata u Srbiji i Crnoj Gori (saradnja državne uprave).

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Aleksandra Kalinić

Ambasada Kraljevine Holandije

Simina 29                                            

11000 Beograd

Srbija                                                 

Tel.: + 381 11 20 23 900

Fax: + 381 11 20 23 999

E-mail: bel-os@minbuza.nl

Web: serbia.nlembassy.org

3.  Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Royal Norwegian Embassy in Belgrade

Naziv programa:

Fond Ambasade

Cilj programa/projekta

Kao sastavni deo ukupne pomoći Norveške Zapadnom Balkanu, ambasada Norveške u Beogradu upravlja programom grantova za razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji (FYROM).

Oblasti pomoći

Oblast pomoći obuhvata sledeće:

 • vladavinu prava, dobro upravljanje i borbu protiv korupcije,
 • reformu sektora odbrane i bezbednosti,
 • mir, pomirenje, manjine i ljudska prava, ugrožene grupe i rodna pitanja,
 • ekonomski razvoj i preduzetništvo,
 • pitanja vezana za energetiku, ekologiju i klimu.

Geografsko područje

Srbija, Crna Gora i Makedonija (FYROM)

Ko može da konkuriše?

Pomoć bi trebalo da koristi svim nivoima društva. Najčešće konkurišu institucije i organizacije iz javnog sektora ili civilnog društva. Posebno važne ciljne grupe su etničke manjine, deca, mladi i žene.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond ambasade je otvoren tokom čitave godine. Prijave se procesuiraju tokom budžetske godine. Taj proces obično traje nekoliko meseci, tako da se od kandidata zahteva da se prijave najmanje tri meseca pre planiranog početka bilo koje projektne aktivnosti. Po prijemu kompletne prijave, kandidat će od ambasade dobiti potvrdu i procenu trajanja procesa odlučivanja. Za više informacija videti na: http://www.norveska.org.rs/News_and_events/Development-support/Embassy-Fund/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen minimalni iznos, a maksimalni iznos ide do 750.000 norveških kruna (oko 100.000 evra).

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do jedne godine

Ograničenja

Komercijalne organizacije nemaju pravo da konkurišu, ali mogu učestvovati u troškovima projekta ukoliko se od njih nabavljaju usluge. Infrastrukturna podrška može biti uzeta u obzir samo ukoliko se obezbedi sufinansiranje. Troškovi koje grant ne može da pokriva su sledeći: finansiranje izvoza, uvoza ili marketinga robe ili usluga, operativni troškovi van početnih troškova u početnoj fazi, uspostavljanje aktivnosti u Norveškoj, razvoj ili testiranje novih tehnologija, transport humanitarne pomoći.

Posebni zahtevi

Ambasada će razmatrati samo kompletne prijave podnete na engleskom jeziku poslate imejlom i koje sadrže sve potrebne dodatke (propisni obrazac prijave - S51, budžet, potvrdu o registraciji, statut organizacije, spisak sa referencama i bilanse). Nije potrebno slati štampane primerke. Poželjno je da svi dokumenti budu poslati u obliku koji omogućava lekturu (na primer, ne kao PDF već kao Word ili Excel dokumente).

Kontakt

Sava biznis centar, VI sprat
Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd

Srbija
Tel.: +381 (0)11 3208 000

E-mail: emb.belgrade@mfa.no i projects.belgrade@mfa.no

Naziv programa:

Jačanje civilnog društva u Srbiji

Cilj programa/projekta

Ovaj program pokrenut je u jesen 2011. godine sa namerom da obnovi, poveća i usredsredi pomoć koju Norveška daje za civilno društvo. Cilj je da se pomogne civilnom društvu da doprinese raznolikosti, kapacitetu i uticaju na društveni razvoj i javni diskurs u Srbiji. Predviđeno trajanje programa je tri godine, a ukupan iznos je trideset miliona norveških kruna (četiri miliona evra).

Oblast podrške

Oblast podrške obuhvata organizacije civilnog društva koje doprinose raznolikosti, kapacitetu i uticaju na društveni razvoj i javni diskurs u Srbiji.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva koje doprinose raznolikosti, kapacitetu i uticaju na društveni razvoj i javni diskurs u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[1]

Rok za podnošenje prijava je 29. mart 2015. godine. U procesu odlučivanja učestvuje tim od najmanje 15 osoba i on se sastoji od nekoliko faza razmatranja. U procesu odlučivanja učestvuje osoblje ambasade, tri spoljna konsultanta i Savetovadvni odbor ambasade od šest članova.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je ukupno četiri miliona evra u periodu od 3 godine.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Sava biznis centar, VI sprat
Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd

Srbija
Tel.: +381 (0)11 320 80 00

E-mail: emb.belgrade@mfa.no i projects.belgrade@mfa.no

[1] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet-adresi: http://www.norveska.org.rs.

4.  Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Embassy of the United States, Belgrade

Naziv programa:

Program malih donacija Komisije za demokratiju 

Cilj programa/projekta

Cilj Programa malih grantova Demokratske komisije jeste da dodeljuje grantove za konkretne projekte koji podržavaju demokratiju i razvoj demokratskih institucija u Republici Srbiji. Grantovi će se prvenstveno dodeljivati nevladinim (NVO) i drugim neprofitnim organizacijama koje sprovode projekte u oblastima van Beograda. Maksimalni iznos jednog granta je 24.000 američkih dolara, ali se prednost daje manjim grantovima kako bi broj podržanih projekata bio veći. Da bi imao pravo da mu se prijava uzme u razmatranje, svaki kandidat mora biti registrovan na teritoriji Republike Srbije i da realizuje, ili namerava da realizuje, projekat čiji je cilj dalji razvoj demokratskih institucija u Srbiji, posebno na lokalu. Videti na: http://serbia.usembassy.gov/democracy-commission-small-grants-program.html.

Oblast podrške

Područja prioriteta Ambasade SAD su sledeća:

· transparentnost u vladi i vladavina prava i zakonske reforme,

· slobodan protok informacija (uključujući podršku nezavisnim medijima),

· informativne kampanje i obuke u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i korupcije,

· zaštita ljudskih prava,

· tržišna ekonomija,

· promocija civilnog društva i izgradnja asocijacija,

· rešavanje sukoba,

· jednakost - etnička i manjinska, kao i jednakost žena,

· javno obrazovanje i zagovaranje (uključujući i građansko vaspitanje),

· životna sredina.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati NVO i nezavisni mediji.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[2]

Za 2014/2015. godinu - konkurs traje 5-26. decembra 2014. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi se kreću 0-24.000 američkih dolara

Trajanje projekta

Trajanje projekta je jedna godina.

Ograničenja

Projekti koje NE finansira Demokratska komisija Ambasade SAD su sledeći:

 • oni koje podnesu organizacije i pojedinici koji nisu iz Srbije,
 • oni koji se odnose na stranačke političke aktivnosti,
 • konferencije i individualna putovanja u inostranstvo,
 • dobrotvorni rad i humanitarna pomoć,
 • kampanje prikupljanja sredstava,
 • komercijalni projekti,
 • projekti u oblasti umetnosti i kulture,
 • naučna istraživanja,
 • pojedinci koji nisu pridruženi organizaciji koja može da obezbedi dugoročnu održivost projekta,
 • programi sticanja veština ili obuke,
 • projekti koji predstavljaju dupliranje postojećih projekata.

Posebni zahtevi

I. Smernice za podnošenje prijava

 • Predlozi projekata trebalo da bi da sadrže sve informacije koje se traže u Obrascu za prijavljivanje. Predlozi projekata neće biti uzeti u razmatranje dok sve informacije ne budu primljene.
 • Iznosi u budžetu projekta moraju biti izraženi u američkim dolarima.
 • Budžet projekta ne bi trebalo da uključuje bilo kakve troškove napravljene van teritorije Republike Srbije, poput međunarodnog prevoza, kupovine robe ili plaćanja usluga u drugim zemljama, itd.
 • Honorari stalno zaposlenih na projektu (menadžera projekta, asistenta projekta, računovođe, itd.) ne bi trebalo da pređu 35% ukupnog budžeta projekta.
 • Projekat budžeta može sadržati bankarske troškove.
 • Grantovi se dodeljuju jednokratno. Uspešni kandidat ima pravo da se prijavi za drugi grant, ali drugi predlog projekta mora biti izrazito drugačiji od prvog koji je finansirala Demokratska komisija.

II. Dodela grantova i zahtevi u pogledu izveštavanja

 • Grantovi koji prelaze 3.000 američkih dolara isplaćivaće se u dve ili više rata preko bankarskih transfera u dinarima. Prva rata se prebacuje na račun u dinarima organizacije korisnika pre početka projekta. Podnosilac prijave mora podneti izveštaj o korišćenju prve rate sredstava pre no što puštanje druge rate bude odobreno. Dodatna sredstva neće biti isplaćena u slučaju da podnosilac prijave ne podnese izveštaj.
 • Po završetku projekta sve organizacije korisnici granta moraju izraditi zvanični izveštaj koji se sastoji od narativnog dela i finansijskog izveštaja. Isti izveštaj se podnosi Demokratskoj komisiji. Obrazac narativnog izveštaja i smernice za izradu finansijskog izveštaja mogu se dobiti od Odeljenja za odnose sa javnošću Ambasade SAD.

Kontakt

E-mail: DemComSerbia@state.gov

[2]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

5.  Ambasada Velike Britanije u Beogradu - Ministarstvo spoljnih poslova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

British Embassy Belgrade - Foreign and Commonwealth Office

Naziv programa:

Konkurs Fonda za sprečavanje sukoba, bezbednost i stabilnost za 2015/2016. godinu

Cilj programa/projekta

Ujedinjeno Kraljevstvo podržava sveobuhvatnu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova*.

Oblast podrške

Sredstvima ovog Fonda želi se podržati gorenavedeni cilj, i u tom smislu se primaju predlozi koji se bave sledećim oblastima:

 • podrška implementaciji sporazuma između Srbije i Kosova* tokom pregovora vođenih posredstvom EU;
 • promocija sklapanja novih sporazuma između Srbije i Kosova* u kontekstu pregovora koji se vode posredstvom EU i veće razumevanje prirode i implikacije istih ili već postojećih sporazuma od strane građana,
 • dalje unapređenje kvaliteta i dubine odnosa između Srbije i Kosova* - jačanje održivih veza i saradnje između institucija Srbije i Kosova* na nacionalnom ili podnacionalnom nivou; profesionalnih tela; komercijalnih ili ekonomskih aktera, uključujući privredne komore; organizacija civilnog društva; medija; omladinskih grupa i grupa u lokalnim zajednicama.

Geografska oblast

Srbija i Kosovo*

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • državne institucije na nacionalnom i lokalnom nivou,
 • organizacije civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou (uključujući i međunarodne NVO),
 • međunarodne organizacije i
 • partnerstva između organizacija u gorenavedena tri kriterijuma.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[3]

Predloge je potrebno podnositi u obliku koncepata koristeći obrasce Koncepta projekta (CSSF project form) uz navođenje indikativnog budžeta. Ukoliko ambasade budu zainteresovane za dalje razmatranje predloženog projekta, kandidati će biti zamoljeni da popune puni projektni dokument i detaljni budžet zasnovan na aktivnostima. Važno je znati da poziv na podnošenje punog projektnog dokumenta ne predstavlja automatski garanciju finansiranja. Rok za podnošenje predloga istekao je 7. aprila 2015. godine. Naredni poziv za podnošenje projektnih predloga planiran je da se objavi u periodu februar-mart 2016. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Projektne aktivnosti trebalo bi da traju deset meseci, sa očekivanim početkom ne pre 01. juna 2015. godine i završetkom pre 31. marta 2016. godine.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt:

E-mail: Belgrade.PPD@fco.gov.uk

Naziv programa:

Reuniting Europe Fund, za 2015/2016. godinu

Cilj programa

Reuniting Europe Fund promoviše stabilnost i napredak država Zapadnog Balkana i Turske, podržavajući reforme, neophodne za dostizanje kriterijuma za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Oblast podrške

Sredstvima ovog fonda podržava se gorenavedeni cilj, i u tom smislu, primaju se predlozi koji se bave sledećim oblastima:

 • podrška jačanju vladavine prava,
 • unapređenje zaštite temeljnih sloboda,
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala,
 • jačanje demokratskih institucija i prakse,
 • sprečavanje ilegalne migracije,
 • unapređenje ekonomskog upravljanja.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • državne institucije na nacionalnom i lokalnom nivou,
 • organizacije civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou (uključujući i međunarodne NVO),
 • konsultantske institucije.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[4]

Poziv za predloge potrebno je podnositi u obliku koncepata koristeći obrasce koncepta projekta (DIV-RE - Project Concept Bid Form) uz navođenje indikativnog budžeta (DIV-RE Activity Based Budget Form). Ukoliko ambasada bude zainteresovana za dalje razmatranje predloženog projekta, kandidati će biti zamoljeni da popune puni projektni dokument i detaljan budžet, zasnovan na aktivnostima. Važno je znati da poziv za podnošenje punog projektnog dokumenta ne predstavlja automatski garanciju finansiranja. Projekti za 2015/16. finansijsku godinu već su odobreni. Novi poziv za projektne predloge biće objavljen na zvaničnoj stranici britanske ambasade u Beogradu, krajem kalendarske 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Projektne aktivnosti trebalo bi da traju deset meseci, sa očekivanim početkom ne pre 01. juna 2015. godine i završetkom pre 31. marta 2016. godine.

Ograničenja

Projektni predlozi mogu predvideti trajanje od jedne ili više godine. Finansiranje odobrenih višegodišnjih projekata, ne garantuje se automatski, nakon marta 2016. godine.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: Belgrade.PPD@fco.gov.uk

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[3] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja

[4] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja

6.  Američki saveti za međunarodno obrazovanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

American Councils for International Education

Finansirano od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država

Naziv programa:

A-SMYLE (Аmeričko srpsko-crnogorski omladinski liderski program razmene)

Cilj programa/projekta

Program pruža priliku učenicima da saznaju više o građanskoj odgovornosti i aktivizmu u okviru lokalnih zajednica, da na licu mesta vide kako se sprovodi demokratija u SAD, kao i da upoznaju građane Amerike sa svojom zemljom i kulturom. Svi učesnici će boraviti kod porodica širom Amerike i pohađaće američke srednje škole.

Oblast podrške

Za školsku 2016/2017. godinu A-SMYLE dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola u Srbiji. Svim dobitnicima stipendija obezbeđena je povratna karta od kuće do Sjedinjenih Američkih Država, kao i džeparac za životne troškove. Biće im pokriveno medicinsko osiguranje, ne uključujući prethodne zdravstvene tegobe.

Geografsko područje

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati srednjoškolci koji dobro govore engleski jezik, upisani u prvi ili drugi razred, državljani Srbije, koji ispunjavaju zahteve US J-1 vize za srednjoškolce, koji su rođeni između 1.1.1999-15.7.2001. godine, koji nisu proveli više od tri meseca u poslednjih pet godina u SAD, koji imaju minimalan školski uspeh - dobar, pokazuju liderski potencijal i žele da doprinesu zajednici po povratku.

A-SMYLE program je namenjen i učenicima sa invaliditetom. Isti uslovi konkursa važe i za učenike sa hendikepom, s tom razlikom da učenici sa hendikepom treba da budu rođeni u period 15.3.1998-15.7.2001. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više podataka videti na: http://www.ac-see.org/programs/hs-citiesdates.htm.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije primenljivo

Trajanje projekta

Trajanje projekta odnosi se na školsku 2016/2017. godinu.

Ograničenja

Ograničenja su navedena u uslovima konkursa.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

American Councils for International Education

(Američki saveti za međunarodno obrazovanje)

Njegoševa 19a, 4. sprat

11000 Beograd

Srbija

Tel.:+381 11 630 39 33

Faks:+381 11 323 33 01

E-mail: belgrade@americancouncilssee.org

Web: www.ac-see.org i www.americancouncils.org

7.  ASTRAEA, lezbejska fondacija za pravdu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Astraea Lesbian Foundation For Justice

Naziv programa:

Globalno partnerstvo za ljudska prava LGBTI

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste globalno partnerstvo za ljudska prava LGBTI, jedinstvena inicijativa usmerena na ostvarivanje, sprovođenje i realizaciju ljudskih prava LGBTI osoba u ciljnim zemljama.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na prava LGBTI osoba.

Geografsko područje

Globalno partnerstvo za ljudska prava LGBTI: Kolumbija, Ekvador, Honduras, Indija, Kenija, Peru, Južna Afrika i Zapadni Balkan (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Srbija).

Ko može da konkuriše?

Astraea će razmatrati pisma o namerama organizacija na osnovu sledećih kriterijuma:

· predvođeni LGBTI osobama i namenjeni LGBTI osobama, posebno zajednice koje su oduvek marginalizovane i kojima se ne dodeljuje dovoljno sredstava (npr. omladina, migranti, etničke manjine, osobe sa invaliditetom),

· aktivno učešće i vođstvo članova zajednice,

· jasni, ostvarljivi inputi i rezultati, sa obrazloženjem načina na koji oni podržavaju postizanje razvojnih ishoda (videti dalje u tekstu) kroz mandat,

· organizacioni kapaciteti (npr. strategija, evaluacija, uprava, kadrovi),

· sposobnost upravljanja sredstvima granta,

· savezi sa drugim organizacijama i pokretima ljudskih prava i društvene pravde

Konkursna procedura i vremenski rok[5]

Svoja pisma o nameri pošaljite imejlom na sledeću adresu: LOI@astraeafoundation.org do 09. februara 2015. godine. Organizacije čija pisma o namerama budu odobrena dobiće obaveštenje i kompletan obrazac predloga do 19. februara 2015. godine koji je potrebno popuniti i poslati do 20. marta 2015. godine. Kandidati će dobiti obaveštenje o konačnoj odluci do jula 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Partnerskim aktivnostima i grantovima, Astraea i USAID se nadaju da će podstaći dolenavedene razvojne ishode u ciljnim zemljama:

Zapadni Balkan (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Srbija)

1. veće partnerstvo između države i civilnog društva u cilju postizanja jednake inkluzije LGBTI zajednica u politička prava,

2. nove zakonske zaštite za LGBTI zajednice u domenu priznavanja rodnog identiteta, priznavanja porodice i eliminacije nasilja,

3. uvođenje regionalnih i međunarodnih mehanizama da bi se obezbedila prava LGBTI zajednice u nacionalnom kontekstu,

4. povećani društveni angažman pripadnika LGBTI zajednice kroz osnažene i novonastale organizacije LGBTI osoba i izgradnju saveza (uključujući razvoj podrške za zajednice lezbejki, transrodnih i interseksualnih osoba), uključujući i na regionalnom nivou.

Kontakt

Astraea Lesbian Foundation For Justice

116 East 16th Street, 7th Floor

New York, NY 10003

Tel.: 1.212 529 80 21

Faks: 1.212 982 33 21

E-mail: info@astraeafoundation.org

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[5] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet-adresi: www.astraeafoundation.org.

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

8.  Balkanski fond za demokratiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States

Naziv programa:

Balkanski fond za demokratiju

Cilj programa/projekta

Balkanski fond za demokratiju (BTD) jeste inicijativa pružanja pomoći u grantovima koja podržava demokratiju, dobro upravljanje i evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi. Ovaj fond je osnovan 2003. godine kao zajednička inicijativa Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država, Agencije za razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Fondacije Čarls Stjuart Mot.

Oblast podrške

Prioritetne oblasti su sledeće:

· građanski aktivizam,

· osnaživanje i razvoj liderstva mladih,

· odgovorna vlada i dobro upravljanje,

· razvoj filantropije i kulture davanja,

· evroatlantske integracije,

· pomirenje.

Podržani projekti najčešće ostvaruju svoje ciljeve na jedan od sledećih načina: javne debate; razvoj liderstva; rad na javnim politikama; obrazovanje građana; razvoj mehanizama; javno zagovaranje; monitoring; implementacija i sprovođenje; rad na zajedničkim ciljevima; razmena primera dobre prakse; uspostavljanje mreža civilnog društva; ponovno odobrenje grantova; rad na pomirenju i jačanju regionalnog dijaloga.

Geografska oblast

Balkanski fond za demokratiju podržava regionalne i nacionalne projekte koji se sprovode u zemljama Zapadnog Balkana - Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Makedoniji i Srbiji. Takođe, BTD podržava relevantne regionalne inicijative koje mogu uključivati partnere iz Zapadne i Istočne Evrope, naročito iz Bugarske, Hrvatske i Rumunije.

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, lokalne samouprave ili nacionalne vlade, obrazovne institucije ili mediji registrovani u: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*, Makedoniji (FYROM) i Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Balkanski fond za demokratiju je od 2013. godine promenio način konkurisanja za podršku projektima. Organizacije koje su zainteresovane za finansiranje mogu tokom cele godine da pošalju imejl na engleskom jeziku na sledeću adresu: balkantrust@gmfus.org, u kome će kratko opisati ključne elemente projekta (do tri pasusa) i navesti okvirni iznos budžeta. Ukoliko postoji mogućnost podrške, programsko osoblje BTD-a će dati preporuku organizacijama da podnesu detaljan predlog projekta na prijavnim formularima.

Odluke o dodeli grantova se donose tri puta godišnje - u januaru, aprilu i septembru. Konačno odobrenje daje BTD komitet za dodelu grantova ili, u slučaju da su grantovi veći od 25.000 dolara, od strane Odbora poverenika Nemačkog Maršalovog fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen minimalni ni maksimalni iznos. Većina grantova je u vrednosti između 20.000 i 50.000 dolara, u zavisnosti od trajanja projekta i geografske pokrivenosti.

Trajanje projekta

Većina projekata koje podržava BTD traju do 12 meseci. Moguće je podneti zahtev za višegodišnje finansiranje (ovo se pre svega odnosi na regionalne projekte i projekte regrantiranja).

Ograničenja

Na konkurs se ne mogu prijavljivati pojedinci i političke partije. U obzir dolaze zajednički projekti nacionalnih i stranih organizacija, pod uslovom da BTD ne finansira administrativne troškove stranih organizacija.

Balkanski fond za demokratiju ne daje finansijsku pomoć za akademska istraživanja, akademske školarine i stipendije, događaje koji se organizuju samo jednom, putovanja, humanitarni i dobrotvorni rad, povratak izbeglica i interno raseljenih lica, verske aktivnosti, programe mikrofinansiranja, razvoj preduzeća, kreiranje/održavanje veb-sajtova, umetnost i nauku.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Tel.: +381 11 303 64 54

E-mail: balkantrust@gmfus.org

Web: www.gmfus.org

*  This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

9.  Branitelji ljudskih prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Civil Rights Defenders

Naziv programa:

Program podrške organizacijama civilnog društva

Cilj programa/projekta

Naša vizija jeste miran i bezbedan svet u kome vladaju sloboda i pravda za sve. Verujemo da svet u kome se poštuju ljudska prava i slobode predstavlja bezbednije mesto za život. Takođe, naša vizija je zasnovana na Helsinškoj deklaraciji iz 1975. godine, koja je potvrdila da su poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda značajan faktor mira, pravde i razvoja prijateljskih odnosa i saradnje između svih država. Da bismo ostvarili svoju viziju, ulažemo napore kako bismo osigurali da ljudi budu u mogućnosti da uživaju svoja građanska i politička prava. Ljudska prava nalaze se na meti u totalitarnim državama, kao i u novim i starim demokratijama. Prema tome, želimo da budemo aktivan činilac civilnog društva u Švedskoj i da osnažujemo branitelje ljudskih prava u zemljama u kojima vladaju nedemokratski režimi i državama u tranziciji sa diktatorskih režima ili ratnih sukoba. Težimo da pratimo poštovanje ljudskih prava od strane država, da zahtevamo odgovornost, pravdu i reparaciju u slučajevima kada je došlo do kršenja ljudskih prava. Ulažemo napore da obavestimo javnost o njihovim pravima i da lobiramo kod predstavnika vlasti i pružamo podršku braniteljima ljudskih prava na lokalnom nivou.

Oblast podrške

Naš opšti cilj jeste da unapredimo pristup ljudi slobodi i pravdi pomoću višeg stepena poštovanja njihovih građanskih i političkih prava. Da bismo to postigli, ulažemo napore da ostvarimo sledeće ciljeve:

 • ljudi su osnaženi da zahtevaju svoja ljudska prava dobijanjem:

- boljeg pristupa pravnoj pomoći,

- boljeg pristupa informacijama;

 • države preuzimaju odgovornost za poštovanje, zaštitu i ispunjavanje ljudskih prava pomoću:

- boljeg poštovanja ljudskih prava u zakonu i praksi,

- bolje implementacije normi i standarda ljudskih prava;

 • branitelji ljudskih prava na lokalnom nivou osnažuju se pomoću:

- unapređenja njihovih veština i stručnosti,

- snažnijih mehanizama zaštite branitelja ljudskih prava izloženih riziku.

Usredsređujemo se na sledećih deset ljudskih prava, a naše aktivnosti imaju za cilj zaštitu jednog ili više njih:

 • pravo na život i fizički integritet,
 • pravo na slobodu i bezbednost ličnosti,
 • pravo na pravično suđenje i delotvoran pravni lek,
 • pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života,
 • pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti,
 • pravo na slobodu izražavanja,
 • pravo na slobodu okupljanja i udruživanja,
 • pravo na zaštitu od govora mržnje i ratne propagande,
 • pravo na politička prava.

Deseti i najosnovniji deo naših aktivnost jeste promovisanje prava na zaštitu od diskriminacije. Uvek uzimamo u obzir aspekt diskriminacije da bismo skrenuli pažnju i zaštitili posebno ugrožene grupe.

Geografska oblast

Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva koje imaju iste vrednosti i ciljeve kao i Branitelji ljudskih prava

Pre podnošenja prijave, kontaktirajte sa zaduženim osobama pomoću imejla: belgrade@civilrightsdefenders.org kako biste saznali da li imate pravo prijave na konkurs.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Prijave se šalju elektronskim putem, u zavisnosti od zemlje u kojoj će se aktivnosti realizovati. Za prijave i procedure videti veb-sajt: www.civilrightsdefenders.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

U obzir će biti uzeti samo projekti koji se odnose na teme relevantne za Branitelje ljudskih prava.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kralja Milana 10/5

11000 Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 334 62 96
Faks: +381 11 324 47 67

E-mail: belgrade@civilrightsdefenders.org

*  This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

10.   Centralno-evropska inicijativa (CEI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

          The Central European Initiative (CEI)

Naziv programa:

Različiti programi regionalne saradnje i razmene znanja

Cilj programa/projekta

Strateški cilj i osnova svih aktivnosti CEI je „regionalna saradnja za evropsku integraciju". Činjenica da CEI čine dve grupe zemalja članica - zemlje članice EU i one zemlje članice CEI koje svoje članstvo u EU još uvek nisu ostvarile - značajno doprinosi ubrzavanju procesa evropskih integracija članica CEI koje nisu u EU. Kroz razvoj kvalitetne i funkcionalne projektne saradnje, podstiče se njihovo brže prilagođavanje evropskim standardima i stvaraju pretpostavke za njihovo puno evropsko integrisanje.

Oblast podrške

U okviru CEI, postoje tri prioritetne oblasti koje su usmerene:

 • prema društvu zasnovanom na znanju
 • prema održivoj ekonomiji
 • prema inkluzivnom društvu

Aktivnosti CEI su prevashodno usmerene na realizaciju konkretnih projekata saradnje u regionu, a koji se određuju na bazi Akcionog plana za period od dve godine. Akcioni plan 2014 - 2016 možete pogledati na sledećoj adresi http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Mission%20and%20Objectives/502.001-14_plan_of_action_2014-2016_final.pdf

Geografska oblast

CEI čini 18 zemalja, od čega su deset zemalja članice EU, a preostalih osam su zemlje zapadnog Balkana i tzv. Evropskog susedstva. Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Ko može da konkuriše?

Zavisi od svakog pojedinačnog konkursa. Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Konkursna procedura i vremenski rok

Zavisi od svakog pojedinačnog konkursa . Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od svakog pojedinačnog konkursa . Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Trajanje projekta

Zavisi od svakog pojedinačnog konkursa. Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Ograničenja

Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Posebni zahtevi

Za detaljnije informacije pogledati http://www.cei.int/

Kontakt

Centralno-evropska inicijativa (CEI)

Kneza Miloša 24-26 // Belgrade

Jela Baćović, nacionalni koordinator

tel. +381 11 3068 728
email : jela.bacovic@mfa.rs
web : http://www.mfa.rs

11.   Coca Cola i Univerzitet u Edinburgu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Edinburgh Global Undergraduate Scholarships

Naziv programa:

Stipendije

Cilj programa

Univerzitet u Edinburgu i Coca-Cola nude određeni broj stipendija za diplomske studije iz bilo kog predmeta koji postoji na Univerzitetu.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija (FYROM), Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Stipendije se dodeljuju državljanima iz dolenavedenih zemalja koji budu primljeni na redovne diplomske studije: Bosna, Bugarska, Hrvatska, Makedonija (FYROM), Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovenija, Ukrajina.

Konkursna procedura i vremenski rok[6]

Kandidati bi trebalo da se prijave Službi za prijem na univerzitete i koledže (UCAS) i da im bude ponuđeno mesto na Univerzitetu u Edinburgu, potom bi kandidati koji ispunjavaju uslove trebalo da popune onlajn-prijavu za stipendije.

Nećete moći da preuzmete onlajn-obrazac prijave ukoliko se prethodno niste prijavili Univerzitetu u Edinburgu i ukoliko nemate punu autentifikaciju EASE.

Dan zatvaranja programa stipendija je 01. april 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos

Ova kompetitivna stipendija pokriva pune troškove studija i godišnje troškove izdržavanja u visini od 2.000 funti. Ona se isplaćuje u toku celog trajanja studija.

Trajanje projekta

Više informacija možete pogledati na: http://www.ed.ac.uk/schoolsdepartments/student-funding/search-scholarships

Ograničenja

Stipendija se ne dodeljuje studentima koji već pohađaju neki od programa.

Stipendija može biti prekinuta u bilo kom trenutku kada se od škole dobije nezadovoljavajući izveštaj o uspehu ili kada stipendista prestane da bude prijavljen kao redovni student Univerziteta u Edinburgu.

Posebni zahtevi

Komitet za izbor Univerziteta u Edinburgu sastaje se u maju 2015. godine radi odabira stipendista. Imena odabranih stipendista biće objavljena u maju 2015. godine.

Kontakt

The University of Edinburgh

Old College

South Bridge

Edinburgh, EH8 9YL

Tel.: +44 (0)131 651 4070

Faks: +44 (0)131 651 4066

E-mail: scholarships@ed.ac.uk 

Web: http://www.ed.ac.uk

[6] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

12.   DAAD - Nemački servis za akademsku razmenu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Naziv programa:

Studije i istraživanje u Nemačkoj - DAAD stipendije, grantovi za istraživački rad i univerzitetska saradnja

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da se započne i osnaži saradnja između visokoškolskih institucija u Srbiji i Nemačkoj i poveća akademska razmena; da se omogućit sticanje međunarodnog iskustva, promocija nemačkog jezika.

Oblast podrške

Oblasti su sledeće:

 1. letnji stručni kursevi na nemačkom jeziku, intenzivni kursevi nemačkog jezika, studijska putovanja za grupe studenata,
 2. master programi na nemačkom ILI engleskom jeziku (međunarodni programi) za sve struke, kao i master programi za arhitekte, diplomirane studente iz oblasti muzike, likovnih, vizuelnih i primenjenih umetnosti, dizajna,
 3. doktorski programi (na nemačkom ILI engleskom jeziku), zatim kraći ili duži istraživački boravak,
 4. kraći istraživački boravak za postdoktorante, kao i istraživački boravak za profesore, radni boravak za predavače na umetničkim akademijama,
 5. akademska razmena u okviru partnerstava srpskih i nemačkih univerziteta/fakulteta ili odseka (videti na: http://www.daad.rs/sr/10386/index.html)

Geografska oblast

Nemačka, Srbija (u okviru partnerstava)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti i istraživači iz SVIH disciplina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljna procedura prijavljivanja data je na: www.daad.rs; www.daad.de;

www.funding-guide.de; www.study-in.de.

Opšti rokovi su 31.oktobar (za mastere ─ umetnike i arhitekte) i 15. novembar (za sve ostale programe) svake godine. Posebni pozivi za podnošenje prijava objavljuju se na veb-sajtu i preko (društvenih) medija.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Studenti: 750 evra mesečno za master stipendije
Studenti: 850 evra za intenzivan kurs nemačkog jezika i 2.300 evra za stručne kurseve na nemačkom jeziku

Doktoranti: 1.000 evra mesečno

Naučnici do 2.150 evra mesečno

Troškovi međunarodnog putovanja i zdravstvenog osiguranja obično su uračunati.

Trajanje projekta

Letnji kursevi: od 3 do 4 nedelje
Intenzivni kursevi: 2 meseca

Istraživanje: od 1 meseca do 3 meseca/od 7 meseci do 10 meseci

Master program: 12 meseci/24 meseca

Doktorski program: do 36 meseci

Ograničenja

Ne postoje, opšte uzevši; pogledati detaljne opise.

Posebni zahtevi

Potrebno je dobro znanje nemačkog ILI engleskog jezika.

Kontakt

DAAD Informativni centar Beograd

Cara Uroša 35

11000 Beograd

Srbija

Tel.: 011 263 64 24

Web: www.daad.rs; www.daad.de; www.funding-guide.de

E-mail: mailto:info@daad.rs

Društveni mediji: https://www.facebook.com/DAAD.Beograd

13.    Dečiji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The United Nations Children's Fund

Naziv programa:

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju (CPAP) u periodu 2011-2015. godine i pomaže Vladi i ključnim partnerima da obezbede garancije da će marginalizovana deca imati koristi od inkluzivnih socijalnih usluga, te da stvore povoljno okruženje za ostvarivanje dečjih prava. Program UNICEF-a za Srbiju sastoji se iz dve komponente:

 1. osnaživanje sistema za socijalno uključivanje,
 2. socijalna odgovornost za dečija prava.

Cilj programa/projekta

Osnaživanje sistema za socijalno uključivanje

U okviru ove komponente programa, UNICEF će pomoći Vladi da: (a) uskladi svoj zakonski okvir - usvajanjem izmena zakona i politika - u skladu sa međunarodnim standardima; (b) oblikuje realizaciju ključnih odredaba novih zakona u cilju izrade procedura i zakona na nižem nivou; i (c) stvori bazu znanja i dokaza o deci i adolescentima. Pomoć u osnaživanju sistema imaće u vidu prioritetne oblasti koje je identifikovala Vlada, a koji zahtevaju višesektorski pristup i koji i dalje predstavljaju izazov za Srbiju u smislu poštovanja Konvencije o pravima deteta i postizanju Milenijumskih ciljeva razvoja.

Socijalna odgovornost za dečija prava

U okviru ove komponente programa, UNICEF će sprovesti strategije podsticanja angažovanja građana i zahteva za poštovanje prava deteta, uključujući: (a) osnaživanje spoljnog nadzora i monitoringa sistemskih reformi; (b) osnaživanje onih kojima su prava namenjena da zahtevaju i traže svoja prava i ono što im pripada; i (c) podsticanje pozitivnog ponašanja i borbu protiv diskriminacije. To će zahtevati izgradnju strateških saveza koji prevazilaze zagovaranje i informisanje i koji su zasnovani na međusobnoj odgovornosti. Program je u uskoj vezi sa strategijama C4D radi obezbeđenja komplementarnosti sistemskim reformama i sigurnosti da će usluge zadovoljiti potrebe najugroženijih i da će ih oni koristiti u velikoj meri.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva razvoj u ranom detinjstvu, zaštitu dece, zdravlje adolescenata, razvoj i angažovanje građana na poštovanju dečjih prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Fond UNICEF nije klasični donator, i ne dodeljuje grantove. Ovaj fond pruža razvojnu podršku  Vladi, ministarstvima, organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama u njihovim naporima da obezbede da sva deca, a posebno siromašna i društveno isključena, uživaju i koriste svoja prava.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok ne postoji.

Pomoć UNICEF-a zasniva se na Sporazumu koji je potpisan sa Vladom Srbije i koji definiše obezbeđivanje stručne i tehničke pomoći koja se odvija u skladu sa definisanim godišnjim planovima aktivnosti.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Fond UNICEF realizuje petogodišnji plan akcije Programa za Srbiju u periodu 2011-2015. godine.

Ograničenja

Moguće je finansiranje samo onih aktivnosti koje su povezane sa CPAP-om.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Lesley Miller, zamenica direktora

E-mail: lmiller@unicef.org

Jadranka Milanović, portparol

E-mail: jmilanovic@unicef.org

UNICEF Beograd

Svetozara Markovića 58

11000 Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 360 21 00

Web: www.unicef.org/serbia

14.   Ekumenska ženska inicijativa (EWI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Ecumenical Women’s Initiative

Naziv programa:

Program za dodelu grantova

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da osnaži žene i pomogne im da prepoznaju svoje potencijale za ostvarivanje promena u društvu, da kreativno iniciraju svoje ideje, uzmu puno učešće i doprinesu izgradnji pravednijeg i slobodnijeg društva svojim jedinstvenim veštinama.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva sledeće:

 • prava žena,
 • mir i pomirenje,
 • ekumenski i međuverski dijalog/saradnja zasnovani na uverenjima.

Geografska oblast

Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Crna Gora i Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva kojima rukovode žene; žene teolozi/studentkinje teologije.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Postoje dva konkursa godišnje. Podnošenje prijava elektronskim putem sa definisanim vremenskim rokovima; predloge koji imaju pravo prijave pregleda eksterni tim eksperata. Dodelu sredstava odobrava Upravni odbor. Za više informacija videti na: www.eiz.hr.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi se kreću 3.000-6.000 evra.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do 12 meseci.

Ograničenja

Godišnji budžet kandidata (organizacija civilnog društva) ne može preći 50.000 evra.

Posebni zahtevi

Predloženi projekat mora:

 • biti pokrenut u skladu sa realnim potrebama lokalne zajednice,
 • da podstakne i ohrabri širu zajednicu ka rešavanju problema i pronalaženju rešenja,
 • biti sproveden u EWI geografskom regionu,
 • biti u skladu znanjem i iskustvom podnosioca,
 • biti podnet od registrovane organizacije/institucije.

Kontakt

Četvrt kralja Slavca 3

23130 Omiš

Hrvatska

Tel.: +385 (0) 21 862 599

Faks: +385 21 757 085

E-mail: eiz@eiz.hr

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

15.   ERSTE Fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

ERSTE Foundation

Naziv programa

ERSTE Fondacija radi na tri programa - socijalni razvoj, kultura i Evropa.

Cilj programa/projekta

Kao aktivna fondacija, razvijamo sopstvene projekte u okviru tri programa: socijalni razvoj, kultura i Evropa. U isto vreme otvoreni smo za ideje koje drugi predlože. Naša težnja je neprestano usmerena ka tome da uspostavimo ravnotežu između strategija dugoročnog razvoja i njihovog sprovođenja upotrebom znanja koje se nalazi u datom regionu.

Oblast podrške

 1. Stipendije za naučni rad - zajedno sa našim partnerima nudimo široku lepezu stipendija u oblasti društvenih istraživanja, novinarima, prevodiocima i omladini. Svi oni imaju jedan zajednički cilj, a to je da ohrabruju razmišljanje i život koji prevazilaze granice.
 2. Grantovi - ERSTE fondacija kreira i realizuje projekte sama i u saradnji sa lokalnim partnerima iz zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. Takođe, dodeljujemo grantove neprofitnim organizacijama za podršku lokalnim inicijativama koje ispunjavanju naše kriterijume za dodelu grantova.
 3. Nagrade - naše nagrade predstavljaju priznanje različitim organizacijama ili pojedincima za njihov doprinos razvoju građanskog društva - bilo u oblasti društvene integracije, savremene kulture, ili u kontekstu evropskih integracija. Ove godine dodeljuju se Nagrada za društvenu integraciju i Nagrada za društveni uticaj.

Geografsko područje

Centralna i Jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

· Stipendije za naučni rad: zavisno od vrste stipendije. Za više informacija videti na: http://www.erstestiftung.org/activities/fellowships/.

· Grantovi: samo neprofitne organizacije. Za više informacija videti na: http://www.erstestiftung.org/inside-the-foundation/grant-giving/.

· Nagrada za društvenu integraciju - nagrada je namenjena organizacijama svih veličina jednako i otvorena je za javni sektor, civilno društvo, privatne inicijative i verske zajednice, kao i za medije.

· Nagrada za društveni uticaj - studenti zainteresovani za socijalno preduzetništvo.

Konkursna procedura i vremenski rok

· Stipendije za naučni rad: odobrava se 12 stipendija. Za više informacija videti na: http://www.erstestiftung.org/activities/fellowships/.

· Grantovi: prijave je potrebno podneti najmanje 4 meseca pre planiranog početka projekta. Za više informacija videti na: http://www.erstestiftung.org/inside-the-foundation/grant-giving/.

· Nagrada za društvenu integraciju: dodeljuje se jednom u dve godine istaknutim projektima društvene integracije. Međunarodni žiri nominuje više od 130 finalista i bira više od 30 pobednika iz 13 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. Oni dobijaju nagrade u iznosu od preko 600.000 evra. Pobednici i finalisti dobijaju i dodatne olakšice. Za više informacija videti na: http://www.socialintegration.org/award/about-the-award/.

· Nagrada za društveni uticaj: radionice se organizuju u periodu od 16. februara do 6. marta 2015. godine. Nakon radionica, u martu se raspisuje konkurs. Za više informacija videti: http://socialimpactaward.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje zavisi od vrste stipendije/granta/nagrade.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od vrste stipendije/granta/nagrade.

Ograničenja

Ograničenja zavise od vrste stipendije/granta/nagrade.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi zavise od vrste stipendije/granta/nagrade.

Kontakt

ERSTE Foundation

Friedrichstraße 10, 4th floor

1010 Vienna

Austria
Tel.: +43 50 100 15100
Faks: +43 50 100 11094
E-mail: office@erstestiftung.org  

Kontakt za dodelu Nagrade  za društveni uticaj

Miloš Paunović
E-mail: milos.paunovic@socialimpactaward.rs
Tel.: 063 689 944

Adresa:
Impact Hub Beograd
Makedonska 21
11000 Beograd
Srbija

16.   Evropski Fond za Balkan

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Fund for the Balkans

Naziv programa:

Evropski fond za Balkan - približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji

Cilj programa/projekta

Evropski fond za Balkan jeste višegodišnja zajednička inicijativa evropskih fondacija kreirana da preduzme i podrži inicijative koje za cilj imaju približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji kroz odobravanje grantova i operativnih programa i, kao takva, podržava pojedince i organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva reformu javnih službi, evropske poslove, razvoj „think-tank”, razvoj liderstva i razvoj javnih politika.

Geografska oblast

Zapadni Balkan (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija (FYROM), Kosovo*, Albanija)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije i pojedinci.

Konkursna procedura i vremenski rok

Evropski fond za Balkan objavljuje konkurse kroz koje teži da podrži inovativne i obećavajuće ideje ljudi i organizacija sa Zapadnog Balkana. Projekti dostavljeni bez konkursa/poziva neće biti prihvaćeni. Fond podržava projekte koji su u skladu sa prioritetnim programima tako što konkurse objavljuje tokom čitave godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Evropski fond za Balkan

Resavska 35

11000 Beograd

Srbija

Tel./Faks: +381 11 303 36 62

Web: http://balkanfund.org/

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

17.   Evropska fondacija za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Cultural Foundation

Naziv programa:

Kamp „Ideja”

Cilj programa/projekta

Kamp „Ideja” se organizuje jednom godišnje u duhu osnovnih vrednosti i koncepta slobodne i otvorene kulture. Kamp predstavlja bezbedno mesto za zajednički rad i razvijanje ideja učesnika. To je istovremeno i fizički prostor i dinamički kontekst u kome su otvorenost i razmena ključni principi. Učesnici bi trebalo da budu privrženi ovim vrednostima kao pojedinci, kao i u zajedničkom radu i sesijama koje se održavaju tokom sva tri dana trajanja kampa. Evropska fondacija za kulturu (ECF) će ideje objaviti na: Creative Commons License by-nc-sa/3.0, pre i posle održavanja Kampa na veb-sajtu ECF-a. Sami učesnici moći će da objave svoje ideje na: ECF Labs. Kamp takođe organizuje i nekoliko sesija koje se odnose na slobodnu kulturu i razmenu poput kolektivnog rada, otvorenog rada (crowdsourcing), otvorenog prikupljanja fondova (crowdfunding) i otvorene saradnje.

Oblast podrške

Kamp „Ideja” podržava ideje o tome kako angažovati ljude oko zadatka redefinisanja i uobličavanja javnog prostora. Širok dijapazon sektora, od akademskih organizacija i organizacija za zaštitu životne sredine, ljudskih prava, arhitekture, društvenog i građanskog aktivizma, kao i urbanog planiranja, pa do medija, umetnosti i kulture.

Geografska oblast

Geografska oblast se odnosi na zemlje članice Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EU/EFTA) i zemlje u širem susedstvu EU.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati pojedinci, kolektivi ili organizacije koji rade u sektoru umetnosti i kulture, kao i u drugim oblastima i sektorima društva, uključujući univerzitet i obrazovanje, zaštitu životne sredine, trgovinu i industriju, zdravstvo i socijalnu zaštitu, ljudska prava, itd. Kandidati mogu da predstavljaju privatni, javni ili društveni sektor i trebalo bi da imaju sedišta ili aktivnosti na široj teritoriji Evrope.

Konkursne procedure i vremenski rok

Otvoreni konkurs za 2015. godinu biće objavljen u februaru 2015. godine. Prijave bira ECF nakon interne procene, kao i evaluacije od strane tima spoljnih savetnika programa ECF-a: Umreženog programa, Povezivanje kulture, zajednica i demokratija koji imaju različite profesionalne istorije i koji potiču iz različitih delova Evrope. Konačnu odluku o izboru 50 ideja koje će biti predstavljene u Kampu „Ideja” donosi ECF i ona će biti objavljena elektronskom poštom u roku od osam nedelja od isteka roka za prijavljivanje. Za više informacija videti na: http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Pedeset uspešnih kandidata će predstaviti svoje ideje na godišnjem Kampu; ECF pokriva sve putne troškove i troškove smeštaja za taj događaj za najviše jednog predstavnika za svaku ideju. Nakon Kampa „Ideja” učesnici će biti pozvani da podnesu konkretan plan za dalje istraživanje ili produbljivanje svojih ideja. Biće odabrano ukupno 25 predloga koji će dobiti grant za istraživanje i razvoj do iznosa od 10.000 evra maksimalno. Grant će omogućiti istraživanje i razvoj, na primer, poslovnih planova, konkretnih predloga projekata, prototipova, istraživačkih radova, medijskih reportaža, itd.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

European Cultural Foundation

Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 573 38 68
Faks: +31 (0)20 675 22 31
E-mail: ask@culturalfoundation.eu

Naziv programa:

Balkanski fond za umetnost i kulturu

Cilj programa/projekta

Ovaj fond ima za cilj da ubrza razvoj inkluzivnih, demokratskih i prosperitetnih društava na Zapadnom Balkanu jačanjem sektora kulture. On podržava regionalne projekte saradnje u oblasti kulture u regionu Zapadnog Balkana.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeba sledeće:

· povećanu dostupnost i učešće u kvalitetnim, inovativnim i zanimljivim kulturnim programima,

· pojačanu saradnju i dugoročna partnerstva između nezavisnih kulturnih organizacija u region,

· pojačanu međusektorsku saradnju,

· proširene kapacitete nezavisnih aktera u oblasti kulture.

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Crna Gora i Srbija.

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati nezavisne organizacije kulture i umetnosti sa društveno relevantnim i odgovornim modernim projektima u domenu umetnosti i kulture orijentisanih na promene.

Konkursne procedure i vremenski rok

Sredstva se dodeljuju preko komplementarnih instrumenata za grantove:

· razvojni projekti (uključujući projekte saradnje collaboration projects, COLABs i strateške akcije strategic actions, STRATs) i

· production, short-term projects (PROPs).

Za više informacija videti na: http://www.artanglebalkans.net/balkans-arts--culture-fund-bac.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

European Cultural Foundation

Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 573 38 68
Faks: +31 (0)20 675 22 31
E-mail: ask@culturalfoundation.eu

Naziv programa:

Više od putovanja („STEP beyond Travel Grants”)

Cilj programa/projekta

Pomoću ovog granta finansiramo mlade umetnike i kulturne radnike u naporima da istraže i razmene gledišta, veštine i inspiraciju. Do sada smo podržavali sve vrste prekograničnog kreativnog rada - uključujući oblasti muzike, vizuelne umetnosti, pozorišta, igre, filma, dokumentarnog filma, multimedija, dizajna, fotografije, mode i izgradnje kapaciteta u oblasti kulture.

Oblast podrške

Podržava oblasti vezane za muziku, vizuelnu umetnost, pozorište, igru, film, dokumentarni film, multimedije, dizajn, fotografiju, modu, kao i izgradnju kapaciteta u oblasti kulture.

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva zemlje članice Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i zemlje koje se graniče sa EU.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati mladi umetnici i radnici u oblasti kulture. Prioritet se daje osobama mlađim od 35 godina i/ili osobama koje su u prvoj deceniji svojih karijera.

Konkursne procedure i vremenski rok

Za ovaj grant nema vremenskog roka, tako da možete da se prijavite u svakom trenutku, ali najmanje mesec dana pre nego što planirate da putujete. Za više informacija videti: http://ecflabs.org/grants/stepbeyond/apply.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grant za putovanja „Korak dalje”: 250-700 evra.

Trajanje projekta

Grant za putovanja „Korak dalje”: jedno putovanje po osobi u periodu od 12 meseci

Ograničenja

Grant za putovanja „Korak dalje”: ista osoba može dobiti samo jedan grant godišnje (u periodu od 12 meseci), a najviše dva granta u periodu od pet godina (računajući od datuma prvog granta ove vrste; iznosi granta ne mogu biti predmet pregovora i pokrivaju samo troškove putnih karata).

Posebni zahtevi

Grant za putovanja „Korak dalje”: pojedinci starosti 18-35 godina (i/ili oni koji se nalaze u prvih 10 godina svoje profesionalne karijere u relevantnoj oblasti) imaju više verovatnoće da će biti uzeti u razmatranje

Kontakt

European Cultural Foundation

Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 573 38 68
Faks: +31 (0)20 675 22 31
E-mail: ask@culturalfoundation.eu

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

18.   Evropska škola za menadžment i tehnologiju ESMT

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European School of Management and Technology

Naziv programa:

Stipendije ESMT-a

Cilj programa/projekta

Evropski fakultet za menadžment i tehnologiju nudi delimične stipendije za studente sa akademskim zaslugama primljene na master studije u oblasti menadžmenta. Stipendije se dodeljuju na osnovu akademske izvrsnosti, ličnih i profesionalnih dostignuća, liderskog potencijala i međuljudskih veština.

Oblast podrške

Menadžment

Geografsko područje

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Kandidati iz predmetnih oblasti STEM-a, tehnologija, inženjerske nauke i matematika) posebno se podstiču da podnesu prijave iako su u prošlosti stipendije dodeljivane i kandidatima koji su stekli akademsko znanje u oblasti međunarodnih odnosa, finansija i poslovnih studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uz onlajn-aplikaciju, kandidati bi trebalo Fakultetu da podnesu esej u kome će objasniti na koji način se kvalifikuju za dobijanje ove stipendije

Za više informacija videti: https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/fees-and-financing/esmt-scholarships-mim-students.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je do 10.000 evra.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Za posebne zahteve videti: https://www.esmt.org/degree-programs/masters-management/fees-and-financing/esmt-scholarships-mim-students.

Kontakt

ESMT European School of Management and Technology

Schlossplatz 1
10178 Berlin

Germany

Tel.: +49 30 212 31 0

E-mail:info@esmt.org

19.   Evropska unija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Union

Naziv programa

COSME - Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća za period 2014. - 2020. godine[7]

Cilj programa/projekta

Cilj Programa COSME je jačanje konkurentnosti i održivosti evropskih preduzeća, pre svega malih i srednjih, podsticanje preduzetničke kulture, osnivanja novih i rasta postojećih preduzeća.

Oblast podrške

Program sadrži mere iz četiri oblasti: pristup finansijama, pristup tržištu, unapređenje poslovnog okruženja i unapređenje preduzetništva.

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Korisnici Programa su finansijski posrednici (pre svega banke),  organizacije za poslovnu podršku, udruženja preduzetnika, organi lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti, a posredno preko njih i mala i srednja preduzeća iz država članica Evropske unije, i drugih koje učestvuju  Programu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacije saznajte na linku: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

2,3 milijardi evra za period 2014 - 2020. godine

Trajanje projekta

Program traje do kraja 2020. godine.

Ograničenja

Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm.

Posebni zahtevi

Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm.

Kontakt

Ministarstvo privrede

Tel. +381 11 3612 230

Web: http://www.privreda.gov.rs/

Naziv Programa:

EaSI - Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

(Programme for Employment ans Social Innovation)[8]

Cilj programa/projekta

Program podržava inovativne mere socijalne politike, promovisanje mobilnosti radne snage, olakšavanje pristupa mikrokreditima, podsticanje socijalnog preduzetništva i sl.

Oblast podrške

Ovaj program je integrisao i proširio tri postojeća programa: Progres (program za oblast zapošljavanja i socijalne politike - Progress), Evropske mreže javnog zapošljavanja (EURES) i program za mikrofinansiranje (European Progress Microfinance Facility).

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva države članice EU, države kandidate i potencijalne kandidate, kao i države članice EEA i EFTA.

Ko može da konkuriše?

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals), mogu konkurisati: državne institucije, institucije pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, OCD, sindikati, udruženja poslodavaca, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, eksperti-pojedinci, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok zavise od specifikacija konkretnog tendera (tenders) ili konkursa (call for proposals).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete videti OVDE.

Trajanje projekta

Više informacija možete videti OVDE.

Ograničenja

U zavisnosti od specifikacija konkretnog tendera ili konkursa, učešće subjekata iz Republike Srbije jeste/nije dozvoljeno.

Posebni zahtevi

Od podnosilaca prijava, pravnih lica, ponekad se zahteva da im visina protoka sredstava na računu u protekloj finansijskoj godini bude ekvivalentna vrednosti projekta. Pored toga, Evropska komisija finansira maksimalno do 80% vrednosti projekta, dok podnosilac prijave mora da podnese dokaze o obezbeđenom sufinansiranju u visini od 20% projekta.

Kontakt

Dragana Radovanović Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

E-mail: draganar@minrzs.gov.rs

Naziv programa:

Erazmus+

(Erasmus+)

Cilj programa/pojedinih vrsta projekata

- Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju ─ slično ranijem Tempus programu, pokrivaju mogućnosti unapređenja studijskih programa, modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i saradnju visokog obrazovanja sa privredom i društvom u širem smislu. Ovakvi projekti mogu da imaju i dodatnu komponentu za razmenu studenata i osoblja visokoškolskih institucija.

- Žan Mone projekti ─ pružaju podršku nastavi i istraživanju u oblasti evropskih integracija na nivou visokoškolskih institucija i od strane organizacija i asocijacija širom sveta.

- Projekti za podršku Erazmus Mundus zajedničkim master programima ─ imaju za cilj povećanje kvaliteta i atraktivnosti Evropskog prostora visokog obrazovanja, preko kvalitetnih zajedničkih master programa koji vode dobijanju dvostruke ili višestruke diplome. Ovakvi projekti pokrivaju i dodelu stipendija za studente koji se upisuju na pomenute master programe.

- Projekti za razmenu studenata i osoblja visokoškolskih institucija ─ projekti međunarodne kreditne mobilnosti omogućavaju bilateralne razmene između visokoškolskih institucija iz programskih zemalja i visokoškolskih institucija partnerskih zemalja programa (gde spada i Srbija).

- Projekti mobilnosti mladih i omladinskih radnika ─ slično ranijem programu Mladi u akciji, podstiču saradnju i razmene, unapređuju kvalitet i priznavanje omladinskog rada i promovišu mobilnost u kontekstu neformalnog učenja. Institucije i pojedinci iz Srbije mogu da vode i učestvuju u projektima Izgradnje kapaciteta za oblasti mladih.

- Institucije iz Srbije mogu da učestvuju kao partneri u projektima pod nazivom strateška partnerstva, savezi znanja i savezi sektorskih veština, ali pod uslovom da njihovo učešće donosi esencijalnu dodatnu vrednost projektu.

Učešće u strateškim partnerstvima u omladinskom sektoru, mobilnostima mladih i omladinskih radnika i sastancima mladih i donosilaca odluka moguće je samo u svojstvu partnera.

U okviru dela Erazmus+ programa koji se odnosi na sport moguće je učešće institucija iz Srbije u kolaborativnim partnerstvima, ali pod uslovom da njihovo učešće donosi esencijalnu dodatnu vrednost projektu.

Oblast podrške

Obrazovanje, mladi i sport

Geografska oblast

- Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju - deo programa koji se smatra međunarodnom dimenzijom Erazmus+, pokriva zemlje okruženja EU (pretpristupne zemlje kakva je Srbija), ali i zemlje koje u susedstvu EU i druge zemlje sveta; projekti moraju da uključe programske zemlje[9].

- Žan Mone - sve zemlje sveta, visokoškolske institucije ili organizacije i asocijacije aktivne na polju izučavanja evropskih integracija, iz bilo koje zemlje sveta.

- Erazmus Mundus zajednički master programi - programske zemlje, sa mogućnošću uključivanja i pretpristupnih i zemalja iz susedstva EU (kao što je Srbija) i drugih.

- Projekti za razmenu studenata i osoblja visokoškolskih institucija (međunarodna kreditna mobilnost) koji su takođe u okviru međunarodne dimenzije programa - dostupni su određenim zemljama sveta i zemljama neposrednog okruženja EU, gde spada i Srbija.

- Strateška partnerstva, savezi znanja, savezi sektorskih veština - korisnice su prvenstveno programske zemlje sa mogućnošću uključivanja institucija iz partnerskih zemalja širom sveta.

- Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih - namenjen programskim zemljama, sa mogućnošću uključivanja drugih zemalja; zemlje Zapadnog Balkana imaju poseban status (kroz „Prozor Zapadnog Balkana“) i mogućnost da budu nosioci projekata i koordiniraju projektima ovog tipa.

- Strateška partnerstva u omladinskom sektoru, mobilnost mladih i omladinskih radnika, sastanci mladih i donosilaca odluka - korisnice su prvenstveno programske zemlje sa mogućnošću uključivanja institucija iz partnerskih zemalja.

- Kolaborativna partnerstva u delu za sport - pružaju mogućnosti za razvoj, transfer i sprovođenje inovativnih praksi u različitim oblastima vezanim za sport i fizičku aktivnost uz uključivanje različitih aktera.

Ko može da konkuriše?

- Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju - javne ili privatne visokoškolske institucije priznate od države, udruženja ili organizacije visokoškolskih institucija iz programskih ili partnerskih zemalja, nacionalne ili međunarodne rektorske, nastavničke ili studentske organizacije; institucije iz Srbije mogu da podnose prijave za ovu vrstu projekata, kao što je to ranije bio slučaj u okviru Tempus programa. Sve druge vrste institucija i organizacija (preduzeća, škole, organizacije civilnog društva, javna uprava i druge) mogu da budu partneri na projektima.

- Žan Mone - visokoškolske institucije iz bilo koje zemlje sveta; za određene delove potprograma i organizacije i asocijacije koje se bave istraživanjem evropskih integracija

- Erazmus Mundus zajednički master programi - visokoškolske institucije iz programskih zemalja; visokoškolske institucije iz partnerskih zemalja mogu da učestvuju samo kao partneri koji ne čine minimalni sastav konzorcijuma.

- Projekti za razmenu studenata i zaposlenih na visokoškolskim institucijama (međunarodna kreditna mobilnost) - visokoškolske institucije iz programskih zemalja konkurišu u svoje i u ime visokoškolske institucije iz partnerske zemlje sa kojom žele da razmenjuju studente i nastavnike.

- Strateška partnerstva, savezi znanja, savezi sektorskih veština - programske zemlje; partnerske zemlje ne mogu da učestvuju kao podnosioci prijava, već samo kao partneri, ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

- Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih - institucije iz zemalja Zapadnog Balkana mogu da konkurišu za ove vrste projekata.

- Strateška partnerstva u omladinskom sektoru, mobilnost mladih i omladinskih radnika, sastanci mladih i donosilaca odluka - programske zemlje; partnerske zemlje ne mogu da učestvuju kao podnosioci prijava, već samo kao partneri.

- Kolaborativna partnerstva u sportu - javne nacionalne, regionalne ili lokalne javne ustanove nadležne za sport, Nacionalni olimpijski komitet ili sportska konfederacija, sportske organizacije na svim nivoima, nacionalne sportske lige, sportski klubovi i druge organizacije. Prijavu podnose organizacije iz programskih zemalja, a organizacije iz partnerskih država mogu da učestvuju u svojstvu partnera i ne mogu da čine minimum konzorcijuma.

Konkursna procedura i vremenski rok[10]

- Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju - prijave se podnose Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) sa sedištem u Briselu do 10. februara 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

- Žan Mone - prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 26. februara 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

- Erazmus Mundus zajednički master programi - prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA), rok je 4. mart 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

- Projekti za razmenu studenata i zaposlenih na visokoškolskim institucijama (međunarodna kreditna mobilnost) - prijave se podnose nacionalnoj agenciji u zemlji u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu do 4. marta 2015. godine u 12 časova po briselskom vremenu.

- Strateška partnerstva - prijava se podnosi nacionalnoj agenciji u zemlji u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu, do 30. aprila 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

- Savezi znanja - prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 26. februara 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

- Savezi sektorskih veština - prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) do 26. februara 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

- Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih - prijave se podnose Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu do 3. aprila i 2. septembra 2015. godine u 12 časova po briselskom vremenu.

- Strateška partnerstva u omladinskom sektoru, mobilnost mladih i omladinskih radnika i sastanci mladih i donosilaca odluka - prijava se podnosi nacionalnoj agenciji u zemlji u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu do 04. februara, 30. aprila i 01. oktobra 2015. godine po briselskom vremenu.

- Kolaborativna partnerstva - prijave za partnerstva povezana sa Evropskom nedeljom sporta podnose se Izvršnoj agenciji (EACEA) do 22. januara 2015, a za partnerstva koja nisu vezana za Evropsku nedelju sporta do 24. maja 2015. u 12 časova po briselskom vremenu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

- Projekti izgradnje kapaciteta - minimalno 500.000 evra; maksimalno 1.000.000 evra; u slučaju podnošenja komponente za razmenu studenata i nastavnika i pozitivne ocene te komponente projekta, moguće je odobravanje dodatnih sredstava u iznosu do 80% osnovne vrednosti projekta.

- Žan Mone - Žan Mone moduli: maksimalno 30.000 evra; Žan Mone katedre: maksimalno 50.000 evra; Žan Mone centri izuzetnosti: maksimalno 100.000 evra; Žan Mone podrška institucijama i asocijacijama specijalizovanim za tematiku evropskih integracija: bez ograničenja po instituciji, a za asocijacije maksimalno 50.000 evra; Žan Mone mreže: maksimalno 300.000 evra; Žan Mone projekti: maksimalno 60.000 evra.

- Zajednički master programi - oko tri miliona evra.

- Strateška partnerstva - maksimalno 150.000 evra godišnje (mogući jednogodišnji, dvogodišnji i trogodišnji projekti).

- Savezi znanja - maksimalno 700.000 evra za dvogodišnje projekte, a za trogodišnje maksimalno 1.000.000 evra.

- Savezi sektorskih veština - maksimalno 700.000 evra za dvogodišnje projekte, a za trogodišnje maksimalno 1.000.000 evra.

- Strateška partnerstva u omladinskom sektoru - maksimalno 150.000 evra godišnje (mogući jednogodišnji, dvogodišnji i trogodišnji projekti).

- Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih - maksimalno 150.000 evra, ali je otvorena i mogućnost finansiranja znatno manjih projekata koji sadrže jednu međunarodnu aktivnost u domenu mobilnosti mladih i mobilnosti omladinskih radnika.

- Sastanci mladih i donosilaca odluka - maksimalno 50.000 evra.

- Kolaborativna partnerstva - maksimalno 500.000 evra.

Trajanje projekta

- Projekti izgradnje kapaciteta - 2 ili 3 godine

- Žan Mone - 3 godine, izuzev samih Žan Mone projekata koji traju 1 godinu ili 2 godine

- Zajednički master programi - 4 godine ili 5 godina

- Projekti podrške razmeni studenata i nastavnika - od 16 meseci do 24 meseca

- Strateška partnerstva - 2 ili 3 godine

- Savezi znanja - 2 ili 3 godine

- Savezi sektorskih veština - 2 ili 3 godine

- Strateška partnerstva u omladinskom sektoru - od 6 meseci do 3 godine

- Mobilnost mladih i omladinskih radnika - od 3 do 24 meseca

- Sastanci mladih i donosilaca odluka - od 3 do 24 meseca

- Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih - od 9 meseci do 2 godine

- Kolaborativna partnerstva - maksimalno 18 meseci za parnerstva povezana sa Evropskom nedeljom sporta i 3 godine za partnerstva koja nisu vezana za Evropsku nedelju sporta 

Ograničenja

Za više informacija o prihvatljivosti različitih vrsta troškova pogledati programski vodič. Vodič je dostupan na glavnom veb-sajtu programa: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Fondacija Tempus - Erazmus+ kancelarija za Srbiju

Resavska 29, I sprat

11000 Beograd

Srbija

Tel.: 011 334 24 30 i 011 334 24 32

Web: www.erasmusplus.rs, neo_serbia@erasmusplus.rs

Grupa „Hajde da...” ─ Kontakt Tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji

Ulica kneza Danila 12/84

11000 Beograd

Srbija

Tel.: 011 324 04 25

Web: hajdeda@mladiuakciji.rs i www.mladiuakciji.rs

Naziv programa:

EU Program za podršku civilnom društvu i medijima (IPA 2014-2015)

EU Civil society Facility and Media Programme (IPA 2014-2015)

Program je odobren u okviru novog Instrumenta pretpristupne pomoći EU za finansijsku perspektivu 2014-2020. (IPA II) i to kao nastavak sličnih programa koji su finansirani u okviru prethodne IPA. Radi se o bespovratnim sredstvima koja se izdvajaju iz nacionalne alokacije za prve dve programske godine IPA II, ali se sprovode po modalitetu direktnog upravljanja i prema procedurama za Višekorisničku IPA II. Program je pripremljen u skladu sa Uputstvom Direktorata za proširenje EU (DG ELARG sada DG NEAR) za podršku civilnom društvu u državama u procesu pristupanja za period 2014-2020

(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/civil_society/doc_guidelines_cs_support.pdf) i

odgovarajućim Uputstvom za podršku slobodi i integritetu medija u državama u procesu pristupanja za period 2014-2020 (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/elarg-guidelines-for-media-freedom-and-integrity_210214.pdf).

Program je kompozitnog karaktera i obuhvata tehničku i institucionalnu podršku, kao i sredstva za dodeljivanje grantova putem javnog poziva.

Tehnička i institucionalna podrška podrazumeva:

 • Podršku za uspostavljanje transparentnih mehanizama za finansiranje sektora civilnog društva iz nacionalnog budžeta (200.000 evra);
 • Podršku za dva javna servisa u Srbiji (RTS i RTV), zatim za nezavisan i profesionalan proces regulisanja u sektoru medija, kao i obuka lokalnih medija nakon procesa privatizacije (500.000 evra);
 • Direktnu dvogodišnju podršku Savetu za štampu za: redovno informisanje o nadzoru i drugim aktivnostima Saveta, za istraživanje i analizu medijskih sadržaja, medijske kampanje i događaje na nacionalnom i lokalnom nivou namenjene informisanju javnosti o značaju samoregulacije u medijima i o ulozi Saveta u tom procesu, konsultativne sesije sa sektorom pravosuđa, seminare/predavanja studentima novinarstva itd. (200.000 evra)

Kada je reč o grantovima koji će se dodeljivati kroz javne pozive, prezentujemo elemente programa prema dve njegove glavne komponente: mediji i civilno društvo.

I Poziv za dodeljivanje grantova za podršku istraživačkom novinarstvu u oblasti vladavine prava (ukupan budžet - 1.800.000 evra)

Cilj:

Unapređenje uslova za kvalitetno i kredibilno istraživačko novinarstvo u oblasti vladavine prava uključujući i uvođenje modernih/inovativnih pristupa i praksi u cilju publikovanja medijskih sadržaja od javnog interesa i radi jačanja profesionalizma i kapaciteta medija i novinara.

Oblast podrške

Podrška je usmerena na sektor vladavine prava i posebno na sledeće teme:

•        nezavisnost, transparentnost i efikasnost rada pravosuđa;

•        sprovođenje propisa i izvršavanje odluka, kao i borba protiv svih formi kriminala uključujući i organizovani kriminal;

•        transparentnost budžetiranja i javnih rashoda, odgovornost javnih službenika i zvaničnika;

•        zaštita ljudskih i osnovnih prava

Geografska oblast

Aktivnosti se moraju preduzimati na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko projektne aktivnosti podrazumevaju istraživački rad, snimanja i slične aktivnosti van Srbije, troškovi za takve aktivnosti takođe se smatraju prihvatljivim kao i same aktivnosti

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati štampani, elektronski mediji, on-line mediji, novinske agencije, medijska udruženja i medijske produkcijske kuće. Takođe, kao ko-aplikanti, u pozivu mogu učestvovati i OCD aktivne u oblastima relevantnim za ovaj poziv.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za preciznu konkursnu proceduru pogledati dokumentaciju u vezi sa oglašenim pozivom na:

http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/ „Medija Programme 2014;

Rok za dostavljanje inicijalnih projektnih predloga (Concept note): 05. maj 2015. godine;

Indikativni rok za dostavljanje punih projektnih predloga: septembar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Pojedinačni grantovi u okviru ovog poziva moraju se kretati u rasponu:

- od 50.000 evra (minimalni iznos)

- do 150.000 evra (maksimalni iznos)

U odnosu na ukupan budžet pojedinačne akcije/projekta, iznos granta EU može predstavljati najmanje 50% ukupnog budžeta, odnosno najviše 90% ukupnog budžeta.

Trajanje projekta

Trajanje pojedinačne Akcije/projekta može biti u rasponu od najmanje 12 meseci do najviše 24 meseca.

Ograničenja

Pogledati konkursnu dokumentaciju u vezi sa oglašenim pozivom na:

http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/ „Medija Programme 2014ˮ;

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Delegacija EU u Republici Srbiji, E-mail address: DELEGATION-SERBIA-FCS@eeas.europa.eu  

II Poziv za dodeljivanje grantova OCD - Civil Society Facility (3.800.000 evra)

Cilj:

Osnaživanje civilnog društva u Republici Srbiji u domenu vladavine prava, regionalne saradnje, kao i za aktivno praćenje i učešće u javnim politikama i u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU uključujući i finansiranje iz pomoći EU i drugih razvojnih partnera.

Oblast podrške

Podrška je usmerena na osnaživanje OCD u Srbiji i to posebno u pogledu sledećih tema:

•        oblasti koje se odnose na poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU

•        regionalna saradnja;

•        saradnja u okviru dijaloga Beograd-Priština;

•        podrška za aktivnije učešće OCD u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU, kao i podrška za praćenje politika i razvojne pomoći u Republici Srbiji (kroz platforme i mreže OCD i aktivnosti izgradnje kapaciteta).

Geografska oblast

Aktivnosti se moraju preduzimati na teritoriji Republike Srbije.

Ko može da konkuriše?

Sve OCD su podobne za konkurisanje na poziv za dostavljanje projekata.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za preciznu konkursnu proceduru informacije proveravati na:

http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/

Očekivano vreme raspisivanja poziva: početak kalendarske 2016. godine. Za precizan rok informacije proveravati na navedenom linku.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Pojedinačni grantovi u okviru ovog poziva moraju se kretati u rasponu:

- od 300.000 evra (minimalni iznos)

- do 500.000 evra (maksimalni iznos)

U odnosu na ukupan budžet pojedinačne akcije/projekta, iznos granta EU može predstavljati najmanje 50% ukupnog budžeta, odnosno najviše 90% ukupnog budžeta.

Trajanje projekta

Trajanje pojedinačne Akcije/projekta može biti u rasponu od najmanje 12 meseci do najviše 48 meseci.

Ograničenja

Proveravati informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom u vezi sa pozivom na:

http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Delegacija EU u Republici Srbiji, E-mail address: DELEGATION-SERBIA-FCS@eeas.europa.eu  

Naziv programa:

Evropa za građane i građanke

(Europe for Citizens)

Cilj programa/projekta

Širi cilj ovog programa jeste promocija koncepta „aktivnog evropskog građanstva” u smislu pružanja mogućnosti građanima za interakciju i učešće u izgradnji Evrope kakvu žele, demokratske i ujedinjene uz poštovanje kulturne raznolikosti. Podstiče aktivno učešće građana u procesu evropske integracije.

Oblast podrške

Poglavlje 1: Evropsko sećanje - Kroz ovo poglavlјe podržavaće se projekti u kojima se promišlјaju uzroci totalitarnih režima u modernoj istoriji Evrope i projekti koji se odnose na ostale klјučne trenutke i referentne tačke u novijoj evropskoj istoriji.

Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće - Ovim poglavljem podržavaju se aktivnosti koje obuhvataju građansko učešće u najširem smislu, posebno aktivnosti koje su direktno povezane sa politikama Unije, u cilju konkretnog učestvovanja u kreiranju politika Unije u područjima povezanima sa ciljevima Programa.

Mera 2.1 Bratimljenje gradova - Finansijska podrška projektima koji spajaju širok krug građana iz pobratimljenih gradova/opština povodom tema koje su u skladu sa ciljevima programa.

Mera 2.2 Mreže gradova - Gradovi/opštine i udruženja koji rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi mogu poželeti da razviju mrežu gradova da bi njihova saradnja bila održiva.

Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva - Ova mera ima za cilj da podrži projekte koji promovišu transnacionalna partnerstva i mreže direktno angažujući građane. Takođe, ovi projekti okupljaju građane sa različitih strana, u aktivnostima koje su direktno povezane sa politikama Unije, sa ciljem pružanja prilike da konkretno učestvuju u procesima donošenja politika Unije koje su povezane sa ciljevima programa.

Geografska oblast

Mogu se prijaviti sve države članice EU, države članice EFTA (Island, Lihtenštajn, Norveška), države-kandidati i druge zemlje koje u skladu sa uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja, fondacije, mreže udruženja, obrazovne i istraživačke institucije jedinice lokalne i regionalne samouprave, evropske mreže i krovne organizacije, organizacije koje se bave istraživanjima evropskih javnih politika), organizacije civilnog društva; nevladine organizacije (NVO), sindikati, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok[11]

Informacije o konkursnoj proceduri se mogu pronaći na sledećim adresama: www.civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke i www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Informacije o različitim konkursima mogu se videti na adresi: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od konkursa.

Ograničenja

Ograničenja zavise od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Đorđe Popović

Tel.: +381 11 313 09 68

E-mail: djordje.popovic@civilnodrustvo.gov.rs

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Unit P7 - Citizenship

BOUR 01/04

Avenue du Bourget 1

BE-1140 Brussels

Web: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Naziv programa:

Evropska podrška za inkluziju Roma

Cilj programa/projekta

Projekat Evropska podrška za inkluziju Roma koji finansira Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji, podržava sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji. Projekat podržava unapređenje položaja Roma u sledećim oblastima: pristup osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i kreiranju poslova.

Oblast podrške

Komponente:

 1. Pristup osnovnim pravima
 2. Formiranje mobilnih timova
 3. Osnaživanje organizacija civilnog društva
 4. Uvođenje programa za prevenciju napuštanja školovanja
 5. Unapređenje uslova stanovanja
 6. Održivo zapošlјavanje

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Više informacija možete videti na:

http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/ovde_smo_zajedno/TARI_Factsheet_new_SRB.pdf

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija možete videti na:

http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/ovde_smo_zajedno/TARI_Factsheet_new_SRB.pdf

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zavisi od svakog pojedinačnog konkursa

Trajanje projekta

Jun 2013 - Jun 2015.

Ograničenja

Komponente 4 i 6 će se sprovoditi širom Srbije. Komponente 1, 2, 3 i 5 će biti sprovedene u sledećih 20 pilot lokalnih samouprava: Bela Palanka, Bojnik, Bujanovac, Knjaževac, Kocelјeva, Kovin, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Novi Sad, Odžaci, Palilula, Pančevo, Prokuplјe, Smederevo, Sombor, Valјevo, Vranje, Žitorađa, Zvezdara.

Posebni zahtevi

Više informacija o programu možete videti na

http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/pdf/ovde_smo_zajedno/TARI_Factsheet_new_SRB.pdf

Kontakt

Španskih boraca 1, 11000 Beograd, Srbija |

Telefon: +381 11 3606 100 |

Faks: +381 11 3606 119 |

E-mail: tari@osce.org  |

www.osce.org/serbia

Naziv programa:

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Cilj programa/projekta

Prema EIDHR pravilima, opšti cilj novog finansijskog instrumenta jeste da, u okviru politike Zajednice na razvojnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj saradnji sa trećim zemljama i u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije u celini, doprinese razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Oblast podrške

- Rad na zajedničkim agendama u oblasti ljudskih prava i demokratske reforme

- izgradnja konsenzusa o diskutabilnim ili kontraverznim oblastima politika,

- unapređenje političkog zastupanja i učešća,

- unapređenje inkluzije i pluralizma civilnog društva,

- povećanje bezbednosnih struktura za branioce ljudskih prava

- aktivnosti neutralisanja zabrinjavajućih trendova smanjenja prostora za civilna društva,

- podrška aktivnostima koje imaju za cilj promociju pitanja koje obuhvataju Smernice EU za ljudska prava, Strateški okvir i Akcioni plan EU u oblasti ljudskih prava i demokratije,

- unapređenje vladavine prava i dobrog upravljanja.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati neprofitne organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećim na veb-sajtovima:

www.ec.europa.eu/europeaid i www.europa.rs.

Za ove konkurse obavezna je prethodna registracija u onlajn-bazi podataka PADOR za aplikante i njihove partnere.

Rok za dostavljanje koncepta projekta je 25.5.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Veličina grantova:

• LOT 1 - minimalni iznos je 20.000 evra, a maksimalni iznos je 50.000 evra

• LOT 2 - minimalni iznos je 100.000 evra, maksimalni iznos je 200.000 evra

Trajanje projekta

Planirano trajanje akcije ne može biti kraće od 12 meseci, niti da prelazi vremenski period 24 meseca.

Ograničenja

Sva ograničenja definisana su u uputstvu za prijavljivanje koje se može pronaći na:

www.ec.europa.eu/europeaid i www.europa.rs.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje koji se može pronaći na:

www.ec.europa.eu/europeaid i www.europa.rs.

Kontakt

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel.: +381 (0)11 308 3 200
E-mail: delegation-serbia@eeas.europa.eu

Naziv programa:

Horizont 2020

(Horizon 2020)

Cilj programa/projekta

Horizont 2020 ima za cilj da podigne nivo unapređenja evropske naučne baze i obezbedi siguran tok svetskih istraživanja i time osigura dugoročnu konkurentnost na tlu Evrope. Kroz ovaj projekat daje se podrška najboljim idejama i razvijanju talenata širom Evrope, istraživačima se pruža pristup savremenoj infrastrukturi za prioritetna istraživanja, Evropu čini atraktivnom lokacijom za najbolje svetske istraživače.

Oblast podrške

Imajući u vidu da je Unija postavila pet ambicioznih ciljeva koje treba dostići do kraja 2020. godine - zapošljavanje, inovacija, edukacija, socijalna inkluzija i klima, Horizon 2020 se usredsređuje upravo na njihovu realizaciju. Neke od oblasti delovanja i unapređenja su sledeće: medicina i genetika, industrija i tehnologija, klimatske promene, energetika, biotehologija, inovacije u partnerstvu između evropskih institucija nacionalnih i regionalnih vlasti i biznisa.

Geografska oblast

Mogu se prijaviti sve države članice EU, države članice EFTA (Island, Lihtenštajn, Norveška), države-kandidati i druge zemlje koje u skladu sa uslovima za učešće tih zemalja u programima Unije.

Ko može da konkuriše?

U programu Horizont 2020 mogu učestvovati svi pravni subjekti registrovani, u skladu sa nacionalnim ili međunarodnim zakonima, institucije iz zemalja članica EU (MS) ili pridruženih članica (AC), te svi pravni subjekti, kao i pojedinci iz zemalja koje su učlanjene u Horizont 2020, bilo kao punopravni ili pridruženi član.

Konkursna procedura i vremenski rok

Javni pozivi se objavljuju na sledećem veb-sajtu: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Informacije o različitim konkursima mogu se videti na adresi ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od konkursa.

Ograničenja

Ograničenja zavise od konkursa.

Posebni zahtevi

Svi zahtevi definisani su u uputstvu za prijavljivanje na određeni konkurs koji se mogu pronaći na: ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

Kontakt

Viktor Nedović

Nacionalni koordinator

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nemanjina 22-26, Beograd

E-mail: viktor.nedovic@mpn.gov.rs

http://www.horizont2020.rs/

Naziv programa:

Kreativna Evropa

(Creative Europe)

Cilj programa/projekta

Novi program EU Kreativna Evropa podržava evropsku kinematografiju i kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju.

Oblast podrške

Kultura i mediji

Geografska oblast

Kreativna Evropa će biti otvorena za sve zemlje članice EU, zemlje članice EFTA (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska), države-kandidate, potencijalne države-kandidate i susedne zemlje. Ostale zemlje će moći da učestvuju u programu u određenoj meri.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati javne, građanske i privatne organizacije koje se bave kulturom i medijima i koje su u statusu pravnog lica najmanje dve godine.

Srbija je do sada pristupila potprogramu KULTURA.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svaka organizacija-učesnica u projektu (bilo da je nosilac ili partner) popunjava onlajn-obrazac i podnosi formular sa pratećom dokumentacijom poštom.

Konkursi se objavljuju dva puta godišnje i rok za podnošenje aplikacija traje oko dva meseca. Objave konkursa mogu se pratiti na internet-stranici programa: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za projekte književnog prevođenja: maksimalno 100.000 evra po godini

Za projekte evropske saradnje: maksimalno 200.000 po projektu

Za projekte evropske mreže: 500.000 evra po godini

Za projekte evropske platforme: 500.000 evra po godini

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od jedne do tri godine, u zavisnosti od obima i kategorije projekata.

Ograničenja

Za program ne mogu da konkurišu pojedinci ili organizacije koji su pravno registrovani kraće od dve godine.

Posebni zahtevi

Svaki od četiri konkursa (književni prevodi, evropske mreže, evropske platforme, projekti evropske saradnje) ima posebne uslove, koji se mogu pročitati na internet-adresi Programa Kreativna Evropa.

Kontakt

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Vlajkovićeva 3

11 000 Beograd

Srbija

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

Tel.: + 381 11 339 80 26

E-mail: kreativnaevropa@kultura.gov.rs

Web: http://www.kreativnaevropa.rs/

Naziv programa:

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva

(TACSO - Technical Assistance for Civil Society Organizations)

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) - sprovodi konzorcijum FCG SIPU International (FCG SIPU International Švedska, Ecorys International, Intrac Ujedinjeno Kraljevstvo, Foundation Partners for Local Development Rumunija, Euclid Network Ujedinjeno Kraljevstvo, SMART Hrvatska).

Projekat se odvija u partnerstvu sa lokalnim Resurs centrom u svakoj od zemalja. Resurs centar organizacija u Srbiji jesu Građanske inicijative. Ova organizacija će postepeno preuzimati usluge tehničke pomoći koje pruža TACSO, kao i ulogu podrške organizacijama civilnog društva do kraja projekta.

Cilj programa/projekta

Glavni ciljevi projekta jesu jačanje civilnog društva u okviru participativne demokratije, razvoj kapaciteta i odgovornosti organizacija civilnog društva (OCD) u zemljama - korisnicima IPA fondova i poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju OCD. Cilj projekta jeste povećanje i unapređenje kapaciteta OCD, kao i jačanje demokratske uloge OCD.

Oblast podrške

Kombinacijom savetodavnog i mentorskog rada, stručne podrške i edukacije TACSO će pružati podršku OCD i ostalim relevantnim akterima u zajednici. Projektom je predviđena podrška OCD u oblastima:

· tehničke pomoći u organizacionom razvoju, dizajniranju i implementaciji EU projekata,

· povećanju kapaciteta organizacija kroz obuke u oblastima: pisanja predloga projekta, javnog zastupanja, prikupljanja sredstava, komunikacije i odnosa sa javnošću,

· unapređenje povezivanja OCD i poboljšanje odnosa OCD sa drugim akterima kroz institucionalizaciju participativnih mehanizama,

· permanentno informisanje javnosti o postignutim rezultatima OCD,

· regionalna saradnja.

Geografska oblast

Projekat je regionalan i sprovodi se u svim IPA zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija (FYROM), Kosovo*, Srbija i Turska).

Beogradska kancelarija TACSO pruža usluge OCD na teritoriji cele Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za učestvovanje na treninzima i javnim događajima (nacionalnim i međunarodnim konferencijama, okruglim stolovima, konsultativnim sastancima...) organizacije mogu da konkurišu prijavljivanjem na pozive koji su oglašeni na veb-portalu i mejling-listom, a delom će učestvovanje biti po pozivu. Organizacije mogu da koriste tehničku podršku neposrednim sastancima, telefonom, mejlom i internet-portalom. Organizacije mogu da se prijave na mejling-listu kontaktiranjem sa TACSO kancelarijom ili registracijom u bazi OCD na internet-portalu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Projekat nema komponentu raspodele grantova.

Trajanje projekta

Proveriti najnovije informacije na sledećoj adresi: www.tacso.org.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

TACSO - Tehnička podrška organizacijama civilnog društva

Resurs centar Help Desk kancelarija

Španskih boraca 22/10

11070 Novi Beograd

Srbija

Tel.: + 381 11 313 13 00

E-mail: info.rs@tacso.org

TACSO Resurs centar

Građanske inicijative

Kneza Miloša 4,

11000 Beograd

Srbija

Tel.:011 328 41 88

E-mail: rctacso@gradjanske.org

Web: http://razvoj.gradjanske.org/

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje 2014. - 2020.

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje za finansijsku perspektivu 2014-2020. godina su pripremljeni i u narednom periodu se očekuje usvajanje Operativnih programa od strane Evropske komisije. Operativni programi za programe prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina i Srbija - Crna Gora odobreni su od strane Evropske komisije u decembru 2014. godine.

Molimo vas da pratite internet stranicu http://vvv.evropa.gov.rs/CBC/ koja se redovno ažurira i na kojoj možete naći sve relevantne informacije o Programima prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbiji.

Naziv Programa:

ERDF - Program transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi - SEE 2007-2013

(South East Transnational Programme 2007-2013)[12]

Cilj programa/projekta

Opšti cilj transnacionalne saradnje jeste da unapredi uravnoteženi teritorijalni razvoj i teritorijalnu integraciju u području na koje se odnosi saradnja. Program zauzima pristup zajedničkog izazova, usredsređujući se prvenstveno na pitanja od strateškog značaja. U skladu sa zahtevima iz člana 6. Regulative ERDF (1080/2006), Program identifikuje strateška tematska pitanja relevantna za područje saradnje, a koja će biti predmet transnacionalnih aktivnosti na više nivoa.

Oblast podrške

Omogućavanje inovacija i preduzetništva:

• razvoj mreža tehnologije i inovacije u konkretnim oblastima,

• razvoj pogodnog okruženja za inovativno preduzetništvo,

• poboljšanje okvirnih uslova i otvaranje prostora inovacijama.

Zaštita i unapređenje životne sredine:

• unapređenje integrisanog upravljanja vodama i transnacionalna prevencija rizika od poplava,

• unapređenje sistema prevencije od ekoloških rizika,

• osnaživanje saradnje u upravljanju prirodnim dobrima i zašticenim oblastima,

• unapređenje energetske efikasnosti i korišćenja resursa.

Poboljšanje dostupnosti:

• unaprediti saradnju na polju promocije, planiranja i rada primarnih i sekundarnih saobraćajnih mreža,

• razvoj strategija premošćavanja „digitalnog jaza",

• poboljšanje okvirnih uslova za multimodalne platforme.

Razvoj transnacionalnih sinergija oblasti za održivi razvoj:

• rešiti ključne probleme koji utiču na gradske sredine i regionalne sisteme naselja,

• unaprediti uravnoteženi obrazac atraktivnih i dostupnih oblasti rasta,

• unaprediti korišćenje kulturnih vrednosti u cilju razvoja.

Geografsko područje

Program za Jugoistočnu Evropu odnosi se na 16 država.

U slučaju 14 država, područja koja mogu biti pokrivena programom podrazumevaju čitave teritorije država: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Grčka, Mađarska, Srbija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija i Republika Moldavija.

U slučaju dve države, samo određeni regioni mogu biti pokriveni programom: u Italiji to su Lombardija, Bolcano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venecija-Dulija, Emilia Romanja, Umbrija, Marke, Abruco, Molise, Puglia Basilikata, a u Ukrajini: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast i Odesa Oblast.

Ko može da konkuriše?

Prihvatljivi partneri na projektu su državni organi; ekvivalentni državni organi i svaki pravni organ osnovan u skladu sa javnim ili privatnim pravom, a koji nije industrijskog ili komercijalnog karaktera.

Konkursna procedura i vremenski rok

U okviru Programa transnacionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, za finansijski period 2007-­2013. godine objavljena su četiri konkursa. Naredni konkursi planiraju se za finansijski period 2014-2020. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Na nivou projekta nisu predviđena nikakva posebna ograničenja budžeta Pretpristupnih fondova (IPA). Partneri na projektu trebalo bi da obezbede sufinansiranje u iznosu od 15% vrednosti projekta. Ukupna vrednost projekata u 2013. godini iznosila je 4.300.000 evra.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekata u najnovijem konkursu jeste 24 meseca.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34 11000, Beograd Srbija

Tel.: +381 11 30 61 185 Fax: +381 11 30 61 124

Kristina Ašković - Rukovodilac grupe

Tel.: +381 11 3061 192

E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Tijana Didanović - Nacionalni koordinator za program

Tel.: +381 11 30 61 207

E-mail: tdidanovic@seio.gov.rs

Dragan Popović - Menadžer za osiguranje kvaliteta

Tel.: +381 11 3061 203

E-mail:dpopovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

IPA Program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija 2007-2013

Cross-border cooperation programme Hungary - Serbia 2007-2013

Cilj programa/projekta

Dugoročni opšti cilj Programa je ostvarivanje harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem - gde se zajednički uspešno vode zajedničko kulturno i prirodno nasleđe, a mogućnosti za privredu i kulturu se proširuju razvojem poslovnih, obrazovnih, istraživačkih i kulturnih odnosa, što dovodi do stvaranja novih radnih mesta, a efekti izolacije spoljne granice svode na minimum.

Da bi se realizovao ukupni strateški cilj, definisano je pet specifičnih ciljeva:

Oblast podrške

Sledeći prioriteti, oblasti intervencije i aktivnosti su identifikovani da doprinesu ostvarenju navedenih ciljeva:

Specifični ciljevi:

 • Smanjivanje izolacije pograničnih oblasti poboljšanjem prekogranične pristupačnosti
 • Ekološka održivost i bezbednost u graničnoj zoni
 • Sinergije i saradnja u ekonomiji
 • Upravljanje zajedničkim kulturnim nasleđem radi unapređenja kulturnih vrednosti, tradicije i razvoja turizma
 • Intenzivna kulturna, obrazovna i istraživačka interakcija

Sledeći prioriteti, oblasti intervencije i aktivnosti su identifikovani da doprinesu ostvarenju navedenih ciljeva:

Prioritet 1: INFRASTRUKTURA I ŽIVOTNA SREDINA

1.1: Infrastruktura za fizičko povezivanje

1.1.1 Infrastruktura za granične prelaze, izgradnja, rekonstrukcija vodećih puteva

1.1.2 Planiranje transportnih pravaca, harmonizacija javnog transporta

1.2: Zajednička odgovornost za životnu sredinu

1.2.1 Manje aktivnosti u vodoprivredi

1.2.2 Praćenje zdravlja životinja, manje akcije za poboljšanje životne okoline

Prioritet 2: PRIVREDA, OBRAZOVANJE I KULTURA

2.1: Simuliranje sinergične privrede, turizma i istraživanja i razvoja

2.1.1. Obuka za iznalaženje partnera za posao

2.1.2. Razvoj tematskih tura za obilazak kulturnog nasleđa

2.1.3. Koordinirane studije teritorijalnog i sektorskog razvoja regiona

2.1.4. Istraživanja orijentisana na proizvode, razvoj i inovacije

2.2: Obrazovanje i kultura zajedničkog mišljenja

2.2.1. Saradnja u obrazovanju

2.2.2. Saradnja ljudi - ljudima

Geografska oblast

Čongrad i Bač-Kiškun. Na srpskoj strani, teritorija obuhvaćena Programom uključuje sledeće regione, ekvivalentne nivou NUTS III: Zapadnobački upravni okrug, Severnobački upravni okrug, Severnobanatski upravni okrug, Južnobački upravni okrug, Srednjebanatski upravni okrug. Priključeni regioni (sa mogućnošću od maksimum 20% finansiranja rashoda) su Južnobanatski upravni okrug i Sremski upravni okrug.

Ko može da konkuriše?

Potencijalni aplikanti treba da ispune kriterijume podobnosti koji se tiču njihovog pravnog statusa, njihove geografske lokacije i njihovih profesionalnih i finansijskih kapaciteta.

Projekti treba da se realizuju u partnerstvu (po "Principu glavnog korisnika") uključujući i Glavnog korisnika i jednog ili više Projektnih partnera, gde se bar jedan od projektnih partnera nalazi sa suprotne strane granice u okviru podobne programski određene geografske teritorije.

Svaki Glavni korisnik i Projektni partner treba da bude:

- Registrovano pravno lice neprofitnog karaktera,

- Da ima direktnu odgovornost za pripremu i vođenje predloženih aktivnosti, a ne da deluje kao posrednik

- ima svoje sedište ili registrovanu regionalnu/lokalnu filijalu na teritoriji obuhvaćenoj Programom, dok u slučaju Projektnih partnera njihovo sedište ili registrovana regionalna/lokalna filijala mora da bude na teritoriji obuhvaćenoj Programom ili u priključenim regionima.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Aplikacije sa projektnim predlozima moguće je predati u okviru redovnih javnih poziva za prikupljanje predloga projekata na IPA Programu prekogranične saradnje Mađarska - Srbija Do sada je objavljeno ukupno 3 ovakva javna poziva u finansijskoj perspektivi 2007 - 2013, sa čime su i iscrpljene sve mogućnosti za finansiranje projektnih predloga. Novi program za period 2014 -2020 je u procesu ugovaranja, a sledeći javni poziv se očekuje krajem 2015. godine. 

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prioritet 1: 100.000 - 1.500.000 evra

Prioritet 2: 50.000 - 400.000 evra

Trajanje projekta

6 - 24 meseca

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Ugovoreni korisnik IPA sredstava je dužan da finanisra svoj projekat u visini od 15%, što znači da iznos sufinansiranja Zajednice iznosi 85%.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Nemanjina 34

11000 Beograd

Tel: 011 30 61 179

Web: www.evropa.gov.rs

Ivana Davidović, ko-ordinator HU-SRB programa u Sektoru za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Kancelarija IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija u Subotici

(Antena ZTS-a)

Matije Korvina 17 (HPKC Galleria, 1. sprat)

24000 Subotica

Tel: +381 24 55 97 97

www.hu-srb-ipa.com

Relja Burzan, šef kancelarije

Dejan Vujinović, menadžer programa

Naziv programa:

IPA Jadranski Program 2007-2013

IPA Adriatic Programme 2007-2013

Cilj programa/projekta

Opšti cilj IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje jeste jačanje kapaciteta za održivi razvoj Jadranskog regiona kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera sa teritorijama obuhvaćenih programom.

Posebni ciljevi

- Jačanje istraživanja i inovacija u cilju unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja u Jadranskom regionu pomoću ekonomske, socijalne i institucionalne saradnje.

- Promocija, unapređenje i zaštita prirodnih i kulturnih dobara kroz zajedničko upravljanje tehnološkim i prirodnim rizicima.

- Jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža; unapređenje i razvojsaobraćajnih, informacionih i komunikacionih usluga.

- Garantovanje upravljanja, realizacije, monitoringa, kontrole i evaluacije Programa.

Oblast podrške

Prioritet 1: Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja

Mera 1.1 Istraživanje i inovacije

Mera 1.2 Finansijska podrška razvoju malih i srednjih preduzeća

Mera 1.3 Mreže socijalnog osiguranja, zdravstva i rada

Mera 1.4 Institucionalna saradnja

Prioritet 2: Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika

Mera 2.1 Zaštita i unapređenje obale i obalske sredine

Mera 2.2 Prirodna i kulturna baština i sprečavanje prirodnih i tehnoloških rizika

Mera 2.3 Uštede energije i obnovljivi izvori energije

Mera 2.4 Održivi turizam

Prioritet 3: Dostupnost i mreže

Mera 3.1 Fizička infrastruktura

Mera 3.2 Održivi transportni sistemi

Mera 3.3 Komunikacione mreže

Geografska oblast

Teritorije na koje se odnosi Program EU za prekograničnu saradnju su spoljne granice Evropske unije u skladu sa članom 88 (1) Uredbe o sprovođenju IPA:

(a) NUTS nivo 3 regije ili u odsustvu NUTS klasifikacije, ekvivalentne teritorije duž zemljišnih granica između EU i zemalja korisnika;

 (b) NUTS nivo 3 regije ili u odsustvu NUTS klasifikacije, ekvivalentne teritorije duž pomorskih granica između EU i zemalja korisnika na razdaljini, prema opštom pravilu, od najviše 150 kilometara uzimajući u obzir prilagođavanja, tamo gde je to potrebno, radi osiguranja koherencije i kontinuiteta mera saradnje.

U Programu učestvuju Italija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, i Srbija.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

- državni organi;

- organi pod jurisdikcijom javnog prava;

- privatne organizacije pod jurisdikcijom nacionalnog privatnog prava (uz određena ograničenja; mala i srednja preduzeća iz Srbije ne mogu da konkurišu).

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Tokom 2015. godine neće biti javnih poziva. Program se neće nastaviti u finansijskom periodu 2014-2020. godine, ali će programska teritorija biti obuhvaćena Jadransko-jonskim programom transnacionalne saradnje. Organizacije mogu konkurisati i ostvariti saradnju kroz navedeni program.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljna uputstva za prijavljivanje na dosadašnje konkurse dostupna su na sajtu Programa:

www.adriaticipacbc.org.

Trajanje projekta

Detaljna uputstva za prijavljivanje na dosadašnje konkurse dostupna su na sajtu Programa: www.adriaticipacbc.org

Ograničenja

Detaljna uputstva za prijavljivanje na dosadašnje konkurse dostupna su na sajtu Programa: www.adriaticipacbc.org

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije

Sektor za prekogranične i transnacionalne programe saradnje 

Nemanjina 34

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3061 185

Fax: +381 11 3061 124

Ivana Davidović - Koordinator programa

Tel: +381 11 3061 179

E-mail: idavidovic@seio.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija 2007-2013.

(Cross-Border Cooperation Programme Bulgaria - Serbia 2007-2013)

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste osnažiti teritorijalnu koheziju prekograničnog regiona Bugarske i Srbije, njenu konkurentnost i održivost razvoja pomoću saradnje u ekonomskom, socijalnom i ekološkom domenu preko administrativnih granica.

Oblast podrške

Prioritet 1: Razvoj malih infrastrukturnih projekata:

mera 1.1: fizička i informaciona infrastruktura,

mera 1.2: infrastruktura koja se odnosi na ekološka pitanja,

mera 1.3: pomoć u pripremi projekata.

Prioritet 2: Jačanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj:

mera 2.1: veze i umrežavanje na institucionalnom, privrednom i obrazovnom nivou,

mera 2.2: održivi razvoj kroz efikasno korišćenje regionalnih resursa,

mera 2.3: aktivnosti „narod - narodu”.

Geografska oblast

Sledeći okruzi u Republici Srbiji mogu da konkurišu: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski; u Republici Bugarskoj: okruzi Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Ćustendil i grad Sofija.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati lokalni i regionalni organi vlasti, parkovi prirode, organizacije koje pružaju pomoć preduzećima, evroregioni, univerziteti, škole, biblioteke, centri zajednica, ustanove kulture; NVO, udruženja gorenavedenih organizacija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti objavljen na veb-sajtu: http://vvv.evropa.gov.rs/CBC/

Konkurs je obično otvoren 90 dana.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

U prethodnim konkursima dodeljivali su se sledeći iznosi:

Prioritetna okosnica 1:

domen intervencije 1.1 i 1.2: 200.000-1.000.000 evra,

domen intervencije 1.3: 20.000-70.000 evra.

Prioritetna okosnica 2:

domen intervencije 2.1 i 2.2: 50.000-200.000 evra,

domen intervencije 2.3: 20.000-100.000 evra.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je šest meseci, a maksimalno 24 meseca.

Ograničenja

Potrebno je da organizacije koje konkurišu ispune sledeće kriterijume:

 • da budu neprofitna, pravna lica,
 • da budu registrovane i da rade u regionu na koji se odnosi Program,
 • da imaju najmanje jednog prekograničnog partnera.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Kristina Ašković, rukovodilac Grupe za prekograničnu i transnacionalnu saradnju sa zemljama članicama EU

Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Nemanjina 34

11000 Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 306 11 92

E-mail: kaskovic@seio.gov.rs

Web: www.evropa.gov.rs

Maja Jovanović, menadžer projekata

E-mail: mjovanovic@seio.gov.rs

Milena Novčić, menadžer projekata

E-mail: milena.jovanovic@seio.gov.rs

Ana Petronijević, ekspert za finansije i praćenje projekata

E-mail: apetronijevic@seio.gov.rs

IPA CBC Program Bugarska - Srbija

Kancelarija JTS lokalna kancelarija u Nišu

TPC „Kalča”

Obrenovićeva bb

18000 Niš

Srbija

Tel.: 018 513 224

Web: www.evropa.gov.rs i www.ipacbc-bgrs.eu

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2007-2013

(Cross-border cooperation programme Romania - Serbia 2007-2013)

Cilj programa/projekta

Strateški cilj Programa prekogranične saradnje Rumunija - Republika Srbija jeste dostizanje ravnomernijeg i održivog društveno-ekonomskog razvoja granične oblasti Rumunija - Srbija pokretanjem zajedničkih prekograničnih projekata i zajedničkih aktivnosti rumunskih i sprskih aktera.

Opšti cilj Programa jeste korišćenje zajedničkih prekograničnih projekata i aktivnosti od strane aktera u Rumuniji i Srbiji kao osnove za postizanje ravnomernijeg i održivijeg društveno-ekonomskog razvoja granične oblasti.

Zemlje učesnice podelile su Program na dva posebna cilja:

 • Uvećanje opšte ekonomske konkurentnosti u graničnoj oblasti. Cilj je da se obezbedi koherentan i zajednički dogovoren okvir za partnere iz Rumunije i Srbije kao način ostvarivanja koristi od dodate vrednosti zajedničkih inicijativa, rešavanjem zajedničkih problema koji utiču na konkurentnost i pružanjem podrške merama koje će potpomoći podizanje stepena konkurentnosti u okviru granične oblasti u celini.
 • Poboljšanje kvaliteta života zajednica u graničnoj oblasti. U ovom slučaju, cilj je da se problemi reše preduzimanjem zajedničkih inicijativa sa istaknutim prekograničnim karakterom (npr. Prekogranični ekološki uticaj) i/ili tamo gde porast kvaliteta života sa obe strane granice usporavaju brojni faktori.

Oblast podrške

Za period 2010-2013. godine:

Prioritet 1: Ekonomski i socijalni razvoj

Mera 1.1: Podrška za lokalnu/regionalnu ekonomsku i društvenu infrastrukturu

Mera 1.2: Razvoj turizma, uključujući i jačanje regionalnog identiteta graničnog pojasa kao turističke destinacije

Mera 1.3: Unapređenje razvoja MSP 

Mera 1.4: Podrška povećanim nivoima istraživanja i razvoja i inovacija u graničnom pojasu

Prioritet 2: Životna sredina i spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama

Mera 2.1: Unapređenje sistema i pristupa u cilju rešavanja prekograničnih ekoloških problema, zaštite i upravljanja

Mera 2.2: Razvoj i implementacija delotvornih strategija za upravljanje otpadom i otpadnim vodama

Mera 2.3: Efikasniji sistemi i pristupi spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama

Prioritet 3: Unapređenje razmene „ljudi-ljudima”

Mera 3.1: Podrška razvoju civilnog društva i lokalnih zajednica

Mera 3.2: Unapređenje lokalnog upravljanja u odnosu na obezbeđenje lokalnih usluga zajednicama u graničnom pojasu

Mera 3.3: Intenziviranje razmena u oblasti obrazovanja, kulture i sporta

Prioritet 4: Tehnička pomoć 

Mera 4.1: Podrška sprovođenju, opštem upravljanju i evaluaciji Programa

Mera 4.2: Podrška za reklamne aktivnosti i aktivnosti informisanja za potrebe Programa

Pažnja: Programiranje za period 2014-2020. godine je u toku

Geografsko područje

Granica između Rumunije i Srbije je dugačka 546 km, pri čemu reka Dunav predstavlja prirodnu granicu u dužini od oko 230 km. Područje na koje se Program odnosi definisano je kao NUTS 3 nivo na rumunskoj strani, a kako NUTS klasifikacija ne postoji za Republiku Srbiju, područje u Srbiji definiše Vlada Srbije.

Područja u Rumuniji                       Područja u Republici Srbiji

Okrug Timiş                                Severnobanatski okrug

Okrug Caraş-Severin                     Srednjebanatski okrug

Okrug Mehedinţi                          Južnobanatski okrug

Braničevski okrug

Borski okrug

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati saveti okruga/uprave okruga; lokalni saveti/opštine; agencije za regionalni i lokalni razvoj; udruženja lokalnih državnih organa; organizacije od opšteg značaja; verske organizacije, osnovane u skladu sa važećim nacionalnim zakonom; organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije; neprofitni istraživački instituti; reprezentativna udruženja i organizacije; univerziteti i istraživački instituti; organizacije koje se bave obrazovanjem i obukom (škole, univerziteti, itd.); privredne komore/udruženja malih i srednjih preduzeća; druge OCD koje se bave aktivnostima iz oblasti koje Program finansira.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je objavljen (za period 2010-2013. godine), a za ovaj period 2014-2020. će biti objavljen na sledećim veb-sajtovima:

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za period 2010‒2013. godine: minimalni iznos koji se dodeljuje iznosi 30.000 evra, a maksimalni je 2.000.000 evra, u zavisnosti od ose prioriteta.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je najmanje devet meseci, a najviše 24 meseca, u zavisnosti od ose prioriteta.

Ograničenja

Biće definisana u javnom pozivu.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Sanda Šimić Stambolić, pomoćnik direktora

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Tel.: +381 11 306 11 76, +381 11 306 11 24

E-mail: ssimic@seio.gov.rs  

Svetlana Đokanović, koordinator za IPA Programe Rumunija-Srbija

Tel.: +381 11 306 12 08

Mob.: +381 64 823 62 79

E-mail: sdjokanovic@seio.gov.rs

Satelitska kancelarija JTS u Vršcu, Republika Srbija

Dimitrija Tucovića 17

26300, Vršac

Srbija

Elizabeta Stanimirov, Petar Grubor

Tel.: +381 13 834 567

E-mail: estanimirov@seio.gov.rs, pgrubor@seio.gov.rs

Web: www.evropa.gov.rs

Lokalna kancelarija u Boru

Moše Pijade 19

19 210 Bor

Srbija

Vasilija Stanić

Tel.: +381 30 458 296;

E-mail: vstanic@seio.gov.rs

Naziv Programa:

Program prekogranične saradnjeSrbija - Bosna i Hercegovina 

(Cross-border cooperation programme Serbia - Bosnia and Herzegovina)

Cilj programa/projekta

Opšti cilj ovog programa jeste stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolovanosti kvalifikovanog područja kroz jačanje zajedničkih institucionalnih okvira i kapaciteta ljudskih resursa.

Oblast podrške

PRIORITET I

Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapređuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.

Mera I.1

Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa programske oblasti.

Mera I.2

Inicijative u okviru prekogranične saradnje koje su usmerene na razmenu ljudi i ideja kako bi se unapredila saradnja stručne javnosti i građanskog društva.

Geografska oblast

Pogranično područje obuhvaćeno Programom prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina sastoji se od:

SRBIJA - Sremskog upravnog okruga, Mačvanskog upravnog okruga, Zlatiborskog upravnog okruga i Kolubarskog upravnog okruga.

BiH - opštine: Brčko Distrikt, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odžak, Osmaci, Banovići, Bijeljina, Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Milići, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovići, Teočak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Istočna Ilidža,  Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad , Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Trnovo,  Hadžići, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

Ko može da konkuriše?

Da bi mu mogao biti dodeljen grant, aplikant mora biti:

 • osnovan u Srbiji odnosno u Bosni i Hercegovini, u zavisnosti od toga za sredstva koje države aplicira;
 • neprofitno pravno lice osnovano prema javnom ili privatnom pravu u svrhu javnog ili opšteg interesa;
 • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom zajedno sa svojim partnerima, a ne nastupati samo kao posrednik.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za predaju predloga projekata: 20.07.2015. Više informacija videti na:

www.srb-bih.org

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Od 300.000,00 do 600.000,00 evra, iznosi su uvek definisani u Vodiču za aplikante prilikom objave poziva.

Trajanje projekta

Od 6 meseci do 24 meseca - trajanje projekata je uvek definisano u Vodiču za aplikante prilikom objave poziva.

Ograničenja

Korisnik granta ne sme ostvarivati profit kao rezultat sprovođenja aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava granta. Više informacija o neprihvatljivim aktivnostima videti na: www.srb-bih.org.

Posebni zahtevi

Kofinansiranje

Visina granta: 50-85%

Visina kofinansiranja: 15-50%

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Nemanjina 34

11000 Beograd

Srbija

Tel: 011 306 11 83

Web: www.evropa.gov.rs

Zajednički tehnički sekretarijat

Nemanjina 52

31000 Užice

Srbija

Tel./Faks: +381 31 512 394

E-mail: office@srb-bih.org

Web: www.srb-bih.org

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora

(Cross-border cooperation programme Serbia - Montenegro)

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da angažuje ljude, zajednice i privredu pograničnih oblasti u zajedničkom učestvovanju u razvoju oblasti saradnje, koristeći ljudske, prirodne, kulturne i ekonomske resurse i prednosti.

Cilj programa podrazumeva sledeće mere:

· mera I.1 - poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti ekonomskih, ruralnih, kulturnih i ekoloških resursa oblasti,

· mera I.2 - prekogranične inicijative koje se odnose na razmenu ljudi i ideja u cilju osnaživanja profesionalne saradnje i saradnje civilnog društva.

Geografsko područje

Oblasti u Srbiji: Raški i Zlatiborski okrug, sa ukupno 15 opština. Uz ova dva okruga, susedni, Moravički okrug, takođe će biti uključen u svrhu programiranja.

U Crnoj Gori, programsko područje sastoji se od 12 podobnih opština. Uz njih, takođe će biti uključene i opštine Podgorica, Danilovgrad i Cetinje u svrhu programiranja.

Ko može da konkuriše?

Za grantove mogu konkurisati:

· neprofitna pravna lica

· lica direktno odgovorna za izradu i upravljanje akcijom, sa svojim partnerima, a ne u ulozi posrednika, kao i

· da pripadaju jednoj od sledećih kategorija: lokalne samouprave i njihove institucije, udruženja opština, razvojne agencije, organizacije koje podržavaju poslovanje i socijalni partneri, turističke organizacije/udruženja i organizacije/udruženja koja se bave kulturom, nevladine organizacije, uključujući i nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, javni i privatni organi koji podržavaju radnu snagu, institucije koje vrše stručne i tehničke obuke, organi/institucije na nacionalnom nivou ili državne agencije, organi i organizacije (uključujući NVO) koji se bave zaštitom prirode, državni organi nadležni za upravljanje vodama, vatrogasci/službe koje deluju u vanrednim situacijama, škole, više škole, mediji, univerziteti i istraživački centri, međunarodne organizacije.

U obzir neće biti uzete prijave profitnih organizacija i političkih stranaka - bilo u ulozi podnosilaca prijava ili partnera.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave moraju biti u skladu sa uputstvima navedenim u Konceptu i Obrascu za prijavu koji su deo Obrasca za prijavu za dodelu granta. Raspisivanje trećeg i poslednjeg javnog Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora za finansijsku perspektivu 2007-2013. godina očekuje se sredinom 2015. godine.

Prijave moraju biti u skladu sa pravilima Konkursa. Svaki konkurs ima jedinstveni set pravila i planiranih rokova. Vremenski raspored i drugi parametri koji se odnose na ovaj konkurs navedeni su u delu Smernice za podnosioce prijava.

Obrazac za prijavu za dodelu granta i Smernice za podnosioce prijava dostupni su na:

• veb-sajtu programa: http://www.cbcsrb-mne.org,

• veb-sajtu Sektora za planiranje, programiranje, monitoring i izveštavanje o EU fondovima i razvojnu pomoć Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije: http://www.evropa.gov.rs,

• veb-sajtu Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore: http://www.mip.gov.me,

• veb-sajtu EuropeAid-a: http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

· Mera I.1 - od 75.000 evra do 250.000 evra (finansiranje EU)

· Mera I.2 - od 25.000 evra do 75.000 evra (finansiranje EU)

Trajanje projekta

· Mera I.1 - 6 meseci do 12 meseci

· Mera I.2 - 12 meseci do 24 meseca

Ograničenja

• Podizvođenje nije dozvoljeno.

• Profitne organizacije i političke stranke nemaju pravo da se prijavljuju na konkurs, bilo u vidu podnosilaca prijave ili partnera.

• Grantovi možda neće imati svrhu ili efekat ostvarivanja profita za podnosioce ili partnere u vidu direktnog rezultata poslovanja/aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava granta.

• Državni službenici ili drugi državni nameštenici u centralnim ili lokalnim upravama koji budu korisnici granta u okviru ovog konkursa, neće dobijati naknadu za svoj doprinos aktivnostima, osim plate koju dobijaju u ustanovi u kojoj su zaposleni.

• Plate državnih službenika ili drugih državnih nameštenika u centralnim ili lokalnim upravama mogu biti predstavljene kao učešće (deo koji sufinansira) podnosioca prijave.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Darko Čukuranović, koordinator programa

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije

Nemanjina 34

11000 Beograd

Srbija

Tel.: +38111 306 11 81

E-mail: dcukuranovic@seio.gov.rs

Web: http://www.evropa.gov.rs

Naziv programa:

Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska 2007-2013.

(Cross-border cooperation programme Serbia - Croatia 2007-2013)

Cilj programa/projekta

Stimulisanje prekogranične saradnje kako bi unapredili regionalnu ekonomiju i učinili je raznovrsnijom, na društveno i ekološki održiv način, istovremeno poboljšavajući dobrosusedske odnose duž granice.

Oblast podrške

Prioritet 1: Održivi društveno-ekonomski razvoj

Mera 1.1. Ekonomski razvoj

Mera 1.2. Zaštita životne sredine

Mera 1.3. Akcije „ljudi-ljudima”

Prioritet 2: Tehnička podrška

Mera 2.1. Upravljanje programom i njegovo sprovođenje

Mera 2.2. Informacije o programu, promocija i evaluacija

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva upravne okruge u Republici Srbiji: Severnobački, Zapadnobački, Južnobački, Sremski, dok 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno u Mačvanskom upravnom okrugu.

U Republici Hrvatskoj: Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija, dok 20% raspoloživih sredstava može biti utrošeno u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji .

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati neprofitna pravna lica utemeljena na osnovama javnog ili privatnog prava u opštem interesu ili za posebne svrhe, u cilju zadovoljavanja potreba od opšteg interesa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Treći poziv za Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2014. objavljuje se na sajtovima: http://www.evropa.gov.rs, http://www.croatia-serbia.com.

Rok za predaju predloga projekata je 1. juni 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju se kreću od 300.000,00 do 600.000,00 evra, iznosi su uvek definisani u Vodiču za aplikante prilikom objave poziva.

Trajanje projekta

Minimalno trajanje projekta je 12 meseci, a maksimalno 24 meseca.

Ograničenja

Sva ograničenja vezana za poziv nalaze se u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Posebni zahtevi

Svi posebni zahtevi vezani za poziv nalaze se u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Kontakt

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Nemanjina 34

11000 Beograd

Srbija

Tel.: 011 306 11 82

Web: www.evropa.gov.rs

Antena kancelarija Zajedničkog tehničkog sekretarijata

Solarski trg 3

Sremska Mitrovica

Srbija

Tel./Faks: +381 22 617 835

E-mail: dcvejic@seio.gov.rs, tguberinic@seio.gov.rs

Web: www.croatia-serbia.com

[7] „Vlada Republike Srbije inicirala je pristupanje Republike Srbije programu COSME, čija je realizacija očekivana do kraja 2015. godine.”

[8] „Vlada Republike Srbije inicirala je pristupanje Republike Srbije programu EaSI, čija je realizacija očekivana do kraja 2015. godine.”

[9] Programske zemlje su zemlje članice EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska i zemlje kandidati za EU koje imaju Erazmus+ Nacionalnu agenciju. Partnerske zemlje su sve ostale zemlje sveta.

[10]Rok za neke delove konkursa je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

[11] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet-adresi: eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[12] Informacije o programu su indikativne zbog toga što ga Evropska komisija još uvek nije usvojila.

20.   EVROPSKI PROGRES

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

European Progress

Naziv programa:

Evropsko partnerstvo sa opštinama

Cilj programa/projekta

Opšti cilj: doprinos održivom razvoju nerazvijenih delova Srbije uspostavljanjem povoljnijeg okruženja za poslovanje i razvoj infrastrukture, čime se povećava mogućnost zapošljavanja i socijalnog uključivanja

Oblast podrške

Unapređenje opštinske infrastrukture. Aktivnosti će obuhvatiti poboljšanje uslova života i ekonomske infrastrukture

Geografska oblast

Ovaj konkurs je geografski ograničen na institucije koje se nalaze u sledećim opštinama:

Raška

Novi Pazar

Bojnik

Bosilegrad

Trgovište

Knjaževac

Ivanjica

Tutin

Vlasotince

Bujanovac

Aleksinac

Svrljig

Nova Varoš

Blace

Lebane

Vladičin Han

Brus

Babušnica

Priboj

Žitorađa

Leskovac

Vranje

Doljevac

Bela Palanka

Prijepolje

Kuršumlija

Medveđa

Preševo

Gadžin Han

Sjenica

Prokuplje

Crna Trava

Surdulica

Merošina

Ko može da konkuriše?

 • Aplikant (podnosilac predloga projekta), je pravno lice koje podnosi prijavu (predlog projekta) - opština, gradska opština ili grad sa teritorije obuhvaćene programom Evropski PROGRES       
 • Ko-aplikant(i) učestvuju u projektu, kao i u budžetu projekta (partneri) - Javna preduzeća, institucije visokog obrazovanja, regionalne privredne komore, privredna udruženja,  turističke organizacije, organizacije za podršku privredi, dečji vrtići, socijalne i zdravstvene ustanove, regionalne razvojne agencije, institucije koje se bave istraživanjem.
 • „Pridruženi“ članovi (Affiliated entities)
 • „Saradničke organizacije“, „Podugovorači“ (Associates, Contractors)

Konkursna procedura i vremenski rokovi[13]

Za ovaj konkurs nije obavezna prethodna registracija u PADORu. Informacije u PADORu neće biti korišćene na ovom konkursu.

• Koncept projekta mora biti podnet zajedno u jednom originalu i dve štampane kopije i jedne elektronske verzije na CD-u

• Kontrolna lista (Deo A, odeljak 2 prijavnog formulara) i izjava aplikanta (Deo A, odeljak 3 prijavnog formulara) moraju biti priložene odvojeno u koverti

• Sledeće informacije moraju biti napisane na spoljnoj koverti u koju se stavljaju svi traženi dokumenti:

- Referentni brojevi poziva za podnošenje predloga projekta (EuropeAid/136873/IH/ACT/RS)

- Naslov poziva za podnošenje projekata

- Lot na koji se projekat odnosi

- Pun naziv i adresa aplikanta i rečenica “Not to be opened before the opening session” odnosno na srpskom “NE OTVARATI PRE SASTANKA ZA OTVARANJE PRIJAVA

Blagovremenim će se smatrati predlozi projekata koji su dostavljeni do navedenog roka. Sve prijave podnete/poslate posle isteka roka i dostavljene na drugu adresu biće automatski odbačene

Adresa za dostavljanje:

Ministarstvo finansija, Vlada Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU)

Sremska 3-5, VII sprat, kancelarija 701,

11 000 Beograd

U slučaju lične dostave, CFCU će izdati  odgovarajuću potvrdu o prijemu predloga projekta

Rok za podnošenje prijava je 28. april 2015. godine. Aplikacije podnete nakon tog roka biće odbijene.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

• Ukupna vrednost sredstava koja su opredeljena za ovaj poziv je 3.500.000 eura

• Iznos koji može biti dodeljen jednim ugovorom je:

Ø za LOT1: Lokalni infrastrukturni projekti koji doprinose unapređenju životnih uslova

                                      EUR 100.000-200.000

Ø za LOT2: Lokalni infrastrukturni projekti koji doprinose ekonomskom razvoju

                                      EUR 100.000-300.000

Svaki grant koji se traži putem ovog konkursa mora biti između minimalnih i maksimalnih procenata ukupno raspoloživih troškova akcije:

 • Minimalni procenat: 51% ukupno raspoloživih troškova akcije.
 • Maksimalni procenat: 90% ukupno raspoloživih troškova akcije .

Razlika između ukupne cene akcije i iznosa koji se traži od Ugovornog organa mora biti finansirana iz drugih izvora koji nisu Evropska unija.

Trajanje projekta

Inicijalno planirano trajanje akcije ne sme biti duže od 18 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o grantu. To podrazmeva započinjanje aktivnosti, tenderski proces, ugovaranje usluga, implementaciju usluga i predaju, gde je to primenljivo.

Ograničenja

Ne finansiraju se sledeći troškovi:

· Porezi, uključujući PDV

· Carinske ili uvozne dažbine, ili bilo koje druge dažbine

· Kupovina zemljišta ili zgrada

· Kazne, penali i troškovi sudskog postupka

· Operativni troškovi

· Kupovina polovne opreme

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

CFCU: www.cfcu.gov.rs

[13] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

21.   Fond Alert

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Alert Fund

Naziv programa:

Program podrške Fonda Alert

Cilj programa/projekta

Fond Alert odobrava subvencije pojedinačnim i malim (inter)nacionalnim projektima poput prikaza, radionica, publikacija, događaja, itd. koje realizuju mladi i koji su namenjeni mladima.

Oblast podrške

Omladina

Geografsko područje

Nema ograničenja

Ko može da konkuriše?

Alert pomaže sledeće projekte:

 • koje organizuju mladi za mlade - omladina starosti od 15. do 32. godine,
 • koji doprinose fundamentalnim društvenim promenama i pravičnoj, jednakoj i pravednoj raspodeli kapitala, znanja ili moći i ekološki i ljudski zdravog načina proizvodnje,
 • čije su granice jasno određene, koji su mali i jednokratni.

Prema tome, Fond Alert ne finansira nikakve strukturne troškove. Ukupan budžet projekata ne bi trebalo da prelazi 15.000 evra. Maksimalni doprinos Fonda iznosi 1.500 evra.

Za prijave van Holandije potrebno je navesti ime osobe iz Holandije kao preporuku ili poverljivu referencu iz same zemlje, npr. osobu koja radi u nevladinoj organizaciji međunarodnog renomea.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za prijave (do 1.500 evra), procedura se odvija u pet koraka - popunite obrazac za prijavu: application form i uz dat plan i jasan budžet projekta, pošaljite je elektronskim putem na: alert@alertfonds.nl ili na našu poštansku adresu. Detalje o ostalim koracima videti na: www.alertfonds.nl

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava koje Fond odobrava varira od 250 evra do maksimalnih 1.500 evra.

Veći iznos se dodeljuje samo u izuzetnim slučajevima.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Fond Alert ne odobrava sredstava:

 • grupama ili organizacijama koje nisu tolerantne prema drugim društvenim grupama,
 • za aktivnosti koje su štetne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu,
 • za projekte koje osmišljavaju ili realizuju odrasli,
 • za putne troškove, kada je putovanje glavni cilj projekta,
 • za projekte razmene, studijska putovanja, obuke,
 • za pokrivanje strukturnih troškova poput troškova zaposlenih i/ili najma prostorija,
 • nadoknada troškova se vrši samo u slučajevima kada oni predstavljaju minimalni deo ukupnog budžeta,
 • organizacijama koje su dobile sredstva od Fonda Alert više od dva puta u proteklih pet godina.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Alert Fund

Postbus 16122

2301 GC Leiden

The Netherlands

E-mail: alert@alertfonds.nl

22.   Fond Braće Rokfeler

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rockefeller Brothers Fund

Naziv programa:

Program za Zapadni Balkan

Cilj programa/projekta

Fond Braće Rokfeler unapređuje socijalne promene koje doprinose stvaranju pravednijeg, održivijeg i mirnijeg sveta. Grantovi koje dodeljuje podeljeni su u tri tematska programa:

 • demokratska praksa,
 • izgradnja mira, 
 • održivi razvoj.

Fond podržava napore da se prošire znanja, bliže objasne vrednosti i ključni izbori, gaji kreativno izražavanje i oblikuje javne politike.

Oblast podrške

DEMOKRATSKA PRAKSA

Cilj: poboljšanje rada, transparentnosti i odgovornosti vlade.

Strategije:

• unapređivanje kapaciteta građanskog društva u nadgledanju kvaliteta upravljanja javnim sektorom i pružanjem usluga;

• jačanje istraživačkih i obrazovnih praksi medija i organizacija civilnog društva,

• jačanje kapaciteta vladinih institucija i organizacija civilnog društva za sprovođenje temeljnih analiza politika.

Cilj: izgradnja kapaciteta i efikasnosti građanskog društva radi jačanja participativne demokratije.

Strategije:

• jačanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora,

• podsticanje domaće filantropije i solidarnosti u društvu.

ODRŽIVI RAZVOJ

Cilj: izgradnja kulture i prakse održivog razvoja.

Strategije:

• doprinos participativnim i inkluzivnim pristupima u kreiranju i implementaciji strategija održivog razvoja,

• podrška obrazovnim reformama da koncepte i prakse održivog razvoja uključe u nastavni plan i program,

• uvođenje i ohrabrivanje pristupa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u

ekonomski i infrastrukturni razvoj.

IZGRADNJA MIRA

Cilj: jačanje osnova za pomirenje i trajni mir.

Strategije:

• podrška naporima da se uspostavi i raširi istina o zverstvima i masovnim kršenjima ljudskih prava tokom godina konflikta u regionu,

• doprinos regionalnim inicijativama koje uključuju različite države i zajednice u transformaciji konflikta radi stvaranja uslova za trajni mir.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Strana organizacija ili institucija koja konkuriše za sredstva Fonda mora da pruži dokaz RBF-u da, ukoliko bi bila registrovana u SAD, bila bi oslobođena plaćanja poreza ili da bi projekat za koji se traže sredstva u SAD bio okarakterisan kao obrazovni ili dobrotvorni.

Konkursna procedura i vremenski rok

Potrebno je prvo poslati pismo o zahtevu za dodelu sredstava. Potencijalni kandidati ne treba da šalju kompletne predloge projekata pre nego što im Fond to ne zatraži. Zahtev mora biti napisan na engleskom jeziku i poželjno je da bude poslat u elektronskoj formi na: grants@rbf.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi se uglavnom dodeljuju u martu, junu i novembru. Predlozi projekata koji zahtevaju manje od 100.000 američkih dolara mogu se odobriti tokom čitave godine, u zavisnosti od raspoloživosti budžeta.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od šest meseci do tri godine.

Posebni zahtevi

Preporučujemo kandidatima da dobro prouče uputstva i smernice i da pregledaju spisak donacija koje je Fond nedavno dodelio.

Kontakt

Rockefeller Brothers Fund
475 Riverside Drive, Suite 900
New York, NY 10115

Tel.: +1 212 812 4200

Faks: +1 212 812 4299

E-mail: grants@rbf.org, communications@rbf.org (generalna pitanja i komentari o ovom sajtu)

Web: www.rbf.org

23.   Fond mladih aktivistkinja (FRIDA)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Young Feminist Fund - FRIDA

Naziv programa:

Prijave za grantove namenjene unapređenju ljudskih prava žena

Cilj programa/projekta

Fond za mlade feministkinje (FRIDA) dodeljuje male grantove novoosnovanim grupama mladih feministkinja iz zemalja Globalnog Juga da bi prevazišla jaz koji oseti sve veći broj organizacija mladih feministkinja širom sveta. Fond FRIDA ima za cilj da dopre do različitih zajednica, a prioritet imaju grupe čiji su članovi i/ili grupe koje rade sa marginalizovanim populacijama, a koje imaju ograničen pristup sredstvima velikih donatora ili ga uopšte nemaju.

Oblast podrške

Podrška mladom feminističkom aktivizmu zarad unapređenja pokreta i agendi socijalne pravde. 

Geografsko područje

Globalni Jug

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati grupe koje su osnovale ili na čijem su čelu mlade žene ili trans osobe (mlađe od 30 godina) koje su opredeljene za:

· unapređenje i odbranu prava žena iz feminističke perspektive,

· unapređenje života mladih žena/transrodnih osoba na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou,

· inkluzivno organizovanje, kolektivnu akciju i izgradnju feminističkog pokreta,

· grupe, mreže ili kolektivi sa Globalnog Juga (Afrika, Azija i Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi, Centralna i Istočna Evropa i Kavkaz i Centralna Azija),

· grupe koje su osnovane u proteklih pet godina, tj. ako je vaša grupa osnovana u periodu 2010-2014. godine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za 2016. godinu još nije objavljen.

Kada kandidati podnesu svoje prijave, zaposleni u Fondu FRIDA ih procesuiraju i pregledaju, organizuje se javno onlajn-glasanje za najbolje predloge i tada se dodeljuju grantovi.

Za više informacija videti: http://youngfeministfund.org/apply-for-a-grant-2/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je do 4.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 12 meseci sa mogućnošću produženja.

Ograničenja

Ograničenja se odnose na grupe ili organizacije koje pokazuju netolerantan odnos prema drugima zbog njihove starosti, vere, roda, rase/etničke pripadnosti, invaliditeta, klasne pripadnosti ili seksualne orijentacije.

Više informacija videti na: http://youngfeministfund.org/apply-for-a-grant-2/.

Posebni zahtevi

Posebne zahteve možete videti na: http://youngfeministfund.org/apply-for-a-grant-2/.

Kontakt

FRIDA c/o The Association for Women’s Rights in Development

215 Spadina Avenue., Suite 150

Toronto, ON

M5T 2C7 Canada

Tel.: +416.594.3773

Faks: +416. 594. 0330

E-mail: info@youngfeministfund.org

24.   Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

Naziv programa:

UNDEF - Sedmi konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF - Project Proposal Guidelines Seventh Round)

Cilj programa/projekta

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund - UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept „demokratije” u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva sledeće:

1. razvoj zajednica,

2. vladavinu prava i ljudska prava,

3. instrumente demokratizacije

4. osnaživanje žena,

5. osnaživanje omladine,

6. medije.

Geografska oblast

Iako će se razmatrati predlozi projekata iz svih zemalja, velika prednost će se dati predlozima koji stižu iz zemalja i regiona gde su izazovi demokratije snažniji, kao što su zemlje koje su upravo izašle iz konflikta, nove i tek obnovljene demokratije, najnerazvijenije zemlje (prema zvaničnoj klasifikaciji UN-OHRLLS), zemlje sa niskim dohotkom („Low Income Economies″, prema zvaničnoj klasifikaciji Svetske banke koja je zasnovana na bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika) i zemlje sa srednjim dohotkom („Lower and Upper Middle-income Economies”, po istoj klasifikaciji).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

(1) organizacije civilnog društva uključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava,

(2) nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje,

(3) globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva; više informacija možete videti na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html.

Konkursna procedura i vremenski rok[14]

Prijave se primaju elektronskim sistemom za predloge projekata (On-line Project Proposal System - OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda, 15. novembra - 31. decembra. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet-strane do 31. decembra. Fond ne prima aplikacije koje su poslate imejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku (službenim jezicima Ujedinjenih nacija). Ukoliko je prijava uspešno poslata, aplikant dobija generički imejl kojim se potvrđuje da je aplikacija primljena. Ukoliko budu bile potrebne dodatne informacije, kancelarija Fonda za demokratiju UN lično će kontaktirati sa podnosiocem prijave. Organizacije koje žele da se prijave za finansiranje od strane UNDEF-a trebalo bi da posete UNDEF-ovu internet-stranu gde će moći da popune aplikacioni formular. Formular možete naći na: http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos grantova ne mora nužno da bude traženi iznos sredstava. Grantovi će iznositi minimalno 100.000 američkih dolara, a maksimalno 300.000 američkih dolara za svaki dati projekat. Kandidati su dužni da traže iznos koji se kreće u ovom rasponu. Većina projekata dobija ne više od 250.000 američkih dolara. Kada prođe period realizacije, korisnici će biti dužni da UNDEF-u vrate sva nepotrošena sredstva.

Trajanje projekta

Projekti koje finansira UNDEF će biti implementirani u periodu od dve godine, uglavnom na nivou zemlje, i to u najnerazvijenijim ili u zemljama sa niskim ili srednjim dohocima. Takođe, UNDEF daje skromna sredstva određenom broju regionalnih i globalnih projekata koji promovišu demokratiju.

Ograničenja

Fond UNDEF ne daje prioritet predlozima projekata koji se fokusiraju na: inicijative koje ne promovišu demokratiju inicijactive koje služe za popunu nedostajućih sredstava na tekućim/redovnim programima i aktivnostima; projekte koji su prvenstveno usmereni na istraživanja.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Web: www.un.org/democracyfund

[14]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Pošto se konkurs objavljuje svake godine u isto vreme, sugerišemo da redovno proveravate sledeću internet-adresu: http://www.un.org/democracyfund/.

25.   Fond za hitne akcije za ženska ljudska prava

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 

Naziv programa:

Fond za Hitne akcije za ženska ljudska prava

Cilj programa/projekta

Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund - UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove sa ciljem da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenje ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu. Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj - pozitivan ili negativan - stvori situaciju u kojoj hitna intervencija može imati značajan uticaj.

Oblast podrške

Aktivnosti koje podržava Fond za hitne akcije su veoma različite, iako opšti cilj ostaje unapređenje ženskih ljudskih prava.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:

• odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje,

• zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana,

• zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava.

Nezavisno od kategorije, zahtevi za grant moraju da odgovaraju sledećim kriterijumima:

STRATEGIJSKI - aktivnost je vezana za već postojeći plan za ostvarenje strukturalnih

promena koje će unaprediti ženska ljudska prava,

NEPREDVIĐEN I VREMENSKI HITAN - situacija ili prilika su nepredviđene i akcija mora biti brza da bi bila delotvorna,

ODRŽIV - grupa je u stanju da efikasno sprovede predloženu akciju i može da obezbedi sredstva za budući rad u okviru strategije,

PODRŽAN - grupa ima podršku drugih koji se bave ženskim ljudskim pravima ili srodnim

oblastima, lokalno ili globalno.

ŽENSKO/TRANS - RUKOVODSTVO - žene/transrodne osobe moraju biti primarni donosioci odluka u organizaciji, grupi, odnosno akciji.

Geografska oblast

Svi kontinenti sem Afrike i Latinske Amerike

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije mogu da konkurišu za grant.

Konkursna procedura i vremenski rok

Fond za hitne akcije obezbeđuje dodatna sredstva grupama koje već imaju jasnu strategiju koja se sprovodi ili koalicijama grupa koje zajedno reaguju na krize ili nove mogućnosti.

• Zahtev za grant može biti podnet direktno Fondu za hitne akcije ili preko osoba i

organizacija koje su već poznate Fondu.

• Možemo brže da odgovorimo na zahteve koji uključuju odobrenje nekog od naših savetnika ili članova borda, drugog donatora ili poznate pripadnice zajednice za ženska ljudska prava.

• Primamo zahteve na svim jezicima, ali prevod zahteva koji su podneseni na jeziku koji

nije engleski ili španski možda će oduzeti izvesno vreme.

• Informacije iznete u zahtevu na vaš zahtev ćemo tretirati kao poverljive. Zahtev Fondu za hitne akcije se može podneti imejlom, SMS-om, faksom ili poštom.

Na sve zahteve UAF odgovara u roku od 72 časa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Fond odobrava grantove u visini do 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Fond za hitne akcije posvećen je principu nenasilja. Fond UAF ne podržava grupe ili pojedince koji podržavaju ili su uključeni u nasilje

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Urgent Action Fund

3100 Arapahoe Ave. Suite 201

Boulder, CO 80303

USA

Tel.: +1  415 824 8384

E-mail: urgentact@urgentactionfund.org

Fond za hitne akcije vodi međunarodni bord aktivistkinja. O sastavu sadašnjeg borda i osoblja, kao i nešto više o UAF i UAF - Afrika, možete videti na našem veb-sajtu: www.urgentactionfund.org.

26.   Fond za humanitarne inovacije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Humanitarion innovation Fund

Naziv programa:

Priznanje

Cilj programa/projekta

Značajan izazov u domenu humanitarne prakse predstavljaju rešenja. Važno je da projekti pokažu potencijal za ostvarivanje pozitivnih efekata na delotvornost humanitarne akcije kroz potencijalno povećanja obima i/ili mogućnost replikacije u sektoru.

Oblast podrške

Inovativni projekat mora biti humanitarno značajan.

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Ovo podrazumeva sledeće:

 • nosilac aplikacije MORA biti registrovano dobrotvorno društvo ili istraživačka institucija/univerzitet,
 • nosilac aplikacije može imati partnerski odnos sa privatnim i javnim sektorom, ali ti sektori ne mogu biti podnosioci prijave ili primaoci granta,
 • dati inovativni projekat mora biti humanitarno značajan.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Konkurs se zatvara 31.12.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos je do 20.000 britanskih funti.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Ne primaju se prijave koje se primenjuju u razvojnim kontekstima.

Posebni zahtevi

Predlozi projekata moraju biti u skladu sa opštim ciljem Fonda za humanitarne inovacije ─ identifikacija, osmišljavanje i testiranje novih tehnologija, proizvoda i procesa čiji su rezultat dokazana, isplativa unapređenja humanitarne prakse.

Kontakt

Web: http://www.elrha.org/hif/funding/core-grants/recognition/

27.   Fondacija BBVA

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Nagrade u okviru programa Granice znanja

Cilj programa/projekta

Nagrade Fondacije BBVA, program Granice znanja imaju cilj da odaju priznanje izvanrednim osnovnim istraživanjima i kreativnom radu, ukorenjenima u napretku teorije, modela i fundamentalnih perspektiva za unapređenje razumevanja prirode, društva, veštačkih i tehnoloških svetova, tehničkih inovacija i razvoja i kreiranja izuzetnih radova ili novih umetničkih ili interpretativnih stilova u savremenoj klasičnoj muzici. Nagrađuju se i značajna postignuća kojima se unapređuje razumevanje ili ostvaruje materijalni napredak u pogledu dva ključna izazova pred globalnim društvom XXI veka: klimatske promene i razvojna saradnja.

Oblast podrške

Oblast podrške obuhvata sledeće:

 • osnovne nauke (fizika, hemija, matematika),
 • biomedicina
 • ekologija i konzervaciona biologija,
 • informacione i komunikacione tehnologije,
 • ekonomija, finansije i menadžment,
 • savremena muzika,
 • klimatske promene,
 • razvojna saradnja.

Geografsko područje

Nema ograničenja

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati jedna ili više osoba bilo koje nacionalnosti, bez ograničenja broja u slučaju konvergentnih doprinosa na dati avans, bilo zbog formalne saradnje (kada kandidat/kandidati pripada/pripadaju jednoj grupi ili više grupa) ili paralelnom radu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok je od 1. januara 2015. do 23 časa GMT (Grinič) do 30. juna 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi u svakoj kategoriji sastoje se od novčane nagrade od 400.000 evra, diplome i komemorativnog umetničkog dela.

Trajanje projekta

Nije dostupno

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Sva dokumentacija se podnosi na engleskom jeziku.

Kontakt

E-mail: awards-info@fbbva.es

28.   Fondacija Bel

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Fondation Bel

Naziv programa:

Program podrške Fondacije Bel

Cilj programa/projekta

Oblast podrške

Fondacija Bel deluje u ime dece i za njihovu dobrobit širom sveta, promovisanjem uravnotežene ishrane i očuvanjem životne sredine u meri u kojoj je to potrebno za zdravu ishranu.

Vaši zahtevi trebalo bi da budu direktno vezani za ovu oblast.

Geografsko područje

Projekat mora biti baziran u jednoj od zemalja u kojima radi Fondacija (Srbija spada u ovu grupu zemalja).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati strukture koje moraju biti neprofitne. Projekti se moraju odnositi na decu (starosne dobi 0─16). Grantovi se moraju odnositi na stvarnu realizaciju inicijative, a ne na finansiranje udruženja. Projekti moraju biti u skladu sa dugoročnim ciljevima i da imaju dugoročne efekte.

Konkursna procedura i vremenski rok[15]

Pre nego bude predstavljen Odboru direktora, svaki zahtev za sredstva prolazi analizu Odbora za izbor projekata i praćenje (PSTC) da bi se osiguralo ispunjenje kriterijuma.

Svoje zahteve možete podneti do 31. marta 2015. godine. Biće razmatrani na sledećem sastanku Odbora u junu 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

E-mail: contact@fondation-bel.org 

[15]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

29.   Fondacija Čarls Stjuart Mot

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

C.S. Mott Foundation

Naziv programa:

Civilno društvo

Cilj programa/projekta

Ova programska oblast ima za cilj osnaživanje filantropije i neprofitnog sektora kao ključnih pokretača u povećanju angažovanja građanskog društva i unapređenja zajednica i društava. Grantovi su usmereni na dva cilja - prvi se odnosi na participaciju građanskog društva, a drugi cilj se odnosi na razvoj filantropije.

Oblast podrške

Aktivna participacija građanskog društva i razvoj filantropije

Geografsko područje

Jugoistočna Evropa i zapadni bivši Sovjetski Savez

Ko može da konkuriše?

Aktivna participacija građanskog društva:

· organizacije posrednici koje izgrađuju kapacitete neprofitnih i nezavisnih lidera građanskog društva u cilju unapređenja razvoja na lokalnom nivou, organizuju se oko ključnih pitanja i jačaju participativni pristup zagovaranju i zaštiti prava,

· mreže i neprofitne organizacije koje mobilišu inicijative i pojedince na lokalnom nivou oko ključnih pitanja koja se odnose na jačanje demokratskih vrednosti i praksi,

· mreže i organizacije koje unapređuju razvoj škola u zajednicama, posebno u zemljama gde se pokret ukorenio, uključujući Rusiju, Ukrajinu, Moldaviju i delove Zapadnog Balkana.

Razvoj filantropije:

· filantropske organizacije, uključujući i forume donatora, fondacije u zajednici, mreže i organizacije koje pružaju pomoć, organizacije koje se bave istraživanjem i zagovaranjem, da pomažu raznoliko područje filantropskih organizacija i inicijativa,

· ključne fondacije koje daju grantove, uključujući i domaće davaoce grantova i fondacije u zajednici, u cilju jačanja njihovog organizacionog i programskog razvoja i obezbeđenja liderstva u širenju filantropskog područja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predloge je potrebno podneti Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda granta. Programska sredstva dodeljuju se po kalendarskoj godini. Početkom četvrtog kvartala svake godine, zaposleni će izdvojiti sredstva za projekte koji se predlažu za realizaciju naredne godine. Zaposleni moraju završiti sve preporuke za grantove za svaku kalendarsku godinu do 31. avgusta te godine. Prijave se primaju tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu od 1. septembra do 31. decembra razmatraju se tek za narednu kalendarsku godinu. Zahteve pregledaju zaposleni u odeljenjima programa i usklađenosti, a preporuke se zatim šalju višem menadžmentu. Predlog može dobiti odobrenje delegiranog organa na nivou menadžmenta ili predlog može biti prosleđen Odboru poverenika koji se sastaje u kvartalnim intervalima.

Za više informacija videti: http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/appprocedures#section3

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Srednja vrednost granta je oko 100.000 američkih dolara. Većina grantova iznosi između 15.000 i 250.000 američkih dolara na godišnjem nivou.

Trajanje projekta

Prihvataju se projekti na godinu i više dana.

Ograničenja

· Grantovi i zajmovi se ne odobravaju pojedincima.

· Grantovi se ne odobravaju (osim u oblasti Flint) za kapitalni razvoj, istraživanje, ponavljanje projekata ili zadužbine, osim ukoliko te aktivnosti proističu iz rada koji je Fondacija Mott već finansirala.

· Grantovi se ne odobravaju za verske aktivnosti ili programe koji su posebno namenjeni određenim verskim grupama ili verama. Međutim, organizacije koje imaju verski karakter mogu podneti upite ukoliko projekat ispunjava naše smernice i služi širem segmentu populacije.

· Grantovi se ne odobravaju (osim u oblasti Flint) za lokalne projekte, osim ukoliko isti nisu deo nacionalne demonstracije ili mreže grantova koju je planirala Fondacija Mott.

· Grantovi se ne odobravaju za projekte koji dupliraju ili se u značajnoj meri preklapaju sa radom saveznih, državnih ili lokalnih vladinih agencija.

· Retko se finansiraju filmski i video-projekti, knjige, stipendije i stipendije za naučni rad.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Charles Stewart Mott Foundation
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Suite 1200
Flint, Mich. 48502-185

Tel.: +1-810-238-5651
E-mail: info@mott.org

Web: http://www.mott.org/FundingInterests

30.   Fondacija Heinrich Böll

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Heinrich-Böll-Stiftung

Naziv programa:

Program stipendija

Cilj programa/projekta

Odeljenje za stipendiranje Fondacije Heinrich Böll odobrava stipendije studentima, diplomiranim stručnjacima, doktorantima iz Nemačke i van nje.

Oblast podrške

Oblast podrške se odnosi na studente i diplomce, a koji imaju pozitivan stav prema ciljevima Zelenog projekta, dele temeljne ideale Fondacije Heinrich Böll - demokratiju, ekologiju, solidarnost i nenasilje - i koji imaju aktivnu društveno-političku ulogu.

Geografsko područje

Nemačka i van Nemačke

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti, diplomirani stručnjaci, doktoranti iz oblasti društvenih nauka, primenjene umetnosti i kulture.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave se podnose dva puta godišnje. Rokovi za podnošenje prijava su 01. mart i 01. septembar. Portal za prijem aplikacija otvara se oko šest nedelja pre roka.

Više informacija videti na sledećoj veb-stranici: http://www.boell.de/en/foundation/application

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Više informacija videti na sledećoj veb-starnici: http://www.boell.de/en/foundation/application

Posebni zahtevi

Od kandidata se traži da budu osobe koje su:

 • politički aktivne, zainteresovane za politiku i koje podržavaju Zelene ideje,
 • znatiželjne, sklone promišljanju, originalne i intelektualno nezavisne,
 • poseduju timski duh, komunikativne, konstruktivne, imaju sposobnost da rešavaju sukobe i orijentisane su na iznalaženje rešenja,
 • usmerene na ostvarivanje ciljeva i ambiciozne u pogledu svojih planova za budućnost,
 • (samo)analitične i (samo)kritične,
 • gaje društvene ideale i demokratične su sa aspekta roda i demokratije,
 • međunarodno orijentisane.

Kontakt

Studienwerk der Heinrich-Böll-Stiftung
Tel.: +49 - 30 28 534 400
E-mail: studienwerk@boell.de

31.   Fondacija Jacobs

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Jacobs Foundation

Naziv programa:

Stipendije Fondacije Jacobs za istraživanje

Cilj programa/projekta

Stipendije Fondacije Jacobs za istraživanje: jedini, kompetitivni program stipendiranja na svetu za istraživače početnike i one na sredini karijere koji se bave razvojem dece i omladine.

Oblast podrške

Razvoj dece i omladine

Geografsko područje

Nema ograničenja

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati izrazito talentovani mladi naučnici koji su stekli doktorat pre najviše sedam godina.

Konkursna procedura i vremenski rok[16]

Rok za podnošenje prijava - 15. april 2015. godine. Nakon razmatranja preliminarnih prijava, izabrani kandidati će biti zamoljeni da podnesu detaljnu prijavu do 15. jula 2015. godine. Kandidati će biti intervjuisani preko skajpa u septembru 2015. godine, a odabrani kandidati će biti obavešeni u novembru 2015. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendije Fondacije Jacobs za istraživanje - 150.000 švajcarskih franaka.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je tri godine.

Ograničenja

Više informacija videti na: http://jacobsfoundation.org/what-we-do/research-funding/jacobs-research-fellowship-program/.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://jacobsfoundation.org/what-we-do/research-funding/jacobs-research-fellowship-program/.

Kontakt

Jacobs Foundation

Seefeldquai 17

P.O.Box

CH-8034 Zurich                                                        

Tel.: +41 44 388 61 23                                              

Faks: +41 44 388 61 37                                            

E-mail: jf@jacobsfoundation.org                                          

[16]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

32.   Fondacija Konrad Adenauer

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Konrad Adenauer Stiftung

Naziv programa:

Stipendije za apsolvente, postdiplomce i doktorante koji studiraju u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa/projekta jeste podrška studentima koji studiraju u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Društveno ili politički angažovani studenti

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti završnih godina studija, postdiplomci i doktoranti koji studiraju u Republici Srbiji. Kompletne informacije o programu se nalaze na internet-stranici: www.kas.de/serbien.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kompletne informacije o programu se nalaze na internet-stranici: www.kas.de/serbien.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Novčana podrška iznosi 100 evra mesečno.

Trajanje projekta

Program stipendiranja traje deset meseci.

Ograničenja

Sve informacije se nalaze na internet-stranici: www.kas.de/serbien.

Posebni zahtevi

Sve informacije se nalaze na internet-stranici: www.kas.de/serbien.

Kontakt

Katarina Pešić, koordinator projekta Konrad-Adenauer-Stiftung

Kralja Petra 3

11 000 Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 328 52 09, +381 11 328 52 10 i +381 11 328 52 11

Faks: +381 11 328 53 29

E-mail: Katarina.Pesic@kas.de i Office.Belgrade@kas.de

Web: www.kas.de/serbien

33.   Fondacija Otto Kinne - OKF

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Stipendije OKF za naučnike

Cilj programa/projekta

Fondacija Otto Kinne (OKF) dodeljuje stipendije mladim naučnicima iz oblasti ekologije i koji su iz Istočne Evrope, zemalja Balkana i regiona Kavkaza.

Oblast podrške

Teme koje se podržavaju su osnovne nauke i istraživanja o zaštiti i upravljanju vrstama i staništima.

Geografsko područje

Područja su sledeća: Istočna Evropa, zemlje Balkana i region Kavkaza.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati ekolozi istraživači.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nominacije moraju biti adresirane na Predsednika OKF. Uz nominaciju je potrebno poslati pismo podrške i kratku dokumentaciju o rezultatima rada osobe koja je nominovana. Za više informacija videti na: http://www.int-res.com/ecology-institute/okf/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Dr. Anna Pasternak, predsednik

P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences

36 Nakhimovskii prospekt

117997 Moscow

Russia

Tel.: +7(499)124 77 49

E-mail: pasternakanna@hotmail.com

34.   Fondacija PeaceNexus

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

PeaceNexus Foundation

Naziv programa:

Program za organizacioni razvoj

Cilj programa/projekta

Nevladine organizacije (NVO) imaju ključnu ulogu u izgradnji mira. One se suočavaju sa izuzetno visokim zahtevima u pogledu učenja o organizaciji posla i prilagođavanja. PeaceNexus je opredeljen da ulaže, kako u finansijsku tako i procesnu pomoć, da bi omogućio NVO koje se bave izgradnjom mira da bolje upravljaju svojim promenama, rastom i procesima učenja.

Oblast podrške

Izgradnja mira, organizacioni razvoj

Geografska oblast

 • Zapadna Afrika: Burkina Faso, Gvineja, Gvineja Bisau, Obala Slonovače, Liberija, Mali, Niger, Sijera Leone, Senegal, Gambija
 • Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Crna Gora, Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacija mora biti registrovana kao neprofitna organizacija sa izričitim mandatom za izgradnju mira.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[17]

Pozivaju se organizacije koje se bave izgradnjom mira sa hitnom potrebom za pomoć u domenu organizacionog razvoja da podnesu izjavu o zainteresovanosti. Rok: početak godine - januar - februar.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Celokupni iznos koji se dodeljuje na ovom konkursu jeste 250.000 američkih dolara. Očekujemo da ćemo dodeliti 5-10 grantova. Visina pojedinačnog granta biće ustanovljena kao deo procesa planiranja onda kada Upravni odbor odabere uspešne kandidate.

Trajanje projekta

Ne postoje posebni vremenski rokovi - dinamiku realizacije određuje vreme potrebno da se projekat uspešno izvede.

Ograničenja

Više informacija videti na: http://peacenexus.org/.

Posebni zahtevi

U razmatranje će biti uzete samo organizacije koje imaju operativne aktivnosti. Stručna udruženja, akademske institucije i donosioci politika bez konkretnih projekata izgradnje mira nemaju pravo da konkurišu. Organizacije na lokalnom nivou se ohrabruju da podnesu prijave i to mogu činiti bilo pojedinačno ili u saradnji sa svojim međunarodnim partnerskim organizacijama. Organizacije moraju dokazati svoju opredeljenost za poštovanje ljudskih prava, jednakost polova i etničku raznolikost. Organizacije moraju imati račun u banci, objavljivati godišnje finansijske izveštaje koji na zahtev mogu biti poslati i PeaceNexus-u, moraju biti odgovorni zajednici i/ili imati upravljački organ. Pojedinci i organizacije koje trenutno rade sa PeaceNexus-om kao plaćeni konsultanti, stipendisti ili partneri koji dobijaju namensku pomoć, nemaju pravo prijave za grantove PeaceNexus-a. Usled zakonskih ograničenja, možemo podržavati samo projekte koji ne krše Patriotski zakon SAD (18 U. S. C. §2339B).

Kontakt

E-mail: david.mueller@peacenexus.org

Web: http://peacenexus.org/

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[17]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

35.   Fondacija „Rave”

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rave Foundation

Naziv programa:

Stipendije RAVE

Cilj programa/projekta

Stipendije „Rave” namenjene su finansiranju dalje, praktične obuke mladih kustosa, restauratora, muzejskih tehničara i menadžera u kulturi iz zemalja u tranziciji i zemalja u razvoju.

Oblast podrške

Ciljne grupe su sledeće: kustosi, restauratori, muzejski tehničari, menadžeri u kulturi.

Geografsko područje

Geografsko područje obuhvata zemlje u tranziciji i zemlje u razvoju.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati mladi kustosi, restauratori, muzejski tehničari, menadžeri u kulturi koji su organizovali gostovanje, praktičnu obuku ili neplaćeni rad u muzeju, nekomercijalnoj galeriji ili nekomercijalnoj ustanovi kulture u Nemačkoj.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za prijavu je 15. septembar svake godine. Izbor kandidata vrši se u roku od tri meseca. Sve prijave evaluira komisija Fondacije „Rave”. Protiv odluke o dodeli stipendije nije moguće pokrenuti zakonski postupak. Kandidati će biti informisani u pisanoj formi o tome da li je njihova prijava prihvaćena ili ne. Odluke Komisije se ne obrazlažu. Za više informacija videti na:

http://www.ifa.de/en/visual-arts/art-funding/rave-scholarships.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mesečni iznos koji se dodeljuje je 1.300 evra, kao i putni troškovi (do Nemačke i iz Nemačke) i zdravstveno osiguranje.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od tri meseca do šest meseci

Ograničenja

· Kandidat mora biti iz zemlje u tranziciji ili zemlje u razvoju i mora živeti u njoj.

· Kandidat do sada nije imao mogućnosti da radi u Nemačkoj duže vreme.

· Kandidat je završio stručne studije ili obuku u proteklih pet godina.

· Kandidat ima manje od 40 godina.

· Kandidat više nije na studijama, niti je polaznik bilo kakve obuke na radnom mestu.

· Jednom odbijeni kandidati nemaju pravo ponovnog prijavljivanja.

Posebni zahtev

· Potvrda (na nemačkom jeziku) od partnerske ustanove u Nemačkoj o tome da pristaje da angažuje kandidata ili započne zajednički projekat.

· Preporuka iz zemlje porekla kandidata.

· Znanje nemačkog, engleskog ili francuskog jezika je obavezno; očekuje se da kandidat poseduje osnovno znanje nemačkog jezika.

Kontakt

Rave Foundation

c/o Institut für Auslandsbeziehungen
Charlottenplatz 17
D-70173 Stuttgart
Faks: +49.711.2225194
E-mail: rave-stiftung@ifa.de

Web: http://www.ifa.de/en/visual-arts/art-funding/rave-scholarships.html

36.   Fondacija Robert Bosch

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Robert Bosch Stiftung GmbH

Naziv programa:

Fondacija Robert Bosch je jedna od glavnih nemačkih fondacija i povezana je sa privatnom kompanijom koja je uspela da održi filantropsko zaveštanje osnivača kompanije Roberta Boša više od 40 godina. Upravo njegova preduzetnička vizija, politička dalekovidost, moralna snaga i dobrotvorne inicijative jesu ono što je postavilo standarde za rad Fondacije Robert Bosch.

Cilj programa/projekta

Cilj ove fondacije jeste odgovor socijalnim izazovima i razvijanje novih rešenja. Kako bi se to postiglo, organizujemo širok spektar sopstvenih projekata i programa i podržavamo projektne ideje drugih. Ljudi su u centru svih naših aktivnosti zato što su upravo oni osnova inovacija.

Oblast podrške

Novinari

Novinari su važan partner Fondacije Robert Bosch kada je reč o izveštavanju o naučnim temama i u polju međunarodnih odnosa. Mi nudimo konstantno obrazovanje  za novinare kroz seminare, informativne ture, sastanake i istraživanja.

Takmičenja

Takmičenja koja organizuje ova fondacija su osmišljena da razviju i prošire dobre ideje u različitim područjima. Fondacija Robert Bosch takođe vodi ova međunarodna takmičenja kako bi se promovisala socijalna i kulturna razmena. Druga takmičenja imaju za cilj podržavanje razvoja u školama i pomažu integraciji mladih migranata u nemačko društvo.

Stipendije

Fondacija Robert Bosch nudi mnoge programe stipendija kako bi se podržao trening i stalno obrazovanje međunarodnih mlađih rukovodilaca i kako bi im se omogućila razmena iskustava. Većina naših programa je usmerena na diplomce i postdiplomce iz SAD i Evrope. Takođe, dajemo stipendije kako bismo podržali mlade naučnike istraživače. Dodatno, podržavamo i integraciju nadarene dece migranata preko specijalnog programa stipendija.

Nagrade

Fondacija Robert Bosch dodeljuje mnoge nagrade za ideje i inicijative u poljima nauke, zdravlja, međunarodnih odnosa, obrazovanja, društva i kulture. Cilj ove fondacije jeste objavljivanje izvanrednih projekata i podrška njihovom budućem razvoju.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Za svaku od oblasti (novinari, stipendije, nagrade i takmičenja) određene su posebne kategorije lica/institucija koje mogu da se prijave. Više informacija videti na: www.bosch-stiftung.de.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok se razlikuju u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet-stranici.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju se razlikuju u zavisnosti od oblasti. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet-stranici.

Trajanje projekta

Trajanje projekta se razlikuje u zavisnosti od oblasti i programa. Više informacija se može naći na gorenavedenoj internet-stranici.

Ograničenja

Više informacija možete videti na internet-stranici: www.bosch-stiftung.de.

Posebni zahtevi

Više informacija možete videti na internet-stranici: www.bosch-stiftung.de.

Kontakt
Robert Bosch Stiftung GmbH

Heidehofstr. 31

70184 Stuttgart

Deutschland

Tel.: +49 0 711 46 08 40

Faks: +49 0 711 46 08 494

E-mail: info@bosch-stiftung.de

Web: www.bosch-stiftung.de

37.   Fondacija Rochus i Beatrice Mummert

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

Naziv programa:

Mummert Program stipendiranja (Mummert Scholarship Program)

Cilj programa/projekta

Fondacija Rochus i Beatrice Mummert podržava studente visokog potencijala iz centralne i jugoistočne Evrope u oblasti ekonomije, poslovne administracije, inženjerstva, prirodnih nauka i menadžmenta u turizmu. Program uključuje, između ostalog, dvoipogodišnju stipendiju na Univerzitetu u Kelnu, Visokoj školi za sport u Kelnu ili na Univerzitetu RWTH u Ahenu. Stipendije se dodeljuju u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva master studije u sledećim oblastima: ekonomija, poslovna administracija, inženjerstvo, turizam i prirodne nauke.

Geografska oblast

Nemačka (Keln i Ahen)

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti:

· koji su iz: Bugarske, Crne Gore, Estonije, Hrvatske, Letonije, Litvanije, Mađarske, Poljske, Češke, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Srbije,

· osnovnih studija (ili u završnoj godini osnovnih „bačelor” studija) ekonomije, poslovne administracije, inženjerstva, prirodnih nauka ili menadžmenta u turizmu,

· sa odličnim rezultatima na studijama, uključujući i ispite iz matematike,

· sa odličnim poznavanjem engleskog i nemačkog jezika,

· sa potencijalom za menadžment,

· koji su sportski aktivni,

· sa interesovanjem za oblasti iz kulture,

· sa socijalnom odgovornošću (aktivni su u zajednici),

· koji su spremni na povratak u svoju zemlju nakon završetka studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za više informacija na nemačkom jeziku videti na: http://www.mummertstiftung.de/content/language1/html/index.asp.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mesečne stipendije su u iznosu od 900 evra i izvesni troškovi. Za više informacija videti na: http://www.mummertstiftung.de/content/language1/html/index.asp.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je dve i po akademske godine, počevši od 01. oktobra.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Karina Jankowski
Projektleitung
Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung in der Robert Bosch Stiftung
Heidehofstrasse 31
70184 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 (0)711 460 84 752
Faks: +49 (0)711 460 84 10 752

E-mail:karina.jankowski@bosch-stiftung.de

Web: www.mummertstiftung.de

38.   Fondacija „Schueler Helfen Leben”

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Stiftung Schüler Helfen Leben

Naziv programa:

Konkurs „Schueler Helfen Leben” (Škole za bolji život)

Cilj programa/projekta

Cilj programa podrazumeva sledeće:

 • omogućiti/osnažiti decu i omladinu da postanu odgovorni građani,
 • obrazovanje,
 • participacija,
 • unapređenje životnih uslova za decu i omladinu.

Oblast podrške

Deca i omladina

Geografska oblast

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Hrvatska, Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve organizacije civilnog društva i neprofitni organi koje:

· poseduju participatorne omladinske strukture koje imaju pravo odlučivanja u svojim statutima i u svakodnevnoj praksi,

· sprovode projekte koje realizuju mladi,

· su sve već dokazale u prošlosti u realizaciji predloženih aktivnosti,

· imaju jasan plan usmeren na razvoj i/ili diverzifikaciju svojih aktivnosti,

· poseduju tehničke, upravljačke i finansijske kapacitete da delotvorno i efikasno sprovode svoje aktivnosti,

· imaju iste vrednosti kao i SHL, uključujući viziju, misiju, međunarodno priznate principe u oblasti ljudskih prava, rada i politika zaštite dece,

· mogu da iskoriste sredstva SHL za proširenje svojih osnovnih aktivnosti na način koji će kreirati dodatne mogućnosti za decu i omladinu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi se podnose popunjavanjem definisanog obrasca prijave. Primljene prijave pregledaju zaposleni u SHL po internoj proceduri, proveravajući da li su prijave kompletne i da li ispunjavaju osnovne kriterijume. Prijave koje prođu skrining upućuju se na detaljan proces odobrenja koji počinje evaluacijom od strane izborne komisije SHL. Od kandidata čiji predlozi budu preporučeni za dužu prijavu može biti traženo da pruže detaljnije informacije i dopunsku dokumentaciju, kako odluči SHL. Izborna komisija pregleda dužu prijavu i odobrava ili odbija predlog. Koordinator projekta će kandidate obavestiti o odluci izborne komisije.

Konkurs za 2016. godinu će biti objavljen u decembru 2015. godine.

Za više informacija videti na: http://www.schueler-helfen-leben.de/de/home/stiftung/grants/call_for_proposals_2015.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos se kreće od 125.000 do 155.000 evra.

Trajanje projekta

Dve godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: www.schueler-helfen-leben.de.

Kontakt

E-mail: projekte@schueler-helfen-leben.de

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

39.   Fondacija TIET

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Tiet Foundation, Let the World Go Round

Naziv programa:

Akcija, angažovanje, promena

Cilj programa/projekta

Fondacija TIET podržava organizacije koje vrše najveći mogući uticaj i dovode do promena. Naši programi dodele grantova podržavaju niskobudžetna rešenja visokog efekta za najteže globalne probleme, a posebno za socijalne nepravde.

Oblast podrške

Oblasti ljudskih prava koje finansiramo uključuju, ali nisu ograničene na:

 • socijalne/ekonomske nejednakosti,
 • marginalizovane društvene grupe (žene, stare osobe, osobe sa invaliditetom,

LGBT osobe, autohtono/domorodačko stanovništvo, izbeglice/interno raseljena lica, itd.)

Geografska oblast

Geograska oblast podrazumeva organizacije širom sveta koje se bave problemima u domenu ljudskih prava i iznalaze  jeftina rešenja sa velikim efektom.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije koje su direktni pružaoci usluga ili se bave zagovaranjem.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[18]

Kandidati moraju podneti pravilno ispunjenu aplikaciju za grant.

Rok je 31. mart 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos granta je 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Grant se isplaćuje u dve (2) rate, svaka rata je u iznosu od najviše 2.500 američkih dolara. Rate se isplaćuju na osnovu vremenskih rokova za koje se dogovore primalac granta i Fondacija TIET.

Ograničenja

Fondacija ne finansira:

· istraživanja,

· pojedince,

· političke kampanje i lobiranje u oblasti zakonodavstva,

· aktivnosti koje imaju isključivo verske ciljeve,

· profitne organizacije i

· stipendije/zadužbine

Posebni zahtevi

Aktivnosti ne smeju kršiti poreski zakon SAD ili zakone koji se odnose na borbu protiv terorizma. Preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju da ispunimo svoje obaveze kao dobrotvorna organizacija u SAD koja je oslobođena poreza.

Kontakt

Tiet Foundation

PO BOX 466791

Lawrenceville GA 30042-6791

United States of America

E-mail: inquiry@tietfoundation.org

Web: http://tietfoundation.org/

[18]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

40.   Fondacija za humanu Zemlju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Terre Humaine

Naziv programa:

Program dodele grantova

Cilj programa/projekta

Ova fondacija je zainteresovana pre svega za inicijative koje su istinski inovativne i koje doprinose stvarnim promenama u načinu života i rada. Proteklih godina reakcije javnosti na ekološke probleme su rezultirale nizom inicijativa podizanja svesti, informisanja, obuka, zagovaranja, itd., a koje ne sadrže uvek i konkretnu realizaciju i ličnu promenu stila života. S obzirom na to da nije moguće ispuniti sve zahteve, odlučili smo da sredstva više ne odobravamo za projekte koji se odnose samo na podizanje svesti i da podržavamo isključivo projekte koji sadrže konkretne aktivnosti i stvarnu implementaciju promena stila života.

Oblast podrške

Životna sredina

Geografsko područje

Zapadna i Istočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati male asocijacije na području Zapadne i Istočne Evrope koje se suočavaju sa istinskim finansijskim poteškoćama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Uobičajena procedura je sledeća:

 1. poslati Fondaciji kratko pismo motivacije elektronskim putem u kome ćete rezimirati projekat i navesti iznos subvencije koji vam je potreban; odgovor ćete dobiti u najkraćem mogućem roku,
 2. ukoliko kancelarija odobri pismo motivacije, poslaćete kompletnu dokumentaciju na pregled; dosije mora pokazati naročito ciljeve projekta, raspoloživa sredstva, budžet i različite izvore finansiranja koje planirate; molimo da nam ne šaljete više od pet strana,
 3. ukoliko odbor odobri projekat, potpisuje se sporazum između organizacije-korisnika i Fondacije.

Krajnji rok za prijem kompletne dokumentacije jeste 06. maj 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Sredstva se ne odobravaju za projekte koji se odnose samo na podizanje svesti.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Tel.: + 33 1 43 27 93 90

Faks: + 33 9 64 17 85 54

E-mail: infos@terrehumaine.org

Sa nama možete stupiti u kontakt i na adresi:

(kancelarija u Parizu)

11, Cité Annibal 75014 Paris

France

41.   Fondacija za konzervaciju, hranu i zdravlje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Conservation, Food & Health Foundation

Naziv programa:

Drugi krug grantova CFH: Grantovi do 25.000 američkih dolara za zemlje u razvoju

Cilj programa/projekta

Fondacija podržava projekte koji pokažu snažno liderstvo na lokalnom nivou, promovišu profesionalni razvoj u oblasti konzervacije, poljoprivrede i nauka o zdravlju; razvijaju kapacitete lokalnih organizacija i rešavaju konkretne probleme na terenu.

Oblast podrške

Konzervacija, hrana i zdravlje

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva zemlje u razvoju izuzev bivšeg Sovjetskog Saveza ili zemalja nekadašnjeg Istočnog bloka.

Ko može da konkuriše?

Kandidati mogu biti nevladine organizacije u bilo kojoj zemlji u razvoju čiji status registracije je ekvivalentan organizaciji prema US 501(c)(3).

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Aplikacije se podnose preko onlajn-sistema za prijavljivanje. Da bi započeli sistem onlajn-apliciranja, potrebno je da se prvo registrujete na portalu Fondacije GMA (Grantmakers Managers Advisors). Nakon toga, bićete upućeni na onlajn-aplikaciju. Za više informacija videti:

CFH Grants. http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=5.

Rok za podnošenje koncepta - 01. jul 2015. godine.

Izdavanje zahteva za predlog - 01. avgust 2015. godine.

Rok za podnošenje predloga - 03. septembar 2015. godine.

Dodela grantova - 01. decembar 2015. godine.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Prosečan iznos granta je 17.000 američkih dolara. Zahtev za dodelu granta moguće je napraviti na maksimalno 25.000 američkih dolara.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Kandidati moraju imati snažan istorijat ostvarenih rezultata u konkretnoj oblasti i potencijal za replikaciju. Projekti moraju biti fokusirani na regionalna i prekogranična pitanja i mogućnosti.

Kandidati moraju pokazati kolaborativna partnerstva ukorenjena u snažne mreže; moraju jačati lokalne kapacitete za liderstvo i naučne kapacitete; uticati na javni diskurs i politike i biti usredsređeni na prevenciju pre nego na popravljanje.

Kandidati moraju pribaviti dodatnu pomoć i imati potencijal za nastavak ili uticaj nakon isteka pomoći Fondacije.

Predlozi projekata za grantove za konzervacije trebalo bi da pruže dokaze da pomažu očuvanju održivih ekosistema i štite biodiverzitet u zemljama u razvoju i obučavaju lokalne lidere o pitanjima konzervacije i zaštite resursa, sa naglaskom na tehničku i naučnu obuku.

Predlozi projekata za grantove za zdravlje trebalo bi da pruže dokaze da unapređuju zdravlje ljudi ulažući napore na nivou zajednice usmerenih na unapređenje zdravlja, prevenciju izbijanja zaraza, planiranje porodice i reproduktivno zdravlje; i povećanje razumevanja i lečenja tropskih bolesti.

Kontakt

Conservation, Food & Health Foundation

Prentice A. Zinn, Administrator

GMA Foundations

77 Summer Street, 8th Floor

Boston, Massachusetts 02110-1006

USA

Tel: 617 39 13 09 1

E-mail: pzinn@gmafoundations.com

Skype: prentice.zinn

42.   Fondacija za mir Niwano

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Niwano Peace Foundation

Naziv programa:

Program podrške Niwano fondacije za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Fondacija za mir Niwano započela je aktivnosti vezane za dodelu grantova 1979. godine, godinu dana nakon njenog osnivanja, sa ciljem da podrži istraživanja i aktivnosti koji promovišu mir. Od tada se grantovi dodeljuju svake godine.

Oblast podrške

Oblast podrške obuhvata sledeće:

 • Društvene aktivnosti zasnovane na duhu vere: aktivnosti usmerene na fizičko i duhovno blagostanje pojedinaca i zajednica koje se zasnivaju na duhu vere koji nastaje iz poštovanja prema Bogu, Budi ili nekoj drugoj univerzalnoj duhovnoj stvarnosti. Posebno, aktivnosti pomirenja u oblasti obrazovanja, volonterskog rada, razvojne saradnje, zaštite životne sredine, ljudskih prava ili društvenih problema društva koje stari realizovane u duhu verske tolerancije koja prevazilazi verske granice.
 • Bazične aktivnosti u lokalnoj zajednici: aktivnosti revitalizacije lokalnih zajednica kroz interdisciplinarne radionice i sastanke sa posebnim naglaskom na saradnju grupa i pojedinaca iz različitih organizacija i verskih grupa. Očekuje se da će lokalne zajednice samostalno formulisati neke nove vrednosti

Oblast podrške se odnosi na versku saradnju, ulogu religije u društvu, verske sukobe i pomirenja, napredak u religiji i tehnologiji, religiju i medicinu, kao i namenske društvene aktivnosti koje se preduzimaju u duhu religije.

Geografsko područje

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

1. Prijavu mogu podnositi pojedinci i organizacije.

2. Nacionalna pripadnost ne predstavlja kriterijum za izbor.

3. Svaka grupa koja neprestano postoji tokom razumnog vremenskog perioda ima pravo da se prijavi, bilo da ima ili nema pravni status.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijave za grantove primaju se od marta, za prvo polugodište i od jula, za drugo polugodište.

Za obrazac prijave pišite Fondaciji za mir Niwano. Navedite svoje ime, adresu, zanimanje (naziv organizacije/instituta, itd.), brojeve telefona i faksa i imejl-adresu, ukoliko je imate.

Obrazac prijave može se preuzeti i na našem veb-sajtu: http://www.npf.or.jp/. Ukoliko imate problema u preuzimanju obrasca prijave, možemo vam ga poslati povratnom poštom.

Popunjeni obrazac vratite imejlom Fondaciji tek kada ste se uverili da ste sva polja pravilno popunili. Ne prilažite dodatne papire koji vam posebno nisu traženi. Aplikacije poslate imejlom ili donete lično neće biti uzete u obzir.

Grantovi pokrivaju period od godinu dana i isplaćuju se u celosti odjednom. Prijave za grantove primaju se dva puta godišnje, a uspešne kandidate bira odbor.

1. Aplikacije koje nisu u skladu sa gorenavedenim uslovima neće biti prihvaćene.

2. Aplikacije za koje se otkrije da sadrže netačne podatke neće biti uzete u obzir.

3. Jedan kandidat može da podnese samo jednu aplikaciju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Broj uspešnih kandidata odlučuje se u zavisnosti od vrednosti aplikacija. Maksimalni iznos grantova za aktivnosti jeste 1.000.000 jena.

Trajanje projekta

Jedna godina

Ograničenja

Ograničenja se odnose na sledeće:

 • aktivnosti koje se preduzimaju u korist određene verske grupe,
 • aktivnosti koje se zasnivaju na unapređenju određene političke ideologije ili su namenjene unapređenju određene političke ideologije,
 • aktivnosti koje ostvaruju zaradu,
 • aktivnosti čiji je cilj održavanje konferencija,
 • projekti koji imaju kao prvenstveni cilj da objave rezultate aktivnosti (ovo se ne odnosi na one koji su dobili grant u prošlosti),
 • grantovi, sami po sebi, nisu stipendije, te se ne mogu koristiti kao finansijska potpora za studiranje u inostranstvu.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

(Mr.) Nobuhiro Otomo, kontakt osoba

Niwano Peace Foundation

Shamvilla Catherina 5F, 1-16-9 Shinjuku Shinjuku-ku

Tokyo 160-0022

JAPAN

Tel.: 81 332 26 43 71

Faks: 81 332 26 18 35

E-mail: npfgrant@npf.or.jp

43.   Fondacija za mir Sasakawa(SPF)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Sasakawa Peace Foundation

Naziv programa:

Napori ka osiguranju mira i bezbednosti u međunarodnoj zajednici

Cilj programa/projekta

Fondacija SPF traga za strategijama koje unapređuju mir i suživot u regionu Azije i Pacifika i podržava inicijative neprofitnih organizacija i drugih koje se odnose na uspostavljanje mira u regionu.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva sledeće:

 • uspostavljanje mira i bezbednosti,
 • netradicionalni bezbednosni problemi.

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati inkorporirane fondacije i korporacije, neprofitne korporacije, univerziteti i druge inkorporirane obrazovne ustanove i privatne organizacije koje sprovode neprofitne aktivnosti, uspostavljene na osnovu Zakona o promociji posebnih neprofitnih aktivnosti. Komercijalna preduzeća i pojedinci nemaju pravo prijave na konkurs. Ne postoje ograničenja u pogledu državljanstva kandidata.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Sve potrebne dokumente poslati poštom na adresu Fondacije za mir Sasakawa.

1. Uvodnu stranu aplikacije za grant koja uključuje „Profil organizacije”

(preuzeti „Obrazac aplikacije za grant” na: https://www.spf.org/e/grants/howto.html).

2. Opis projekta (ne više od pet strana). Projekat opišite u sledećim poglavljima: (1)Naziv projekta; (2)Istorijat; (3)Cilj; (4)Ciljna grupa; (5)Opis projekta i plan aktivnosti; (6)Učesnici; (7)Proizvodi; (8)Budžetski plan.

3. Sva dokumenta s tim u vezi (ako je potrebno).

S obzirom na to da kandidovanje za grantove SPF počinje, u principu, 1. aprila, rok za podnošenje prijava (prijema u SPF) je poslednji dan oktobra prethodne godine. Međutim, aplikacije je moguće podneti u svakom trenutku.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za iznos koji se dodeljuje ne postoji gornja granica, kao takva. Međutim, godišnji budžet većine projekata za koje smo odobrili grantove u prošlosti kretao se između 20.000 i 100.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od jedne do tri godine. Međutim, za projekte koji traju dve godine ili više godina, ugovor o grantu se obnavlja svake godine.

Ograničenja

Više informacija o ograničenjima videti na: https://www.spf.org/e/grants/.

Posebni zahtevi

Aplikacije moraju biti popunjene na japanskom ili engleskom jeziku.

Sve predloge poslati poštom. Dozvoljeno je korišćenje ekspres kurirske službe. Predlozi poslati faksom ili imejlom neće biti procesuirani.

Kontakt

General Affairs Department,

The Sasakawa Peace Foundation

The Nippon Foundation Bldg., 4th Fl.

1-2-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-8523

Japan

Web: https://www.spf.org/e/grants/

44.   GIZ - Nemačka organizacija za tehničku saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

Naziv programa:

Realizacija sporazuma o bilateralnoj tehničkoj pomoći dogovorenih između vlada Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podrška procesu pristupanja Srbije EU u odabranim oblastima.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva sledeće:

 • održivi ekonomski razvoj (implementacijom projekata u oblasti razvoja privatnog sektora regionalnog razvoja, podrška procesu privatizacije, stručno obrazovanje i obuka, profesionalna orijentacija, upravljanje zemljištem,
 • reformu državne uprave/građanskog društva (implementacijom projekata u oblasti javnih finansija, fiskalne decentralizacije, pravnih reformi, opštinskog razvoja/opštinske infrastrukture, strategije za mlade i njihove participacije, prevencija konflikata),
 • energetski sektor (implementacijom projekata energetske efikasnosti u objektima).

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva različite projektne regione u Srbiji.

Ko može da konkuriše?

Za formalizovanu proceduru, tj. oblasti pomoći, dogovaraju se zajednički vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke; za više informacija videti na: http://www.giz.de/en/worldwide/303.html.

Konkursna procedura i vremenski rok

Formalizovana procedura, tj. procedura definisana u pregovorima dveju vlada; za više informacija videti na: http://www.giz.de/en/worldwide/303.html.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za više informacija videti na: http://www.giz.de/en/worldwide/303.html.

Trajanje projekata

Projekti se sprovode u različitim fazama. Ukupno mogu trajati do deset godina.

Za više informacija videti na: http://www.giz.de/en/worldwide/303.html.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Thomas Mitschke, rukovodilac komponente

Bože Jankovića 39

11000 Beograd

Srbija

Tel.:+381 11 391 25 07, lok. 123

E-mail: thomas.mitschke@giz.de

45.   Globalni fond Japana za životnu sredinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Japan Fund for Global Environment

Naziv programa:

Grant program

Cilj programa/projekta

Globalni fond Japana za životnu sredinu (JFGE) ovim će doprineti uspostavljanju održivih društava pružanjem podrške ekološkim NVO/neprofitnim organizacijama uz istovremeno poštovanje njihove nezavisnosti, samostalnosti i različitosti, kao i omogućavanjem saradnje sa drugim donatorima, preduzetnicima i vladama. Ovim naporima, JFGE će pomoći upravljanje zemljom koja će postati osnov blagostanja budućih generacija.

Oblast podrške

Oblast podrške obuhvata sledeće:

 • zaštita prirode, konzervacija i obnova,
 • konzervacija šuma i pošumljavanje/sađenje trave,
 • odbrana od pustinja,
 • poljoprivreda usmerena na ekološku konzervaciju,
 • ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama,
 • izgradnja društva orijentisanog na recikliranje,
 • konzervacija vazduha, vode i tla,
 • sveobuhvatno obrazovanje o životnoj sredini,
 • sveobuhvatne aktivnosti očuvanja životne sredine,
 • druge aktivnosti vezane za očuvanje životne sredine.

Geografsko područje

Zemlje u razvoju[19]

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1. kandidati ili organizacije koje imaju najmanje jednu godinu iskustva u aktivnosti koja se odnosi na predloženi projekat,

2. organizacije koje su osnovane pre manje od 10 godina,

3. kandidati ili organizacije koje prvi put dobijaju grant od Fonda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Početak narednog konkursnog perioda za prijave za grantove Globalnog fonda Japana za životnu sredinu za finansijsku 2016. godinu se očekuje od decembra 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi se kreću 500.000 do tri miliona jena.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je jedna godina (sa mogućnošću produženja do najviše tri godine, u zavisnosti od napretka).

Ograničenja

Određeni izdaci koji se finansiraju grantom imaju ograničenja. Na primer, gornja granica iznosa za rukopise koji se isplaćuje autorima je do 2.400 jena po strani.

Posebni zahtevi

Sve prijave za Globalni fond Japana za životnu sredinu moraju biti napisane na japanskom jeziku. Kada kandidati apliciraju za grant Fonda, potrebno je da imaju agenta u Japanu. Molimo kandidate da pronađu agenta. Agent mora posedovati tečno znanje japanskog jezika. Agentova dužnost jeste da kontaktira sa Fondom i prenese sredstva granta na korisnika.

Kontakt

Muza Kawasaki Central Tower 8th floor 1310, Omiya-cho, Saiwaiku

Kawasaki City, Kanagawa Prefecture 212-8554

Japan

Tel.:

 • Publikacije & novčani doprinosi: 81 44 52 09 505
 • Podrška NVO: 81 44 52 09 609
 • Program grantova: 81 44 52 09 505

Faks: 81 44 52 02 190

E-mail: jfge@erca.go.jp

Web: http://www.erca.go.jp/jfge/english/wwd/grants.html

[19]Zemlje koje se nalaze na DaC-listi: DAC-list.

46.   Globalni fond za decu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Global Fund for Children

Naziv programa:

Globalni fond za decu

Cilj programa/projekta

Nalazimo i ulažemo u organizacije na lokalnom nivou koje podstiču pad broja najugroženije dece u njihovim zajednicama. Naša strateška pomoć pruža dobitnicima naših grantora da ostvare svoju viziju, postanu održivi i dopru do što većeg broja dece koja su u stanju potrebe.

Oblast podrške

Ulažemo u organizacije kojima nedostaju sredstva, a koje pružaju ključne usluge ugroženoj deci. Naš cilj jeste da investiramo u ranoj fazi, pomognemo našim partnerima da povećaju kapacitete i da po završetku naše podrške budu veći i snažniji nego na početku. S obzirom na to da strateški dodeljujemo male, fleksibilne grantove, ulažemo na pravo mesto u pravo vreme da bismo ostvarili najveći efekat.

Geografsko područje

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

 1. Potencijalni korisnik granta - partner ima godišnji budžet koji ne bi smeo da bude iznad 200.000 američkih dolara. U većini slučajeva, budžeti naših partnera - dobitnika grantova kreću se između 25.000 i 75.000 američkih dolara. Naš cilj jeste da identifikujemo organizacije u relativno ranoj fazi njihovog razvoja.
 2. Potencijalni korisnik granta - partner mora raditi direktno sa decom i omladinom. Ne pružamo podršku grupama koje se bave isključivo zagovaranjem ili istraživanjima. (Međutim, podržavamo organizacije koje se bave i zagovaranjem i pružanjem direktnih usluga).
 3. Organizacija, kao minimalni zahtev, mora posedovati osnovne sisteme knjigovodstva i izveštavanja, kao i telefone i pristup elektronskoj pošti.
 4. Potencijalni korisnik granta - partner mora biti predvođen pojedincima koji žive i rade u zajednici. Prioritet dajemo organizacijama čiji su lideri rođeni i odrasli u zajednici. Ne finansiramo lokalne kancelarije ili podružnice nacionalnih ili međunarodnih organizacija.
 5. Potencijalni korisnik granta - partner mora biti registrovan kao neprofitna organizacija u lokalnim ili nacionalnim organima. Ukoliko je registracija neizvodljiva zbog političkog konteksta, organizacija mora pokazati neprofitni ekvivalent. Ne obezbeđujemo sredstva za osnivanje novih organizacija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi potencijalni korisnici granta-partneri su u obavezi da podnesu preliminarni upit u bilo kom trenutku tokom godine. Na osnovu ovog pisma utvrđujemo da li neka organizacija ispunjava osnovne kriterijume konkursa i da li ispunjava naše kriterijume izbora. Ukoliko je preliminarni upit u skladu sa našim prioritetima i kriterijumima izbora, zatražićemo od organizacije da podnese potpun predlog. Potpuni predlozi prihvataju se samo po pozivu.

Za više informacija videti na:

http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/#sthash.VcM0zhwV.dpuf.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do jedne godine sa mogućnošću ponovne dodele granta.

Ograničenja

Za više informacija videti: http://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/.

Posebni zahtevi

Za više informacija videti: http://www.globalfundforchildren.org/eligibility-selection/.

Kontakt

Global Fund for Children
1101 14th Street, NW, Suite 420
Washington, DC 20005

USA

Tel.: 202-331-9003

Faks: 202-331-9004

E-mail: info@globalfundforchildren.org

47.   Globalni fond za žene

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Global Fund for Women

Naziv programa:

Grantovi za opšte namene, Grantovi za organizovanje sastanaka i događaja i Grantovi za putovanja i prisustvovanje različitim događajima

Cilj programa/projekta

Globalni fond za žene ulaže u ženske grupe koje se bave unapređenjem ljudskih prava žena i devojčica. Vrednujemo stručnost i verujemo da žene same najbolje znaju kako da identifikuju svoje potrebe i predlože rešenja za trajne promene.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva unapređenje ljudskih prava žena i devojčica.

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva sve zemlje van teritorije Sjedinjenih Američkih Država.

Ko može da konkuriše?

Da biste imali pravo učešća na konkursu, posebno napominjemo da vaša grupa MORA ispunjavati dolenavedene kriterijume:

1. sedište se nalazi u zemlji van teritorije Sjedinjenih Američkih Država; ne finansiramo organizacije čije je sedište u SAD,

2. glavni fokus je na unapređenju jednakosti i ljudskih prava žena, i aktivnosti jasno odražavaju ove ciljeve,

3. predstavlja grupu žena koje rade zajedno; ne prihvatamo zahteve pojedinaca,

4. žene su te koje upravljaju, rukovode i predvode grupu; žene moraju biti na svim rukovodećim pozicijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Različiti za tri vrste grantova koji se dodeljuju:

· grantovi za opštu podršku - fleksibilni grantovi za pokrivanje opštih režijskih troškova poput rente, komunalnih troškova, plata ili opreme, kao i projektnih troškova,

· putni grantovi - mali grantovi koji omogućuju svim članicama organizacije da prisustvuju konferencijama i događajima,

· grantovi za organizaciju sastanaka/događaja - mali grantovi koji pomažu da organizacije planiraju konferencije ili događaje koji se moraju održati u određenom trenutku.

Za više informacija videti na: http://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants/application-forms.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Grantovi se kreću u rasponu od 5.000 do 30.000 američkih dolara na godišnjem nivou za režijske i projektne troškove. Grantovi koji se dodeljuju prvi put obično se kreću između 5.000 i 13.000 američkih dolara godišnje.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od vrste granta.

Ograničenja

Globalni fond NE podržava: pojedince, stipendiste, državne organe, grupe kojima žene nisu u izrazitom fokusu, grupe koje su bazirane i rade pre svega ili isključivo u SAD, međunarodne organizacije koje predlažu projekte u saradnji sa lokalnim partnerima, grupe čija je jedina namera da stvaraju prihode ili pruže pomoć pojedincima, grupe na čijem su čelu ili kojima upravljaju muškarci, bez žena na većini vodećih pozicija, političke partije ili izborne kampanje, ženske ogranke/odeljenja/projekte organizacija oba pola.

Posebni zahtevi

Naši prioriteti:

 • pomoć novim organizacijama i inicijativama na čijem su čelu žene,
 • osnaživanje rada postojećih korisnika grantova,
 • pomoć dugoročnim korisnicima grantova da objedine, ubrzaju i prošire svoj rad, učenje i uticaj.

Kontakt

The Global Fund for Women

222 Sutter Street, Suite 500

San Francisco, CA 94108

USA

Tel.: +1 415 248 48 00

Faks: +1 415 248 48 01

Web: www.globalfundforwomen.org 

48.   Grupa donatora za unapređenje položaja dece

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Elevate Children Funders Group - ECFG

Naziv programa:

Fond za lobiranje eliminacije nasilja nad decom - unapređenje položaja dece nakon 2015. godine

Cilj programa/projekta

Fond podržava lobiranje i komunikaciju koji se odnose na Agendu razvoja nakon 2015. godine sa ciljem osiguranja upotrebe najoštrijeg mogućeg jezika u vezi sa nasiljem nad decom u završnim dokumentima.

Oblast podrške

Nasilje nad decom

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati zainteresovane nevladine organizacije (NVO) i međuvladine organizacije.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Prijave za grant mogu se podnositi odmah i do 31. jula 2015. godine.

Mole se zainteresovani kandidati da u svojim predlozima navedu sledeće informacije:

 • podatke o korisniku granta,
 • namenu i vremenske okvire finansiranja,
 • vezu sa širim okvirom, partnerske agencije i budžet.

Kandidat je dužan da podnese predlog do naznačenog roka.

Više informacija možete videti na: ECFG.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi se kreću od 5.000 do 100.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Fond daje prioritet aktivnostima koje će se realizovati u neposrednoj budućnosti (od februara do jula 2015. godine). U razmatranje će biti uzeti i napori koji podržavaju pripreme za implementaciju novih ciljeva koji se odnose na eliminaciju nasilja nad decom tokom 2016. godine i kasnije.

Ograničenja

Više informacija možete videti na: ECFG.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na sledećoj veb-stranici: https://www.crin.org/en/library/news-archive/funding-opportunity-projects-support-advocacy-and-communications-related-post.

Kontakt

Meg Gardinier, viši koordinator

Elevate Children Funders Group

10 Rockefeller Plaza, 16th Floor

New York

NY 10020-1903

Tel.: 212.713 76 22

E-mail: meg.gardinier@elevatechildren.org

49.   Institut Anita Borg

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Anita Borg Institute

Naziv programa:

„Prenesi“ (Pass-It-On) PIO nagrade

Cilj programa/projekta

Institut Anita Borg prima prijave za sredstva „Prenesi” Anita Borg sestara. Sredstva se dodeljuju po želji Anite Borg da se uspostavi mreža žena tehnologa koje pomažu jedna drugoj. Naziv programa je „Prenesi” zato što implicira moralnu obavezu prenošenja koristi koje se ostvaruju nagradom.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva aplikacije koje pokrivaju širok dijapazon dolenavedenih potreba i projekata:

  • manji iznosi za pomoć tokom studija, prelazak na drugo radno mesto ili druge tranzicije u životu,
  • širi projekat u korist devojčica i žena,
  • projekti kojima je cilj da inspirišu veći broj devojčica i žena da se bave računarstvom,
  • pomoć za pokrivanje troškova obrazovanja i obrazovnih materijala,
  • delimični izvor finansiranja za visoke troškove studiranja,
  • mentorstvo i druge grupe podrške za žene u oblasti tehnologije i računarstva.

Geografska oblast

Sredstva se dodeljuju ženama iz svih zemalja.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati žene starije od 18 godina koje se bave ili žele da se bave računarstvom.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[20]

Kandidatkinje bi trebalo da kreiraju onlajn korisnički nalog i da podnesu prijavu. Rok za apliciranje je 22. april. 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva granta su u rasponu od 500 do 1.000 američkih dolara. Novčana sredstva koja se finansiraju iz donacija Systers Online Community i drugih namenjena su kao pomoć ženama koje su već stekle reputaciju u oblasti tehnologije da pomognu onim ženama koje traže svoje mesto u toj oblasti.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: http://anitaborg.org/

[20]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

50.   Institut za otvoreno društvo - Budimpešta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Open Society Institute - Budapest

Naziv programa:

Think Tank Fund - TTF

Cilj programa

Cilj ovog programa jeste da osigura da donosioci odluka i relevantne interesne grupe u zemljama u kojima deluju koriste visokokvalitetne podatke zasnovane na istraživanjima za izradu i sprovođenje politika koje podržavaju otvorenija i prosperitetnija društva.

Oblasti pomoći

Grantovi za organizacioni razvoj imaju za cilj da podrže unapređenja u tri posebna područja aktivnosti i rada organizacija eksperata:

· kvalitet istraživačkih proizvoda - podrazumeva mehanizme za eksternu i internu reviziju pisanih izveštaja i razvoj i odabir različitih metoda istraživanja i formata izrade analiza,

· komunikacije i kapacitet za zagovaranje ─ odnosi se na način na koji organizacije predstavljaju svoje nalaze javnosti, koga targetiraju kao ključnu javnost i koji pristup i alate koriste u tu svrhu.

· interni razvoj i upravljanje - odnosi se na način na koji organizacije eksperata funkcionišu kao neprofitne organizacije i uključuje zapošljavanje i zadržavanje zaposlenih; sastav i funkcionisanje rukovodećih organa (poput upravljačkih ili savetodavnih odbora); pitanja strateškog planiranja, prikupljanja sredstava i održivosti.

Geografsko područje

Albanija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nezavisne organizacije eksperata koje se bave istraživanjima različitih tema i doprinose procesima demokratizacije u svojim društvima.

Konkursna procedura i vremenski rok[21]

Kandidati bi trebalo da postave kratak koncept, ne duži od četiri strane, koristeći sledeći link: http://bit.ly/orgdevapp0215.

Kandidati za čije se koncepte bude smatralo da zaslužuju dalji angažman biće pozvani da ispune osnovnu organizacionu anketu da bi se utvrdile njihove potrebe i podneo pun predlog za dodelu granta. Zaposleni Fonda obezbediće kandidatu odgovarajuće smernice i formate.

Iako se prijave primaju neprestano, organizacije koje bi želele da se njihovi predlozi razmatraju u proleće 2015. godine, trebalo bi da pošalju svoje koncepte najkasnije 16. februara 2015. godine.

Za više informacija, videti na: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/organizational-development-grants-think-tanks-20150114.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos je jedna trećina ukupnog budžeta organizacije.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje granta je tri godine.

Ograničenja

TTF NE podržava: korisnike grantova Fonda koji su šest godina primali osnovna i institucionalna sredstva Fonda; osnovna sredstva koja nisu usmerena na jednu od gorenavedenih komponenti koje se odnose na institucionalni razvoj; sredstva za tematske projekte ili pojedinačna istraživanja politika; akademska istraživanja; pomoć državnim institucijama; akademske i druge stipendije; jednokratne događaje (npr. radionice, seminare, konferencije, publikacije); istraživanja u oblasti umetnosti, društvenih i prirodnih nauka; projekte tehničke pomoći.

Posebni zahtevi

Posebne zahteve možete videti na: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/organizational-development-grants-think-tanks-20150114.

Kontakt

Think Tank Fund - Open Society Institute

Utca 12, Oktober 6

1051 Budapest

Hungary

Tel.: +36 1 882 32 10

Faks: +36 1 882 31 01

Web: www.opensocietyfoundations.org

E-mail: ttf.applications@opensocietyfoundations.org

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[21]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

51.   JoinEU-SEE

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

JoinEUsee > PENTA stipendije

Cilj programa/projekta

JoinEUsee > PENTA nudi stipendije za mobilnost studenata osnovnih studija, master i doktorskih studija, za postdoktorante, kao i akademsko i administrativno osoblje fakulteta. Erasmus Mundus JoinEUsee > PENTA stipendija pokriva mesečne troškove života, osiguranje, putne troškove i trošak izdavanja vize i školarinu (ukoliko je ima).

Oblast podrške

Univerziteti koji su u partnerstvu sa JoinEUsee > PENTA su opšti i nude veliki dijapazon oblasti studiranja. Akademska ponuda partnerstava dostupna je na: http://www.joineuseepenta.eu/how-to-apply/academic-offer/. Takođe, akademska ponuda svakog univerziteta dostupna je na: http://www.joineuseepenta.eu/partnership/universities/.

Geografska oblast

Evropska unija i Zapadni Balkan

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati studenti i univerzitetsko osoblje iz EU koji žele da obave akademsku mobilnost na partnerskom univerzitetu na Zapadnom Balkanu, kao i studenti i univerzitetsko osoblje iz zemalja Zapadnog Balkana koji žele da obave akademsku mobilnost na partnerskom univerzitetu u EU.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Konkursi za 2015. godinu su zatvoreni. Novi konkurs za mobilnost za jesen 2016. godine biće otvoren od novembra 2015 do februara 2016. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi su do 2.500 evra koji pokrivaju:

· mesečne životne troškove,

· troškove putovanja i izdavanja vize,

· osiguranje,

· školarinu (ukoliko postoji).

Za više informacija videti: http://www.joineuseepenta.eu/scholarship/what-does-the-scholarship-cover/.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od jednog semestra do jedne akademske godine. Više informacija videti na: http://www.joineuseepenta.eu/scholarship/how-long-can-i-stay/.

Ograničenja

Više informacija videti na: http://www.joineuseepenta.eu/scholarship/.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://www.joineuseepenta.eu/scholarship/.

Kontakt

Marta Barbarić

Univerzitet u Beogradu

Srbija

E-mail: marta.barbaric@rect.bg.ac.rs

Naziv programa:

Program stažiranja u zamku Marbah Fondacije Jacobs

Cilj programa/projekta

Program stažiranja u zamku Marbah Fondacije Jacobs nudi višim i/ili mlađim (postdoktorantima) istraživačima u oblasti razvoja dece i omladine nadahnuto okruženje za sprovođenje nesmetanog, kolaborativnog rada orijentisanog na ostvarivanje ciljeva. Stažiranje u zamku Marbah, koji se nalazi na obali jezera Konstanca (Nemačka), ima za cilj sticanje novih znanja u oblasti razvoja dece i omladine preko izrade naučnih dokumenata/početnih strategija, knjiga ili predloga istraživanja koja zahtevaju veliku međunarodnu saradnju.

Oblast podrške

Razvoj decei omladine

Geografsko područje

Nema ograničenja

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati univerzitetski akademici na nižim (postdoktorantskim) i višim pozicijama sa istorijom izvanrednih postignuća u oblasti istraživanja. Posebno se ohrabruju kandidati različitih nacionalnih pripadnosti da podnesu prijave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se objavljuje svake godine, 01. oktobra i otvoren je do 15. decembra za potencijalno stažiranje između avgusta i septembra naredne godine. Kandidati će biti obavešteni do kraja marta. Više informacija možete videti na: http://jacobsfoundation.org/project/the-jacobs-foundation-marbach-castle-residence-program-2015/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Finansiranje stažista podrazumeva aviokarte (ekonomska klasa), lokalni prevoz do Marbaha i iz Marbaha, kao i smeštaj i hranu u zamku Marbah.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do dve nedelje u toku avgusta i septembra.

Ograničenja

Više informacija videti na: http://jacobsfoundation.org/project/the-jacobs-foundation-marbach-castle-residence-program-2015/.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://jacobsfoundation.org/project/the-jacobs-foundation-marbach-castle-residence-program-2015/.

Kontakt

Jacobs Foundation

Seefeldquai 17

P.O.Box

CH-8034 Zurich                                                        

Tel.: +41 44 388 61 23                                              

Faks: +41 44 388 61 37                                            

E-mail: jf@jacobsfoundation.org                                          

52.   Kompanija Volt Dizni

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Walt Disney Company

Naziv programa:

Diznijev svetski fond za konzervaciju

Cilj programa/projekta

Predlog treba da predviđa saradnju i može imati komponentu sopstvenih sredstava u istom iznosu. Predlog bi trebalo jasno da doprinese očuvanju ugroženih vrsta u prirodi, u njihovim staništima i da angažuje okolne zajednice kroz programe obuke u zajednici ili da podržava projekte održivog razvoja zajednice koji će im pomoći u zaštiti prirode.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva finansijsku pomoć za proučavanje divljine, zaštitu staništa i konzervaciju i obrazovanje zajednica.

Geografsko područje

Afrika, Azija, Centralna/Južna Amerika, Evropa/Australija, Pomorski regioni (Marine) i Severna Amerika

Ko može da konkuriše?

Mogu konkuristi naučnici, studenti i ustanove koje rade sa nevladinim organizacijama. Organizacije moraju imati status neprofitnih agencija u SAD.

Neprofitne organizacije sa sedištem van Sjedinjenih Američkih Država imaju pravo prijave za sredstva Diznijevog svetskog fonda za konzervaciju ukoliko nađu posrednika po osnovu propisa US 501(c)(3), neku neprofitnu organizaciju voljnu da deluje kao posrednik. U slučaju da projekat međunarodne organizacije bude odabran, tražićemo od organizacije u SAD da preuzme ček sa novčanim iznosom u ime te međunarodne organizacije i da im uputi sredstva. Organizacija u SAD može igrati ulogu posrednika neograničenom broju međunarodnih organizacija - svaka od tih organizacija i dalje može da preda samo jedan predlog projekta po geografskom području. Status posrednika nije potreban u slučaju da predlog projekta prema geografskom području podnosi organizacija iz SAD.

Konkursna procedura i vremenski rok[22]

Rok za podnošenje prijava je 06. mart 2015. godine do 11.59 EST (istočna vremenska zona).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dozvoljeni su zahtevi u iznosu od 25.000 američkih dolara ili manje, ali ukupni budžet mora biti veći i uključivati nekoliko finansijskih partnera.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Mada ohrabrujemo globalne projekte, naša politika jeste da sredstva usmeravamo samo onim organizacijama koje imaju status neprofitnih organizacija u SAD. Neprofitne organizacije sa sedištam van SAD mogu se prijaviti za sredstva Diznijevog svetskog fonda za konzervaciju ukoliko neprofitna organizacija po propisu US 501(c)(3) želi da preuzme ulogu posrednika.

Kontakt

Leslie Wells

Corporate Citizenship ─ Strategic Philanthropy

P.O. Box 10000

Lake Buena Vista, Fl 32830

Tel.: 407.560.4496

Faks: 407.560.4558

E-mail: Corp.Conservation@Disney.com

[22]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

53.   Mama Keš

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Mama Cash

Naziv programa:

Grupe žena, devojčica i trans grupe

Cilj programa/projekta

Mama Keš pruža podršku ambicioznim feminističkim organizacijama i organizacijama koje se bore za prava žena i inicijativama koje vode žene devojčice i trans osobe, a koje su namenjene ženama, devojkama i trans osobama.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva reproduktivnu pravdu, promenu normi vezanih za seksualnost i rod, drugačiji pogled na nasilje i zaustavljanje nasilja, prava iz oblasti rada, prava na zemljište, imovinu i nasleđivanje, prava na prirodne resurse, pristup i redistribuciju moći, promenu pogleda i pristup pravdi, promenu stereotipa pomoću umetnosti i medija.

Geografska oblast

Nema ograničenja

Ko može da konkuriše?

Mama Keš je otvorena za podršku neformalnim, neregistrovanim grupama aktivistkinja, ili mrežama ili koalicijama organizacija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Više informacija videti na: http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-girls-and-trans-groups/

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Veličina grantova koje odobrava Mama Keš kreće se između 5.000 i 50.000 evra godišnje; prosečan iznos granta je između 20.000 i 30.000 evra godišnje.

Trajanje projekta

Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje grantove. Višegodišnji grantovi mogu da traju maksimalno dve godine. Važno je znati da prvi grant koji Mama Keš odobrava uvek traje godinu dana.

Ograničenja

Mama Keš ne finansira: organizacije koje vode muškarci; organizacije čiji je rad usmeren na poboljšanje pojedinačnih života žena, devojčica i/ili trans osoba bez suštinskog rešavanja uslova koji dovode do nepravde; organizacije koje su prvenstveno usredsređene na razvojni rad, humanitarnu pomoć, smanjenje siromaštva ili dobrotvorni rad; organizacije koje su osnovale, ili koje organizaciono ili ekonomski zavise od političkih partija, državnih organa ili verskih institucija; preduzeća; pojedince; akademska istraživanja; stipendije; grantove za putovanja (međutim, putni troškovi mogu biti elemenat šire aplikacije).

Posebni zahtevi

Više detalja videti na:

http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-girls-and-trans-groups/.

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam

The Netherlands

Faks: +31 20 515 87 99

E-mail: info@mamacash.nl

Web: www.mamacash.org

Naziv programa:

Ženski fondovi

Cilj programa/projekta

Mama Keš pomaže izgradnju snažne globalne arhitekture ženskih fondova da bi lokalni i regionalni ženski pokreti mogli da se prošire, povećaju uticaj i da steknu veću kolektivnu moć.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva izgradnju novonastalih pokreta najmanje vidljivih i marginalizovanih žena i devojčica, izgradnju liderstva na lokalnom nivou, mreža aktivistkinja i donatorskih zajednica, skretanje pažnje međunarodne javnosti na probleme na lokalnom i regionalnom nivou, brzu reakciju na hitne potrebe na lokalnom nivou, izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografsko područje

Globalni Jug, uključujući i Centralnu i Istočnu Evropu

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati feminističke organizacije koje se prvenstveno bave mobilizacijom resursa i davanjem grantova organizacijama žena, neformalnim grupama i pojedincima. Više informacija videti na: http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-funds/profile-of-our-womens-funds-partners/.

Konkursna procedura i vremenski rok

Ženski fondovi - za više informacija videti na:

http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-funds/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Mama Keš nudi tri vrste partnerstava u trajanju od jedne godine do pet godina.

Ograničenja

Mama Keš ne sklapa partnerstva sa ženskim fondovima koji:

· ne dele opredeljenje Mama Keš ka prihvatanju različitosti i podršci najobespravljenijim i najmarginalizovanijim grupama žena i devojčica, kao i trans osobama,

· nemaju za cilj dugoročne društvene promene, već su usmerene samo na poboljšanje položaja određenih žena i devojčica,

· daju grantove grupama u kojima žene ne zauzimaju liderske pozicije i/ili čiji ciljevi nisu usredsređeni na prava žena.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://www.mamacash.org/apply-for-a-grant/womens-funds/.

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam

The Netherlands

Faks: +31 20 515 87 99

E-mail: info@mamacash.nl

Web: www.mamacash.org

54.   Međunarodna asocijacija za studije seksualnosti, kulture i društva

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

IASSCS

Naziv programa:

Grantovi za mala istraživanja: Program međunarodnih stipendija IASSCS za mlade naučnike

Cilj programa/projekta

Godine 2011. IASSCS je pokrenuo Program međunarodnih stipendija za istraživanje za mlade naučnike sa opštim ciljem da unapređuje razvoj kapaciteta i distribuciju istraživanja. Posebni ciljevi programa su povećanje broja istraživanja koja se preduzimaju ili odnose na Globalni Jug i širenje različitih metodoloških pristupa istraživanju seksualnosti.

Oblast podrške

Asocijacija IASSCS obezbeđuje pomoć neophodnu za jačanje istraživanja i istraživačkih kapaciteta u društveno-kulturnim dimenzijama seksualnosti globalno, sa posebnom pažnjom na zemlje u kojima ovi kapaciteti nisu dobro razvijeni.

Geografsko područje

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Nema

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija videti na: http://www.iasscs.org/small-research-grants-iasscs-emerging-scholars-international-fellowship-program.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Avenida Armendáriz #445, Miraflores

Lima 18

Peru
Tel.: +1 511 203 33 33 Ext. 128/124
Faks: +1 511 203 33 32

E-mail: iasscs.secretariat@iasscs.org

55.   Međunarodna inicijativa za klimu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

International Climate Initiative

Naziv programa:

Program podrške Međunarodne inicijative za klimu

Cilj programa/projekta

Međunarodna inicijativa za klimu (IKI) Saveznog ministarstva za životnu sredinu, očuvanje prirode i nuklearnu bezbednost (BMUB) od 2008. godine finansira projekte koji se odnose na klimu i biodiverzitet u zemljama u razvoju i novoindustrijalizovanim zemljama, kao i u zemljama u tranziciji. Na osnovu odluke koju je doneo Parlament Nemačke (Bundestag), iznos od najmanje sto dvadeset miliona evra godišnje stoji na raspolaganju inicijativi. Prvih nekoliko godina IKI je finansirana licitiranjem dozvoljenih količina emisije, ali sada se finansira iz budžeta BMUB.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva:

1. ublažavanje emisija gasova staklene bašte,

2. prilagođavanje efektima klimatskih promena,

3. očuvanje prirodnih upijača ugljenika sa fokusom na smanjenje emisija nastalih krčenjem i degradacijom šuma,

4. očuvanje biodiverziteta.

Geografsko područje

Geografsko područje podrazumeva zemlje u razvoju, mlade privrede i zemlje u tranziciji.

Ko može da konkuriše?

Međunarodna inicijativa za klimu (IKI) je otvorena za široki spektar učesnika iz Nemačke i inostranstva. Ona podržava projekte koje u partnerskim zemljama sprovode savezne izvršne agencije, NVO, privredne kompanije, univerziteti ili istraživačke ustanove, međunarodne i multinacionalne organizacije i institucije odnosno razvojne banke, tela i programi Ujedinjenih nacija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Projekti koje finansira IKI se prevashodno biraju pomoću takmičenja ideja. Programska kancelarija IKI pruža pomoć BMUB u sprovođenju IKI. Ona procenjuje prijave za projekte i podnosi ih BMUB, koji donosi konačnu odluku. U ime BMUB, Programskom kancelarijom rukovodi GIZ GmbH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Konkurs za 2016. godinu biće otvoren do juna 2015. godine

Više informacija videti na: http://www.international-climate-initiative.com/en/about-the-iki/iki-funding-instrument/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Programme Office of the International Climate Initiative
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin
Germany

Tel.: +49 (0)30 338 42 42 18
Faks: +49 (0)30 338 42 43 02

E-mail: programmbuero@programmbuero-klima.de

56.   Međunarodni festival dokumentarnog filma Amsterdam

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

International Documentary Film Festival Amsterdam - IDFA

Naziv programa:

Fond IDFA Bertha

Cilj programa/projekta

Fond IDFA Bertha, ranije poznat pod nazivom Fond Jan Vrijman, podržava režisere dokumentarnih filmova i festivale u zemljama u razvoju. Fond IDFA Bertha ima za cilj da podstakne i osnaži sektor kreativnog dokumentarnog filma pružanjem podrške razvoju, produkciji i/ili postprodukciji dokumentarnih projekata od strane režisera u zemljama u razvoju i pružanjem pomoći za organizaciju festivala dokumentarnog filma. Fond ne samo da pruža finansijsku podršku za realizaciju projekata već ima i ključnu savetodavnu ulogu.

Oblast podrške

IBF Klasik - Fond IDFA Bertha podržava režisere dokumentarnih filmova u zemljama u razvoju nudeći im finansijski doprinos i obuku za završetak njihovih projekata. Fond je uvek u potrazi za novim kreativnim dokumentarnim projektima iz ovih zemalja, a fimovi se primaju u kategorijama: Razvoj projekta i Produkcije i postprodukcija.

IBF Evropa - Fond IDFA Bertha Europe ima za cilj podsticanje saradnje između nezavisnih evropskih režisera i režisera iz zemalja u razvoju pružanjem podrške za produkciju i distribuciju dokumentarnih filmova realizovanih u vidu koprodukcija.
Pomoću dve različite kategorije, program odobrava sredstva kreativnim dokumentarnim filmovima režisera iz Afrike, Azije, sa Blliskog Istoka, iz Latinske Amerike i delova Istočne Evrope, koji koriste snažne vizuelne efekte da ispričaju uverljive priče i imaju potencijal da dopru do svetske publike.

Geografsko područje

Afrika, Azija, Latinska Amerika, Bliski Istok i delovi Istočne Evrope

Ko može da konkuriše?

IBF Klasik - režiser projekta trebalo bi da bude državljanin jedne od zemalja koje se nalaze na Dac-listi (DAC-list) i da prevashodno živi i radi u toj zemlji. Uz to, produkcijska kuća koja radi projekat mora imati sedište u zemlji navedenoj u DAC-listi.

IBF Evropa - kreativni dokumentarni filmovi u trajanju od najmanje 60 minuta sa potencijalom za međunarodnu distribuciju. Dokumentarni projekti čiji je režiser iz zemlje u razvoju i koji se realizuju preko međunarodnih koprodukcija na kojima su angažovani najmanje jedan režiser iz Evrope i jedan režiser koji nije iz Evrope.

Konkursna procedura i vremenski rok

IBF Klasik - rokovi za podnošenje prijava 2015. godine su: 1. februar i 15. maj. Više informacija videti na: http://www.idfa.nl/industry/idfa-bertha-fund/ibf-classic/regulations-for-documentary-projects.aspx.

IBF Evropa - 01. februara 2015. godine. Više informacija videti na: http://www.idfa.nl/industry/idfa-bertha-fund/ibf-europe/regulations-international-co-production.aspx .

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

 1. IBF Klasik - maksimalni iznos doprinosa razvoju projekta je 5.000 evra, a za produkciju i postprodukciju 7.500 evra.
 2. IBF Evropa - doprinos za međunarodnu koprodukciju iznosi 40.000 evra po projektu.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

 1. IBF Klasik - više informacija videti na: http://www.idfa.nl/industry/idfa-bertha-fund/ibf-classic/regulations-for-documentary-projects.aspx.
 2. IBF Evropa - više informacija videti na: http://www.idfa.nl/industry/idfa-bertha-fund/ibf-europe/regulations-international-co-production.aspx.

Posebni zahtevi

 1. IBF Klasik - više informacija videti na: http://www.idfa.nl/industry/latest-news/call-for-entry-idfa-bertha-fund-classic.aspx.
 2. IBF Evropa - više informacija videti na: http://www.idfa.nl/industry/idfa-bertha-fund/ibf-europe/regulations-international-co-production.aspx.

Kontakt

E-mail: idfaberthafund@idfa.nl

57.   Međunarodni Višegrad Fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

International Visegrad Fund

Naziv programa:

Program dodele grantova (mali grantovi, standardni grantovi, Program Višegrad+, Grantovi za studije Univerziteta u Višegradu)

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podsticanje saradnje između Centralne Evrope (zemlje Višegradske grupe) i zemalja Zapadnog Balkana; transfer znanja, demokratska pomoć; razvoj civilnog društva; izgradnja kapaciteta.

Oblasti pomoći

Grantovi: nema ograničenja tema (kultura, nauka, istraživanje, obrazovanje, prekogranična saradnja, razmena mladih), nema ograničenja u okviru Programa stipendija Višegrad.

Geografsko područje

Program stipendija Višegrad obuhvata: studente iz Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova*, Makedonije (FYROM), Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije i Ukrajine. Mogu studirati na javnim ili privatnim univerzitetima u Češkoj Republici, Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj.

Program grantova: nema ograničenja pod uslovom da podnosioci prijava ispunjavaju posebne uslove svakog programa/konkursa.

Ko može da konkuriše?

Program stipendija Višegrad - mogu konkurisati studenti i student viših studija nakon dve godine fakultetskog obrazovanja (3 godine na početku stipendije ‒ ekvivalentni stepen završenih osnovnih studija)

Program grantova - mogu konkurisati pojedinačno građani, škole, javne organizacije, OCD, itd. program grantova.

Konkursna procedura i vremenski rok

Program stipendija Višegrad: 31. januar 2014.godine[23]

Program grantova: 1. mart, 1. jun, 1. septembar, 1. decembar; posebni konkursi; više informacija videti na: visegradfund.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Mali grantovi: do 6.000 evra

Program stipendija Višegrad: 2.300 evra po semestru za studente, 1.500 evra po semestru za ustanovu domaćina

Trajanje projekta

Program stipendija Višegrad: 1-4 semestra (nivo master), 1-2 semestra (postmaster)

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema.

Kontakt

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

811 02 Bratislava

Slovakia

Tel.: +421 259 203 811

E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Web: visegradfund.org/scholarships i visegradfund.org/grants

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[23]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

58.   Ministarstvo spoljnih poslova Danske

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Naziv programa:

Danski susedski program; Danski program razvoja voćarstva

Cilj programa/projekta

Danski program razvoja voćarstva ima za cilj da podrži razvoj visokokvalitetnog i konkurentnog voća i bobičastog voća za izvoz i domaće tržište. Danski program razvoja voćarstva podržava unapređenje produktivnosti i kvaliteta sa fokusom na obrazovanje i obuku pružalaca usluga tehnološkog unapređenja i proizvođača, investiranje u sektor voća i bobičastog voća, izgradnju kapaciteta proizvođača i tržišnih inicijativa i unapređenje rukovođenja, istraživanja i kontrole nakon berbe.

Oblast podrške

Danski program razvoja voćarstva se realizuje u Jablaničkom, Niškom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom okrugu u Južnoj Srbiji. U ovim okruzima, fokus će biti na osam vrednosnih lanaca: maline, kisele višnje, slatke višnje, jagode, borovnice, kupine i šljive, kao i šumsko voće.

Program ima dve osnovne komponente:

1. Izgradnja kapaciteta usluga tehnološkog unapređenja, obuka, unapređenje saradnje između proizvođača, uključujući i potkomponentu za razvoj i osnaživanje saradnje kroz ceo vrednosni lanac od proizvođača do potrošača i izvoznika, uključujući ispitivanja tržišta i saradnju u oblasti marketinga. Danski program razvoja voćarstva usredsređuje se na ceo vrednosni lanac za pet vrsta voća i bobičastog voća koje se proizvodi u pet okruga u Južnoj Srbiji.

2. Dodela grantova za investicije u primarnu proizvodnju i preradu - ova komponenta usredsređuje se na investicije u nove metode proizvodnje i unapređenje kvaliteta i konkurentnosti. Doprinos investicija očuvanju životne sredine, pitanjima roda, mladih, migracija i smanjenja siromaštva biće bitan elemenat pri razmatranju izbora investicija.

Geografska oblast

Videti gore u tekstu na koje se geografske oblasti odnosi ovaj projekat.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati poljoprivrednici i prerađivači aktivni u jednom ili više lanaca vrednost, a koji su registrovani u registru poljoprivrednih gazdinstava Vlade Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Više informacija pogledajte na našem veb-sajtu: www.fb.org.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija pogledajte na našem veb-sajtu: www.fb.org.rs.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do novembra 2016. godine.

Ograničenja

Više informacija pogledajte na našem veb-sajtu: www.fb.org.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija pogledajte na našem veb-sajtu: Danski program razvoja voćarstva: www.fb.org.rs.

Kontakt

Web: www.fb.org.rs

59.   Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

British government's Foreign and Commonwealth Office

Naziv programa

Čivning stipendija, finansira Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, rukovodi Ambasada Velike Britanije u Srbiji

Cilj programa/projekta

Čivning stipendija predstavlja program prestižnih nagrada koje inostranim postdiplomcima koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji omogućavaju finansiranje studija. Jedan od glavnih ciljeva ovog programa jeste pomoć uspešnim kandidatima da dobiju vodeće uloge u budućnosti svoje zemlje.

Oblast podrške

Ove godine posebna pažnja će biti posvećena procesu intergracije Srbije Evropskoj uniji. Stipendisti se biraju među onima koji žele da pohađaju kurseve iz sledećih oblasti:

· ekonomija i pravo konkurencije,

· međunarodni odnosi i rešavanje konflikata,

· reforma pravnog sistema,

· reforma javnog sektora,

· ljudska i manjinska prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Nema starosnog ograničenja za kandidate koji se prijavljuju, ali kandidati moraju biti državljani Republike Srbije. Takođe, potrebno je da dobro poznaju engleski jezik. Većina univerziteta u Velikoj Britaniji zahteva minimalnu ocenu 6,5 na IELTS ispitu da bi bili primljeni na postdiplomske studije.

Konkursna procedura i vremenski rok[24]

Poziv za školsku 2016/2017. godinu biće otvoren krajem 2015. godine. Sugerišemo da redovno pratite sajt Ambasade Velike Britanije - www.gov.uk.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ove stipendije daju finansijsku podršku za postdiplomske studije od tri meseca do jedne godine u Velikoj Britaniji. Stipendija pokriva sledeće troškove:

 • studentsku vizu,
 • akademske troškove,
 • mesečnu nadoknadu koja pokriva životne troškove,
 • troškove putovanja,
 • troškove literature,
 • putne troškove dolaska i odlaska iz Velike Britanije.

Trajanje projekta

Ova stipendija pokriva većinu master kurseva koji ne traju duže od 12 meseci i ne traju manje od tri meseca.

Ograničenja

Više informacija videti na veb-stranici: http://www.chevening.org/.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na veb-stranici: http://www.chevening.org/.

Kontakt

Web: http://www.chevening.org/

[24]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti stipendiranja na internet-adresi: http://www.fco.gov.uk.

60.   Ministarstvo za obrazovanje, nauku i umetnost Bavarske

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Bavarian State Ministry for Education, Science and the Arts

Naziv programa:

B A Y H O S T stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope

Cilj programa

Cilj programa jesu stipendije za studente i naučnike iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Oblast podrške

Stipendije su namenjene finansiranju doktorskih i postdiplomskih studija na univerzitetima u Bavarskoj.

Geografska oblast

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Ukrajina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati diplomirani studenti iz Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Ukrajine

Konkursna procedura i vremenski rok[25]

Rok za prijave: 28. februar 2015. godine (datum prijema).

Onlajn-obrazac za prijavu nalazi se na ovoj adresi: http://bit.ly/Q5PFPw.

Minimalni/maksimalni iznos

Stipendija se plaća u mesečnim (700 evra) i godišnjim iznosima u visini od 8.400 evra godišnje. Studenti sa decom ili nezaposlenim partnerom i bar jednim detetom dobijaju 860 evra mesečno, što iznosi 10.320 evra godišnje.

Trajanje projekta

Jednogodišnje stipendije mogu se produžiti dva puta do tri godine.

Više informacija možete videti na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Ograničenja

Više informacija možete videti na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Posebni zahtevi

Više informacija možete videti na: http://bit.ly/Q5PFPw.

Kontakt

Katrin Döppe

Tel.: +49 941 943 50 49

E-mail: doeppe@bayhost.de

Web: www.uni-regensburg.de

[25]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

61.   Mreža žena sa istoka i zapada - Poljska

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Network of East West-Women - Polska, (NEWW-Polska)

Naziv programa:

NEWW projekat „Knjiga i časopis”

Cilj programa/projekta

Projekat „Knjiga i časopis” organizacije NEWW podržava razmenu ideja i znanja ženskih pokreta na teritoriji SAD i Centralne i Istočne Evrope i Zajednice nezavisnih država (ZND) i Rusije od 1991. godine (CEE/ZND/Rusija).

Oblast podrške

Projekat „Knjiga i časopis”:

 • dodeljuje knjige i časopise o ženama i rodnoj ravnopravnosti sa Zapada gorepomenutim zemljama,
 • daje grantove pojedincima i bibliotekama za izgradnju resursa i kupovinu knjiga na lokalnim jezicima,
 • pomaže u razvoju nastavnog programa i izgradnju biblioteka za ženske resursne centre i nastavne programe ženskih studija,
 • povremeno finansira flajere, postere i oglase u novinama kako bi se podržali napori javnog zastupanja lokalnih organizacija civilnog društva.

Geografska oblast

Geografsko područje obuhvata: Sjedinjene Američke Države i Centralnu i Istočnu Evropa, Zajednicu nezavisnih država i Rusiju.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije i pojedinci - feministkinje naučnice i aktivistkinje i ženske NVO.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren tokom čitave godine. Potrebno je poslati neophodne informacije i uputiti zahtev na sledeću adresu: newwny@igc.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija videti na: www.neww.eu.

Trajanje projekta

Više informacija na videti na: www.neww.eu.

Ograničenja

Više informacija videti na: www.neww.eu.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: www.neww.eu.

Kontakt

NEWW Book and Journal Project; NEWW-NY

E-mail: newwny@igc.org.

Ukoliko nemate pristup internetu, prijavu možete poštom poslati na sledeću adresu:

NEWW Book and Journal Project

167 Spring Street, #3

New York, NY 10012

USA

Faks: +1 212 226 80 91

Web: www.neww.eu

62.   Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 National Endowment for Democracy

Naziv programa:

Program grantova Nacionalne zadužbine za demokratiju 

Cilj programa/projekta

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) jeste privatna, neprofitna organizacija nastala 1983. godine sa ciljem da osnaži demokratske institucije širom sveta kroz aktivnosti civilnog sektora. Svake godine NED dodeljuje direktne grantove stotinama građanskih grupa u inostranstvu koje rade na osiguranju poštovanja ljudskih prava, nezavisnim medijima, unapređenju vladavine prava i drugih demokratskih ciljeva.

Oblast podrške

Zadužbina NED je zainteresovana za predloge projekata od lokalnih, nezavisnih organizacija za ne-političke programe koji:

· promovišu i brane ljudska prava i vladavinu prava,

· podržavaju slobodu informisanja i nezavisne medije,

· jačaju demokratske ideje i vrednosti

· unapređuju odgovornost i transparentnost,

· osnažuju organizacije civilnog društva,

· jačaju demokratske političke procese i institucije,

· unapređuju građansko obrazovanje,

· podržavaju demokratsko rešavanje sporova,

· promovišu slobodu udruživanja,

· jačaju široko postavljenu tržišnu ekonomiju

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Zadužbina NED finansira samo organizacije civilnog društva, što može podrazumevati organizacije građanskog društva, udruženja, nezavisne medije i ostale slične organizacije.

Zadužbina NED ohrabruje organizacije koje deluju u različitim okruženjima, uključujući novouspostavljene demokratske režime, poluautoritarne zemlje, društva u kojima je postoji visoki stepen represije i zemlje u tranziciji da podnose prijave.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rokovi za podnošenje: 3. april 2015 - odluka će biti doneta na sastanku Upravnog odbora 12. juna 2015. godine; 19. jun 2015 - odluka će biti doneta na sastanku Upravnog odbora 11. septembra 2015. godine.

Za uslove konkursa više informacija videti na: http://ned.org/grantseekers.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina grantova varira u zavisnosti od veličine i obima projekata. Prosečan grant traje 12 meseci i iznosi oko 50.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od obima projekta, ali prosečni grant traje 12 meseci.

Ograničenja

Zadužbina NED ne odobrava grantove pojedincima, državnim organima ili ustanovama koje pomaže država (poput univerziteta).

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Nacionalna zadužbina za demokratiju (National Endowment for Democracy)

1025 F Street NW, Suite 800

Washington DC, 20004

USA

Tel.: +1 202 378 9700

E-mail: info@ned.org 

Web: www.ned.org

63.   Narodni fond za ugrožene vrste

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

People's Trust for Endangered Species

Naziv programa:

Svetski grant

Cilj programa/projekta

Godinama dodeljujemo grantove naučnim istraživačima i konzervatorima za napore usmerene na očuvanje ugroženih vrsta širom sveta.

Oblast podrške

Sredstva će se dodeljivati za rad koji teži da:

1. nađe ključne naučne dokaze koji će omogućiti očuvanje vrste,

2. pronađe odgovor na glavno pitanje konzervacije koje će konzervatorima omogućiti da preduzmu značajne konzervatorske aktivnosti,

3. realizuje ključne aktivnosti na lokalnom nivou koje će imati značajan, pozitivan uticaj na ugrožene vrste.

Geografsko područje

Prihvataju se samo zahtevi za grantove od kandidata koji već rade ili imaju sedište u Ujedinjenom Kraljevstvu, prekomorskim teritorijama Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje zemlje koju Svetska banka NE klasifikuje kao zemlju sa visokim prihodima (Srbija može da konkuriše).

Ko može da konkuriše?

Pozivaju se kandidati - naučni istraživači i oni koji rade u oblasti praktične konzervacije da podnesu prijave. Vođa projekta mora biti ili iz nevladine organizacije (NVO) ili sa univerzitetskog istraživačkog odseka.

Konkursna procedura i vremenski rok

Naredni rok za podnošenje prijava iz celog sveta za svetski grant za konzervaciju jeste  12. februar 2016. godine. Prijave će se razmatrati na sastanku u aprilu - datum će biti potvrđen. Prijem aplikacije biće potvrđen u roku od dve nedelje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Dodeljuje se iznos u vrednosti od 3.000 do 10.000 britanskih funti (GBP) godišnje.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do dve godine.

Ograničenja

Treba uzeti u obzir da se ne primaju aplikacije - iz sveta ili Ujedinjenog Kraljevstva - koje se odnose na istraživanje ptičjih vrsta.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na sledećoj veb-stranici:

http://ptes.org/grants/apply-grant/worldwide-grant-criteria/.

Kontakt

People's Trust for Endangered Species

3 Cloisters House

8 Battersea Park Road

London, SW8 4BG

E-mail: grants@ptes.org

64.   Nemački parlament

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

 Deutsches Bundestag

Naziv programa:

Međunarodna parlamentarna stipendija - Internationales Parlaments-Stipendium des Deutschen Bundestages (IPS)

Cilj programa/projekta

Cilj programa podrazumeva sledeće:

 • jačanje veza između Nemačke i zemalja koje učestvuju u programu,
 • učvršćivanje demokratskih vrednosti i tolerancije,
 • produbljivanje razumevanja za kulturnu raznolikost,
 • saznanja o načinu funkcionisanja nemačkog političkog sistema.

Oblast podrške

Podrška se pruža visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim osobama za petomesečnu praksu u Nemačkom parlamentu kako bi upoznali politički sistem Savezne Republike Nemačke i Evropske unije.

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva srednju, južnu i jugoistočnu Evropu, Francusku, Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati diplomirani studenti koji su državljani gorenavedenih zemalja, koji imaju dobro znanje nemačkog jezika i koji su mlađi od 30 godina u trenutku početka stipendije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Detaljne informacije o programu, formulari za prijavljivanje i uslovi za apliciranje mogu se naći na internet-stranici: www.bundestag.de. Apliciranje je isključivo elektronskim putem. Rok za predaju aplikacije je 30. jun 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendistima se dodeljuje 450 evra mesečno, obezbeđena im je povratna karta, besplatan smeštaj i zdravstveno osiguranje.

Trajanje projekta

Stipendija predviđa petomesečni boravak u Nemačkoj u periodu od 1. marta do 31. jula 2016. godine.

Ograničenja

Više informacija videti na internet-adresi: www.bundestag.de.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na internet adresi: www.bundestag.de.

Kontakt

Andrea Bibić Vasović

Ambasada Savezne Republike Nemačke

Neznanog junaka 1 a

11040, Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 3064 318

E-mail: ips@belg.diplo.de

Web: www.bundestag.de 

65.   Povereništvo Sigrid Rausing

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Sigrid Rausing Trust

Naziv programa:

Postoji devet programa: Zagovaranje, istraživanje i parničenje, Pritvaranje, tortura i smrtna kazna, Branioci ljudskih prava, Sloboda izražavanja, Tranziciona pravda, Prava žena, Prava LGBTI populacije, Ksenofobija i netolerancija i Transparentnost i odgovornost.

Cilj programa/projekta

Globalna podrška ljudskim pravima

Oblasti pomoći

Za oblast pomoći videti sve što je gorenavedeno.

Geografsko područje

Širom sveta

Ko može da konkuriše?

Ne prihvatamo prijave koje nismo tražili. Umesto toga, mi identifikujemo potencijalne nove korisnike naših grantova pomoću preporuka i rada na terenu. Organizacije su dobrodošle da šalju informacije o svom radu na: research@srtrust.org. Naše programsko osoblje će tada stupiti u kontakt sa pojedinom organizacijom ukoliko su zainteresovani za dalju saradnju.

Konkursna procedura i vremenski rok

Novi korisnici grantova uzimaju se u razmatranje za dodelu jednogodišnjih grantova, nakon čega se grantovi preispituju. Ukoliko je sve prošlo dobro i ukoliko postoji prostor u programu, Trust može ući u trajnije finansiranje. Poverenici se sastaju jednom mesečno, osim tokom praznika, i tada odlučuju o dodeli grantova. Ne postoje striktni vremenski rokovi za podnošenje prijava.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Budući da smo registrovani kao humanitarna organizacija, možemo podržati jedino aktivnosti koje se smatraju humanitarnim prema Zakonu Engleske i Velsa (Charities Act 2006).

Kontakt

Za opšte informacije, pišite na: info@srtrust.org.

Za slanje podataka o organizaciji ili projekata, pišite na: research@srtrust.org.

66.   Pulicer centar

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Pulitzer Center

Naziv programa:

Fond za stipendije Persephone Miel

Cilj programa/projekta

Fond za stipendije koji nadzire Pulicer centar u saradnji sa Internews-om, ima za cilj da pomogne stručnjacima iz medija, van Sjedinjenih Američkih Država, da se bave izveštavanjem kakvim su oduvek želeli da se bave i da im omogući da svoj rad predstave široj međunarodnoj publici. Fond će pomoći onima koji imaju ograničen pristup drugim stipendijama i čiji rad obično ne dopire do međunarodne javnosti.

Oblast podrške

Novinarstvo

Geografska oblast

Van Sjedinjenih Američkih Država

Ko može da konkuriše?

Fond za stipendije Persephone Miel otvoren je za sve novinare, pisce, fotografe, radio-producente ili režisere, novinare zaposlene u redakcijama ili slobodne novinare i stručnjake iz medija van SAD koji žele da izveštavaju iz svoje domovine. Posebno se pozivaju žene i novinari iz zemalja u razvoju da podnesu prijave. Kandidati moraju posedovati tečno znanje engleskog jezika.

Konkursna procedura i vremenski rokovi[26]

Prijave moraju biti biti podnete na engleskom jeziku i moraju u svom sadržaju imati sledeće:

 • opis predloženog projekta, uključujući i plan distribucije u najviše 250 reči,
 • preliminarnu procenu, uključujući i presek troškova; grantovi za put pokrivaju direktne troškove koji se odnose na izveštavanje; molimo ne uključujte stipendije za kandidate; prihvataju se troškovi fiksera/prevodilaca/vozača,
 • tri primerka objavljenih radova, bilo pisanih ili emitovanih,
 • tri profesionalne reference ─ mogu biti u formi kontakt informacija ili pisama preporuke; preporuke su poželjne kada je moguće dostaviti pisma zainteresovanih režisera ili urednika
 • primerak profesionalne biografije (CV).

Prijave takođe mogu sadržati detaljniji opis projekta, ali to će se smatrati samo mogućim dodatkom. Najvažniji deo projekta jeste podnošenje rezimea u 250 reči.

Rok: početak godine - februar

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Pulicer centar o kriznom izveštavanju će odobriti sredstva za put u visini od 5.000 američkih dolara za projekat izveštavanja o temama i regionima od globalnog značaja, sa naglaskom na teme o kojima nije izveštavano ili je malo izveštavano u redovnim medijima.

Pulicer centar će obezbediti 2.500 američkih dolara za pokriće putnih troškova koji se odnose na radionicu u Vašingtonu.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Web: http://pulitzercenter.org/grants/persephone-miel-fellowship

[26]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

67.   Regionalni centar za životnu sredinu (REC), Srbija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Regional Environmental Center (REC), Serbia

Naziv programa:

Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine

Cilj programa/projekta

REC RS sledi strateške ciljeve REC-a, uzimajući u obzir specifične okolnosti u Srbiji i njen status kandidata za članstvo u EU. Strateški ciljevi REC RS su:

· da pruža kvalitetne, inovativne usluge visokog prioriteta svim zainteresovanim grupama, težeći da postigne maksimalni benefit za Srbiju i životnu sredinu uopšte, i da sprovodi principe održivog razvoja u praksi;

· da obezbedi neutralni prostor za dijalog, umrežavanje i saradnju zainteresovanih grupa i partnera na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i između ovih nivoa;

· da održava nezavisan status organizacije kroz uspešan model upravljanja, međunarodni pravni status u Srbiji, raznovrsne izvore finansiranja i kvalitet poslovanja;

· da pospešuje proaktivni razvoj organizacije, kako bi uspešno sprovodio svoju misiju u promenljivom okruženju političke, društvene i ekonomske obnove Srbije.

Oblast podrške

Fokus RECa u Srbiji je neprikosnoveni kvalitet rešavanja problema životne sredine. REC RS je razvio konsultantsku ekspertizu visokog stepena u različitim tematskim oblastima i okuplja veliki tim istaknutih stručnjaka za pitanja životne sredine. REC RS sprovodi veliki broj projekata u oblasti životne sredine, orijentisanih ka obezbeđivanju ekspertske podrške, izradi strateških dokumenata i izgradnji kapaciteta uz učešće relevantnih interesnih grupa.

REC je u periodu 2012- 2014 godine sprovodio program SENSE - Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine. SENSE je imao za cilj da doprinese boljem i inkluzivnijem upravljanju u oblasti životne sredine u Srbiji gde se donošenje odluka po pitanjima životne sredine sve više bazira na konsenzusu.

Počev od 2015. godine, REC razvija novi program podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine u Srbiji, o čemu će više informacija biti uskoro objavljeno na sajtu http://serbia.rec.org

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Molimo vas da pratite informacije na sajtu http://serbia.rec.org

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da pratite informacije na sajtu http://serbia.rec.org

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Molimo vas da pratite informacije na sajtu http://serbia.rec.org

Trajanje projekta

Molimo vas da pratite informacije na sajtu http://serbia.rec.org

Ograničenja

Molimo vas da pratite informacije na sajtu http://serbia.rec.org

Posebni zahtevi

Molimo vas da pratite informacije na sajtu http://serbia.rec.org

Kontakt

Kosovska 17/3rd floor, 11000 Belgrade, Serbia
Phone: (381-11) 3345 775 / (381-11) 3345 778 / (381-11) 3347 732
Fax: (381-11) 3347 756
Email: office.coserbia@rec.org

68.   Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Reuters Institute for the Study of Journalism

Naziv programa:

Program stipendiranja studija žurnalistike

Cilj programa/projekta

Rojtersov institut za studije žurnalistike (RISJ) na Univerzitetu Oksford je univerzitetski istraživački centar za međunarodno komparativno novinarstvo. Glavni fokus ovog instituta jeste formiranje međunarodnog istraživačkog centra u komparativnim studijama žurnalistike. Institut služi i kao forum za produktivnu razmenu između studenata i praktičara žurnalistike.

Oblast podrške

Ovaj program stipendiranja nudi praktični oblik profesionalne pomoći novinarima koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera. Njegov cilj jeste da omogući novinarima da se bave temama daleko dublje nego što je to moguće kada su pod pritiskom vremenskih rokova.

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Program stipendija Fondacije Tomson Rojters nudi pune stipendije novinarima širom sveta koji su stekli ime u profesiji i koji se nalaze na polovini svojih karijera.

Kandidati moraju posedovati najmanje pet godina iskustva u bilo kojoj grani žurnalistike i pokazati dovoljno znanja iz engleskog jezika da bi mogli potpuno da učestvuju u životu Programa i da napišu istraživački rad dovoljno kvalitetan za objavljivanje na engleskom jeziku. Više informacije videti na: reutersinstitute.politics.ox.ac.uk.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za podnošenje prijava za program u akademskoj 2015/16. godini je prošao. Informacije za narednu godinu možete pratiti na sajtu: http://bit.ly/YI29MH.

Za samofinansirajuće studente nije određen rok za prijave i možete se obratiti imejlom na: reuters.institute@politics.ox.ac.uk.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija može sadržati i nadoknadu putnih troškova (ekonomska klasa u avionu) i skroman iznos za pokrivanje troškova života. Ovaj aranžman podleže promenama. Supružnici i partneri (uključujući i zavisne osobe) dobrodošli su, ali Program stipendija Fondacije Tomson Rojters ni u kom slučaju neće snositi putne i životne troškove tih lica.

Trajanje projekta

Stipendije mogu trajati tri, šest ili devet meseci i pokrivati jedan semestar ili dva semestra, ili celu akademsku godinu. Datumi prijema dogovaraju se sa šefom Programa.

Ograničenja

Ovaj program ne rezultira nikakvim akademskim kreditima ili kvalifikacijama. Nakon predaje istraživačkog dokumenta izdaje se sertifikat.

Posebni zahtevi

Od stipendista se očekuje da naprave značajan rad po akademskim standardima. Od njih se traži da napišu istraživački rad 8.000-10.000 reči takvog kvaliteta da ga je moguće objaviti ili u vidu dela istraživačkih rezultata Instituta ili nezavisno (na primer, istraživanje o važnoj temi, novinski članak ili deo knjige). Stipendisti u svom radu mogu koristiti multimedije. Rezultate svojih istraživanja stipendisti su dužni da pezentuju na seminaru koji je otvoren za univerzitet.

Kontakt

The Reuters Institute for the Study of Journalism

Department of Politics and International Relations

University of Oxford

13 Norham Gardens

Oxford
OX2 6PS

United Kingdom

Tel.: +44 (0)186 56 11 080

Faks: +44 (0)186 56 11 094

E-mail: reuters.institute@politics.ox.ac.uk

69.   Romski obrazovni fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Roma Education Fund (REF)

Naziv programa:

Romski obrazovni fond

Cilj programa/projekta

Svojim aktivnostima REF promoviše inkluziju Roma u sve aspekte nacionalnih sistema obrazovanja zemalja koje su učesnice Dekade inkluzije Roma, ali i drugih zemalja koje žele da se pridruže ovoj inicijativi.

Oblasti podrške

Ciljevi REF-a su sledeći:

 • obezbeđivanje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative da se smanji procenat ranog napuštanja obrazovanja, te obezbeđivanjem besplatnih udžbenika i drugih didaktičkih materijala,
 • podizanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu nastavnih planova, uvođenje nastave na romskom jeziku, učenje za eliminaciju predrasuda i promociju tolerancije i obuka za medijatore u školama,
 • implementacija mera integracije i desegregacije učenika - Roma iz posebnih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminacija posebnih škola i razreda,
 • proširenje pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, pokretanjem informativnih kampanja, pomoći pri upisu i radom sa roditeljima u cilju podizanja stepena pohađanja škole romske dece;
 • proširenje pristupa srednjem i višem obrazovanju, obrazovanju odraslih, na primer, dodelom stipendija, kurseva za opismenjavanje odraslih i karijernog savetovanja za učenike srednjih škola.

Geografska oblast

Čitava teritorija Srbije

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati OCD, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd.

Konkursna procedura i vremenski rok

Videti deo Posebni zahtevi

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nema

Trajanje projekata

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Rezime procedure prijave na konkurs REF-a i kriterijumi dodele grantova

KORAK 1. Popunite obrazac prijave za Fond za obrazovanje Roma koji možete preduzeti sa veb-sajta REF-a (videti link). Razmatraju se samo prijave popunjene u traženom formatu na engleskom ili romskom jeziku. (www.romaeducationfund.hu)

KORAK 2. Ispunjeni obrazac prijave sa biografijama ključnih službenika poslati elektronskom poštom ili redovnom poštom na dolenavedenu adresu (proverite da li ste naveli sve potrebne informacije):

E-mail: info@romaeducationfund.org

Poštanska adresa:

Mark Centre

Teréz krt. 46

1066 Budapest

Hungary

KORAK 3. Nakon pregleda vašeg obrasca za prijavu, osoblje REF-a će tražiti dodatne informacije o predloženom projektu u vidu detaljnog opisa projekta i/ili dodatnih, bitnih informacija. U slučaju da vam je potrebna dodatna pomoć, zaposleni REF-a i/ili koordinatori u vašoj zemlji biće spremni da vam ponude/organizuju tehničku pomoć u bilo kojoj fazi.

Fond REF je usvojio proces odobrenja prijava za projekte koji se sastoji iz dve faze. Više o proceduri odobravanja videti na: www.romaeducationfund.hu.

Za odgovore na česta pitanja koja se odnose na korišćenje projektnih sredstava koja odobrava Fond za obrazovanje Roma videti na:

http://www.romaeducationfund.hu/documents/FAQ.doc

Kontakt

Nataša Kočić Rakočević, koordinator REF-a za Srbiju

Tel.:+381 63 346 507

E-mail: nkocic@romaeducationfund.org

Fond za obrazovanje Roma (Roma Education Fund)

Mark Centre

Teréz krt. 46

1066 Budapest

Hungary
Tel.: + 36 1 235 80 30

Faks: + 36 1 235 80 31

70.   Savez gradova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Cities Alliance

Naziv programa:

Katalitički fond - migracije i inkluzivni gradovi

Cilj programa/projekta

Katalitički fond predstavlja instrument finansiranja Saveza gradova koji odobrava grantove za inovativne projekte usmerene na osnaživanje i unapređenje uloge gradova u smanjenju siromaštva i održivom urbanom razvoju.

Oblast podrške

Predlozi bi trebalo da promovišu inovacije i kataliltičke uticaje koji podržavaju strateški cilj Katalitičkog fonda - podsticanje transformacija u gradovima. Inovacije se mere u načinu izrade koncepta, proizvodima i procesima koji su novi u apsolutnom smislu ili predstavljaju novinu u pogledu njihove primene ili adaptacije različitim kontekstima. Inovacije bi, takođe, trebalo da stvore vrednost za društvo i pokrenu dugoročne efekte.

Predlozi se primaju u jednoj ili više dolenavedenih oblasti na koje smo usredsređeni. Oni mogu biti usredsređeni na međunarodne i/ili interne migracije, ali moraju dokazati da poklanjaju pažnju rodnoj ravnopravnosti. Takođe, predlozi bi mogli da se odnose na posebne potrebe, kapacitete i potencijale najugroženijih grupa migranata (kao što su deca).

Oblasti na koje se treba usredsrediti:

1. živi - pristup migranata osnovnim uslugama u gradovima, kao i mogućnostima za izdržavanje i dobijanje socijalne zaštite,

2. radi - pristup, integracija i uloga migranata na gradskom tržištu rada i u lokalnoj ekonomiji,

3. poveži se - društvena integracija i inkluzija migranata u gradovima,

4. učestvuj - uključivanje migranata u planiranje gradova i procese odlučivanja.

Geografsko područje

Područje se odnosi na čitav svet, ali prednost se daje aplikacijama iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima. Prednost će se takođe davati onim zemljama u kojima Savez gradova nema nacionalne programe (šest nacionalnih programa su: Burkina Faso, Etiopija, Gana, Mozambik, Uganda i Vijetnam).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati vlade zemalja, nevladine organizacije (NVO), kao i multilateralne organizacije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Koncepte je potrebno poslati do ponoći 09. maja 2015. godine po centralnom evropskom vremenu.

Rezime treba dostaviti na sledeću imejl-adresu: CATF@citiesalliance.org.

Više informacija možete videti na sledećoj veb-stranici:

http://www.citiesalliance.org/CATF_FAQ2#Guidelines.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju kreću se 50.000-200.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

· Obezbedite sufinansiranje. Savez gradova pokriva do 80 % ukupnih sredstava potrebnih za projekat. Preostalu sumu mora obezbediti organizacija - korisnik sredstava, sponzorska organizacija i/ili drugi partneri i izvori. Ukoliko koncept bude odobren za dalje procesuiranje, kandidati moraju obezbediti dokaz sufinansiranja.

· Neka vaš sponzor bude najmanje jedan, međutim, ohrabruje se i postojanje više sponzora. Sponzorstvo mora biti osigurano pre podnošenja predloga projekta. Predlagač i sponzor(i) moraju razmotriti i odobriti koncept predloženog projekta, uključujući i ulogu sponzora pre podnošenja predloga. Potrebno je priložiti i dokumentaciju o tome.

Posebni zahtevi

Projekti za koje Katalitički fond odobrava sredstva imaju za cilj da:

· promovišu promene preko inovacija, što se meri primenom novih ideja, proizvoda i procesa kojima se rešavaju postojeći i novonastali razvojni problem,

· izvrše pozitivan uticaj na razvojne probleme dopunjujući saradnju i partnerstva razvojnih aktera u gradovima i

· unapređuju znanje i učenje među gradovima, stručnjacima i donosiocima politika.

Kontakt

Cities Alliance
Rue Royale 94, 3rd Floor
Philanthropy House
1000 Brussels

Belgium

Tel.: +32 2 880 40 88
E-mail: info@citiesalliance.org

71.   Švajcarska nacionalna fondacija za nauku

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Swiss National Science Foundation - SNSF

Naziv programa:

Program za finansiranje istraživanja

Cilj programa/projekta

Fondacija SNSF nudi lepezu oblika finansiranja istraživanja, a svaki ima sopstveni budžet:

 1. projekti,
 2. karijere,
 3. programi,
 4. infrastrukture,
 5. komunikacija nauke,
 6. dopunske mere.

Oblast podrške

Kandidati imaju slobodu da sami definišu temu i obim svojih istraživačkih projekata u domenu finansiranja projekata, karijera, infrastrukture i komunikacije nauke.

Geografsko područje

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati doktoranti, istraživači sa stečenim zvanjem doktora, istraživački sa postdoktorantskim iskustvom, istraživači na univerzitetima primenjenih nauka i univerzitetima koji se bave obrazovanjem nastavnika.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija videti na: http://www.snf.ch/en/funding/selection-guide-for-funding-schemes/overview-of-funding-schemes/Pages/default.aspx.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos zavisi od oblika finansiranja. Više informacija videti na: http://www.snf.ch/en/funding/selection-guide-for-funding-schemes/overview-of-funding-schemes/Pages/default.aspx.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od oblika finansiranja. Više informacija videti na: http://www.snf.ch/en/funding/selection-guide-for-funding-schemes/overview-of-funding-schemes/Pages/default.aspx.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi zavise od oblika finansiranja. Više informacija videti na: http://www.snf.ch/en/funding/selection-guide-for-funding-schemes/overview-of-funding-schemes/Pages/default.aspx.

Kontakt

Swiss National Science Foundation (SNSF)
Wildhainweg 3
P.O. Box 8232
CH-3001 Berne

Tel.: +41 31 308 22 22
Faks: +41 31 301 30 09
E-mail: com@snf.ch

72.   Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency

Naziv programa:

Opšti program finansiranja

Cilj programa/projekta

Cilj Švedskog programa saradnje sa Srbijom jeste da doprinese procesu integracije Republike Srbije u EU u skladu sa Strategijom Švedske za saradnju u oblasti reforme u Istočnoj Evropi, na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za period 2014-2020. godine.

Oblast podrške

Očekivani rezultati saradnje su sledeći:

· osnažena ekonomska integracija sa EU i razvoj funkcionalne tržišne ekonomije,

· osnažena demokratija, veće poštovanje ljudskih prava i razvijenija država u kojoj se poštuje vladavina prava:

-fokus na osnaživanju javne uprave i pravosuđa,

-fokus na većem uživanju ljudskih prava i većim mogućnostima za demokratski uticaj;

 • bolje životno okruženje, smanjeni uticaji klime i povećana otpornost na ekološke uticaje i promenu klime.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati državne ustanove[27].

Konkursna procedura i vremenski rok

Rokovi nisu definisani. Zainteresovani bi trebalo da direktno kontaktiraju sa kancelarijom.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos je 1.000.000 evra.

Trajanje projekta

Trajanje projekta od dve do tri godine.

Ograničenja

Predlog bi trebalo da bude u skladu sa pravilima definisanim u strategiji saradnje, kao i sa drugim pravilima i smernicama definisanim u različitim, relevantnim dokumentima SIDAe.

Posebni zahtevi

Videti deo Ograničenja.

Kontakt

E-mail: ambassaden.belgrad@gov.se

[27] U vezi sa organizacijama civilnog društva, treba naglasiti da je u toku operacionalizacija nove regionalne strategije zasnovane na rezultatima, za podršku civilnom društvu u regionu Balkana.

73.   Švedski institut

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The Swedish Institute

Naziv programa:

Kreativna snaga Zapadni Balkan i Turska

Cilj programa/projekta

Kreativna snaga Zapadni Balkan i Turska ima za cilj unapređenje slobode govora i razvoj demokratskih struktura, sa posebnim naglaskom na prava žena.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva osnažene međusobne procese izgradnje kapaciteta i održive mreže između stručnjaka koji koriste kulturu i druga kreativna sredstva za promociju veće informisanosti i demokratskih vrednosti i ljudskih prava.

To podrazumeva sledeće:

· veće mogućnosti za slobodu mišljenja i izražavanja boljim pristupom sredstvima kulturnog i umetničkog izražavanja,

· bolji pristup informacijama i pravu na komunikaciju stvaranjem novih polja i oblika komunikacije,

· veći stepen jednakosti i (ne)diskriminacije pristupima koji promovišu kulturnu raznolikost i ljudska prava.

Geografsko područje

Švedska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Srbija i Turska.

Ko može da konkuriše?

Glavna ciljna grupa korisnika sredstava Kreativne snage jesu akteri promene i kreatori mišljenja u oblasti kulture, medija i odnosnih sektora. Oni bi trebalo da rade sa kreativnim procesima koji pomažu ostvarenju ciljeva programa. Primeri takvih procesa su predstavnici u sektoru kulture koji rade na unapređenju osnovnih demokratskih vrednosti i ljudskih prava; predstavnici nezavisnog novinarstva/nezavisnih medija i novih oblika komunikacije; kreatori mišljenja i branioci prava žena.

Švedski institut će prednost dati projektima koji sadrže dimenziju komunikacije i koji poseduju potencijal za širenje, kao i onim projektima koji pomažu u oblikovanju mišljenja i ohrabruju diskusije o postavljenim problemima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kreativna snaga Zapadni Balkan i Turska nudi dve vrste finansiranja:

· bazno finansiranje koje je na raspolaganju za svrhe poput kontakt poseta, razmene eksperata i planiranje putovanja; maksimalna dužina trajanja jeste 12 meseci od roka za prijavu; maksimalni iznos za koji se kandidati mogu prijaviti jeste 100.000 švedskih kruna,

· finansiranje projekata saradnje koje je na raspolaganju za inicijative koje traju najduže 24 meseca od roka za prijavu; iznosi sredstava za koje se kandidati mogu prijaviti se kreću u rasponu 100.000−300.000 švedskih kruna/po godini (maksimalno 600.000 švedskih kruna); za projekte koji traju duže od 12 meseci zahteva se odobrenje izveštaja na pola realizacije pre isplate preostalih sredstava.

Više informacija videti na: https://eng.si.se/areas-of-operation/leadership-programmes-and-cultural-exchange/creative-force-programme/creative-force-eastern-europe-and-western-balkans/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos se kreće 100.000−600.000 švedskih kruna.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od 12 meseci do 24 meseca.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

The Swedish Institute

Slottsbacken 10
Box 7434
S-103 91 Stockholm
Sweden

Tel.. +46(0)8 453 7800
E-mail: si@si.se

Lejla Hastor, menadžer programa

Odsek za međunarodne odnose, Jedinica za razvojne programe

E-mail: lejla.hastor@si.se

Tel.: 08 453 78 68

Naziv programa:

Stipendije Švedskog instituta za studije master studija, doktorske studija i postdoktorska istraživanja

Cilj programa/projekta

· SI stipendije za Zapadni Balkan za master studije - imaju za cilj pružanje podrške za studije naprednog nivoa i istraživanja u odabranim oblastima da bi se pomoglo izgradnji tešnjih veza između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Program dodeljuje ukupno 10-15 stipendija za školsku 2015/2016. godinu. Tačan broj stipendija za svaki nivo (master/doktorske/postdoktorske studije) zavisi od kvaliteta i dužine primenjenih studija svih primljenih aplikacija.

· SI stipendije za Zapadni Balkan za doktorske studije i postdoktorska istraživanja - imaju za cilj pružanje podrške za studije naprednog nivoa i istraživanja u odabranim oblastima da bi se pomoglo izgradnji tešnjih veza između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Program dodeljuje ukupno 10-15 stipendija za školsku 2015/2016. godinu. Tačan broj stipendija za svaki nivo (master/doktorske/postdoktorske studije) zavisi od kvaliteta i dužine primenjenih studija svih primljenih aplikacija.

Oblast podrške

SI stipendije za Zapadni Balkan za master studije: društvene nauke i ekologija.

SI stipendije za Zapadni Balkan za doktorske studije i postdoktorska istraživanja:

· demokratija/ljudska prava /rodna pitanja,

· prava,

· evropske studije,

· socijalna pitanja,

· ekonomija i upravljanje,

· studije zaštite životne sredine.

Geografska oblast

· SI stipendije za Zapadni Balkan za master studije: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Crna Gora i Srbija.

· SI stipendije za Zapadni Balkan za doktorske studije i postdoktorska istraživanja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija (FYROM), Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Ko može da konkuriše?

 • SI stipendije za Zapadni Balkan za master studije - stipendije su namenjene za redovne master studije u Švedskoj i za pokrivanje životnih troškova i troškova studiranja. Nema starosne granice za stipendiste.
 • SI stipendije za Zapadni Balkan za doktorske studije i postdoktorska istraživanja - doktoranti, postdoktorska istraživanja u jednoj od gorepomenutih ciljnih oblasti za redovne doktorske studije/istraživanja u Švedskoj.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Više informacija videti na: https://studyinsweden.se/scholarship/swedish-institute-scholarships-for-the-western-balkans/ i na: https://studyinsweden.se/scholarship/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

 • SI stipendije za Zapadni Balkan za master studije - stipendija pokriva troškove školarine (koji Švedski institut direktno uplaćuje univerzitetu/višoj školi u Švedskoj) i životnih troškova u iznosu od 9.000 švedskih kruna mesečno. Stipendisti dobijaju sredstva za put koji je u vezi sa stipendijom. Putni troškovi isplaćuju se u jednokratnom iznosu od 5.000 švedskih kruna.
 • SI stipendije za Zapadni Balkan za doktorske studije i postdoktorska istraživanja: - stipendije ne podležu oporezivanju i iznose 15.000 švedskih kruna mesečno za doktorante i 18.000 švedskih kruna mesečno za postdoktorante istraživače. Stipendije nije moguće odgoditi ili produžiti.

Trajanje projekta

 • SI stipendije za Zapadni Balkan za master studije - stipendija se dodeljuje samo za programe koji počinju u jesenjem semestru (avgust/septembar) i dodeljuju se za jednu školsku godinu, tj. za dva semestra odjednom. Stipendija će biti produžena za programe koji traju duže od dva semestra pod uslovom da je student postigao zadovoljavajuće rezultate.
 • SI stipendije za Zapadni Balkan za doktorske studije i postdoktorska istraživanja - stipendije se dodeljuju za dugoročne posete (6, 9 ili 12 meseci).

Ograničenja

Više informacija videti na: https://studyinsweden.se/scholarship/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/.

Posebni zahtevi

Kontakt

Web: www.studyinsweden.se

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

74.   Svetski institut za novinarstvo (WPI)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

World Press Institute

Naziv programa:

Program stipendija WPI

Cilj programa/projekta

Stipendije Svetskog instituta za novinarstvo dodeljuju se za deset novinara širom sveta. Iskusnim međunarodnim novinarima, stipendijama se omogućuje da steknu duboki uvid u upravu, politiku, poslovanje, medije, novinarsku etiku i kulturu Sjedinjenih Američkih Država kroz zahtevan program studiranja, putovanja i intervjua širom zemlje.

Oblast podrške

Novinarstvo - glavni fokus programa stipendija WPI jeste uloga i odgovornost slobodne štampe u demokratiji.

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • kandidati sa najmanje pet godina stalnog zaposlenja u štampanom, elektronskom ili onlajn-novinarstvu,
 • novinari - mogu da rade u vestima ili uredništvu, komunikacijama, na radiju, televiziji, veb-sajtovima, onlajn-publikacijama ili časopisima od opšteg interesa,
 • foto-reporteri, karikaturisti, kolumnisti i producenti emisija,
 • oni koji nadziru rad novinara mogu da konkurišu pod uslovom da takođe imaju najmanje pet godina iskustva kao novinari
 • moraju biti neamerički novinari zaposleni van Sjedinjenih Američkih Država,
 • potrebno je da kandidat poseduje tečno znanje govornog i pisanog engleskog jezika,
 • kandidati sa potencijalom za liderstvo.

Konkursna procedura i vremenski rok[28]

Rok je 15. februar 2015. godine. Više informacija možete videti na: worldpressinstitute.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija možete videti na: worldpressinstitute.org.

Trajanje projekta

Stipendiranje za 2015. godinu počinje u avgustu, a završava sredinom oktobra. Imena finalista će biti objavljena početkom aprila. Zbog velikog broja prijava, ne možemo da odgovorimo na pojedinačne upite o statusu prijave. Tokom aprila dobićete imejl od WPI u kome ćete biti obavešteni da li jeste ili niste dobili stipendiju.

Ograničenja

Radovi vezani za novinarstvo tokom univerzitetskih studija se ne računaju kao profesionalno iskustvo; konkurs nije namenjen osobama koje rade u odnosima sa javnošću ili u organizacijama čija osnovna delatnost nisu mediji.

Posebni zahtevi

U toku onlajn-prijavljivanja, od vas će se tražiti da pružite sledeće:

• informacije o kandidatu,

• istoriju zaposlenja i obrazovanja,

• dva eseja,

• Vašu fotografiju u boji,

• primere Vašeg rada,

• nagrade, stipendije i sertifikate,

• tri pisma preporuke.

Pre podnošenja prijave, pažljivo pročitajte zahteve, uslove stipendiranja i smernice za primere Vašeg rada i preporuke.

Kontakt

World Press Institute

3415 University Avenue

St. Paul, MN 55114

USA

Tel.: 612 205 75 82

E-mail: info@worldpressinstitute.org

Web: worldpressinstitute.org

[28]Poziv za apliciranje otvara se u decembru za narednu godinu.

75.   UN Donatorski fond za eliminaciju nasilja nad ženama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

UN Women

Naziv programa:

Novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima usmerenim na eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama

Cilj programa/projekta

Da bi obeležio Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama - 25. novembar i odao priznanje aktivistima koji predvode borbu protiv pandemije nasilja, Donatorski fond UN za eliminaciju nasilja nad ženama - United Nations Trust Fund to End Violence against Women (Donatorski fond UN - UN Trust Fund) objavio je novi globalni Konkurs za podršku nacionalnim programima eliminacije nasilja nad ženama i devojčicama.

Oblast podrške

Donatorski fond UN za 2015. godinu poziva na podnošenje predloga projekata u sledećim oblastima delovanja:

1. eliminacija jaza u sprovođenju nacionalnih i lokalnih zakona, politika i planova akcije koji se bave rešavanjem problema nasilja nad ženama,

2. rešavanje problema nasilja nad adolescentkinjama i mladim ženama.

Geografska oblast

Geografska oblast podrazumeva zemlje i/ili teritorije sa „Spiska zemalja koje mogu da konkurišu”[29].

Ko može da konkuriše?

Podnosioci prijava moraju biti iz zemalja i/ili sa teritorija navedenim na „Spisku zemalja koje mogu da konkurišu” ili koji rade u tim zemljama i/ili na tim teritorijama: organizacije i mreže civilnog društva, uključujući i nevladine organizacije registrovane zakonski u zemlji implementacije. Mogu konkurisati i regionalne/međunarodne organizacije i mreže civilnog društva koje postoje u zemlji/zemljama i/ili na teritoriji/teritorijama implementacije. U tom slučaju, predlog mora sadržati način na koji će predložene aktivnosti doprineti izgradnji nacionalnih kapaciteta i vlasništvu nacionalnih i lokalnih organizacija tokom implementacije. Mogu konkurisati i institucije za operativna istraživanja/evaluacije specijalizovane za rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje. Mogu konkurisati i državni organi na centralnom/nacionalnom, podnacionalnom i/ili lokalnim nivoima, uključujući nacionalne organizacije žena ili druga sektorska ministarstva.

Konkursna procedura i vremenski rok[30]

Učesnici na konkursu bi trebalo da pošalju predloge onlajn u vidu kratkog Koncepta. Za izradu Koncepta videti sledeće anekse:

Aneks 1: forma Koncepta,

Aneks 2: rezime budžeta.

Koncept se može podneti na engleskom, francuskom i španskom jeziku.

Rok za podnošenje Koncepta je kraj januara tekuće godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za velike organizacije civilnog društva i vlade, zahtevi za budžet bi trebalo da se kreću u rasponu od minimalno 300.000 do maksimalno jednog miliona američkih dolara, ukupno za period realizacije od dve do tri godine.

Male organizacije civilnog društva, posebno ženske organizacije na lokalnom nivou i organizacije koje vode mladi, mogu se prijaviti za sredstva u iznosu između 50.000 i 100.000 američkih dolara bez obzira na veličinu njihovih godišnjih organizacionih budžeta za period realizacije od dve do tri godine.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od dve do tri godine.

Ograničenja

Više informacija videti na:

http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/application-guidelines.

Posebni zahtevi

Dozvoljena je samo jedna prijava po zemlji.

Predlozi bi trebalo da odražavaju partnerstva između države i civilnog društva. Posebna pažnja poklanja se organizacijama koje imaju iskustvo u radu za ženskim organizacijama, posebno osnovnim ženskim organizacijama i mrežama. Prijave više od jedne organizacije ili organa kao učesnika u prijavi moraju jasno navesti naziv organizacije koja će biti odgovorna za rukovođenje projektom i ispunjavanje ugovornih obaveza.

Kontakt

304 East 45th Street

15th Floor

New York, NY 10017

United States

Tel.: +1 212 906 64 00

Faks: +1 212 906 67 05

Web: www.unwomen.org

[29]Donatorski fond UN rukovodi se spiskom zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj /DCD-DAC koja je dostupna na: http://www.oecd.org/.

[30]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja na internet-adresi: www.unwomen.org.

76.   UNESKO

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

UNESCO

Naziv programa:

UNESKO/Program stipendija za istraživanja Keizo Obuchi

Cilj programa/projekta

Naglašavajući svoje uverenje da „ljudi grade sledeće doba”, vlada Japana dodeljuje 20 stipendija godišnje kandidatima iz zemalja u razvoju, posebno najslabije razvijenih zemalja, koji su voljni da sprovode istraživanja na jednu dolenavedenu temu ili više dolenavedenih tema. Cilj stipendija jeste da podrži inovativna i maštovita postdiplomska istraživanja u četiri oblasti koje su od posebnog interesovanja za UNESKO.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na:

1. životnu sredinu (sa posebnim naglaskom na nauke o vodi),

2. interkulturalni dijalog,

3. informacione i komunikacione tehnologije i

4. mirno rešavanje sporova.

Geografsko područje

Geografsko područje podrazumeva zemlje u razvoju, posebno najslabije razvijene zemlje (uključuje Srbiju).

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati istraživači-postdiplomci, koji su već završili magistraturu u oblasti društvenih ili prirodnih nauka (ili ekvivalentni stepen) i koji žele da se bave daljim istraživanjem u inostranstvu (poželjno u njihovom regionu) sa ciljem da povećaju znanje u jednoj od četiri posebne, gorenavedene oblasti.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs za 2016. godinu biće objavljen u novembru 2015. godine. Sve prijave moraju biti podnete uz potrebnu dokumentaciju na obrascu UNESKA za prijavu za stipendije. Svaka zemlja članica ima pravo da nominuje najviše dva (2) kandidata. Nacionalna komisija bira dva kandidata čije prijave želi da podnese UNESKU.

Više informacija videti na:

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-japan-young-researchers-fellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-programme/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos se kreće od 6.000 do 10.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od tri meseca do devet meseci.

Ograničenja

 • Kandidat ne može biti stariji od 40 godina. Prema tome, kandidati rođeni pre 1. januara 1975. neće biti uzeti u obzir za ovaj program.

· Priorit se poklanja: kandidaturi žena, kandidatima iz najslabije razvijenih zemalja i istraživačima iz Afrike.

Posebni zahtevi

· Odabrani stipendista mora sprovoditi istraživanje pod pokroviteljstvom akademskog supervizora u ustanovi domaćinu. Obavezna je potvrda o prihvatanju obaveze od strane akademskog supervizora.

· Kandidati moraju posedovati tečno znanje (govornog i pisanog) jezika predavanja u zemlji u kojoj se studija/istraživanje namerava sprovoditi.

Kontakt

UNESCO, 7, Place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP

Faks: 33 1 45 68 55 03

E-mail: i.genevois(at)unesco.org i l.zas-friz(at)unesco.org

Naziv programa:

Međunarodni fond za promociju kulture (IFPC)

Cilj programa/projekta

Ciljevi programa su sledeći:

1. sredstva Međunarodnog fonda za promociju kulture namenjena su promociji:

 • kulture kao izvora znanja, smisla, vrednosti i identiteta,
 • uloge kulture za održivi razvoj,
 • umetničke kreativnosti u svim svojim oblicima, uz poštovanje slobode izražavanja,
 • međunarodne i regionalne saradnje u oblasti kulture;

2. operacije Fonda preduzimaju se u saradnji i komplementarne su operacijama drugih fondova UNESKA, posebno onih uspostavljenih u okviru standarda UNESKA definisanih za oblast kulture.

Oblast podrške

Aktivnosti pomoću kojih može da se konkuriše za pomoć Međunarodnog fonda za promociju kulture su sledeće:

 • proizvodnja kulturnih i umetničkih radova,
 • organizacija kulturnih i umetničkih događaja na nacionalnom, regionalnom i/ili međunarodnom nivou, a koje doprinose uspostavljanju strategija i programa kulture i razvoja.

Geografska oblast

Čitav svet

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

 • pojedinci, posebno umetnici i stvaraoci,
 • državni organi sa posebnim mandatom za promociju kulture i umetničkog stvaralaštva
 • nevladine organizacije (NVO) i neprofitni privatni organi čiji su ciljevi u skladu sa ciljevima Fonda i koji svojim aktivnostima doprinose promociji kulture i umetničkog stvaralaštva.

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Obrazac prijave mora biti pravilno popunjen onlajn. Kreirajte nalog učlanjivanjem na našu onlajn-platformu. Nakon kreiranja naloga, moći ćete da pristupite obrascu za prijavljivanje onlajn. Čuvate ono što ste napisali tokom rada i sve podnesete Sekretarijatu IFPC-a.

Rok za podnošenje prijava je 29. maj 2015. godine, podne (po centralnom evropskom letnjem računanju vremena) - Pariz, francusko vreme.

Više informacija videti na: http://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos tražene pomoć je između 20.000 i 100.000 američkih dolara i pokriva najviše 80% ukupnog budžeta projekta. Identifikovan je drugi izvor finansiranja, bilo novčanim sredstvima ili u naturi, a koji pokriva minimalno 20% ukupno procenjenog budžeta.

Trajanje projekta

Fond će finansirati samo aktivnosti čija realizacija traje 12 meseci, a koje ne počinju pre aprila 2016. godine.

Ograničenja

U razmatranje neće biti uzeti projekti koji predlažu aktivnosti koje nisu predviđene.

Više informacija videti na: http://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support.

Posebni zahtevi

Usklađenost projekata sa dolenavedenim kriterijumima smatraće se prednošću:

 • prioritet imaju projekti koje podnesu mladi stvaraoci starosti između 18 i 30 godina, kao i projekti koji će koristiti mladima,
 • projekti koji doprinose rodnoj ravnopravnosti,
 • projekti čiji je cilj promocija svih vidova izražavanja koji su, uprkos njihovoj vrednosti za zajednicu ili zemlju porekla, relativno slabo zastupljeni na globalnoj umetničkoj sceni i, prema tome, zaslužuju podršku,
 • projekti čiji je cilj promocija mira, socijalna stabilnost i kulturna raznovrsnost,
 • prioritet će, u najvećoj mogućoj meri, biti dat zahtevima koje podnesu zemlje nabrojane na najnovijoj DAC-listi zvaničnih primalaca razvojne pomoći.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa konkursom za prijem predloga projekata, pišite nam na sledeću adresu: infoifpc@unesco.org.

77.   UN fond za rodnu ravnopravnost

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

UN Women

Naziv programa:

Fond Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost - treći konkurs

Cilj programa/projekta

Fond Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) koje vode žene, a koje imaju programe namenjene ekonomskom i političkom osnaživanju žena, da realizuju ovu globalnu agendu i fokusiraju se na promociju strukturnih promena u domenu odnosa snaga, društvenih normi i zakonskih i strateških okvira. Organizacije civilnog društva (OCD) na čijem su čelu žene takođe se ohrabruju da vrše svoju nadzornu ulogu doprinoseći merenju ostvarenog napretka i da traže od funkcionera odgovornost za sprovođenje obećanja datih u pogledu ostvarivanja rodne ravnopravnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Oblast podrške

Tematski prioriteti su:

1. Ekonomsko osnaživanje žena:

· napori da se povećaju mogućnosti žena da pristupe i kontrolišu ekonomske resurse (uključujući zemljište, imovinu, tehnologiju, finansijske usluge, nasledstvo i prirodne resurse) i unaprede održivo preduzetništvo žena u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim obavezama, sa naglaskom na ekološki održiv razvoj,

· napori da se poveća pristup pristojnom radu i jednakim zaradama za sve žene, uključujući i priznanje neplaćenog rada u kući i nege trećih lica kroz zakonodavstvo, politike socijalne zaštite, pružanje usluga i podelu odgovornosti unutar domaćinstava i porodica, u zavisnosti od nacionalnog konteksta.

 1. Političko osnaživanje žena:

· napori da se poveća puno i delotvorno učešće žena i jednake mogućnosti za rukovođenje i političku participaciju na svim nivoima procesa odlučivanja i u svim sferama života.

· napori da se pomogne izradi, uvođenju i sprovođenju novih i postojećih zakona i politika koje se odnose na rodnu ravnopravnost, revidira diskriminatorni sadržaj i pomere društvene norme i prakse u pravcu većeg poštovanja za jednaka prava žena, kao i uživanja jednakih pravih žena.

Geografsko područje

Geografska realizacija odnosi se samo na zemljae koje se nalaze na spisku OECD DAC primalaca prekomorske razvojne pomoći (ODA 2) u: Africi, Latinskoj i Južnoj Americi i Karibima, arapskim zemljama, Aziji i Pacifiku, Evropi i Centralnoj Aziji.

Ko može da konkuriše?

Kriterijumi za prijavljivanje Fondu Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost su sledeći:

· kandidati moraju biti OCD na čijem su čelu žene uključujući, ali ne i ograničavajući se na: nevladine organizacije, organizacije u zajednici, sindikate ili organizacije rada, poljoprivredne zadruge ili udruženja, mreže za zagovaranje (nacionalne ili regionalne), nacionalne ili regionalne fondove,

· kandidati moraju:

  1. imati zakonski regulisan status regulisan kod nadležnog nacionalnog organa; mreže OCD moraju imati zakonski regulisan status u najmanje jednoj zemlji u kojoj se sprovodi program (potrebna dokumenta),
  2. dokazati iskustvo u sprovođenju programa koji se odnose na rodnu ravnopravnost i/ili osnaživanje žena pomoću rezimea organizacije ili CV sa programima realizovanim u prošlosti i oblastima ekspertize (potrebna dokumenta),
  3. da imaju najmanje 50% žena u upravnom odboru i među zaposlenima, sa znatnom zastupljenošću žena na rukovodećim pozicijama,
  4. da imaju pozitivne izveštaje revizora za prethodne 2-3 fiskalne godine, uključujući 2012, 2013. godinu (i 2014. godinu, ako je već dostupan),
  5. podneti najmanje jedno pismo preporuke od mehanizma za rodnu ravnopravnost ili osnaživanje žena, državnog organa koji ima mandate za rodnu ravnopravnost ili druge institucije koja se sastoji od više aktera (uključujući kancelarije UN, osim UN Women), a čije je sedište u istoj zemlji u kojoj i organizacije koja se kandiduje,

· zemlje iz kojih se primaju prijave OCD su navedene u DAC-listi OECD kao zemlje primaoci prekomorske razvojne pomoći (ODA) u jednom od sledećih regiona - Afrika, Azija i Pacifik, Arapske države, Južna i Latinska Amerika i Karibi, Evropa i Centralna Azija.

Konkursna procedura i vremenski rok[31]

Sistem za prijem onlajn-aplikacija biće otvoren od 09. marta do 05. aprila 2015. godine.

Prihvata se samo jedna onlajn-aplikacija po organizaciji i po predlogu; više od jedne aplikacije koju podnese ista organizacija i/ili koja se odnosi na isti predlog biće automatski diskvalifikovane.

Onlajn-aplikacije i sva potrebna dokumenta koji se šalju, primaju se isključivo na engleskom, španskom, francuskom, ruskom i arapskom jeziku.

Sva potrebna dokumenta moraju biti postavljena isključivo u jednom od ovih formata: .doc, .docx, .pdf, .jpeg i .gif.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Zahtev za sredstva granta može varirati između 200.000 i 500.000 američkih dolara za dvogodišnje ili trogodišnje programe. Svi kandidati će morati da dokažu da poseduju kapacitet za apsorpciju sredstava i evidenciju o finansijskom upravljanju koje korespondiraju sumi zatraženog granta.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od dve ili tri godine

Ograničenja

Da bi bili uzeti u obzir, predlozi moraju dokazati sledeće:

 • vezu između implementacije na lokalnom nivou i nacionalnih i regionalnih strategija,
 • pristupe zasnovane na pravima,
 • strateška partnerstva,
 • usmerenost na tradicionalno isključene grupe.

Prioritet se daje predlozima koji mogu da dokažu opredeljenje za jednu od dolenavedenih stavki:

 • monitoring implementacije održivih ciljeva razvoja (SDG),
 • inovacije i IKT za rodnu ravnopravnost,
 • intervencije zasnovane na dokazima,
 • održivost,
 • angažovanje muškaraca i dečaka.

Posebni zahtevi

Informacija o potrebnim dokumentima za onlajn-prijavu se nalazi na:

http://www.unwomen.org/

Kontakt

Web: http://www.unwomen.org/

[31]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja

78.   Univerzitet Britanske Kolumbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The University of British Columbia

Naziv programa:

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva

Cilj programa/projekta

Stipendije za postdiplomske studije Globalnog liderstva omogućavaju sposobnim liderima iz zemalja u razvoju da pohađaju doktorske studije na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Stipendijama se pruža podrška međunarodnim studentima koji pokazuju izuzetne liderske sposobnosti na polju humanitarnog rada i razvoja u svojim zemljama. Time im se otvara put obrazovanju akademika svetske klase iz zemalja u kojima su obrazovni sistemi u razvoju.

Oblast podrške

Stipendije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati kandidati koji:

 • poseduju studentsku vizu na početku stipendiranja,
 • moraju biti državljani zemlje u razvoju (videti spisak zemalja)
 • pokazaju izvanredne liderske karakteristike u humanitarnom i razvojnom radu u svojim domovinama,
 • počinju doktorat ili DMA program u kampusu Univerziteta Britanska Kolumbija - Vankuver u maju 2015, septembru 2015. ili januaru 2016. godine
 • počinju svoje prve doktorske studije,
 • su studenti sa stranim finansiranjem (strane donacije, sponzorstvo treće strane, itd.), ali uspešnim dobitnicima će iznos njihove „Graduate Global Leadership” stipendije biti umanjen za iznos stranog finansiranja.

Konkursna procedura i vremenski rok[32]

Kompletna dokumentacija za prijavu mora biti dostavljena na Fakultet za postdiplomske studije do marta 2015. godine (u zavisnosti od pojedinačnih programa). Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Studenti popunjavaju obrazac za prijavu (application form) i zahtev za dodatnim dokumentima (prepisima, preporukama - videti obrazac za prijavu). Studenti podnose svoje kompletne dokumentacije postdiplomskom programu Univerziteta. Savetujemo studentima da mnogo ranije provere rok koji je odredio program.

Programi koji žele da nominuju kandidata koji se ne nalazi na listi zemalja u razvoju (Srbija nije na ovoj listi), moraju podneti zahtev za izuzeće za stipendije najmanje nedelju dana pre roka za prijavu.

Dodatne informacije možete videti na: https://www.grad.ubc.ca/awards/graduate-global-leadership-fellowship.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje godišnje je 18.000 američkih dolara i dodatno školarina za četiri godine.

Trajanje projekta

Dodatne informacije možete videti na: https://www.grad.ubc.ca/awards/graduate-global-leadership-fellowship.

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

Stipendistima će biti pružena pomoć u istraživanju i studijama koje će osnažiti i podupreti već učinjen doprinos i koje će im biti posebno korisne nakon povratka u domovinu i primeni novostečenih veština i/ili znanja. Stipendije se dodeljuju pojedincima sa odgovarajućim akademskim iskustvom, koji su već dali priznat doprinos razvoju civilnog i održivog društva u svojoj zemlji kroz stručni, akademski ili dobrovoljni rad.

Kontakt

UBC Faculty of Graduate Studies

170-6371 Crescent Road

Vancouver, BC

Canada V6T 1Z2

Tel.: 604 822 28 48

Faks: 604 822 58 02

Web: www.grad.ubc.ca

[32]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

79.   USAID

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

The United States Agency for International Development

Naziv programa:

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Cilj programa/projekta

Aktivnosti USAID su usredsređene na izgradnju prosperiteta i bolje demokratske prakse, aspekata od ključnog značaja za evroatlanske integracije Republike Srbije.

Strateški cilj pomoći agencije USAID u oblasti ekonomskog razvoja Republike Srbije jeste konkuretnija tržišna ekonomija, a s tim u vezi i veća konkurentnost privrede Republike Srbije omogućiće da zemlja iskoristi mogućnosti koje pruža članstvo u Evropskoj uniji i zadovolji potrebe svojih građana u smislu otvaranja novih radnih mesta i pružanja boljih javnih usluga.

Oblast podrške

Agencija USAID pomaže Srbiji da sprovede reforme kojima će zemlja završiti svoju ekonomsku i demokratsku tranziciju prema Evropskoj uniji (EU) i drugim međunarodnim institucijama.

Područja na koja je agencija USAID prvenstveno fokusirana jesu ekonomski rast i demokratija, kao i uprava. Agencija USAID pomaže Srbiji da ojača svoju upravu i da, podržavajući nezavisne agencije za nadzor i civilno društvo, te institucije učini otvorenijima i odgovornijima prema građanima. Inicijative agencije USAID koje se odnose na politički proces ohrabruju učešće mladih političara, pripadnika manjima i žena u skupštini. Pomoć agencije USAID civilnom društvu u Srbiji namenjena je povećanju angažovanja i uticaja organizacija civilnog društva u javnom životu. Uz to, USAID unapređuje transparentnost i efikasnost pravosuđa i sudova. Agencija USAID radi sa odabranim partnerima u vladi, nevladinim organizacijama, međunarodnim donatorima i drugim agencijama Sjedinjenih Američkih Država u cilju unapređenja ekonomskih reformi koje će doprineti rastu preduzeća. Agencija USAID jača kapacitete opština za stimulisanje ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i unapređuje konkurentnost privatnog sektora, posebno u ekonomski nerazvijenim oblastima.

Geografska oblast

Širom Srbije

Ko može da konkuriše?

Radi povećanja resursa i uticaja programa, projekti agencije USAID rade sa nacionalnim i lokalnim organima vlasti, institucijama, organizacijama civilnog društva i privatnim kompanijama.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija videti na: serbia.usaid.gov.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija videti gorenavedeni link.

Trajanje projekta

Trajanje projekta varira u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija videti gorenavedeni link.

Ograničenja

Ograničenja variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija videti gorenavedeni link.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi variraju u zavisnosti od programa pomoći. Za više informacija videti gorenavedeni link.

Kontakt

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Američka ambasada

Kneza Miloša 50

11000 Beograd

Srbija

Tel.: (USAID Reception): +381 11 306 46 75

E-mail: comments-Belgrade@usaid.gov

Web: serbia.usaid.gov

80.   Volonterski Fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture

Naziv programa:

Volonterski Fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

Cilj programa/projekta

Fond je osnovala Generalna skupština UN svojom rezolucijom 36/151 16. decembra 1981. godine da bi prikupila dobrovoljne priloge od vlada, OCD i pojedinaca za distribuciju organizacijama civilnog društva koje obezbeđuju humanitarnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica.

Oblast podrške

Grantovi se dodeljuju u takmičarskoj proceduri onim organizacijama koje obezbeđuju usluge rehabilitacije žrtvama torture. Ova pomoć može da ima oblik medicinske, psihološke, pravne ili socijalne usluge.

Geografska oblast

Prihvataju se predlozi projekata iz svih regiona.

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD).

Konkursna procedura i vremenski rok[33]

Zahtevi za finansiranje se primaju od 1. januara do 1. aprila svake godine za grantove za period januar-decembar naredne godine. Krajnji rok za prijavu je 1. april svake godine. Aplikacije se pripremaju i podnose sistemom za elektronsko (onlajn) apliciranje koji je na raspolaganju na veb-sajtu Fonda (www.ohchr.org).

Na veb-sajtu se nalazi vodič za korisnike za elektronske (onlajn) aplikacije da bi se pomoglo organizacijama u korišćenju elektronskog sistema za grantove. Ukoliko želite da prijavite tehničke probleme ili vam je potrebna dodatna pomoć u popunjavanju formulara, možete poslati imejl na sledeću adresu Fonda: grantstechsupport@ohchr.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po pravilu Fond finansira samo približno trećinu iznosa ukupnog budžeta projekta, ali se u određenim slučajevima prave izuzeci. Maksimalni iznos koji se dodeljuje je 200.000 američkih dolara. Za dodatne informacije pogledajte na: www.ohchr.org.

Trajanje projekta

Grantovi treba da se iskoriste između 1. januara i 31. decembra 2016. godine.

Ograničenja

Obratite pažnju da će Odbor poverenika uzeti u razmatranje samo one aplikacije koje se strogo pridržavaju smernica Fonda. Takođe, imajte u vidu da Odbor neće uzeti u razmatranje zahteve za finansiranje dostavljene od strane organizacija koje su kasnile sa izveštavanjem u prethodnim projektima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Sekretarijat Fonda

Kancelarija visokog komesarijata za ljudska prava
UNOG-OHCHR
CH - 1211 Geneva 10
Tel.: + 41 229 17 93 15
Faks: + 41 229 17 90 17
Web: unvfvt@ohchr.org

[33] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

81.   World Learning

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Global UGRAD program razmene za Srbiju i Crnu Goru

Cilj programa

Global UGRAD program razmene pruža studentima osnovnih studija iz Crne Gore i Srbije punu stipendiju za jednu akademsku godinu studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na stipendije.

Studenti pohađaju kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društvenog korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju. Global UGRAD program razmene otvoren je ka svim akademskim poljima studiranja (osim medicine i prava) i ne diskriminiše učesnike na rasnoj osnovi, po boji kože, rodu, religiji, nacionalnosti i etničkoj pripadnosti. Ohrabrujemo osobe sa invaliditetom da se prijave za program.

Informacije o aktuelnim oblastima se mogu naći na internet-strani: www.worldlearning.org.rs.

Geografska oblast

Srbija i Crna Gora

Ko može da konkuriše?

Student mora:

 • biti državljanin Srbije koji trenutno živi i studira u Srbiji; ili državljanin Crne Gore koji trenutno živi i studira u Crnoj Gori,
 • biti upisan na osnovne studije sa dobrim rezultatima na bilo kom univerzitetu, državnom ili privatnom u zemlji svog državljanstva (Srbija ili Crna Gora), koji je na zadovoljavajući način završio najmanje jedan semestar za koji će dobiti neke završne ocene,
 • nije upisao poslednju godinu studija u vreme apliciranja/nema više od 140 ESPB ukoliko je upisan na program četvorogodišnjih studija/nema više od 70 ESPB ukoliko je upisan na program trogodišnjih studija,
 • biti starosti između 18 i 24 godine u vreme putovanja u SAD radi pohađanja programa,
 • da poseduje solidno znanje pisanog i govornog engleskog jezika (za finaliste postoji mogućnost dodatne obuke iz engleskog jezika),
 • može da počne da studira u SAD u avgustu (odabrani stipendisti ne mogu da odlažu studije za kasnije),
 • ispunjavati kriterijume za dobijanje i posedovanje vize za razmenu studenata SAD (J-1) koja je potrebna za ovaj program.

Konkursna procedura i vremenski rok

U ime Biroa za obrazovanje i kulturne poslove Global UGRAD Program sprovodi nekoliko organizacija. Rokovi za prijavljivanje razlikuju se od jednog do drugog programa i regiona. Za više informacija i kriterijume izbora pogledajte dolenavedene veb-sajtove ili kontaktirajte sa ambasadom SAD u svojoj zemlji.

Evroazija i Centralna Azija - Program vodi IREX. VAŽNO: Ovaj program je ranije bio poznat pod nazivom Program razmene studenata Evroazije.

Bliski Istok i Južna Azija - Program vodi American Councils for International Education: ACTR/ACCELS.

Srbija i Crna Gora - Program vodi World Learning.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Stipendija pokriva školarinu, međunarodna putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manji džeparac i kupovinu knjiga.

Trajanje projekta

Stipendije su za jedan semestar i jednu školsku godinu, za izvanredne studente osnovnih studija.

Ograničenja

Sve informacije se nalaze u konkursnom materijalu na našoj veb-stranici: www.worldlearning.org.rs.

Posebni zahtevi

Sve informacije se nalaze u konkursnom materijalu na našoj veb-stranici: www.worldlearning.org.rs.

Kontakt

World Learning

Kralja Milana 4A

11000, Beograd

Tel.: 011 362 60 92

Kralja Milana 4a/27

11000 Beograd

Srbija

Tel./Faks: +381 11 362 60 46; 362 60 92

E-mail: applications@worldlearning.org.rs

Web: www.worldlearning.org.rs

82.   Zelena akcija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Green Action

Naziv programa:

ETNAR - Energija, transport & prirodni resursi

(Energy, transport & natural resources)

Cilj programa/projekta

U potrazi smo za aktivnostima zagovaranja/kampanjama koje se odnose na prirodne resurse i energiju, klimatske i transportne probleme. Dobrodošla su i druga pitanja ukoliko imaju veze sa zaštitom prirodnih resursa, energijom i klimom (na primer, rad na kampanjama za upravljanje otpadom u zaštićenim oblastima ili korišćenje horizontalnog zakonodavstva EU za zaštitu prirodnih resursa). Cilj ovog konkursa jeste da se povećaju kapaciteti OCD u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj za sprovođenje javnih kampanja zagovaranja sa fokusom na prirodne resurse i energiju, klimatske i transportne probleme.

Oblast podrške

Aktivnosti koje se kvalifikuju (spisak nije konačan): aktivnosti direktnog zagovaranja; desk istraživanja; polazne studije; obuke, studijska putovanja, terenske posete i pripravnički staž; omogućavanje kontakta, konsultacije i diskusije između različitih aktera; komunikacija i aktivnosti informisanja sa ciljem da podrže konsultacije sa akterima; organizacija konferencija, okruglih stolova, radionica i seminara; unapređenje sprovođenja usvojenih zakona i propisa; zagovaranje za izmenu postojećih zakona i usvajanje novih u skladu sa standardima i zahtevima EU; uspostavljanje dijaloga sa političkim strankama, grupama poslanika ili zakonodavnim organima; monitoring, na primer u kontekstu procesa pristupanja, kao i monitoring ispunjavanja međunarodnih obaveza; objavljivanje izveštaja o rezultatima monitoringa; izrada preporuka za politike ili zakone; kampanje podizanja svesti javnosti; objavljivanje letaka, priručnika dobre prakse

Geografska oblast

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama korisnicama IPA sredstava na Zapadnom Balkanu (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Albanija, Crna Gora) i u Turskoj. Izuzetno, neke aktivnosti je moguće realizovati van ovog regiona, ukoliko one doprinose ostvarivanju ciljeva projekta (na primer, predstavljanje projekta u Parlamentu EU ili druga aktivnost koja mora da se dogodi van regiona).

Ko može da konkuriše?

Organizacije koje se kandiduju moraju biti lokalne ili nacionalne organizacije civilnog društva (registrovane) koje se bave ekološkim problemima na Zapadnom Balkanu (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo*, Makedonija (FYROM), Albanija, Crna Gora) i u Turskoj. Međunarodne OCD nemaju pravo da učestvuju na ovom konkursu. Međutim, dozvoljeni su prekogranični i regionalni projekti ukoliko se realizuju u partnerstvu između lokalnih i nacionalnih organizacija. 

Konkursna procedura i vremenski rokovi

Kandidati moraju podneti prijave na engleskom jeziku. Prijave se sastoje od obrasca prijave i budžeta u obliku koji je predviđen ovim konkursom.

Važno je napomenuti da će biti evaluirani samo aplikacija i budžet. Prema tome, od izuzetnog je značaja da ovi dokumenti sadrže SVE relevantne informacije koje se odnose na akciju. Nemojte slati dodatne priloge.

Ukoliko aplikacija bude odabrana nakon evaluacije, moguće je da će vam biti tražena dodatna dokumentacija, ali nju nije potrebno podnositi u ovoj fazi.

Aplikacije MORAJU biti poslate imejlom na: info@etnar.net, do 30. aprila 2015. godine u 23.59 časova. U predmetu navesti: Predlog projekta za konkurs Mreže NVO koje se bave zagovaranjem za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa na Zapadnom Balkanu i u Turskoj - ETNAR, IPA-CSF-2014/351-683, uz podršku Evropske unije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Na ovom konkursu dodelićemo maksimalno 50.000 evra. Svaki grant je u iznosu od 5.000-8.000 evra i očekujemo najmanje 10%, a maksimalno 50% sredstava doprinosa od samog kandidata, kao ko-finansiranje.

Trajanje projekta

Projekat će početi potpisivanjem ugovora. Okvirni datum je 1. jun 2015. godine. Aktivnosti koje se dogode pre tog datuma neće biti finansirane. Maksimalno trajanje projekta je 15 meseci.

Ograničenja

Više informacija videti na: http://etnar.net/.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: www.etnar.net

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Domaći izvori finansiranja

83.   Agencija za borbu protiv korupcije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Obezbeđena podrška i učešće organizacija civilnog društva u procesu nadzora nad sprovođenjem novog strateškog okvira za borbu protiv korupcije.

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste alternativno izveštavanje o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Oblast podrške

Borba protiv korupcije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) upisane u registar nadležnog organa u skladu sa Zakonom o udruženjima („Sl. glasnik RS”, br. 51/09).

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok je kraj aprila 2015. godine[34].

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 3.450.000 dinara.

Trajanje projekta

Projekat će trajati do 15. januara 2016. godine

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete pronaći na sajtu: http://www.acas.rs/.

Naziv programa:

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju dva projekta u oblasti borbe protiv korupcije

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podrška razvoju i jačanju integriteta, odgovornosti i transparentnosti svih društvenih aktera, a posebno organa javne vlasti, sa ciljem da se unapredi borba protiv korupcije.

Oblast podrške

Borba protiv korupcije

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) koje su stekle status udruženja prema Zakonu o udruženjima („Sl. glasnik RS”, br. 51/09) i koji su upisane u registar nadležnog organa.

Konkursna procedura i vremenski rok[35]

Konkurs je otvoren do 11. marta 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena organizacijama civiilnog društva iznose 3.658.000 dinara i biće dodeljena dvema organizacijama u iznosima od po 1.829.000 dinara.

Trajanje projekta

Vreme trajanja projekta je 12 meseci, a projekat mora biti realizovan najkasnije do 1. jula 2016. Godine.

Ograničenja

Detaljnije informacije videti na sajtu: http://www.acas.rs/.

Posebni zahtevi

Detaljnije informacije videti na sajtu: http://www.acas.rs/.

Kontakt

Dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete videti na sajtu: http://www.acas.rs/.

[34] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

[35]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

84.   BIRN (Balkan Investigative Reporting Network)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost (sprovodi se u partnerstvu sa Erste fondacijom i Fondacijom za otvoreno društvo)

Cilj programa/projekta

Odabranih deset novinara iz Srbije, BiH, Makedonije (FYROM), Grčke, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Bugarske, Rumunije i sa Kosova* dobijaju priliku za stručno usavršavanje i finansijsku i profesionalnu podršku za istraživanje u regionu i u zemljama EU.

Oblast podrške

Novinarstvo

Geografska oblast

Srbija, BiH, Makedonija (FYROM), Kosovo*, Grčka, Hrvatska, Crne Gora, Albanija, Bugarska i Rumunija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati novinari koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • da su državljani i da imaju boravište u nekoj od navedenih zemalja,
 • odlično poznaju pisani i govorni engleski jezik,
 • imaju prethodno iskustvo u novinarstvu,
 • da mu/joj poslodavac dozvoljava da potpuno učestvuje u programu Fonda (gde je to primenljivo).

Konkursna procedura i vremenski rok[36]

Konkurs se svake godine otvara sredinom januara i traje do početka marta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Izabrani novinari dobijaju stipendiju u iznosu 2.000 evra i fond za troškove istraživanja u iznosu do 2.000 evra, dok na kraju programa autori tri najbolja članka dobijaju nagrade u iznosu od 4.000, 3.000 i 1.000 evra.

Trajanje projekta

Projekat je višegodišnji, traje od januara do decembra svake godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Balkanska istraživačka mreža (BIRN)

Kolarčeva 7

11000 Beograd

Srbija

Tel.: +381 11 403 03 17

Web: http://fellowship.birn.eu.com/

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

[36]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

85.   Erste Banka Srbija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Superste.net - Centrifuga i Klub Superste

Cilj programa/projekta

Superste.net predstavlja program namenjen svim uspešnim, mladim i kreativnim pojedincima i grupama koje imaju inicijativu za razvijanje društveno odgovornih projekata i traže pomoć u vidu znanja i materijalnih resursa da svoje ideje realizuju. Superste.net program traje tokom čitave godine kroz dva naizmenična ciklusa - Centrifugu i Klub Superste.

Centrifuga je prvi deo ciklusa i namenjena je grupama i neformalnim organizacijama koje žele da razviju sopstvene projekte kojima će doprineti razvoju zajednice. Uspešni takmičari Centrifuge će dobiti materijalne resurse, ali i mentorsku podršku za razvoj projekta i ideje.

Klub Superste je konkurs namenjen izuzetnim pojedincima koji su dosadašnjim rezultatima pokazali liderske sposobnosti i koji će, ukoliko postanu deo Superste.net zajednice, dobiti resurse da nominuju i dalje razviju svoje društveno odgovorne ideje. Pobednici Kluba Superste će imati mogućnost da postanu mentori koji će budućim učesnicima programa pomagati pri razvijanju projekata i na taj način biti integralni deo zajednice mladih profesionalaca. Pored toga, najuspešniji u ciklusu Kluba Superste će predložiti i sopstvene projekte i društveno odgovorne ideje.

Oblast podrške

Centrifuga i Klub Superste su programi namenjeni razvoju projekata iz oblasti preduzetništva, nauke i umetnosti, uz društveno odgovornu i aktivističku komponentu. Superste.net nije samo virtuelna platforma već inicijativa koja obuhvata raznolike društveno odgovorne aktivnosti Erste Banke i njenih partnera, to je izvor informacija, znanja, materijalnih resursa i prilika za promociju izuzetnih pojedinaca i grupa koje razvijaju društveno korisne projekte.

Geografska oblast

Program podržava projekte koji su nastali i realizuju se u mestima u kojima Erste Banka ima otvorenu filijalu. Spisak gradova u kojima Banka posluje dostupan je na linku: https://www.erstebank.rs/rs/Filijale.

Ko može da konkuriše?

Za konkurs Centrifuga mogu se prijaviti formalne i neformalne grupe u kojima više od polovine učesnika starosti do 35 godina. Isto starosno ograničenje važi i za talentovane pojedince koji su zainteresovani za Klub Superste. Svi učesnici moraju imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Svi zainteresovani za Superste program mogu se prijaviti onlajn, preko sajta www.superste.net, popunjavanjem formulara. Prijave za Centrifugu su otvorene od 4. marta do 31. maja, dok će prijave za Klub Superste biti otvorene krajem septembra. Sve podnete prijave mogu se ažurirati u roku od 7 dana. U slučaju da od datuma prijave projekta do datuma zatvaranja konkursa ima manje od sedam dana, prijava može da se prilagodi u preostalom periodu. Nakon toga Superste tim, koji čine stručnjaci iz Erste Banke i Fondacije Dokukino, pregleda sve prijave i objavljuje one koji ispunjavaju propozicije konkursa. Za projekte koji su objavljeni na portalu: www.superste.net zajednica može da glasa onlajn, preko platforme i društvenih mreža Fejsbuk i Tviter. Glasanje za Centrifugu biće aktivno do kraja avgusta. Projekti sa najvećim brojem glasova prolaze u drugi krug, na hakaton Ideodrom, gde će sa mentorima raditi na razvoju projekta. Tom prilikom žiri će odabrati 20 finalista, od kojih će zajednica ponovo glasanjem izabrati pobednike.

Program traje tokom čitave godine, pa su pojedini rokovi fleksibilni. Više detalja videti na: www.superste.net.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Deset pobednika Centrifuge dobiće po 500.000 dinara za razvoj projekata, dok će u okviru Kluba Superste biti dodeljeno deset puta po 200.000 dinara. Žiri ima pravo da dodeli jednu specijalnu nagradu u iznosu od 100.000 dinara, koju mogu dodeliti bilo kom projektu, uključujući već nagrađene.

Trajanje projekta

Program Superste traje tokom cele godine, a sve detaljne informacije o rokovima različitih faza nalaze se na: www.superste.net.

Ograničenja

Superste konkursi nisu namenjeni projektima koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti, koji su prethodno bili implementirani i koji su dobijali sredstva i podršku drugih formalnih organizacija. Namenjeni su isključivo novim inicijativama iz oblasti preduzetništva, nauke i kulture, koje imaju značaj za širu zajednicu.

Posebni zahtevi

Superste program je osmišljen kao interaktivan i cikličan proces, pa se od učesnika očekuju interakcije u onlajn i oflajn svetu. Glasanje će se odvijati onlajn, preko platforme i društvenih mreža, pa će učesnici sopstvenim angažmanom doprineti razvoju programa. Dobitnici u jednom ciklusu mogu postati mentori u narednom ciklusu. Sve aktivnosti biće blagovremeno objavljene na platformi Superste.net.

Kontakt

Tel.: 011 20 15 011

E-mail: superste@erstebank.rs i superste@okukino.org

86.   Fondacija za otvoreno društvo

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni interes u medijima

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje”.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti su sledeći: ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu, intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva i uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Oblast podrške

Ljudska prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati pravna i fizička lica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluku o podršci ili odbijanju projekta donosi Upravni odbor Fondacije, i to u roku od 60 dana od dana podnošenja predloga projekta. U toku obrade zahteva i procesa odlučivanja Fondacija neće pružati informacije podnosiocu zahteva, ali može zatražiti dopunsku dokumentaciju ili informacije o projektu.

Prijave i projektnu dokumentaciju dostaviti na adrese Fondacije, elektronskom ili običnom poštom (na imejl-adresu: office.projekti@fosserbia.org ili na sledeću adresu: Kneginje Ljubice 14, 11000, Beograd).

Aplikacioni formular možete podići na sledećoj veb-adresi: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1742.

Rok za predaju dokumentacije je 31. decembar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Period realizacije projekta može biti samo jedan period ili faza realizacije šireg, odnosno dugoročnijeg projekta.

Ograničenja

Fondacija neće razmatrati:

 • predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije,
 • zahteve podnosilaca koji su dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predvođenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze,
 • zahteve za finansijsku podršku profitnim i komercijalnim projektima,
 • nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno ovom uputstvu za podnošenje projekata.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Dragan Kremer, koordinator programa
E-mail: dkremer@fosserbia.org

Naziv programa:

Inkluzija Roma

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. godine sa fokusom na politike stanovanja, legalizaciju romskih naselja, kao i uspostavljanju mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti su sledeći:
• romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice,
• nastavak efikasnih pregovora romskog civilnog društvai organa kulturne autonomije Roma sa donosiocima odluka usmerenih na unapređenje politika stanovanja Roma,
• funkcionalna saradnja sa lokalnim samoupravama na razvijanju i testiranju procedura legalizacije romskih naselja,
• ojačani kapaciteti romskih OCD za ljudska prava da kontinuirano prate, prikupljaju, dokumentuju i vode postupke u slučajevima kršenja prava Roma.

Oblast podrške

Socijalni poslovi

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati pravna i fizicka lica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluku o podršci ili odbijanju projekta donosi Upravni odbor Fondacije, i to u roku od 60 dana od dana podnošenja predloga projekta. U toku obrade zahteva i procesa odlučivanja Fondacija neće pružati informacije podnosiocu zahteva, ali može zatražiti dopunsku dokumentaciju ili informacije o projektu.

Prijave i projektnu dokumentaciju dostaviti na adrese Fondacije, elektronskom ili običnom poštom (na imejl-adresu: office.projekti@fosserbia.org ili na sledeću adresu: Kneginje Ljubice 14, 11000, Beograd).

Rok za predaju dokumentacije je 31. decembar 2015. godine.

Aplikacioni formular možete preuzeti na sledećoj veb-stranici: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=128.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Period realizacije projekta može biti samo jedan period ili faza realizacije šireg, odnosno dugoročnijeg projekta.

Ograničenja

Fondacija neće razmatrati:

 • predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije;
 • zahteve podnosilaca koji su dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predvođenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • zahteve za finansijsku podršku profitnim i komercijalnim projektima;
 • nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno ovom uputstvu za podnošenje projekata.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Jadranka Stojanović, koordinatorka programa
E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Naziv programa:

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Cilj programa/projekta

Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU, podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU, unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova*.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti su sledeći: unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU, unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika, efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Oblast podrške

Ljudska prava

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati pravna i fizička lica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Odluku o podršci ili odbijanju projekta donosi Upravni odbor Fondacije, i to u roku od 60 dana od dana podnošenja predloga projekta. U toku obrade zahteva i procesa odlučivanja Fondacija neće pružati informacije podnosiocu zahteva, ali može zatražiti dopunsku dokumentaciju ili informacije o projektu.

Prijave i projektnu dokumentaciju dostaviti na adrese Fondacije, elektronskom ili običnom poštom (na imejl-adresu: office.projekti@fosserbia.org ili na sledeću adresu: Kneginje Ljubice 14, 11000, Beograd).

Obrazac možete preuzeti na sledećoj veb-stranici: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=17.

Rok za predaju dokumentacije je 31. decembar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Period realizacije projekta može biti samo jedan period ili faza realizacije šireg, odnosno dugoročnijeg projekta.

Ograničenja

Fondacija neće razmatrati:

 • predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije;
 • zahteve podnosilaca koji su dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predvođenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • zahteve za finansijsku podršku profitnim i komercijalnim projektima;
 • nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno ovom uputstvu za podnošenje projekata.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Srđan Đurović, koordinator programa
E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Aleksandra Šanjević, koordinator programa
E-mail: asanjevic@fosserbia.org

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

87.   Fond za razvoj Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste stvaranje uslova za podsticanje privrednog i regionalnog razvoja, za reorganizaciju preduzeća i za razvoj tržišta kapitala.

Oblast podrške

U 2015. godini Fond za razvoj Republike Srbije će usmeriti svoju aktivnost na ostvarivanje sledećih ciljeva:

 • podsticanje privrednog razvoja,
 • podsticanje ravnomernog regionalnig razvoja,
 • unapređenje konkurentnosti domaće privrede,
 • podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti,
 • podsticanje zapošljavanja,
 • podsticanje razvoja tržišta kapitala.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaće privredni subjekti na području Republike Srbije koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine, u kojima nije iskazan gubitak i to:

- privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnih preduzeća,

- privredni subjekti koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

Konkursne procedure i vremenski rok

Detaljna uputstva za pripremu zahteva i dokumentacije mogu se naći na internet-sajtu Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, a za dodatne informacije i stručnu pomoć na usluzi klijentima je stručna služba Fonda.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Trajanje projekta

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Ograničenja

Krediti i garancije Fonda se mogu koristiti za kreditiranje, odnosno za obezbeđivanje potraživanja svih privrednih grana, osim za:

- organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti,

- proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim,

- proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata.

Posebni zahtevi

Detaljnije informacije možete pogledati na veb-stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Kontakt

Fond za razvoj Republike Srbije

Bulevar Nemanjića 14a

18000 Niš

Srbija
Tel./Faks: +381 18 41 50 199, 41 50 200

E-mail: office@fondzarazvoj.rs

Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

88.   Fondacija akademika Bogumila Hrabaka

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Publikovanje doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti

Cilj programa/projekta

Cilj i delatnost ove fondacije jeste publikovanje doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti, odbranjenih na Filozofskom (i Filološkom) fakultetu na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Banjaluci i Kosovskoj Mitrovici.

Opštekoristan cilj predstavlja unapređenje, promovisanje i popularizacija nauke i obrazovanja publikovanjem doktorskih disertacija iz oblasti istorije, jezika i istorije književnosti.

Oblast podrške

Nauka

Geografska oblast

Geografski, jedino ograničenje jeste da je disertacija odbranjena na jednom od ovih univerziteta: u Novom Sadu, Beogradu, Banjaluci, Kosovskoj Mitrovici.

Ko može da konkuriše?

Može da konkuriše svaka osoba koja je odbranila doktorsku disertaciju iz neke od gorenavedenih naučnih oblasti, ali da predati rukopis nije ranije objavljen.

Konkursna procedura i vremenski rok

Poziv za predaju rukopisa se objavljuje jednom godišnje, početkom jula, i otvoren je do 30. septembra.

Potrebna dokumentacija: prijava (kratka, slobodna forma), jedan primerak disertacije na papiru, primerak disertacije na CD-u (korigovan i lekturisan), Izveštaj Komisije određene za ocenu disertacije, odluka Veća Fakulteta o prihvatanju, potvrda Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije.

O izboru disertacije odluku donosi Upravni odbor Fondacije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ne postoji ograničenje u iznosu, ali postoji u obimu rukopisa: 30 tabaka (izuzetno do 40 tabaka).

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Ograničenja postoje u pogledu univerziteta na kojem je odbranjena disertacija, kao i u pogledu obima rukopisa (videti gore).

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Fondacija Bogumila Hrabaka

Vojvode Putnika 1

21000 Novi Sad

Srbija

Tel./Faks: 021 472 51 16

E-mail: vanu@vanu.org.rs

89.   Fondacija Ana i Vlade Divac

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Divac Omladinski Fondovi

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva pružanje podrške mladima da se aktivno uključe u rad lokalne zajednice.

Geografska oblast

Geografska oblast se odnosi na devet opština na teritoriji Republike Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (najmanje pet mladih osoba).

Konkursna procedura i vremenski rok

Zainteresovani mladi mogu popuniti formu predloga projekta koji se preuzima na sajtu: www.stvarnovazno.org.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju se kreću od 40.000 do 80.000 dinara.

Trajanje projekta

Konkurs će biti raspisan na proleće 2015. godine. Detaljne informacije videti na sajtu: www.stvarnovazno.org.

Ograničenja

Konkurs ima dva ograničenja:

a) predlog projekta mogu podneti formalne i neformalne grupe mladih starosti od 15 do 30 godina,

b) predlog projekta mogu podneti mladi sa teritorije deveta opština u Republici Srbiji, i to: Vlasotince, Vladičin Han, Blace, Obrenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Prijepolje, Kanjiža, Vršac.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Jelena Rakić

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Srbija

E-mail: jelena.rakic@divac.com

Naziv programa:

Da svi pomognemo poplavljena područja

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste pružanje pomoći porodicama u poplavljenim područjima da obnove porodične kuće. 

Oblast podrške

Stambeno zbrinjavanje

Geografska oblast

Opština Obrenovac

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati vlasnici kuća koje su oštećene tokom majskih poplava.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtevi za pomoć u građevinskom materijalu se podnose u opštini.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Vrednost donacije je do 4.500 evra.

Trajanje projekta

Trajanje projekta se odnosi na 2015. godinu.

Ograničenja

Projekat se sprovodi na teritoriji opštine Obrenovac.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Srbija

http://www.fondacijadivac.org/

Naziv programa:

Konkurs za mlade poljoprivrednike

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste započinjanje ili unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Oblast podrške

Zapošljavanje mladih

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati mladi poljoprivrednici starosti do 35 godina.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rok biće naknadno objavljeni na sajtu: http://www.stvarnovazno.org/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je do 330.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta biće naknadno objavljen na sajtu: http://www.stvarnovazno.org/.

Ograničenja

Ograničenje se odnosi na to da mogu konkurisati mladi poljoprivrednici do 35 godina starosti.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ilije Garašanina 53a/7

11000 Beograd

Srbija

http://www.stvarnovazno.org/.

90.   Fondacija „Dragan Klaić“

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

1. Studentska stipendija: Stipendije studentima UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu

2. Stipendiranje gostovanja istaknutih profesora iz sveta

Cilj programa

Ciljevi programa su sledeći:

· razvoj i unapređenje nastave UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment,

· davanje podrške profesionalcima u kulturi iz regiona Jugoistočne Evrope da nastave dalje školovanje u struci.

Oblast podrške

Obrazovanje i kultura

Geografska oblast

Jugoistočna Evropa

Ko može da konkuriše?

Profesori kulturne politikei menadžmenta iz celog sveta mogu biti kandidati za studije master programa UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren svake godine od juna do septembra.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Studentska stipendija u ukupnom iznosu od 6.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Nagrada za profesora u iznosu do 3.000 dolara (za pokrivanje troškova honorara, putovanja, smeštaja, prevoda, promotivnih materijala i neophodnih knjiga).

Trajanje projekta

Fondacija će dodeljivati stipendije do 2019. godine

Ograničenja

Za studentsku stipendiju mogu da konkurišu kandidati iz regiona Jugoistočne Evrope i kavkavskih zemalja, i to prilikom prijave na konkurs za UNESKO katedru za kulturnu politiku i menadžment.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Julija Matejić

UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment

E-mail: coordinator@arts.bg.ac.rs

91.   Fondacija „Dušan Kešelj“

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Nagrađivanje, podsticanje i afirmisanje talentovanih učenika

Cilj programa

Cilj programa jeste unapređivanje znanja učenika, podsticanje da stiču nova znanja i razvijanje zdravog takmičarskog duha među učenicima.

Oblast podrške

Informatika, matematika, fizika

Geografska oblast

Novi Sad i Futog

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati učenici osmog razreda Osnovne škole „Miroslav Antić” iz Futoga i učenici četvrtog razreda Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” iz Novog Sada koji su u toku školovanja postigli najbolje rezultate iz informatike, ili iz matematike, ili iz fizike.

Konkursna procedura i vremenski rok

Najkasnije 15 dana pre kraja svake školske godine predmetni nastavnici popunjavaju prijave, a odluku o nagradama donosi Upravni odbor Fondacije na osnovu Pravilnika o nagrađivanju učenika (videti na sajtu: www.dusankeselj-fond.org deo „Dokumenta”). Povelje i nagrade se uručuju na završnim svečanostima prilikom dodele svedočanstava o završenom školovanju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Visina novčanih nagrada zavisi od sredstava kojima Fondacija raspolaže, od broja nagrađenih učenika i od njihovih postignutih rezultata.

Trajanje projekta

Projekat je započet 2008. godine i trajaće u zavisnosti od finansijskih okolnosti.

Ograničenja

Nagradu može dobiti samo po jedan učenik iz pomenutih škola. U izuzetnim situacijama može biti nagrađeno i više učenika, ukoliko imaju isti broj bodova.

Posebni zahtevi

Nema posebnih zahteva

Kontakt

E-mail: fondacijadusankeselj@yahoo.com

92.   Fondacija „Hemofarm“

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program za jačanje zajednica

Cilj programa/projekta

Podsticaj aktivnom učešću organizacija civilnog društva i građana u razvoju zajednica sa ciljem ostvarivanja pozitivnih promena u društvu.

Oblast podrške

Podrška ranjivim i socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva, društvenom okruženju - lokalna zajednica i šira zajednica, podrška u oblasti kulture, sporta i zaštite životne sredine.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Organizacije civilnog društva sa sedištem u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs će biti raspisan jednom godišnje po naknadno utvrđenom kalendaru. Više informacija biće objavljeno na sajtu www.fondacijahemofarm.org.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos donacije biće utvrđen naknadno.

Trajanje projekta

Trajanje projekta biće utvrđen naknadno.

Ograničenja

Ograničenja će biti utvrđena konkursom.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi biće utvrđeni konkursom.

Kontakt

Fondacija Hemofarm, Srbija

Strahinjića bana 31a

11000 Beograd

Srbija

Web: www.fondacijahemofarm.org.rs

E-mail: fondacija@hemofarm.com

93.   Fondacija „Ružica S. Ovcin“

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Fondacija „Ružica S. Ovcin“

Cilj osnivanja

Cilj Fondacije jeste stipendiranje studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu kao podrška za istrajnost u opredeljenju da svoj život posvete lečenju ljudi, humanitarnom i naučnom radu i kao nagrada za postignuti uspeh tokom studija medicine.

Oblast podrške

Osnivanjem Fondacije osnivač Dragica S. Ovcin želi da se dodelom stipendija studentkinjama Medicinskog fakulteta u Beogradu očuva uspomena na rano preminulu Ružicu Ovcin (1931-1965), sestru osnivača, koja je takođe bila studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Geografska oblast

Stipendiranje, odnosno nagrađivanje studentkinja koje studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Dr Subotića 8, Beograd).

Ko može da konkuriše

Mogu konkurisati studentkinje dve generacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Dr Subotića 8, Beograd), odnosno studentkinje prve generacije upisane školske 2011/2012. godine koje bi završile studije medicine 2017. godine, a isti ciklus će se ponoviti i za generaciju koja će upisati studije medicine školske 2017/2018. godine, pod istim uslovima:

 1. da je studentkinja završila prethodnu školsku godinu i upisala narednu pod uslovom da je ostvarila prosečnu ocenu studija najmanje 9,00 (u prethodnoj godini studija i tokom studija),
 2. da je studentkinja slabijeg materijalnog stanja,
 3. prednost pri dodeli stipendije ima studentkinja koja je slabijeg materijalnog stanja.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje, odnosno objavljuje na oglasnoj tabli i internet-stranici Medicinskog fakulteta u Beogradu, najkasnije do 01.11. tekuće godine i traje 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti na tekući račun banke.

Predviđeno vreme na koje se osniva

Neograničeno

Kontakt

Ljupka Račić, dipl. pravnik

Tel.: +381 11 363 63 58

Faks: + 381 11 363 63 60

E-mail: ljracic@med.bg.ac.rs

94.   Grad Beograd - Gradska opština Vračar

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Sredstva za sufinansiranje programa sportskih organizacija mogu se koristiti za:

 1. organizaciju, održavanje i realizaciju programa od posebnog interesa za opštinu Vračar,
 2. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose razvoju sporta i uključivanju građana u sportske aktivnosti,
 3. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom,
 4. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje predškolskog i školskog sporta (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i drugo),
 5. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose podizanju kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta,
 6. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose zdravstvenoj prevenciji građana kroz bavljenje rekreativnim sportom,
 7. organizaciju, održavanje i realizaciju programa koji doprinose unapređivanju i omasovljavanju sporta u predškolskim ustanovama i školama,
 8. promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila,
 9. socijalnu integraciju osoba s posebnim potrebama kroz sportske aktivnosti.

Oblast podrške

Sport

Geografska oblast

Oblast obuhvata Grad Beograd, opštinu Vračar.

Ko može da konkuriše?

Pravo korišćenja sredstava imaju sportske organizacije, udruženja i druga pravna lica registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, koja realizuju programe najvećim delom na teritoriji Gradske opštine Vračar, a u cilju zadovoljavanja potreba građana Vračara u oblasti sporta (u daljem tekstu: sportske organizacije). Korisnici sredstava, sportske organizacije moraju biti registrovane najmanje jednu godinu.

Konkursna procedura i vremenski rok[37]

Više o konkursnoj dokumentaciji videti na: http://www.vracar.rs/.

Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom: Prijava za „Konkurs za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar - NE OTVARATI”. Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Vračar ili poštom na sledeću adresu: Grad Beograd, Gradska opština Vračar - Komisiji za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar, Njegoševa broj 77, 11000 Beograd, Srbija.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 1. aprila 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sredstva za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti sportskih organizacija preko Javnog konkursa, koji će se realizovati u 2015. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu Gradske opštine Vračar za 2015. godinu, u iznosu od 528.000 dinara. Minimalna vrednost sredstava koja će se dodeliti po Javnom konkursu jeste u iznosu od 5.000 dinara, a maksimalna u iznosu od 100.000 dinara.

Trajanje projekta

Odobreni program mora biti realizovan do isteka budžetske godine.

Ograničenja

Sportska organizacija može konkurisati sa više sportskih programa, a sredstva iz budžeta Gradske opštine Vračar dodeljuju se za sufinansiranje samo jednog programa. Sportska organizacija je dužna da obezbedi sopstveno novčano učešće najmanje u visini od 20% od ukupne vrednosti sportskog programa.

Posebni zahtevi

Kriterijumi za ocenjivanje su sledeći:

 • procenat učešća sportske organizacije u sufinansiranju predloženog programa: od 0 bodova do 21 boda,
 • ostvareni rezultati sportske organizacije prethodnih godina: od 0 do 25 bodova;
 • sedište sportske organizacije od 5 do 10 bodova,
 • održivost programa od 0 do 9 bodova,
 • kategorizacija sportova: od 0 do 20 bodova,
 • ciljna grupa obuhvaćena sportskim programom: od 0 do 15 bodova.

Programi treba da budu od nacionalnog značaja, odnosno od značaja za Gradsku opštinu Vračar, ili od šireg regionalnog, tj. međunarodnog značaja.

Kontakt

Zoran Alimpić, kontakt osoba

Tel.: 011 308 14 66

E-mail: z.alimpic@vracar.rs

[37]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

95.   Grad Beograd - Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti: bibliotečko-informacione delatnosti, kulturno-obrazovne delatnosti, zaštite kulturnih dobara, muzičkog, amaterskog, scenskog stvaralaštva, vizuelne umetnosti, kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste saradnja sa organizacijama civilnog društva i pružanje finansijske i logističke podrške na polju kulturne delatnosti.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv je upućen ustanovama kulture čiji osnivač nije Grad Beograd, udruženjima u kulturi, umetničkim asocijacijama, umetnicima, organizatorima, autorima projekata u oblasti kulture, kao i drugim subjektima u kulturi na teritoriji Grada Beograda

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu Grada Beograda: www.beograd.rs.

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) na adresu iz kontakta.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija videti na: www.beograd.rs.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od pojedinačnog konkursa; više informacija videti na: www.beograd.rs.

Ograničenja

Podnosioci prijava moraju biti registrovani u Beogradu. Oni koji nemaju status pravnog lica u prijavi dostavljaju podatke o pravnom licu, sa sedištem na teritoriji Grada Beograda, preko koje se projekat realizuje.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Gradska uprava Grada Beograda

Sekretarijat za kulturu

Kraljice Marije br. 1

11000 Beograd

Srbija

96.  Grad Beograd - Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansiranje redovnih programa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji Grada Beograda u periodu april 2015 - april 2016. godine

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju poboljšanja kvaliteta života boraca, veterana, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca, kao i negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, pruža podršku udruženjima za sprovođenje redovnih programskih aktivnosti.

Oblast podrške

Programska podrška

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Podnosioci prijava mogu biti isključivo:
1. udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u Beogradu,
2. udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju programa.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs.

Konkursna procedura i vremenski rok[38]

Program se dostavlja na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
- Prilog 1 - Obrazac za pisanje programa,
- Prilog 2 - Obrazac budžeta programa,
- Prilog 3 - Narativni budžet,
- Izjava o broju članova udruženja (dostupni na internet-adresi Gradske uprave Grada Beograda: www.beograd.rs).

Programi se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (12. februar)

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Trajanje programa je od aprila 2015. do marta 2016. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima (adresa: 27. marta 43-45, 11000, Beograd, Srbija); isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa.

Kontakt

Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

27.marta 43-45

11000 Beograd

Srbija

Naziv programa:

Finansiranje redovnih programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Beograda u periodu april 2015 - mart 2016. godine

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica na teritoriji Grada Beograda, pruža podršku udruženjima za realizaciju redovnih programskih aktivnosti koje unapređuju položaj osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz pružanje podrške u ostvarivanju prava i stvaranje jednakih mogućnosti za što samostalniji život i socijalnu uključenost.

Oblast podrške

Programska podrška

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Podnosioci prijava mogu biti isključivo:

1. udruženja registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u Beogradu,
2. udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju programa.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs.

Konkursna procedura i vremenski rok[39]

Program se dostavlja na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:

 • Prilog 1 - Obrazac za pisanje programa,
 • Prilog 2 - Obrazac budžeta programa,
 • Prilog 3 - Narativni budžet,
 • Izjava o broju članova udruženja (dostupni na internet-adresi Gradske uprave Grada Beograda: www.beograd.rs).

Programi se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa (12. februar)

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od aprila 2015. do marta 2016. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima (adresa: 27. marta 43-45, 11000, Beograd, Srbija); isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa.

Kontakt

Gradska uprava, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

27. marta 43-45

11000 Beograd

Srbija

[38]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

[39]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

97.   Grad Beograd - Gradska uprava, Sekretarijat za sport

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni poziv za podnošenje prijava za posebne programe u oblasti sporta u Gradu Beogradu za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Posebni programi iz oblasti sporta utvrđeni su članom 137. stav 1. tačka 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16. Zakona o sportu i članom 3. stav 1. tačka 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14 i 16. Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu i to za sledeće programske aktivnosti:

 • obezbeđivanje termina u sportskim objektima za potrebe treninga, sportskih škola,
 • pripreme sportista,
 • nabavka i iznajmljivanje opreme, sprava i rekvizita,
 • učešće sportista i sportskih ekipa na sportskim takmičenjima,
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova koji rade sa sportistima,
 • obezbeđivanje pregleda, merenja i testiranja sportista,
 • istraživačko-razvojni i naučnoistraživački rad u sportu,
 • organizacija sportskih takmičenja i manifestacija od interesa za Grad Beograd,
 • organizacija i učešće na stručnim skupovima,
 • izdavački program.

Oblast podrške

Sport

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Pravo podnošenja prijave imaju pravna lica koja imaju registrovano sedište na teritoriji Grada Beograda i to:
1. Sportski savez Beograda, u svoje ime i u ime svojih članova,
2. gradski granski sportski savezi,
3. strukovna udruženja u oblasti sporta
4. sportske organizacije (sportski klubovi i sportska društva).

Konkursna procedura i vremenski rok

Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:

1. da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom,
2. da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drugačije određeno,
3. da ima sedište na teritoriji Beograda,
4. da je direktno odgovoran za realizaciju programa,
5. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje dve godine,
6. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe čiji je izveštaj o realizaciji prihvaćen u celosti, osim u slučaju da program podnosi prvi put,
7. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i
8. da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih Finansijskim planom Sekretarijata za sport i omladinu za 2015. godinu, za realizaciju posebnih programa. Prijava programa se podnosi najkasnije mesec dana pre početka realizacije programa.

Ograničenja

Prijave programa se neće razmatrati ukoliko je podnosilac programa:

1. u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti,
2. u blokadi poslovnog računa, ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,
3. poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću,
4. ima dugovanja prema objektima u državnoj svojini, a prijavljuje programe za obezbeđivanje termina u sportskim objektima za potrebe treninga, sportskih škola i organizacija sportskih takmičenja i manifestacija od interesa za Grad Beograd.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Tel.: 011 715 74 63 , 011 715 74 54 i 715-7505

(svakog radnog dana od 13 do 15.30h)

Web: www.beograd.rs

Naziv programa:

Programi koji se realizuju tokom letnjeg školskog raspusta, a koji su namenjeni učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansira programe koji su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg školskog raspusta. Programi su besplatni i treba da omoguće sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva podeljeni su u dve celine: programi sportsko-rekreativnih aktivnosti i programi od interesa za mlade.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:

 • sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji Grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
 • sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Grada Beograda;
 • organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Grada Beograda.

Predlagači programa mogu preuzeti uputstvo sa propisanim uslovima koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu Grada Beograda: www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos se određuje u okviru svakog konkursa, s obzirom na to da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Trajanje projekta se odnosi na vreme trajanja letnjeg školskog raspusta.

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi utvrđeni su uslovima konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000 Beograd

Srbija

Naziv programa:

Programi i projekti od interesa za mlade (godišnji programi)

Cilj programa/projekta

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu jesu programi sa multidisciplinarnim programskim sadržajima kroz različite oblike rada: radionice, smotre, manifestacije programe izviđačkih odreda čijom realizacijom se stvaraju uslovi da mladi steknu neophodna osnovna saznanja i osmišljeno provode slobodno vreme, čime se otvaraju mogućnosti mladima za sticanje navika korisnih za život.

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje organizacijama, preduzećima, ustanovama i institucijama na teritoriji Grada Beograda koji obavljaju programske aktivnosti od interesa za mlade.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa uputstvom i aplikacijom, kao i rezultati konkursa objavljeni su na sajtu Grada Beograda: www.beograd.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa na sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs).

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa, na sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs).

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa, na sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000 Beograd

Srbija

Naziv programa:

Pojedinačni programi za mlade

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podrška mladima (fizička lica - srednjoškolci i redovni studenti Beogradskog univerziteta) za odlazak na stručna usavršavanja, praksu, takmičenja i prezentaciju radova u inostranstvu i organizovanje u Beogradu seminara, manifestacija i strukovnih okupljanja sa inostranim elementom od strane studentskih udruženja Beogradskog univerziteta. Ovim programima omogućava se mladima da uz podršku budžeta odlaze na stručna usavršavanja, praksu, takmičenja i prezentaciju radova u inostranstvu i da organizuju strukovne manifestacije u Beogradu

Oblast podrške

Programske aktivnosti od interesa za mlade

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Javni poziv se upućuje fizičkim licima (učenicima srednjih škola i redovnim studentima Beogradskog univerziteta) i pravnim licima (strukovna studentska udruženja Beogradskog univerziteta).

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom objavljuju se na sajtu Grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Trajanje projekta

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Ograničenja

Sve dodatne informacije se mogu dobiti po objavljivanju konkursa, na sajtu grada Beograda (www.beograd.rs).

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000 Beograd

Srbija

Naziv programa:

Programi koji se realizuju tokom zimskog školskog raspusta, a koji su namenjeni učenicima beogradskih osnovnih i srednjih škola

Cilj programa/projekta

Sekretarijat za sport i omladinu sufinansira programe koji sadrže sportsko-rekreativne, edukativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Beograda. Programi su besplatni, a realizuju se u periodu zimskog raspusta.

Oblast podrške

Predlozi programa podeljeni su u dve celine, i to: programi sportsko-rekreativnih aktivnosti i programi od interesa za mlade.

Geografska oblast

Grad Beograd

Ko može da konkuriše?

Poziv se upućuje:

- sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima, na teritoriji Grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
- sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Grada Beograda;

- organizacijama, udruženjima, privrednim društvima i ustanovama na teritoriji Grada Beograda.

Konkursna procedura i vremenski rok

Informacija o raspisivanju konkursa i tekst konkursa sa aplikativnom formom objavljuju se na sajtu Grada Beograda: www.beograd.rs i u štampanim medijima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos se određuje u okviru svakog konkursa, s obzirom na to da su konkursi namenjeni različitim kategorijama korisnika.

Trajanje projekta

Trajanje projekta se odnosi na vreme trajanja zimskog školskog raspusta.

Ograničenja

Eventualna ograničenja su data u javnom pozivu i Uputstvu za dostavljanje predloga programa.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi utvrđeni su uslovima konkursa i zavise od vrste programa.

Kontakt

Sekretarijat za sport i omladinu

Pisarnica/III

Kraljice Marije 1/XI

11000 Beograd

Srbija

98.    Hartefakt Fond (HF) nezavisna regionalna fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program malih grantova

Cilj programa/projekta

Hartefakt je fondacija koja kroz programe malih donacija podržava nezavisne, kritičke i prodemokratske snage na Balkanu koje imaju cilj da obezbede evropske integracije i prevazilaženje posledica oružanih sukoba iz devedesetih godina prošlog veka.

Oblast podrške

U okviru svog programa malih grantova, Hartefakt dodeljuje novčana sredstva pojedincima i grupama koji rade na normalizaciji odnosa u regionu, izgradnji modernih građanskih i demokratskih društava.

Hartefakt se posebno usredsređuje na dodeljivanje donacija za projekte koji:

 • doprinose izgradnji građanskog društva kroz rad na ostvarivanju ideala slobode, vladavine prava, otvorene i slobodne debate, jednakosti, interkulturalnog dijaloga i zaštite prava manjina,
 • doprinose promociji i odbrani vrednosti i ideala ključnih za demokratsko društvo,
 • promovišu odgovorno i kritičko mišljenje na važne društvene i političke teme,
 • jačaju omladinski aktivizam.

Geografska oblast

Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana i građanki koja su registrovana na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova*.

Konkursna procedura i vremenski rok

Zahtev:

Neophodno je da uputite zahtev za dobijanje donacije. Zahtev se šalje u elektronskoj formi na imejl-adresu: grants@heartefact.org. Zahtev bi trebalo da ukratko (do jedne strane) predstavi vašu projektnu ideju, vas (ne više od jedne strane) i planiranu finansijsku konstrukciju. Osoblje HF pregleda sve ideje i proverava da li vaš nacrt zadovoljava osnovne kriterijume. Možda ćete dobiti poziv za sastanak, telefonski razgovor ili morati da odgovorite na dodatna pitanja.

Projekat:

Nakon ove prve faze, projektna ideja se uobličuje u projektni predlog i ulazi u proceduru preliminarnog odobrenja projektnog odbora HF. Pošto dobijete poziv za podnošenje projekta, naš tim će vam pomoći da dizajnirate aplikaciju. Projektna forma i drugi dokumenti biće vam dostupni u ovoj fazi. Budite spremni da svoju ideju stavite u format koji je neophodan zbog zakona, zahteva finansijera ili neke druge procedure.

Odobrenje:

Grant komisija (imena članova su tajna) koja se sastaje četiri puta godišnje razmatra vaš predlog projekta. Ukoliko je vaš projekat odobren, administracija HF započinje sa vama proceduru dodele donacije. Sredstva se dodeljuju nakon potpisivanja ugovora o donaciji. Projektne aktivnosti započinju tek kad se ova procedura okonča. Donacija ne pokriva troškove načinjene pre potpisivanja ugovora. Procedura od datuma prijema ideje do datuma donošenja konačne odluke traje najviše četiri meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos granta je 3.000 američkih dolara, maksimalni iznos je 5.000 američkih dolara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od tri meseca do osam meseci.

Ograničenja

Grant Hartefakt fonda ne pokriva sledeće troškove: troškovi puta van regiona; izdavaštvo, kao ni konferencije, tribine i okrugle stolove koji su u projektu naznačeni kao jedina (ili glavna) aktivnost.

Hartefakt fond ne podržava javne institucije i političke partije.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

E-mail: info@heartefact.org (za sva pitanja) i grants@heartefact.org (za upućivanje projektne ideje)

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence/Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa rezolucijom SBUN 1244/99 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

99.    Holcim (Srbija) d.o.o.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Mikrokrediti - dobre ideje za budućnost

Cilj programa/projekta

Projekat predstavlja dobru priliku da se pospeši privredni sektor opštine Paraćin i da se utiče na razvoj ekonomskog statusa lokalne zajednice. Kompanija Holcim, u skladu sa strategijom društveno odgovornog poslovanja, ulaže u ekonomski razvoj sredine u kojoj posluje.

Mikrokrediti se odobravaju manjim lokalnim firmama ili preduzetnicima u cilju podrške razvoja privatnog sektora i ohrabrivanja pojedinaca da pokreću sopstvene poslovne projekte i poduhvate.

Oblast podrške

Program mikrokreditiranja odnosi se na nabavku osnovnih sredstava i repromaterijala.

Geografska oblast

Pravo konkursa imaju mala i srednja preduzeća sa teritorije opštine Paraćina.

Ko može da konkuriše?

Za kredit mogu da konkurišu pravna lica i preduzetnici sa teritorije opštine Paraćin koja posluju od dve godine do pet godina, i koji tokom poslednje dve godine imaju pozitivno poslovanje, i minimalno pet zaposlenih osoba.

Konkursna procedura i vremenski rok

Projekat se realizije u više faza.

Prva faza je faza preliminarnog odlučivanja gde će zainteresovani privrednici dostaviti određenu dokumentaciju:

 • registracioni list,
 • izveštaj iz kreditnog biroa,
 • finansijski izveštaj za poslednja dva obračunska perioda i
 • bruto bilanse.

Druga faza jeste faza provera ispunjenosti uslova potencijalnih korisnika kredita koji apliciraju na konkursu, kao i monitoring poslovanja korisnika odobrenih kredita.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos kredita jeste 50.000 evra, a maksimalni iznos pojedinačnih kredita iznosi 10.000 evra. Period korišćenja kredita je 24 meseca. Otplata kredita će se obavljati u jednakim mesečnim ratama.

Trajanje projekta

Vremenski rok trajanja projekta jeste od 6 do 10 meseci.

Ograničenja

Prema programu ne finansiraju se poslovi iz sledećih sektora:

· primarna poljoprivredna proizvodnja,

· trgovina,

· samostalne taksi radnje i

· igre na sreću.

Posebni zahtevi

Na konkurs mogu da se prijave preduzeća i preduzetnici čije dosadašnje poslovanje traje od dve godine do pet godina i koji tokom poslednje dve godine rada imaju pozitivan bilans. Drugi uslov za kompanije kandidate jeste da imaju najmanje pet stalno zaposlenih osoba.

Kontakt

E-mail: marinela.radovanovic@holcim.com

Naziv programa:

Partnerstvo za budućnost

Cilj programa/projekta

Verujemo da su aktivno učešće u razvoju zajednice i zajednički rad svih društvenih aktera ključ razvoja i održivosti društva u kojem živimo i radimo. Zato gradimo partnerstva i podstičemo druge na saradnju.

Kao kompanija koja uspešno posluje u opštini Paraćin, želimo da ohrabrimo sve one koji su zainteresovani da sa nama stvaraju još bolje uslove života u našem gradu.

Oblast podrške

Podržavaju se različite inicijative, programi i projekti u funkciji razvoja iz oblasti:

· obrazovanja (npr. edukacija lokalnih organizacija, institucija i članova zajednice i podizanja njihovih kapaciteta, u funkciji održivog razvoja i slično),

· kulture (npr. obogaćivanje kulturne ponude inovativnim sadržajima, revitalizacija i promocija kulturnog nasleđa u funkciji održivog razvoja, obogaćivanje, osvežavanje i prenamena urbanih javnih prostora kulturnim sadržajima trajnog ili privremenog karaktera i slično) i

· održivog razvoja (npr. podizanje svesti građana o značaju održivog razvoja, uloga lokalnih aktera u praksama održivog razvoja, promocija i razvoj koncepta socijalnih preduzeća, inicijative za zaštitu životne sredine, održiva gradnja i slično).

Geografska oblast

Konkurs je otvoren za organizacije registrovane na teritoriji opštine Paraćin i organizacije koje nemaju sedište na teritoriji opštine Paraćin, ali realizuju projekat isključivo u partnerstvu sa jednom ili više organizacija/ustanova iz Paraćina.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sve neprofitne organizacije, ustanove i udruženja građana koji su registrovani na teritoriji Paraćina; mogu konkurisati samostalno ili u partnerstvu sa jednim ili više registrovanih udruženja građana ili ustanova sa sedištem na teritoriji Srbije ili opštine Paraćin. Za projekat koji se realizuje u partnerstvu/koaliciji organizacija i/ili ustanova, potrebno je odrediti koja organizacija je nosilac projekta. Organizacije mogu konkurisati sa više projekata.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nakon otvaranja Konkursa, potrebno je dostaviti popunjen obrazac za prijavljivanje, koji ćete moći preuzeti na našem sajtu (www.holcim.com/cs), u roku trajanja konkursa. Obrazac treba popuniti na srpskom jeziku. Obrazac može biti poslat elektronskim putem, na sledeću imejl-adresu: marinela.radovanovic@holcim.com ili preporučenom pošiljkom, na sledeću adresu: Holcim (Srbija) a.d. 35254, Popovac, s naznakom „Partnerstvo za budućnost”.

Osim obrasca za prijavljivanje, potrebno je dostaviti i budžet u Excel formi, napravljen po uzoru na primer budžeta koji se nalazi u obrascu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odobrena sredstva za finansiranje projekta jesu 15.000 eura, odnosno maksimalno 3.000 eura po idejnom projektu.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je minimalno četiri meseca, a maksimalno sedam meseci.

Ograničenja

Sredstva koja budu odobrena za realizaciju projekata ne mogu se koristiti za: nabavku automobila; putovanja u inostranstvo; stavke koje se već finansiraju iz nekog drugog projekta; aktivnosti koje diskriminišu pojedince ili grupe ljudi; aktivnosti povezane s radom političkih partija; aktivnosti koje nisu predviđene projektom; administrativne troškove i honorare u iznosu većem od 30% od ukupne sume odobrenih sredstava; nabavku kancelarijske i druge opreme u iznosu većem od 15% od ukupne sume odobrenih sredstava, osim ako ta oprema nije predviđena za aktivnosti na projektu. Holcim Srbija u okviru ovog konkursa neće podržati pojedinačne događaje (npr. okrugle stolove, godišnjice, izlete, koncerte, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično) ukoliko nisu deo širih, kontinuiranih aktivnosti.

Posebni zahtevi

Projekat mora biti realizovan na teritoriji opštine Paraćin.

Kontakt

E-mail: marinela.radovanovic@holcim.com

100.  Jevrejska kulturna i humanitarna fondacija „Sabitaj Buki Finci“

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Podrška projektima iz oblasti kulture

Cilj programa/projekta

Cilj programa/projekta jeste podrška projektima iz oblasti kulture na jevrejske teme i projektima koji podrazumevaju održanje tradicije ovdašnje jevrejske zajednice

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Bez ograničenja

Konkursna procedura i vremenski rok

Poslati predlog u osnovnom skraćenom obliku. Upravni odbor Fondacije raspravlja o predlogu na prvoj narednoj radnoj sednici, donosi odluku i o tome obaveštava predlagača. Rok: do tri meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje, po projektu: 10.000-50.000 dinara

Trajanje projekta

Tokom cele kalendarske godine

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Jevrejska kulturna i humanitarna fondacija „Sabitaj Buki Finci“

Karađorđev trg 10 (Albahari)

11000 Beograd (Zemun)

Srbija

101. Kancelarija za evropske integracije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podsticanje javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa dokumentom „Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“, (usvojila Vlada RS 1. decembra 2011. godine)

Oblast podrške

Informisanje o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja i fondacije registrovane u Agenciji za privredne registre (APR).

Konkursna procedura i vremenski rok[40]

Vremenski rok je mart 2015. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 3.500.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do 30. novembra 2015. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Neophodno je da je udruženje registrovano kao pravno lice najmanje tri godine pre isteka krajnjeg roka za prijavljivanje; iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti evropskih integracija i/ili informisanja.

Kontakt

Nataša Savić Janjić, rukovodilac Grupe za komunikacije

Tel.: +381 11 306 11 60.

E-mail: nsavic@seio.gov.rs

Web: http://www.seio.gov.rs/

[40]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

102.  Kancelarija za Kosovo i Metohiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Finansiranje projektnih delatnosti organizacija civilnog društva čije su aktivnosti vezane isključivo za prostor Kosova i Metohije

Cilj programa/projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Oblast podrške

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Geografska oblast

Kosovo i Metohija

Ko može da konkuriše?

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Trajanje projekta

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Ograničenja

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Posebni zahtevi

Više informacija biće dostupno nakon objavljivanja konkursa na: www.kim.gov.rs.

Kontakt

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Beograd

Srbija

Tel.: +381 (11) 213 78 66

Faks: +381 (11) 311 71 69

103.  Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Unapređenje položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta:

Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i sprovođenje programa, kao i podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva oblasti predviđene Strategijom za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

Geografska oblast:

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD).

Konkursna procedura i vremenski rok

Vremenski rok okvirno se odnosi se na avgust 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 17.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta četiri meseca.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi biće eventualno definisani tekstom konkursa.

Kontakt

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Srbija

E-mail: OCD.konkursi@ljudskaprava.gov.rs

Web:  www.ljudskaprava.gov.rs

Naziv programa:

Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT osobama u društvu

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste promovisanje tolerancije i međusobnog poštovanja, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva sprovođenje kampanje manjeg obima na lokalnom nivou i aktivnosti osmišljene za mlade, za promovisanje tolerancije i međusobnog poštovanja, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) i kancelarije za mlade.

Konkursna procedura i vremenski rok

Vremenski rok je, okvirno, prva polovina godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 4.444.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je maksimalno 13 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi biće eventualno definisani tekstom konkursa.

Kontakt

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Srbija

E-mail: director@ljudskaprava.gov.rs

Web: www.ljudskaprava.gov.rs 

Naziv programa:

Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste smanjenje opšteg nivoa diskriminacije u Srbiji; sprovođenje mera iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i mera predviđenih Akcionim planom za poglavlja 23.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na antidiskriminaciju i unapređenje zaštite osetljivih grupa s naročitim akcentom na žrtve nasilja u porodici, decu i osobe sa invaliditetom.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD).

Konkursna procedura i vremenski rok[41]

Vremenski rok je, okvirno, mart 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 14.483.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od 3 meseca do 6 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi biće eventualno definisani tekstom konkursa.

Kontakt

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Srbija

E-mail: director@ljudskaprava.gov.rs

Web:  www.ljudskaprava.gov.rs

[41]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. S obzirom na to da se različiti konkursi objavljuju svake godine, sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja.

104. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodelјena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013”

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, lјudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre (APR), koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru javnog poziva Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji za dodelu sredstava iz programa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.

Konkursna procedura i vremenski rok[42]

Vremenski rok odnosi se na period 10.2.2015-25.2.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 5.200.000 dinara.

Trajanje projekta

Dužina sprovođenja projekata za čije aktivnosti se traži sufinansiranje mora biti u skladu sa trajanjem projekata koje finansira EU, preko Delegacije EU u Republici Srbiji.

Ograničenja

 • Projekat je odobren i ugovoren od strane Delegacije Evropske unije u okviru konkursa „Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.
 • Deo projekta za čiju realizaciju se potražuju sredstva od Kancelarije realizuje se isklјučivo na teritoriji Republike Srbije.
 • Realizacija aktivnosti projekta je u toku u trenutku podnošenja prijave.
 • Jasno opisane aktivnosti projekta, odnosno dela projekta za čiju realizaciju se potražuju sredstva.
 • Usaglašenost aktivnosti koje će biti sufinansirane sa aktivnostima koje su već odobrene u okviru projekta od strane EU.
 • Traženi deo sredstava za sufinansiranje nije već obezbeđen iz drugih izvora.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Tel.: +381 11 313 09 68.

E-mail: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Web: www.civilnodrustvo.gov.rs

[42]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

105.  Komesarijat za izbeglice i migracije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni poziv usmeren ka podršci projektima i programima koji su usmereni na istraživanje od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisnika priznatih i nepriznatih kolektivnih centara predviđenih za zatvaranje tokom ove godine, projekte pravne pomoći od značaja za izbegličku populaciju, kao i projekte za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracije, reintegracije i održivog povratka

Cilj programa/projekta

Javni poziv usmeren je ka podršci projektima i programima koji su usmereni na istraživanja od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracija, reintegracija i prilikom ostvarivanja održivog povratka, projekte pravne i drugih vidova pomoći, kao i projekte unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

Geografska oblast:

Nije navedeno

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju nevladine organizacije, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražioca azila kao i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Konkursna procedura i vremenski rok[43]

Vremenski rok je 15. februar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 4.611.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 6 meseci, po potrebi produženje projekta je do 3 meseca.

Ograničenja

Svako udruženje ili nevladina organizacija može biti podržana u toku jedne godine najviše dva puta.

Posebni zahtevi

Dostavljanje potrebne dokumentacije propisane Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12).

Kontakt

Marija Bojić, grupa za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu

Mob.: +381 64 828 16 65

E-mail: marija.bojic@kirs.gov.rs

Web: http://www.kirs.gov.rs/

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje programa usmerenih na obeležavanje datuma od značaja za izbegličku populaciju i realizaciju aktivnosti usmerenih ka očuvanju kulturnog identiteta izbeglica, interno raseljenih lica

Cilj programa/projekta:

Cilj programa jeste finansiranje programa usmerenih ka obeležavanju datuma od značaja za izbegličku populaciju i realizaciju aktivnosti usmerenih ka očuvanju kulturnog identiteta izbeglica i interno raseljenih lica.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju nevladine organizacije, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražioca azila kao i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Konkursna procedura i vremenski rok[44]

Vremenski rok je početak maja 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 3.000.000 dinara.

Trajanje projekta:

Trajanje projekta je 6 meseci, po potrebi produženje projekta je do 3 meseca.

Ograničenja:

Svako udruženje ili nevladina organizacija može biti podržana u toku jedne godine najviše dva puta.

Posebni zahtevi:

Dostavljanje potrebne dokumentacije propisane Uredbom  o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12).

Kontakt

Marija Bojić, grupa za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu

Mob.: +381 64 828 16 65

E-mail: marija.bojic@kirs.gov.rs

Web: http://www.kirs.gov.rs/

Naziv programa:

Javni poziv namenjen finansiranju programa/projekata usmerenih ka olakšanom ostvarivanju prava, integraciji i reintegraciji marginalnih grupa

Cilj programa/projekta:

Cilj programa jeste finansiranje programa/projekata usmerenih ka olakšanom ostvarivanju prava, integraciji i reintegraciji migrantskih grupa.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju nevladine organizacije, registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražioca azila kao i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Vremenski rok je 01. septembar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 3.000.000 dinara.

Trajanje projekta:

Trajanje projekta je 6 meseci, po potrebi produženje projekta je do 3 meseca.

Ograničenja:

Svako udruženje ili nevladina organizacija može biti podržana u toku jedne godine najviše dva puta.

Posebni zahtevi:

Dostavljanje potrebne dokumentacije propisane Uredbom  o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12).

Kontakt

Marija Bojić, grupa za dokumentacione poslove, pisarnicu i arhivu

Mob.: +381 64 828 16 65

E-mail: marija.bojic@kirs.gov.rs, jelena.maric@kirs.gov.rs, ivana.curko@kirs.gov.rs

Web: http://www.kirs.gov.rs/

Naziv programa:

Javni poziv za finansiranje predloga projekata udruženja porodica nestalih lica u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i APKiM

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste da doprinese unapređenju aktivnosti Komisije za nestala lica i rešavanju problema nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i APKiM.

Oblast podrške

Lista vrednovanja i rangiranja podnetih projekata biće utvrđena na osnovu sledećih kriterijuma:

· prioritet za finansiranje imaće projekti koji sadrže ažurirane podatke o nestalim licima i članovima njihovih porodica,

· kontaktiranje i obilazak članova porodica nestalih lica,

· pružanje podrške porodicama koje pristupaju postupku preuzimanja i sahrane posmrtnih ostataka nestalih lica,

· izrada priloga o aktivnostima udruženja za potrebe publikacije povodom obeležavanja 20 godina od obrazovanja Komisije za nestala lica,

· informisanje porodica o aspektima procesa kroz organizaciju okruglih stolova i sastanaka, i druge aktivnosti značajne za unapređenje procesa rešavanja pitanja nestalih lica i aktivnosti vezane za mandat Komisije za nestala lica.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu mogu da učestvuju nevladine organizacije (NVO), registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gorenavedene kategorije korisnika.

Konkursna procedura i vremenski rok[45]

Konkursna dokumentacija dostavlja se Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (17. mart 2015. godine). Konkursna dokumentacija, sa napomenom za „Javni poziv za finasiranje predloga projekata“ predaje se lično na pisarnici Komesarijata za izbeglice i migracije (adresa: Narodnih heroja br. 4, 11000, Novi Beograd; svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova). Više informacija videti na: www.kirs.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos obezbeđenih sredstava iznosi 6.165.000 dinara.

Minimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 20.000 dinara, dok maksimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 2.500.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta odnosi se na 2015. godinu.

Ograničenja

Pri realizaciji projekta, dozvoljena su prelivanja sredstava sa različitih linija maksimalno do 10% od visine planiranih troškova na budžetskoj liniji.

Sredstva koja ne budu namenski utrošena, moraju se vratiti Komesarijatu za izbeglice i migracije, odnosno Komisiji za nestala lica.

Isplata opredeljenih sredstava biće izvršena u skladu sa dinamikom izvršenja budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i dinamikom realizacije projekta.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Komisija za nestala lica

Vesna Bošković, kontakt osoba

Tel.: 011 213 26 27

E-mail: vesna.boskovic@kirs.gov.rs

Božidar Popović, kontakt osoba

Tel.: 011 214 23 84

E-mail: bozidar.popovic@kirs.gov.rs 

[43]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[44]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[45]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

106.  Kongres srpskog ujedinjenja Srbija/ Fondacija Studenica

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Stipendija Zadužbine Studenica

Cilj programa/projekta

Zadužbinu Studenica su osnovali Srbi iz Amerike u cilju pomoći mladim talentima u njihovom obrazovanju u matici i inostranstvu. Glavni cilj ove fondacije jeste da podrži i unapredi sve napore, bili oni individualni ili institucionalni, koji vode ka obnavljanju i stvaranju boljeg sistema obrazovanja. Dodatni cilj ove zadužbine jeste pomoć talentovanim mladima da nastave školovanje u svojoj zemlji i postdiplomske studije u Sjedinjenim Američkim Državama, u nadi da će imati koristi od bogate američke etničke raznolikosti, visoko razvijene nauke i tehnologije, raznovrsne kulture, i što je veoma važno, njene tolerancije i plemenitosti „navika srca“.

Oblast podrške

Obrazovanje

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Za stipendije se mogu prijaviti isključivo studenti sa državnih univerziteta u Srbiji i to sa završnih godina osnovnih studija (poslednje dve godine redovnih studija). Mogu se prijaviti i studenti master studija, ali prednost imaju studenti osnovnih studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Za konkurisanje je potrebno priložiti formular za prijavljivanje, biografiju - nabrojte dosadašnja postignuća i rezultate, potvrdu o upisu školske godine, potvrdu o proseku ocena na dosadašnjim studijama, potvrdu o materijalnoj situaciji studenta

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Po stipendisti, godišnji iznos koji se dodeljuje je 1.500 američkih dolara.

Trajanje projekta

Svake godine konkurs je otvoren od oktobra do decembra.

Ograničenja

Konkurs se odnosi na studente završnih godina školovanja.

Posebni zahtevi

Dobitnici prošlogodišnje stipendije pri konkurisanju predaju samo prijavu i potvrdu o upisu sa prosekom - na prijavi obavezno naznačiti „stari stipendista”.

Kontakt

Kongres srpskog ujedinjenja Srbija - Zadužbina Studenica

Vasina 20

11000 Beograd

Srbija

Web: www.kongressrbija.org i www. studenica.org

107.  Mikrorazvoj d.o.o.

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Kreditni program i program nefinansijskih usluga

Cilj programa/projekta

Program za mikrokreditiranje osmišljen je sa ciljem da pruži podršku za ekonomsko osnaživanje i poboljšanje životnog standarda početnika u biznisu, malih preduzetnika, nezaposlenih, siromašnih i marginalizovanih grupa.

Oblast podrške

Mikrozajmovi su specijalno prilagođeni preduzetnicima koji nemaju pristup ili imaju otežan pristup kreditima kod poslovnih banaka. Zajmovi su namenski, i to za nabavku osnovnih sredstava ili za obrtna sredstva, da počnete novi ili razvijate postojeći posao. Krediti se u saradnji sa našom poslovnom bankom isplaćuju i vraćaju u dinarima.

Program stručnog osposobljavanja (program nefinansijskih usluga) je namenjen unapređenju veština i znanja korisnika programa, a radi prilagođavanja njihovih zanimanja potrebama tržišta rada i njihovog daljeg zaposlenja/samozaposlenja. Program obuhvata teoretsku i praktičnu obuku.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

U okviru našeg programa podrške mikrobiznisa su sledeći kreditni proizvodi koje podižete preko naše poslovne banke:

Mikroklasik

Ciljne grupe: start-up - odnosno početnici u poslu, preduzetnici koji unapređuju svoje biznise i čije su delatnosti registrovane do tri meseca, zaposleni koji se bave dopunskom delatnošću, poljoprivrednici. Kao izuzetno ranjive grupe, Fond za mikrorazvoj (FMR) podržava izbeglice, bivše izbeglice i raseljena lica.

Mikrozajmovi se odobravaju namenski za osnovna ili obrtna sredstva neophodna za male poslovne aktivnosti. Svi novi klijenti otplaćuju rate mesečno u dinarima (bez valutne klauzule) prema anuitetnom planu i uz primenu opadajuće kamatne stope.

Mikropreduzetnik

Ciljna grupa: preduzetnici koji imaju registrovane delatnosti duže od tri meseca, registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Mikrozajmovi se odobravaju namenski za nabavku osnovnih sredstava, repromaterijala ili za obrtna sredstva za poslovne aktivnosti. Svi novi klijenti otplaćuju rate mesečno u dinarima (bez valutne klauzule) prema anuitetnom planu i uz primenu opadajuće kamatne stope.

Mikrodom

Ciljna grupa: izbeglice i raseljena lica sa Kosova kojima je potrebno da osnovnom adaptacijom, bazičnom rekonstrukcijom ili izgradnjom kuće ili stana unaprede uslove stanovanja i dostojanstvenijeg življenja.

Nefinansijska podrška je paket usluga koji se omogućava klijentu u različitim fazama razvoja poslovanja. Ove usluge obuhvataju obrazovnu komponentu, komponentu saveta i konsaltinga, pružanje informacija, tehničku podršku, kao i umrežavanje njihovih biznisa sa ciljem ostvarenja koristi za klijenta.

Konkursna procedura i vremenski rok

Procedura je jednostavna. Pozovite ili posetite jednu od kancelarija FMR. Razgovarajte sa našim službenikom. Popunite prijavu za kredit ili stručno osposobljavanje i prikupite potrebnu dokumentaciju. Naši službenici će vam pomoći u popunjavanju aplikacije, kao i dobrim poslovnim savetima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju su sledeći:

Mikroklasik: 20.000-500.000 dinara,

Mikropreduzetnik: 20.000-500.000 dinara,

Mikrodom: 20.000-500.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je sledeće:

Mikroklasik: 6-36 meseci,

Mikropreduzetnik: 6-36 meseci,

Mikrodom: 6-48 meseci.

Ograničenja

Više informacija možete videti na: http://www.mikrorazvoj.rs/.

Posebni zahtevi

Više informacija možete videti na: http://www.mikrorazvoj.rs/.

Kontakt

Mikrorazvoj

Svetozara Markovića 17/16

11000 Beograd

Srbija

Tel./Faks: +381 11 303 06 67; 303 06 69

E-mail: office@mdf.org.rs

Web: http://www.mikrorazvoj.rs/

108.  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste realizacija projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, značaju i unapređenju aktivnosti u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva bezbednost u saobraćaju, usklađivanje saobraćajne regulative RS sa direktivama EU, promocija alternativne vrste mobilnosti, stavljanje u finkciju nekorišćenih objekata železničke infrastukture, socijalno stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, prostorno planiranje i projektovanje u cilju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda, prostorni i urbanistički planovi u lokalnim samoupravama, unapređenje vodnog saobraćaja i značaj republičke inspekcije.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Agenciju za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Konkursna procedura i vremenski rok[46]

Vremenski rok je prvi  kvartal 2015. godine (mart 2015. godine).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje 20.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od 3 meseca do 6 meseci.

Ograničenja

Određena ograničenja biće bliže određena konkursom.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi biće bliže određeni konkursom.

Kontakt

Svetlana Sekulić, kabinet potpredsednika Vlade i ministra

Tel.: +381 11 363 35 16

E-mail: svetlana.sekulic@mgsi.gov.rs

Web: http://www.mgsi.gov.rs/

[46]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

109.  Ministarstvo kulture i informisanja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Opšti cilj konkursa jeste doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa,

2) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa,

3) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa,

4) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe,

5) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa,

6) za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe,

7) za bibliotečko-informacionu delatnost.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti (šifre delatnosti: 91.01, 91.02 i 91.03), koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko- informaciona delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti.

Konkursna procedura i vremenski rok[47]

Vremenski rok je 2. februar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje 258.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do kraja kalendarske 2015. godine.

Ograničenja

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo kulture i informisanja

Olivera Marković

Tel.: +381 11 33 98 423.

Mob: 064 670 53 03

E-mail: olivera.markovic@kultura.gov.rs

Web: http://www.kultura.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa jeste stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija),
2. scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples),
3. vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture,
4. književnosti - manifestacije i nagrade,
5. izdavačke delatnosti - periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture,
6. izdavačke delatnosti - kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti,
7. kinematografije i audio-vizuelnog stvaralaštva (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije).

Predmet konkursa jeste finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva, kao i finansiranje i sufinasiranje:
- kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji,
- kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom,
- kulturne delatnosti dece i za decu i mlade,
- izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva,
- naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi,
u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2015. godini

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok[48]

Vremenski rok je od 2. februara do 3. marta 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 496.986.999 dinara.

Trajanje projekta

Nema ograničenja

Ograničenja

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Posebni zahtevi

Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Kontakt

Ministarstvo kulture i informisanja

Kinematografija

Tel.: +381 11 292 78 37

E-mail: tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Književnost i izdavaštvo

Tel.: +381 11 339 82 95

E-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs

Scensko stvaralaštvo (drama, opera, balet i ples)

Tel.: +381 11 339 88 80

E-mail: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Muzika

Tel.: +381 11 33 98 614

E-mail: dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Vizuelne umetnosti

Tel: +381 11 339 80 26

E-mail: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Srbiji, osoba sa invaliditetom i dece i za decu i mlade

Tel.: +381 11 339 88 80

E-mail: aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

Web: www.kultura.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste sufinansiranje projekata koji kroz stručne skupove, tematske konferencije, istraživanja u oblasti medija, medijske manifestacije i ostale događaje, doprinose unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije, jačanju stručnih kapaciteta novinarskog i menadžerskog kadra u strateškim oblastima države, podizanju nivoa medijske pismenosti učesnika u medijskom sektoru, kao i svih građana Republike Srbije.

Oblast podrške

Nauka i mediji

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre (APR),

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Konkursna procedura i vremenski rok[49]

Prijave na konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika”: od 2.2.2015. do 3.3.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 24.000.000 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja

Trajanje projekta

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2015. godine.

Ograničenja

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 2.000.000 dinara.

Posebni zahtevi

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati prijavljeni projekti su dati u tekstu konkursa. Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Kontakt

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 časova do 14 časova na sledeće telefone: 011 339 86 71 i 011 303 22 23.

Naziv programa:

Otvoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti i prevodilaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2015. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi (u statusu počasnog gosta) i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima. Time se utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

Oblast podrške

Nauka, književnost i prevodilaštvo

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Programi koji su predmet ovog projekta moraju da ispunjavaju najmanje tri kriterijuma/merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet-stranici Ministarstva kulture i informisanja.

Konkursna procedura i vremenski rok[50]

Više informacija videti na www.kultura.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Otvoreni poziv traje do 9. februara 2015. godine.

Ograničenja

U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

· za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi),

· evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni).

Na Otvoreni poziv ne mogu se javiti republičke institucije kulture.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Mladen Vesković

Tel.: 011 339 80 26

E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Naziv programa:

Otvoreni poziv 2015. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi, koji obezbeđuju stvaranje uslova za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Oblast podrške

Kultura i umetnost

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati sva zainteresovana pravna lica sa teritorije Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Otvoreni poziv traje od 12. februara do 1. septembra 2015. godine. Prijave za Otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na sledeću adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, sa naznakom „Otvoreni poziv 2015 - Međunarodna saradnja, EU integracije i projekti”

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem,

na sledeću adresu: otvorenipoziv@kultura.gov.rs, sa svom potrebnom dokumentacijom. Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Projekti koji su predmet Otvorenog poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri kriterijuma/merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet-stranici Ministarstva kulture i informisanja: otvorenipoziv@kultura.gov.rs.

Posebni zahtevi

Predmet Otvorenog poziva jeste sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove[51], a realizuju se u 2015. godini:

 • program EU: Kreativna Evropa,
 • program EU: Prekogranična saradnja (IPA),
 • UNESKO,
 • Centralno evropska incijativa,
 • Evropska kulturna fondacija,
 • drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti.

Prioritet pri odlučivanju će imati projekti finansirani iz gorenavedenih fondova u oblasti kulture i umetnosti.

Kontakt

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 časova do 12 časova.

Osobe za kontakt:

Tatjana Bojović

Tel.: 011 303 21 13

Mario Borišić

Tel.: 011 292 78 15

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa jeste finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu. Opšti cilj konkursa jeste podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Oblast podrške

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Geografska oblast

Srbija i dijaspora

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkursna procedura i vremenski rok[52]

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od 2.2.2015. godine do 31.3.2015. godine. Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti dokumenta, u skladu sa informacijama na sajtu: http://www.kultura.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno

Trajanje projekta

Trajanje se odnosi na čitavu 2015. godinu.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2015. godinu - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu”,

2. u pet (5) primeraka na Formularu za prijavu na K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu za 2015. godinu.

Kontakt

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12 časova do 15.30 časova.

Tel.: +381 11 339 80 26

E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj konkursa jeste sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji; očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

Oblast podrške

Mediji

Geografska oblast

Geografska oblast obuhvata sledeće zemlje: Mađarska, Hrvatska, Rumunija, Makedonija (FYROM), Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Slovenija.

Ko može da konkuriše?

Na konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji je medij registrovan u navedenim zemljama,

2 pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan preko medija u navedenim zemljama.

Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Konkursna procedura i vremenski rok[53]

Prijave na konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika”: od 2.2.2015. godine do 3.3.2015. godine. Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19.1.2015. godine, sredstva koja se dodeljuju su u iznosu od 18.000.000 dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000 dinara.

Trajanje projekta

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2015. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave poslati na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona”.

Kontakt

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 časova do 14 časova na sledeće telefone: 011 339 86 71 i 011 303 22 23.

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju preko elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija; očuvanju i razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; unapređenju položaja i ravnopravnosti svih segmenata društva.

Oblast podrške

Mediji

Geografska oblast

AP Kosovo i Metohija

Ko može da konkuriše?

Na konkursu može učestvovati izdavač medija, čiji je medij registrovan na teritoriji AP Kosovo i Metohija; pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, registrovan na teritoriji AP Kosovo i Metohija i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan preko elektronskog medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva kulture i informisanja namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija videti na: http://www.kultura.gov.rs/.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19.1.2015. godine, sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara namenjena su za konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju preko elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 800.000 dinara.

Trajanje projekta

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 31.12.2015. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Više informacija videti na:http://www.kultura.gov.rs/.

Kontakt

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 časova do 14 časova na sledeće telefone: 011 339 86 71 i 011 303 22 23.

[47]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[48] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[49]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[50]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[51] Ne podržavaju se projekti finansirani iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava.

[52] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[53]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

110.  Ministarstvo odbrane

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Konkurs za finasiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja građana od značaja za odbranu, čiji se programi rada zasnivaju na delatnostima: padobranstva, jedriličarstva, ronilaštva, radio-amaterstva, speleologa, alpinističkih i planinarskih društava, izviđača, i projekti i aktivnosti koje se odnose na propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podizanje nivoa tehničke opremljenosti i osposobljenosti dovoljnog broja lica za rad u redovnim uslovima i vanrednim situacijama.

Oblast podrške

Oblasti podrške odnosi se na: padobranstvo, jedriličarstvo, ronilaštvo, radio-amaterstvo, speleologe, alpinistička, planinarska društava, izviđače i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Prema osnovnim kriterijumima, na konkurs mogu da se prijave udruženja koja su osnovana u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i da su upisana u propisani registar na teritoriji Republike Srbije, koja imaju usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu i koja imaju usvojeni izveštaj o namenskom utrošku sredstava, odnosno o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini.

Konkursna procedura i vremenski rok[54]

Vremenski rok je od 1. marta do 01. aprila 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 3.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od 1. juna do 31. oktobra 2015. godine

Ograničenja

Rok za dostavljanje predloga projekata je najmanje 15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Posebni zahtevi

Od kandidata se očekuje:

 • da mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa aktivnosti sa adekvatnim referencama,
 • da realizacijom projektnih ili programskih aktivnosti mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove,
 • da imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.

Kontakt

Ministarstvo odbrane

Tel.: +381 11 31 01 689.

Mob.: +381 66 87 00 670.

E-mail: dana.markovic@mod.gov.rs

Web: http://www.mod.gov.rs/

[54] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

111.  Ministarstvo omladine i sporta

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i saveze da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti na ostvarivanju ciljeva Strategije.

Oblast podrške

Oblast omladinskog sektora

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi.

Konkursna procedura i vremenski rok[55]

Vremenski rok je prva polovina februara 2015. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje 160.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Deo konkursa A: 7-10 meseci

Deo konkursa B: 2-4 meseca

Deo konkursa V: 8-10 meseci

Deo konkursa G: 6-8 meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Uslov za konkurisanje je upis u Jedinstvenu evidenciju Ministarstva omladine i sporta.

Kontakt

Ministarstvo omladine i sporta

Jelena Knežević, savetnik za pripremu i praćenje programa i projekata

Tel: +381 11 311 33 19.

E-mail: jelena.knezevic@mos.gov.rs

Web: http://www.mos.gov.rs/

Naziv programa:

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podsticanje aktivnosti mladih u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou kroz podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade i programa i projekata lokalnih kancelarija za mlade.

Oblast podrške

Za realizaciju cilja konkursa Ministarstvo omladine i sporta će odabrati projekte koji imaju za cilj sprovođenje prioritetnih aktivnosti lokalnih akcionih planova za mlade kojima se utiče na unapređenje položaja mladih u lokalnim sredinama, finansiranjem aktivnosti usmerenih na:

1. zapošljavanje mladih i omladinsko preduzetništvo (neformalno obrazovanje u svrhu zapošljavanja i povećanja zapošljivosti, saradnja i umrežavanje sa poslodavcima i drugim akterima u oblasti zapošljavanja mladih, razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju, radne i stručne prakse, podsticanje mladih za razvijanje inovativnih proizvoda kroz rad u učeničkim zadrugama, obezbeđivanje podrške mladim preduzetnicima, prvenstveno u poljoprivredi i kreativnoj industriji uz podršku mentora),

2. opremanje omladinskih klubova, kancelarije za mlade, kao i drugih prostora za mlade,
3. zdravlje i bezbednost (uvođenje savetovališta za unapređenje zdravlja i bezbednosti mladih u kancelarijama za mlade, radionice za mlade od strane vršnjačkih edukatora (prevencija bolesti zavisnosti, očuvanje reproduktivnog i mentalnog zdravlja, medijacija, bezbedno korišćenje društvenih mreža), promocija zdravih i bezbednih stilova življenja, prevencije rizičnog ponašanja mladih),
4. stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i upražnjavanje zdravih stilova života mladih u jedinicima lokalne samouprave (učešće u izgradnji manjih rekreativnih sportskih terena, teretana na otvorenom, otvorenih prostora za rekreativne sadržaje, biciklističke staze itd.),
5. participacija i aktivizam (podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu, procesima donošenja odluka i korišćenju programa i usluga za mlade, razvoj volonterskih servisa pri kancelerijama za mlade).

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Jedinice lokalne samouprave mogu da konkurišu za projekat maksimalne vrednosti i to: tačka 1 nije ograničena maksimalna vrednost projekta, tačka 2, 3, 4 i 5 do 1.200.000 dinara po projektu.

Trajanje projekta

Vreme trajanja projekta može biti od 4 meseca do 8 meseci.

Ograničenja

Preporučuje se da jedan podnosilac projekta učestvuje na javnom konkursu sa jednim projektom, kojim realizuje jednu od navedenih aktivnosti u Smernicama.

Posebni zahtevi

Sve obuke i radionice moraju biti sertifikovane/licencirane i održane od strane sertifikovanih omladinskih radnika/trenera, udruženja i ustanova. Po završetku obuke polaznici moraju da dobiju sertifikate o završenoj obuci.

Rezultati i efekti programa i projekata sa jednom od aktivnosti od 1. do 5. tačke moraju biti jasno merljivi, a za aktivnost 1. tačke rezultat projekta treba da bude zaposlenje određenog broja mladih uključenih u projekat ili pokretanje sopstvenog biznisa.

Kontakt

Tel.: 011 313 09 19

E-mail: odsekzamlade@mos.gov.rs

[55]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

112.  Ministarstvo pravde - Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs u okviru Plana realizacije projekta „Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije”

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste afirmacija, zaštita i razvoj srpske kulturne baštine i njeno prezentovanje; podsticanje verskog kulturnog stvaralaštva; afirmacija, zaštita i razvoj verske kulture kao činioca etničkog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Srbiji

Oblast podrške

Oblast podrške podrazumeva izdavaštvo, organizovanje naučnih i međuverskih susreta, realizacija sadržaja u elektronskim medijima i na internetu.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije (NVO) i udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok

Vrmenski rok odnosi se na maj 2015. godine i u skladu sa budžetskim mogućnostima.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 6.213.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do kraja 2015. godine.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Gavrilo Grban, radno mesto za kulturne programe i izdavačku delatnost

Tel.: +381 11 301 43 17

Mob.: +381 66 876 80 09

E-mail: gavrilo.grban@vere.gov.rs

Web: http://www.vere.gov.rs/

113.  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Organizacija manifestacije Dana Dunava 2015

Cilj programa/projekta

Edukovanje i podizanje svesti građana, posebno najmlađih, o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav, kao i racionalnoj upotrebi vodnih resursa

Oblast podrške

Aktivnosti na promociji zaštite životne sredine, radionice i predavanja; sportske aktivnosti za najmlađe; aktivnosti namenjene osobama sa posebnim potrebama; umetničke izložbe i tematske radionice slikanja, vajanja i pokreta i sl.

Geografska oblast

Nije navedeno

Ko može da konkuriše?

Udruženja i druge organizacije civilnog sektora

Konkursna procedura i vremenski rok

Nakon stupanja na snagu „Uredbe o utvrđivanju programa upravlјanja vodama u 2015. godini”, a najkasnije do kraja marta 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

2.000.000 dinara za obeležavanje manifestacija Dana Dunava 2015 i Dana Save 2015

Trajanje projekta

od 1. juna 2015. godine do 15. jula 2015. godine

Ograničenja

Biće utvrđeno konkursom

Posebni zahtevi

Biće utvrđeno konkursom

Kontakt

Web: http://www.mpzzs.gov.rs/

Naziv programa:

Organizacija manifestacije Dana Save 2015

Cilj programa/projekta

Edukovanje i podizanje svesti građana, posebno najmlađih, o važnosti očuvanja i zaštite reke Save, kao i racionalnoj upotrebi vodnih resursa

Oblast podrške

Projekat unapređenja saznanja dece i učenika o efikasnom korišćenju energije podrazumeva finansiranje i sufinansiranje kroz dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava, kao pomoć nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korićenju energije na teritoriji AP Vojvodine. Unapređenje saznanja dece i učenika se sprovodi kroz obuke, radionice i konkretne akcije usmerene u cilјu povećanja energetske efikasnosti.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije i neprofitne institucije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Raspodela planiranih sredstava vrši se nakon sprovedenog javnog konkursa, a u skladu sa donetim Pravilnikom kojim se bliže uređuju pitanja namene sredstava, postupka dodelјivanja sredstava, kriterijumi za dodelu sredstava kao i druga pitanja od značaja za realizaciju programa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Septembar 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

4.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Nakon raspisivanja konkursa

Ograničenja

Pravo apliciranja za sredstva iz budžeta AP Vojvodine imaju samo organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Posebni zahtevi

Pravo apliciranja za sredstva iz budžeta AP Vojvodine imaju samo organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Kontakt

Web: http://www.mpzzs.gov.rs/

114. Ministarstvo privrede

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Program za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Opšti cilj programa jeste podrška razvoju privrede i stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Specifični ciljevi programa su:

 • unapređenje privrednog kapaciteta jedinica lokalne samouprave kroz razvoj poslovnih zona,
 • obezbeđivanje saobraćajne dostupnosti poslovne zone i funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje (priključenje na komunalnu, elektroenergetsku, energetsku i ostalu infrastrukturu) i realizacija drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

Oblast podrške

Namena programa koji se realizuje kroz meru opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija jeste učešće u finansiranju realizacije projekata infrastrukturnog opremanja poslovnih zona, odnosno izgradnje novih objekata, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata u poslovnoj zoni, kao i izgradnje objekata za prateće sadržaje koji omogućavaju uspešno poslovanje u poslovnoj zoni.

Namena programa koji se realizuje kroz meru unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija jeste učešće u finansiranju projekata izgradnje objekata saobraćajne infrastrukture koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone, objekata komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne zone u okruženje i drugih projekata u cilju privlačenja investicija.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Podnosilac prijave projekta jeste jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta. Ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta jesu jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat.

Konkursna procedura i vremenski rok

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta su sledeći:

 • efekti projekta,
 • održivost projekta,
 • postojanje namere investitora za investiranje,
 • planirani broj novih radnih mesta koja će otvoriti potencijalni investitor.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Za realizaciju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 166.430.000 dinara.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa,

2) da je finansiranje projekta predviđeno odlukom o budžetu Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa,

3) da je predmet projekta u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave,

4) da su završene sve pravne, tehničke i druge procedure koje prethode realizaciji projekta.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede na sledeće brojeve: 011 333 42 47 i 011 333 41 32.

115.  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Javni konkurs za učešće u korišćenju finansijskih sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja namenjenim za dotacije nevladinim organizacijama značajnim za obrazovanje u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja na osnovu iskazanih programa i projekata udruženja koja pružaju podršku učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast podrške

Oblast podrške se odnosi na:

- prosvetu i

- obrazovno-vaspitne aktivnosti koje organizuju udruženja.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja (nevladine organizacije osnovane radi ostvarivanja i unapređenja obrazovanja i vaspitanja i dr.)

Konkursna procedura i vremenski rok

Raspisivanje javnog konkursa je u prvom kvartalu 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 5.125.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je jedna godina.

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Srbija

Web: http://www.mpn.gov.rs/

116.  Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza između matične države i dijaspore

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa jeste sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćirilice, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta,

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na očuvanje i jačanje veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Geografska oblast

Dijaspora

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1. organizacije u dijaspori,

2. nevladine organizacije Srba u regionu koje su registrovane i imaju sedište u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji (FYROM), Rumuniji, Albaniji i Mađarskoj,

3. nevladine organizacije čije je sedište u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje dva puta godišnje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava koja su namenjena za konkurse za sufinansiranje projekata za region i dijasporu za celu 2015. godinu iznosi ukupno 85.000.000 dinara (još uvek nije precizirano koliko sredstava će biti izdvojeno za Konkurs za dijasporu, odnosno za Konkurs za region).

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od 6 do 12 meseci.

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1. direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,

2. pojedinci,

3. privredni subjekti.

Posebni zahtevi:

Podnosioci projekata su u obavezi da uz prijavu na konkurse, koja se podnosi na posebnom obrascu, dostave sledeću dokumentaciju:

1. detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave,

2. izjavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica i overenu pečatom organizacije koja je podnosilac projekta,

3. projektnu tabelu,

4. rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje, sa prevodom kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

Kontakt

Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Radmila Mišić, samostalni savetnik za opšte poslove u Odseku za pravne i kadrovske poslove

Tel.: +381 11 320 29 35

E-mail: r.misic@dijaspora.gov.rs

Web: http://www.dijaspora.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste upotreba, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćirilice, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta. Unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore i Republike Srbije i Srba u regionu.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na očuvanje i jačanje veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Geografska oblast:

Balkanski region

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati:

1. organizacije u dijaspori,

2. nevladine organizacije Srba u regionu koje su registrovane i imaju sedište u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji (FYROM), Rumuniji, Albaniji i Mađarskoj,

3. nevladine organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje dva puta godišnje.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupna vrednost sredstava koja su namenjena za konkurse za sufinansiranje projekata za region i dijasporu za celu 2015. godinu iznosi ukupno 85.000.000 dinara (još uvek nije precizirano koliko sredstava će biti izdvojeno za Konkurs za dijasporu, odnosno za Konkurs za dijasporu).

Trajanje projekta:

Trajanje projekta je od 6 do 12 meseci.

Ograničenja:

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1. direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,

2. pojedinci,

3. privredni subjekti.

Posebni zahtevi:

Podnosioci projekata su u obavezi da uz prijavu na konkurse, koja se podnosi na posebnom obrascu, dostave sledeću dokumentaciju:

1. detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave,

2. izjavu, potpisanu od strane ovlašćenog lica i overenu pečatom organizacije koja je podnosilac projekta,

3. projektnu tabelu,

4. rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje, sa prevodom kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

Kontakt

Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Radmila Mišić, samostalni savetnik za opšte poslove u Odseku za pravne i kadrovske poslove

Tel.: +381 11 320 29 35

E-mail: r.misic@dijaspora.gov.rs

Web: http://www.dijaspora.gov.rs/

117. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti boračko-invalidske zaštite

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kao i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se boračko-invalidsku zaštitu i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati zainteresovane nevladine organizacije, osnovane radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca, kao i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Vremenski rok je februar i maj-jun 2015. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos koji se dodeljuje je 43.900.000 dinara.

I konkurs - 18.251.665 dinara

II konkurs - 25.608.335 dinara

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od 6 do 12 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi odnose se na:

- aktuelnost i održivost projekta,

- kompetetnost podnosioca projekta,

- opremljenost podnosioca projekta,

- kvalitet dosadašnjeg rada na projektima koje je finansiralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ivana Lekić, šef Odseka za normativne i poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

Tel.: +381 11 33 45 616

E-mail: ivanam@minrzs.gov.rs

Milana Sandić, radno mesto za unapređenje oblasti očuvanja tradicija oslobodilačkih ratova

E-mail: milana.sandic@minrzs.gov.rs

Web: http://www.minrzs.gov.rs/

Naziv programa:

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Oblast podrške

Socijalna zaštita

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok[56]

Vremenski rok je februar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 42.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 6 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nebojša Milović, radno mesto za stručno-operativne poslove

Tel.: +381 11 362 09 28

E-mail: nebojsa.milovic@minrzs.gov.rs

Web: http://www.minrzs.gov.rs/

Naziv programa:

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Oblast podrške

Socijalna zaštita

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok[57]

Vremenski rok je februar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 65.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 9 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nebojša Milović, radno mesto za stručno-operativne poslove

Tel.: +381 11 362 09 28

E-mail: nebojsa.milovic@minrzs.gov.rs

Web: http://www.minrzs.gov.rs/

Naziv programa:

Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Oblast podrške

Socijalna zaštita

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok

Vremenski rok je novembar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je oko 222.000.000 dinara

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi odnose se na sledeće:

- da su savezi udruženja, koji imaju sedište i sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije, registrovani;

- da u svom sastavu imaju najmanje tri (3) lokalne organizacije koje imaju iskustva i sprovode aktivnosti u realizaciji projekata iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nebojša Milović, radno mesto za stručno-operativne poslove

Tel.: +381 11 362 09 28

E-mail: nebojsa.milovic@minrzs.gov.rs

Web: http://www.minrzs.gov.rs/

Naziv programa:

Unapređivanje zdravlja žena iz ruralnih područja

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređivanje položaja žena u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za njenu implementaciju.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na očuvanje i unapređivanje zdravlja žena - prevencija i smanjivanje faktora rizika po zdravlje žena.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije/registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije.

Konkursna procedura i vremenski rok[58]

Vremenski rok je 13. februar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 1.472.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 6 meseci.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Mora da postoji protokol ili drugi odgovarajući akt o saradnji sa institucijama na lokalnom nivou (jedinica lokalne samouprave, dom zdravlja) o pružanju logistike u oblasti zdravstvene zaštite

Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Jasna Vujačić, radno mesto za promociju rodne ravnopravnosti

Tel.: +381 11 334 56 65

E-mail: jasna.vujacic@minrzs.gov.rs

Web: http://www.minrzs.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za finansiranje ili učešće u finansiranju programa/projekata udruženja u oblasti unapređenja sistema zaštite u Republici Srbiji

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje usluga socijalne zaštite.

Oblast podrške

Socijalna zaštita - usluge socijalne zaštite

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije i udruženja građana.

Konkursna procedura i vremenski rok[59]

Vremenski rok je februar 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 57.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 6 meseci.

Ograničenja

Ograničenja se odnose na stručni kapacitet pružaoca usluga - reference.

Posebni zahtevi

Posebni zahtev se odnosi na partnerstvo sa lokalnom samoupravom - sufinansiranje.

Kontakt

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Biljana Zekavica, načelnik Odeljenja za inspekcijski nadzor

Tel.: +381 11 363 16 35

E-mail: biljana.zekavica@minrzs.gov.rs

Web: http://www.minrzs.gov.rs/

[56]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[57]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[58]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[59]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

118.  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

Cilj programa/projekta

Jačanje konkurentnosti u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kroz unapređenje ponude poslovnih usluga i edukaciju zainteresovanih strana o Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Oblast podrške

Oblast poslovnih usluga - posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Udruženja

Konkursna procedura i vremenski rok

Jul 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

1.200.000,00 dinara

Trajanje projekta

Avgust 2015. godine, 12 meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Članovi udruženja - pravna lica treba da su iz svih krajeva Republike Srbije (ne samo iz jednog mesta ili regije).

Kontakt

Web: http://mtt.gov.rs/

Naziv programa:

Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu.

Cilj programa/projekta

Cilј javnog konkursa je podrška programima udruženja potrošača koji će doprineti unapređenju zaštite potrošača u Republici Srbiji.

Oblast podrške

Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška programima udruženja potrošača odnosi se na oblast zaštite potrošača. Tema za 2015. godinu jeste: Informisanje, savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Za sredstva na javnom konkursu mogu da konkurišu udruženja potrošača koja su evidentirana u Ministarstvu, saglasno članu 135. stav 1. tačka 1.  i članu 136. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača.

Konkursna procedura i vremenski rok

Rok za dostavu predloga projekata je 7. maj 2015.godine[60]

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos sredstava od 15.000.000,00 dinara za javni konkurs koji će biti raspisan tokom 2015. godine obezbeđen je Zakonom o budžetu za 2015. godinu u okviru Programske aktivnosti 1506-0003 Jačanje zaštite potrošača na ekonomskoj klasifikaciji 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Trajanje projekta

Okvirni datum početka realizacije odabranih programa udruženja potrošača je sredina prvog polugodišta 2015. godine. Trajanje projekta je 12 meseci.

Ograničenja

Određena ograničenja biće utvrđena u javnom konkursu, a iznos sredstava koji je obezbeđen za dotacije nevladinim organizacijama u Zakonu o budžetu za 2015. godinu u okviru Programske aktivnosti 1506-0003 Jačanje zaštite potrošača je ograničenje koje će imati uticaja na broj programa i rok realizacije programa.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi i uslovi javnog konkursa biće utvrđeni u skladu sa uslovima koji su utvrđeni Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 8/12). Sprovođenje odabranih programa udruženja potrošača biće na celoj teritoriji Republike Srbije, a što će biti definisano u uslovima konkursa.

Kontakt

Web: http://mtt.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini

Cilj programa/projekta

1. Promocija i unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i turističkih prostora i unapređenje receptivno turističko-ugostitelјske ponude;

 
2. Uspostavlјanje regionalne ravnoteže turističkog prometa i sistema praćenja ostvarenih rezultata u turizmu;

3. Uspostavlјanje sistema podsticaja za „green field” investicije kako bi se postiglo privlačenje profitabilnih investicija;

4. Uspostavlјanje sistema za razvoj i održivost autentičnih turističkih destinacija putem integracije turizma u lokalnim zajednicama, izradom i primenom planova razvoja, kao i organizovanjem destinacijskog menadžmenta;

5.  Razvoj infrastrukture, zaštita životne sredine i kulturno-istorijskog nasleđa u turističkim prostorima;

6. Uspostavlјanje modela upravlјanja razvojem turizma i edukacije sa naglaskom na lokalni i regionalni rast konkurentnosti i kvaliteta u turizmu.

Oblast podrške

Turizam

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Pravo da konkurišu za sredstva na javnom konkursu imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravlјaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, kao i neprofitne institucije.

Konkursna procedura i vremenski rok

Februar 2015. godine[61]

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Subvencije i dotacije namenjene za projekte razvoja turizma obezbeđene su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015.godinu.

Trajanje projekta

Početak: maj/jun 2015. godine

Konkursom nije utvrđeno maksimalno trajanje projekata.

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: http://mtt.gov.rs/

Naziv programa

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Oblast podrške

 • Bezbednost dece na internetu
 • Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike
 • Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike
 • Digitalizacija kulturne baštine
 • Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom  informaciono-komunikacionih tehnologija

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Udruženja, zadužbine i fondacije, koje imaju status nevladinih organizacija

Konkursna procedura i vremenski rok

O konkursnoj proceduri saznajte više na web adresi: http://mtt.gov.rs/

Rok za podnošenje programa je 05.06.2015.godine do 15 časova

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje predloženih programa je 9 meseci, počev od dana zaključenja ugovora.

Ograničenja

Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu Ministarstva http://mtt.gov.rs/

Posebni zahtevi

Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu Ministarstva http://mtt.gov.rs/

Kontakt

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Svetlana Čedić

Tel: +381 11 20 20 070

E-mail: svetlana.cedic@mtt.gov.rs

Web: http://mtt.gov.rs/

[60] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[61] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

119.  Ministarstvo zdravlja

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

„Podrška udruženjima i organizacijama”, projekat 0001 - „Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja” u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podsticanje aktivnosti humanitarnih i stručnih organizacija, saveza i udruženja na poslovima koji su kao prioritet predviđeni Planom razvoja, odnosno posebnim programima zdravstvene zaštite.

Oblast podrške

Programi zdravstvene zaštite

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Može konkurisati udruženje građana:

 • koje registrovano i koje deluje na području Republike Srbije,
 • koje ima aktivno telo upravljanja (skupštinu, upravni odbor),
 • koje ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje aktivnosti,
 • kojima delatnost nije finansirana drugim propisima,
 • kojima je delatnost povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Konkursna procedura i vremenski rok[62]

Vremenski rok je 1.3.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 2.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je 8 meseci.

Ograničenja

Može se konkurisati samo sa jednim projektom.

Posebni zahtevi

Potrena je potvrda o predatom izveštaju o sprovedenim aktivnostima prethodnog poverenog sprovođenja projekta.

Kontakt

Dragan Đorđević, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu

Tel.: +381 11 214 76 08

Mob.: +381 62 806 71 57

E-mail: dragan.djordjevic@zdravlje.gov.rs

Web: http://www.zdravlje.gov.rs/

[62] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

120.  Naftna industrija Srbije (NIS)

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Zajednici zajedno

Cilj programa/projekta

Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti koje su definisane našom strategijom društvene odgovornosti. Više na linku: zajednicizajedno.nis.eu

Oblast podrške

•   Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama

•   Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti

•   Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,

•   Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici

•   Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Geografska oblast

Dodela finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja, strukovna udruženja, lokalne institucije i fondacije sa sedištem na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština: Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Nosilac projekta mora da bude jedno udruženje, institucija ili fondacija, u slučaju da se projekat sprovodi partnerski. Partneri mogu biti i organizacije i ustanove sa teritorije drugih opština i gradova u Srbiji.

Konkursna procedura i vremenski rok[63]

Konkurs je otvoren od 05.02.2015. godine do 26.02.2015. godine do 16 časova.

Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od 01. juna 2015. godine.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31.12.2015. godine.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalan iznos za finansiranje projekta iznosi 300.000 dinara.

Trajanje projekta

31. 12. 2015.

Ograničenja

Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu

Posebni zahtevi

Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na mejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu

Kontakt

NIS a.d Novi Sad

Tel: +381 21 481 1111

E-mail: zajednicizajedno@nis.eu

Web: zajednicizajedno.nis.eu

[63] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

121.  Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa/projekta

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Sekretarijat obavlja poslove uprave koji se odnose na: razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije, investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geo-termalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije; utvrđivanje energetskih sirovinskih rezervi; rešavanje po zahtevima za odobravanje za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova i odobrenja geoloških istraživanja.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Konkursna procedura i vremenski rok

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Trajanje projekta

Više informacija o konkretnom konkursu možete pogledati na:

www.psemr.vojvodina.gov.rs.

Ograničenja

Ograničenja zavise od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi zavise od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 487 43 37

Faks: +381 21 456 653

E-mail: psemr@vojvodina.gov.rs

Web: www.psemr.vojvodina.gov.rs

122. Pokrajinski sekretarijat za finansije

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2015. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Cilj programa/projekta

Cilj programa podrazumeva sledeće:

- povlačenje veće mase sredstava iz dostupnih fondova Evropske unije,

- ispunjavanje međunarodnih obaveza Republike Srbije prema  Evropskoj uniji,

- brži ekonomski razvoj Republike Srbije.

Oblast podrške

Finansijska podrška projektima nije vezana za oblast u kojoj se projekat realizuje.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Moći će da konkurišu svi subjekti čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovom da im se projekat finansira iz fondova Evropske unije.

To znači da se mogu javiti: opštine i gradovi; fakulteti; škole; domovi zdravlja; regionalne razvojne agencije; preduzeća; civilni sektor i drugi aplikanati koji shodno ugovoru imaju obavezu da obezbede sopstveno učešće na projektu.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs bi trebalo da bude raspisan ili u drugoj polovina aprila ili tokom maja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos sredstava za sufinansiranje projekata svih subjekata: opština i gradova;  fakulteta; škola; domova zdravlja; regionalni razvojnih agencija; preduzeća; civilnog sektora i drugih aplikanata je 200.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Nema

Ograničenja

Nema

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za finansije

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 487 43 45

Web: http://www.psf.vojvodina.gov.rs/

123.  Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste ostvarivanje javnog interesa osetljivih grupa u AP Vojvodini u oblasti javnog informisanja, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u AP Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje osetljivih grupa, uključujući i internet-stranice upisane u registar medija, koji objavljuju informacije na znakovnom jeziku ili Brajevom pismu ili na drugi način, koji omogućava da se nesmetano ostvaruje pravo u javnom informisanju.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre (APR), kao i audio i audio/video produkcije, kojima je osnivač nevladina ili druga neprofitna organizacija, koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Konkursna procedura i vremenski rok[64]

Vremenski rok je 5. februar 2015. godine, traje 30 dana, odnosno do 9. marta 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 9.100.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do 31. decembra 2015. godine.

Ograničenja

Nema ograničenja

Posebni zahtevi

Posebni zahteviodređeni su konkursom.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Web: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u AP Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana AP Vojvodine, uključujući i internet-stranice upisane u registar medija, kao i za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja televizija iz oblasti kulture i umetnosti.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati privatna preduzeća i nevladine organizacije.

Konkursna procedura i vremenski rok[65]

Vremenski rok je 5. februar 2015. godine, traje 30 dana, odnosno do 9. marta 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje za privatna preduzeća je 47.000.000 dinara i za nevladine organizacije je 6.650.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do 31. decembra 2015. godine.

Ograničenja

Nema ograničenja

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi su određeni konkursom.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Web: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj progaram jeste sufinansiranje projekata koji imaju za cilj jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i ostalog kadra u medijima, podizanje nivoa medijske pismenosti, unapređenje novinarskog profesionalnizma, jačanje novinarske autonomije i samoregulacije.

Sredstva se odobravaju u cilju edukacije novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalnog praćenja zakonske regulative, razmene iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacije novinarstva i upoznavanja stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na organizovanje stručnih skupova ili učešća na stručnim skupovima, koji se bave edukacijom zaposlenih u medijima, za sufinansiranje medijskih festivala i javnih rasprava u vezi medijske regulative.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati mediji, novinarske škole, agencije i nevladine organizacije koje se bave javnim informisanjem.

Konkursna procedura i vremenski rok[66]

Vremenski rok je 5. februar 2015. godine, traje 30 dana, odnosno do 9. marta 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 5.250.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je do 31. decembra 2015. godine

Ograničenja

Nema ograničenja

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi su određeni konkursom.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Web: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama okruženja

Cilj programa/projekta

Ciljevi programa odnose se na uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u medijima radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja i negovanja sopstvene kulture i identiteta, kao i razvoja jezičke kulture.

Oblast podrške

Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu - zemlje u okruženju).

Geografska oblast

Zemlje u okruženju

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu - predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio-produkcije i video-produkcije, a koji distribuiraju novine ili emituju ili distribuiraju program na srpskom jeziku, odnosno srpskom pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Konkursna procedura i vremenski rok[67]

Više informacija videti na: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi 4.300.000 dinara.

Trajanje projekta

Nije navedeno

Ograničenja

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Učesnik konkursa, kome Pokrajinski sekretarijat dodeli sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

Posebni zahtevi

Kriterijumi za ocenjivanje projekata - značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda u zemljama u okruženju, kvalitet, aktuelnost i kreativnost.

Prednosni kriterijumi - veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Kontakt

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 časova do 14 časova, na sledeće brojeve telefona: 021 487 42 71 i 021 487 42 74.

Web: www.kultura.vojvodina.gov.rs

[64]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[65]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[66]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[67]Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

124. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste popularizacija i podizanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada i tehnološkog razvoja; podrška organizovanju skupova, tribina, međuregionalnih i međunarodnih seminarima koji doprinose razvoju u oblasti nauke i tehnološkog razvoja.

Oblast podrške

Program/projekat može biti iz svih oblasti naučnog rada i istraživanja.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati nevladine organizacije registrovane u AP Vojvodini.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se realizuje u dva ciklusa:

I ciklus: od 23. februara - 15. aprila 2015. godine,

II ciklus: od 1. septembra - 15. oktobra 2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 10.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Biće podržani projekti/programi čija je realizacija predviđena u toku 2015. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Biljana Juribašić, pomoćnik pokrajinskog sekretara

Tel.: +381 21 487 46 36.

E-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Web: http://apv-nauka.ns.ac.rs/

Naziv programa:

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na programe/projekte u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u AP Vojvodini. Finansijska sredstva su namenjena za obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta visokog obrazovanja i standarda obrazovanja, poboljšanje uslova rada udruženja studenata i nevladinih organizacija u cilju realizacije programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja, sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova u oblasti visokog obrazovanja, kao i obezbeđivanje boljih uslova studiranja talentovanim studentima, studentima sa posebnim potrebama i studentima pripadnicima nacionalnih manjina.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja studenata i nevladine organizacije registrovani u AP Vojvodini.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren u dve faze: I faza - od datuma objavljivanja konkursa do 15.04.2015. godine, a II faza - od 01.09.2015. do 15.10.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 2.010.000 dinara.

Trajanje projekta

Maksimalno trajanje projekata/programa koji će biti podržavani jeste vremenski period od početka realizacije do 15/31. decembra 2015. godine, odnosno do momenta kada sredstva predviđena za konkurs budu realizovana kroz programe/projekte.

Ograničenja

Javni konkurs sadrži podatke o uslovima i načinu prijavljivanja, kriterijume relevantne za odluku o visini dodeljenih sredstava, nameni sredstava koja se raspodeljuju, rok za podnošenje prijava na konkurs, kao i druge podatke koji su od značaja za sprovođenje konkursa.

Posebni zahtevi

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca br. 4, čiju sadržinu utvrđuje Sekretarijat. Ovaj obrazac se može preuzeti na zvaničnoj internet-prezentaciji Sekretarijata.

Podnosilac prijave, uz Obrazac br. 4, treba da priloži:

- fotokopiju registracije udruženja studenata ili nevladine organizacije (rešenje APR-a),

- fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB),

- zvanični dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom).

Kontakt

Milenko Puhača, samostalni stručni saradnik II za akademske studije na visokoškolskim ustanovama

Tel.: +381 21 487 45 62.

E-mail: milenko.puhaca@vojvodina.gov.rs

Web: http://apv-nauka.ns.ac.rs/

125.  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Cilj programa/projekta

Cilj programa odnosi se na sledeće:

 • osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada i kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa (vannastavne aktivnosti, produženi boravak), uvođenja inovacija,
 • prosvetnu saradnju (međuregionalnu i međunarodnu saradnju),
 • negovanje multikulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica,
 • očuvanje životne sredine,
 • bezbednost učenika,
 • inkluzivno obrazovanje,
 • razvoj talenata,
 • stručnu praksu,
 • takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (čiji su inicijatori udruženja, međuregionalna i međunarodna),
 • edukativne kampove i susrete učenika,

Oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje:

•   za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja,

•   za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učestvovanja na konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren od 30.04.2015. do 15.05.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Sekretarijat će sufinansirati pojedinačne programe/projekte maksimalno do 80% od ukupno traženog iznosa po programu/projektu, a najviše do iznosa od 300.000,00 dinara po programu odnosno projektu

Trajanje projekta

Finansirani projekti se realizuju do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Sredstava se ne dodeljuju sledećim subjektima:

•   fizičkim licima,

•   direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžetskih sredstava,

•   privrednim subjektima.

Ostala ograničenja:

•   neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave,

•   prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa,

•   Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Posebni zahtevi

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

Podnosilac prijave u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu mora imati otvoren poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: + 381 21 487 46 08

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste očuvanje i unapređenje međunacionalne tolerancije i promovisanje multikulturalizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini sa naglaskom na:

 • unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet-prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti,
 • izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera,
 • organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova,
 • organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati registrovana pravna lica - organizacije, udruženja, asocijacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini.

Konkursna procedura i vremenski rok[68]

Konkurs je otvoren do 22.04.2015. godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 9.296.700,00 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Ograničenja podrazumevaju sledeće:

 • pravno lice može podneti samo jednu prijavu na konkurs,
 • sredstva se ne dodeljuju za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave,
 • sredstva se ne dodeljuju direktnim budžetskim korisnicima.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt:

Bojan Gregurić, viši stručni saradnik za očuvanje međunacionalne tolerancije i multikulturalizma

Tel.: 021 487 46 04

Faks: 021 456 217

E-mail: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade  inkluzije Roma“ u 2015. godini.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodine

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica - organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2015. godini.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 4.05.2015. godine[69]

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je ukupno 2.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Sredstava se ne dodeljuju sledećim subjektima:

 • fizičkim licima,
 • direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžetskih sredstava,
 • privrednim subjektima.

Ostala ograničenja - neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Posebni zahtevi

Neće se uzimati u razmatranje prijave od aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: + 381 21 487 43 68

Web: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Cilj programa/projekta

Ciljevi programa odnose se na sledeće:

•   stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   zaštita i prezentacija folklornog nasleđa organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo, memorijale, festivale, manifestacije, umetničke kolonije, kampove organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   naučna istraživanja organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;

•   saradnja sa matičnim zemljama i druge oblike međunarodne saradnje organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;

•   sprovođenje programa i projekata usmerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Oblast podrške

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje:

•   redovnih delatnosti organizacija civilnog društva manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   nabavke opreme za potrebe organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine,

•   projekata i organizovanja manifestacija različitih organizacija manjinskih nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo na dodelu budžetskih sredstava po ovom konkursu imaju udruženja, organizacije i druge asocijacije, organizacije koje ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove, i to:

opšti uslovi:

 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
 • da su registrovane kod nadležnog organa za registraciju;

posebni uslovi:

 • da su organizacije pripadnika etničkih zajednica i da se njihova delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili
 • da su organizacije čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.

Konkursna procedura i vremenski rok[70]

Konkurs je otvoren do 3.04.2015. godine . Više informacija o konkursu videti na www.ounz.vojvodina.gov.rs  

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 31.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Finansirani projekti se realizuju do kraja tekuće kalendarske godine.

Ograničenja

Sredstva se ne dodeljuju sledećim subjektima:

•   fizičkim licima,

•   direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžetskih sredstava,

•   privrednim subjektima.

Ostala ograničenja - neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Posebni zahtevi

Neće se uzimati u razmatranje prijave od aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: + 381 21 487 46 08

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

Cilj programa/projekta

Cilj progama jeste da se sredstva odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji AP Vojvodine.

Oblast podrške

Crkve i verske zajednice

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati crkve i verske zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

Prijava mora da sadrži:

 • naziv računa,
 • naziv banke kod koje se vodi račun,
 • broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili podići sa internet-adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.424.000 dinara. Po konfesijama iznosi su unapred definisani. Više informacija videti na: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Trajanje projekta

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je potpuno iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2015. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ograničenja

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu AP Vojvodine

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: + 381 21 487 46 08

Web: www.puma.vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje višejezičnosti i prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica na području Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na sve ono što se podrazumeva pod službenom upotrebom jezika i pisama u radu organa organizacija sa teritorije AP Vojvodine u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 30/2010).

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organi i organizacije u AP Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs se raspisuje svake godine, jednom godišnje na sajtu Sekretarijata, u Službenom listu A P Vojvodine i sredstvima javnog informisanja. Potrebna dokumentacija se navodi u tekstu konkursa koji se objavljuje. Period u kom se raspisuje konkurs je april-maj. Rok za prijave traje do 30 dana. Po isteku roka za prijave, razmatraju se blagovremene i potpune prijave i vrši se raspodela sredstava. Projekti treba da se realizuju do kraja kalendarske godine i da se Sekretarijatu dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija i kompletna finansijska dokumentacija o utrošku sredstava (ugovori, odluke, fakture, fiskalni računi, otpremnice i kopije overenih izvoda banke preko koje se obavlja platni promet).

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Ne postoji minimalni/maksimalni iznos. Sredstva se dodeljuju u skladu sa raspoloživim sredstvima, realnim tržišnim cenama i značajem finansiranih projekata koji treba da se realizuju.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je od momenta raspisivanja konkursa do kraja kalendarske godine u kojoj je konkurs raspisan.

Ograničenja

Na konkurs se mogu javiti samo organi i organizacije sa teritorije AP Vojvodine u čijem radu je u službenoj upotrebi neki od jezika manjinskih nacionalnih zajednica.

Posebni zahtevi

Nema

Kontakt

Boris Bajić, samostalni stručni saradnik za inspekcijski nadzor za službenu upotrebu jezika i pisama

Tel.: 021 487 43 93

E-mail: boris.bajic@vojvodina.gov.rs

[68] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[69] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[70] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

126.  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja građana u 2015. godini, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste unapređenje programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana.

Oblast podrške

Civilni sektor

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja građana čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 20.05.2015. godine.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje 19.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je jedna godina.

Ograničenja

Udruženja moraju biti registrovana na teritoriji AP Vojvodine i da se članovi bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Ćalić Gordana, samostalni stručni saradnik II

Tel.: +381 21 487 44 13

E-mail: gordana.calic@vojvodina.gov.rs

Web: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za održavanje tradicionalnih manifestacija

Cilj programa/projekta

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava kojima će se sufinansirati podrška organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2015. godini, u cilјu jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje polјoprivrednika, promocija ruralne sredine i polјoprivrednih proizvoda radi bolјeg pozicioniranja na tržištu.

Oblast podrške

Razvoj sela

Geografska oblast

informacija

Ko može da konkuriše?

 • obrazovne ustanove i naučno -  istraživačke ustanove.
 • udruženja građana u čijem su delokrugu polјoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom.
 • opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave polјoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicinalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu, lokalne akcione grupe

Konkursna procedura i vremenski rok

April 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodelјuje

25.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Od 1.1. do 31.12. 2015. godine

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Udruženja moraju biti registrovana na teritoriji AP Vojvodine i da se članovi bave polјoprivrednom proizvodnjom.

Kontakt

Web: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

127.  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Različiti konkursi Pokrajinskog sekretarijata, raspisuju se tokom cele godine

Cilj programa/projekta

Cilj programa zavisi od konkretnog konkursa.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na privredni, tehnološki i regionalni razvoj u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Zavisi od konkretnog konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok

Sekretarijat raspisuje raznovrsne konkurse u različitim periodima, pa sugerišemo redovnu proveru veb-sajta: www.spriv.vojvodina.gov.rs radi provere novih potencijalnih izvora finansiranja.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje zavisi od konkretnog konkursa.

Trajanje projekta

Trajanje projekta zavisi od konkretnog konkursa.

Posebni zahtevi

Posebni zahtevi zavise od konkretnog konkursa.

Kontakt

Pokrajinski sekretarijat za privredu

Bulevar Mihajla Pupina 16

21000 Novi Sad

Srbija

Tel.: +381 21 487 42 09 i +381 21 487 43 00

Faks: +381 21 45 60 04

Web: www.spriv.vojvodina.gov.rs

Naziv programa:

Javni konkurs za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine

Cilj programa/projekta

Podrška projektima koji se odnose na organizaciju konferencija i drugih događaja (seminari, radionice, okrugli stolovi i slično), koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine

Oblast podrške

Elektronske komunikacije i informaciono drutvo

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učeća na Konkursu imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koja svojim cilјevima afirmišu i podstiču oblasti iz ovog Konkursa

Konkursna procedura i vremenski rok

U toku maja 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

6.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

6 meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Udruženja građana sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje (refundaciju) troškova udruženjima u postupku zaštite geografskog porekla

Cilj programa/projekta

Podrška projektima koji za cilј imaju postupak zaštite porekla proizvoda

Oblast podrške

Projekat "Najbolјe iz Vojvodine"

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Registrovana udruženja i zemlјoradničke zadruge.

Konkursna procedura i vremenski rok

Mart 2015. godine[71]

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

1.300.000,00 dinara

Trajanje projekta

Druga polovina 2015. godine

Do 18 meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Da su registrovani na teritoriji APV.

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa cilјem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

Cilj programa/projekta

Podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal; unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija za udruživanje građana; podizanje kapaciteta ženskih seoskih neprofitnih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja i saradnje; podrška udruženjima žena na selu u organizovanju lokalnih manifestacija kao dela turističke ponude zajednice.

Oblast podrške

Jačanje kapaciteta seoskih OCD u oblasti turističke ponude.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju registrovane neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok[72]

5.3.2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

1.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava romskim neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Cilj programa/projekta

Podrška programima i aktivnostima kojima se afirmiše implementacija i primena Strategije za unapređivanje položaja Roma na teritoriji AP Vojvodine, sa cilјem integracije Roma i Romkinja u društvene tokove; osnaživanje Roma i Romkinja, lidera/ki romskih neprofitnih organizacija/udruženja građana za uklјučivanje u proces donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokanom nivou; promocija i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u romskoj, ali i u većinskoj zajednici; podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanja novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja.

Oblast podrške

Unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju registrovane neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine koji svojim programima afirmišu i podstiču cilјeve Konkursa.

Konkursna procedura i vremenski rok[73]

Tokom marta meseca 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

1.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

8 meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Cilj programa/projekta

Podrška razvoju klastera kroz projekte s cilјem unapređenja konkurentnosti privrede APV.

Oblast podrške

Privreda/preduzetništvo

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravna lica ili udruženja, organizovana kao klaster organizacije registrovane u APR, koja u osnivačkim aktima imaju za cilј unapređenje konkurentnosti privrede AP Vojvodine putem poslovnog udruživanja i umrežavanja pravnih lica sa potpornim organizacijama, školskim i visokoškolskim ustanovama, naučnim institutima i dr.

Konkursna procedura i vremenski rok[74]

Mart 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

25.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Do kraja 2015. godine

Ograničenja

Moguće je podneti samo jednu konkursnu prijavu.

Posebni zahtevi

Da imaju sedište na teritoriji APV, da imaju najmanje 10 članica koje imaju sedište na teritoriji APV, da za članice imaju najmanje 60 odsto mikro, malih i/ili srednjih pravnih lica i/ili preduzetnika.

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova realizovanih u saradnji sa institucijama/organizacijama javnog sektora

Cilj programa/projekta

Podrška zajedničkim programima i aktivnostima civilnog i javnog sektora na podizanju svesti javnosti o problemu nasilјa nad ženama; podizanje svesti javnosti o ženama u nasilјu iz osetlјivih grupa; podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilјa nad ženama, pružanjem neposrednih usluga podrške osobama koje preživlјavaju nasilјe, a posebno podršku ženama žrtvama nasilјa iz ranjivih grupa; podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost.

Oblast podrške

Jačanje saradnje institucija sa OCD.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća imaju registrovane neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok[75]

5.3.2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

5.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Podnosilac mora priložiti dokaz da će projekat biti realizovan u saradnji sa institucijom/organizacijom javnog sektora (pismo o saradnji, memorandum, ugovor).

Posebni zahtevi

Neprofitne organizacije i uruženja moraju biti registrovani na teritoriji APV.

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji AP Vojvodine

Cilj programa/projekta

Podrška zajedničkim programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili materijala kojima će se unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata. Podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata.

Oblast podrške

Oblast umetničkih i starih zanata, odnosno poslovi domaće radinosti.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok[76]

Mart 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

15.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Da za cilј svog registrovanja u APR imaju unapređenje starih zanata.

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine sa cilјem podizanja kapaciteta organizacija i unapređenja rada

Cilj programa/projekta

Podizanje kapaciteta organizacija za kreiranje programa i projekata u oblasti ravnopravnosti polova; opremanje organizacija sa cilјem unapređenja projekata i programa koji se sprovode; nabavka opreme neophodne za uspešnu realizaciju projekata; podizanje tehničke opremlјenosti organizacija.

Oblast podrške

Jačanje kapaciteta organizacija za kreiranje projekata u oblasti ravnopravnosti.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok[77]

5.3.2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

2.300.000,00 dinara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Potrebno je da se prilikom apliciranja dostavi predračun za opremu koja se nabavlјa.

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine sa cilјem unapređenja položaja žena u ruralnim sredinama

Cilj programa/projekta

Podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal; podrška programima kojima se podstiče angažman žena u lokalnoj zajednici kroz edukativne, kulturne, humanitarne i drutveno korisne aktivnosti; organizacija edukacija u oblasti tradicionalne i organske polјoprivrede; podrška programima kojima se podstiče udruživanje žena sa cilјem njihovog ekonomskog osnaživanja sa akcentom na oblast organske proizvodnje; podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

Oblast podrške

Ekonomsko osnaživanje žena na selu.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok[78]

5.3.2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

4.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

Godinu dana

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Zapošlјavanje teže zapošlјivih lica sa evidencije nezaposlenih i stvaranje opšteg dobra.

Oblast podrške

U svim oblastima života: socijalnih, humanitarnih, kulturnih, održavanja i obnavlјanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Geografska oblast

AP Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Privatni sektor (privredna društva i preduzetnici) i neprofitne organizacije

Konkursna procedura i vremenski rok[79]

Tokom marta meseca 2015. godine

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

160.000.000,00 dinara

Trajanje projekta

6 meseci

Ograničenja

Nije navedeno

Posebni zahtevi

Nije navedeno

Kontakt

Web: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

[71] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[72] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[73] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[74] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[75] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[76] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[77] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[78] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja preko navedenih kontakata.

[79] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja putem navedenih kontakata

128.  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Cilj programa/projekta

Cilj programa jeste podizanje kvaliteta života mladih u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Oblast podrške

a) Projekti iz oblasti SPORTA

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • izgradnju sportskih objekata i terena,
 • sanaciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata,
 • godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine,
 • programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine,
 • programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine,
 • organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama,
 • programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečijeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom,
 • druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini.

b) Projekti iz oblasti OMLADINE

U obzir za sufinansiranjeuzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:

 • projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima),
 • podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade,
 • aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u AP Vojvodini,
 • Podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima - pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata...).

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

a) Za projekte iz oblasti SPORTA

          U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:

1.  sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,

2.  sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu,

3.  ustanove - ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;

4.  organi lokalne samouprave iz APV - gradovi i opštine, mesne zajednice.

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • da su registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) o čemu prilažu dokaz o registraciji,
 • da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

b) Za projekte iz oblasti OMLADINE

          U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:

1.  udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi,

2.  organi lokalne samouprave - gradovi i opštine, mesne zajednice,

3.  kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade.

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

 • delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkurs je otvoren do 4. decembra 2015. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2015. godini i objavljuje se u „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: www.sio.vojvodina.gov.rs.

Minimalni - maksimalni iznos koji se dodeljuje

/

Trajanje projekta

/

Ograničenja

/

Posebni zahtevi

/

Kontakt

E-mail: sport@vojvodina.gov.rs, mladi@vojvodina.gov.rs

Tel.: 021 487 48 71

129. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Na javnom konkursu se obezbeđuju sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije i to:

 • za oblast zdravstvene zaštite: doprinos razvoju zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja, prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, promociji i popularizaciji zdravih stilova života,
 • za oblast  socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti lica sa invaliditetom, lica u stanju socijalne potrebe i lica kojima je potrebna posebna društvena podrška,
 • za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata,
 • za oblast demografije: doprinos zaštiti dece, unapređenju dečijeg stvaralaštva, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brigu o porodici, podsticanju rađanja dece i unapređenju demografskog razvoja i populacione politike.

Oblast podrške

Oblast podrške odnosi se na oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati organizacije civilnog društva (OCD) u oblasti socijalne politike i demografije u AP Vojvodini. Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programske aktivnosti i projekte koji se realizuju na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok[80]

Vremenski rok je april 2015. godine. Javni konkursi objavljuju se u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine’’, u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju AP Vojvodine i na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznosi koji se dodeljuju su sledeći:

- u oblasti zdravstvene zaštite: 2.000.000 dinara,

- u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom: 10.000.000 dinara

- u oblasti boračko-invalidske zaštite: 5.000.000 dinara,

- u oblasti demografije: 1.000.000 dinara.

Trajanje projekta

Projekat mora biti realizovan do 31. decembra tekuće godine.

Ograničenja

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji AP Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta AP Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine.

Posebni zahtevi

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrazaca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje

Kontakt

Marijana Pujin, samostalni stručni saradnik

Tel.: + 381 21 487 45 14

E-mail: marijana.pujin@vojvodina.gov.rs

Web: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

Naziv programa:

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2015. godini

Cilj programa/projekta

Za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2015. godini, finansiraće se, odnosno sufinansirati, podsticaj i razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite - udruženja građana čiji je cilj podsticaj, razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika - dece, mladih, odraslih i starih.

Oblast podrške

Sredstva se obezbeđuju za finansiranje, odnosno sufinansiranje, postojećih usluga socijalne zaštite, programa podrške, mera i aktivnosti, čiji je cilj podsticaj, razvoj i unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite kojima se obezbeđuje pružanje adekvatne, kvalitetne usluge u skladu sa specifičnim potrebama korisnika - dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja; nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima, odraslih i starih: čije je blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

Geografska oblast

Autonomna Pokrajina Vojvodine

Ko može da konkuriše?

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove socijalne zaštite čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i pružaoci usluga socijalne zaštite - udruženja građana upisani u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna procedura i vremenski rok

Vremenski rok je jul 2015. godine. Javni konkursi objavljuju se u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine’’, u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju AP Vojvodine i na internet-stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je 38.000.000 dinara od čega 30.000.000 dinara ustanovama socijalne zaštite i 8.000.000 dinara pružaocima usluga socijalne zaštite - udruženjima građana.

Trajanje projekta

Finansijska sredstva dodeljena na javnom konkursu moraju biti utrošena do 31. decembra 2015. godine.

Ograničenja

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta AP Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština AP Vojvodine ili Vlada AP Vojvodine.

Korisnik sredstava se obavezuje da prilikom zaključenja ugovora, kao garanciju urednog izvršenja svojih obaveza, preda meničnu izjavu sa blanko menicom i ovlašćenjem.

Posebni zahtevi

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrazaca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Kontakt

Andreja Stajšić, samostalni stručni saradnik II

Tel.: + 381 21 487 45 14

E-mail: andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Web: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

[80] Rok za ovaj konkurs je istekao tokom izrade Vodiča. Sugerišemo da redovno proveravate nove mogućnosti finansiranja putem navedenih kontakata

130.  Rekonstrukcija Ženski fond

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa

Ženske inicijative, Stipendije Žarana Papić, Urgentni grantovi i Specijalni fokus

Cilj programa/projekta

Ciljevi Fonda su:

 • da podrži ženske grupe da svojim programima postignu uticaj u javnosti koji vodi ka strateškim promenama,
 • da osnaži umrežavanje, saradnju i solidarnost,
 • da podstakne komunikaciju ženskog aktivističkog i akademskog iskustva.

Oblast podrške

Oblast podrške se odnosi na ženska ljudska prava i višestruku diskriminaciju, ženske/rodne studije.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati Ženske grupe, Romske ženske grupe, LGBT grupe, studentkinje Ženskih studija.

Konkursna procedura i vremenski rok

Molimo vas da podnesete predlog projekta na formularu Rekonstrukcije Ženski fond na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima.

Predlozi projekata se stalno primaju. U roku od dve nedelje dobićete potvrdu imejlom ili običnom poštom da je vaš predlog projekta stigao.

Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje u ciklusima februar/mart, maj/jun, oktobar/novembar, osim u slučaju Urgentnih grantova, kada se odluke donose u roku od 72 časa nakon slanja predloga.

Pitanja, nedoumice koje se odnose na pripremu predloga projekta možete uputiti na adresu: office@rwfund.org.

Predlog projekta i budžet pošaljite na imejl-adresu: office@rwfund.org ili poštom na adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11000 Beograd

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Maksimalan iznos granta je 150.000 dinara.

Trajanje projekta

Nije određeno

Ograničenja

Ekonomsko osnaživanje i zdravlje ne spadaju u prioritetne oblasti podrške Rekonstrukcije Ženskog fonda.

Posebni zahtevi

U slučaju Urgentnih grantova mogu se prijaviti ženske grupe koje reaguju na novonastalu situaciju koja je nepredviđena i vremenski urgentna. Urgentni zahtevi se rešavaju u roku od 72 časa.

Kontakt

Rekonstrukcija Ženski Fond

Stevana Sremca 3/19

11000 Beograd

Srbija

Tel./Faks: + 381 322 11 39

E-mail: office@rwfund.org

131.  Telenor d.o.o

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Društvena odgovornost

Cilj programa/projekta

U cilju odgovornog ponašanja prema lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, ulaganja u Srbiju i pomoći razvoja potencijala srpskog društva, od osnivanja Telenor fondacije 2007. godine, trudimo se da prepoznamo potrebe srpskog društva i kroz održive, delotvorne projekte pomognemo u rešavanju problema. Nastojimo da ostvarimo dugoročan efekat tako što projekte pratimo i podržavamo tokom dužeg vremenskog perioda.

Oblast podrške

Istražujući probleme sa kojima se suočava srpsko društvo, aktivnosti Fondacije usmerili smo ka sledećim oblastima:

 • mladi, njihovo obrazovanje i profesionalno usavršavanje,
 • društveno ugrožene grupe,
 • razvoj kulturne produkcije i tržišta umetnosti,
 • zaštita životne sredine.

Takođe, nastojimo da identifikujemo način na koji telekomunikacije mogu da doprinesu društvu i životnoj sredini i trudimo se da prednosti svoje delatnosti uključimo u svoje filantropske aktivnosti.

Geografska oblast

Fondacija inicira i podržava projekte koji nude održiva i razvojna rešenja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Ko može da konkuriše?

Mogućnost konkurisanja imaju organizacije i institucije registrovane u Republici Srbiji, koje za cilj imaju rešavanje problema u Srbiji na nacionalnom ili lokalnom nivou.

Konkursna procedura i vremenski rok

Apliciranje za podršku Telenor fondacije vrši se popunjavanjem formulara, koji obuhvata sva elemente neophodne za sagledavanje projekta - informacije o organizaciji koja aplicira, opis projekta uz detaljan pregled planiranih aktivnosti, kao i informacije o vremenskim rokovima i budžetu. Formular za apliciranje moguće je popuniti direktno na adresi: www.telenor.rs/media/TelenorSrbija/fondacija/OBRAZAC%20PRIJAVE.doc ili ga preuzeti sa veb-sajta i dostaviti imejlom ili preko poštanske adrese.

Projekti se razmatraju na sednicama Upravnog odbora Fondacije, koje se održavaju do četiri puta u toku godine, ukoliko se uklapaju u prioritetne oblasti rada Fondacije i ciljeve Kompanije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Kada je u pitanju donacija novčanih sredstava, minimalni i maksimalni iznosi koje Telenor fondacija odobrava nisu striktno definisani. Pri razmatranju projekta, sagledavaju se svi elementi projekta, uključujući pregled troškova, koji se analiziraju u skladu sa planiranim aktivnostima. Podrška projektima ne uključuje isključivo novčana sredstava, već i korišćenje prednosti naše delatnosti i angažman zaposlenih u kompaniji:

1. donacije proizvoda i usluga kao što su: Telenor internet, mobilni telefoni, računari i specijalni tarifni paketi, humanitarni brojevi za prikupljanje novčanih sredstava,

2. učešće rukovodilaca i zaposlenih u projektima i humanitarnim akcijama,

3. „know how” - znanje eksperata Kompanije.

Trajanje projekta

Prijava projekata moguća je u toku cele godine, dužina trajanja projekta nije unapred definisana.

Ograničenja

Telenor fondacija u skladu sa strategijom ne podržava:

 • zahteve pojedinaca koji se odnose na rešavanje problema materijalne prirode,
 • zahteve pojedinaca za sponzorisanje učešća na konferencijama, seminarima, treninzima i sličnim aktivnostima,
 • programe školovanja u inostranstvu,
 • troškove putovanja, smeštaja i sličnih troškova, ukoliko nisu deo većeg projekta,
 • sponzorisanje organizacije festivala, konferencija i sličnih aktivnosti,
 • sponzorisanje rada sportskih klubova i organizaciju sportskih aktivnosti.

Posebni zahtevi

Da bi projekat bio razmotren na sednici Upravnog odbora Fondacije, neophodno je da se uklapa u prioritetne oblasti našeg rada (mladi i obrazovanje, društveno ugrožene grupe, kultura i umetnost, zaštita životne sredine). Korišćenje komunikacionih servisa u okviru projektnih aktivnosti, u cilju delotvornijeg rešavanja problema pomoću modernih tehnologija, smatra se veoma značajnim elementom projekta, koji se razmatra sa posebnom pažnjom. Očekuje se da partnerska organizacija u svom poslovanju poštuje ljudska prava, ne koristi prisilni rad, zabranjuje diskriminaciju i korupciju i postupa preventivno prema životnoj sredini.

Kontakt

E-mail: fondacija@telenor.rs

Web: www.telenor.rs

132. Trag fondacija

[štampanje]

(povratak na vrh strane)

Naziv programa:

Aktivne zajednice

Cilj programa/projekta

Program donacija Aktivne zajednice ima cilj unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji pomoću finansijske pomoći inicijativama koje uključuju građane u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima.

Oblast podrške

Program Aktivne zajednice podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Mogu konkurisati udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, kao i neformalne grupe (neregistrovana udruženja na koja se isti zakon primenjuje), sa područja Republike Srbije, koja su osnovana i vođena od strane ljudi iz zajednice.

Konkursna procedura i vremenski rok

 • Konkurs za predaju predloga projekata otvoren je tokom cele godine.
 • Konkurs za predaju predloga i obrasci za prijavu mogu se dobiti na srpskom, mađarskom, albanskom i romskom jeziku na našem sajtu, zatim u kancelariji Trag fondacije, pomoću imejla i faksa.
 • Odluke o dodeli grantova donose se dva do tri puta godišnje.
 • Proces odobrenja u proseku traje manje od jednog meseca, počevši od krajnjeg roka za primanje prijava.
 • Imejl-adresa za slanje prijava je: prijave@tragfondacija.org.
 • Svi podnosioci prijava će biti obavešteni o rezultatima.
 • Predlozi projekata se procenjuju na tri nivoa pre donošenja finalne odluke: zaposleni u Trag fondaciji, savetnici i Odbor za donacije.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Iznos koji se dodeljuje je do 400.000 dinara.

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati najmanje tri meseca, a najduže šest meseci, počev od dana potpisivanja ugovora o donaciji.

Ograničenja:

Više informacija videti na:

http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/aktivne-zajednice.php

Posebni zahtevi

Projekat treba da :

 • ohrabruje ljude da postanu aktivni učesnici u promenama u svojim lokalnim zajednicama,
 • ima potencijala da donese pozitivne promene koje će trajati ili inspirisati nove promene u zajednici,
 • uvodi nove modele i primere dobre prakse u rešavanje zajedničkih problema.

Prioritet će imati inicijative koje ohrabruju prepoznavanje i upotrebu lokalnih resursa uključujući stručnost, robu i davanje u naturi, vreme, itd.

Kontakt

Jelena Mihailović

Đevđelijska 19, Zvezdara

11120 Beograd 35, PAK 145319

Srbija

Tel./Faks: + 381 11 783 94 67

E-mail: jelena@tragfondacija.org

office@tragfondacija.org

Web: http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/aktivne-zajednice.php

Naziv programa:

Nacionalni forum za zelene ideje

Cilj programa/projekta

Forum ima za cilj da prepozna i podrži inovativne preduzetničke ideje sa najvećim potencijalom održivosti, tj. ostvarivanja socioekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Oblast podrške

Nacionalni forum za zelene ideje u fokusu ima održivi razvoj koji podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra, kao i pojedinci.

Konkursna procedura i vremenski rok

Projektna ideja koju prijavljujete na konkurs treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Više informacija videti na:

http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/nacionalni-forum-za-zelene-ideje.php.

Vremenski rokovi programa će biti objavljeni čim se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Tri najbolje ideje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od po 7.000 američkih dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Ideje državnih institucija, tela Vlade Republike Srbije, organa lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i političkih organizacija se neće razmatrati.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Ivana Marković

Đevđelijska 19, Zvezdara,

11120 Beograd 35, PAK 145319

Srbija

Tel./Faks: + 381 11 78 39 467

E-mail: ivana@tragfondacija.org

office@tragfondacija.org

Naziv programa:

Uspešni fandrejzing

Cilj programa/projekta

Program za cilj ima podršku udruženjima u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije kroz edukativnu i grant komponentu.

Oblast podrške

Program Uspešni fandrejzing podržava inicijative koje imaju potencijal da donesu širu dobrobit za zajednicu radeći na problemima koji su zajednička briga.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Na konkurs mogu da se prijave udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima, sa područja Srbije, koja postoje duže od jedne godine i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (mesto, mesna zajednica, opština, grad) u kojoj su registrovani.

Konkursna procedura i vremenski rok

Konkursna procedura i vremenski rokovi programa će biti objavljeni čim se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni i maksimalni iznosi će biti objavljeni kada se otvori novi poziv za učešće na konkursu.

Trajanje projekta

/

Ograničenja

Prijave državnih institucija, tela Vlade Republike Srbije, organa lokalne samouprave, profitnih inicijativa, međunarodnih organizacija, političkih organizacija, kao i udruženja koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou se neće razmatrati.

Takođe, udruženja koja su već prošla programe prikupljanja sredstava i dobili finansijsku podršku Trag fondacije u sklopu tih programa, ne ispunjavaju formalne uslove ovog konkursa.

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Natalija Simović

Đevđelijska 19, Zvezdara,

11120 Beograd 35, PAK 145319

Srbija

Tel./Faks: + 381 11 783 94 67

E-mail: natalija@tragfondacija.org; office@tragfondacija.org

Web: www.tragfondacija.org