Pravila korišćenja

Mišljenja objavljena na Blogu o socijalnom uključivanju predstavljaju privatno mišljenje autora i komentatora, i ne predstavljaju stavove Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao ni stavove Vlade Republike Srbije.

Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana. Veb adresa ne može biti korisničko ime.

Komentari koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, neće biti tolerisani. Ovo uključuje, ali se na to ne ograničava, i sve oblike nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje.

Molimo da izbegnete pisanje komentara isključivo velikim slovima (CAPS LOCK). Ukoliko prenosite tekstove sa drugih sajtova postavite link i kraći citat.

Ukoliko na Blogu vidite komentar za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim pravilima, bez obzira da li je upućen vama ili nekom drugom korisniku, ili smatrate da je neprimeren, uvredljiv, da sadrži govor mržnje, da je u pitanju spam ili nešto drugo od prethodno navedenog, molimo vas da obavestite moderatora.

Namerno i sistematsko ometanje diskusije, trolovanje, kao i spamovanje (ponavljanje istog komentara na više blogova) neće biti tolerisano, a korisniku koji se ponaša suprotno ovim pravilima će biti uskraćena dalja mogućnost postavljanja komentara.

Nije dozvoljeno bilo kakvo oglašavanje uključujući političko, religiozno i komercijalno. Linkovanje externih web adresa u kontekstu teksta ili diskusije je dozvoljeno, a nije dozvoljeno ukoliko je u pitanju reklamiranje.

Na Blogu o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva primenjujemo postmoderaciju sadržaja. To znači da se svi komentari korisnika ne objavljuju trenutno, u realnom vremenu, bez prethodne kontrole sadržaja. Zato vas molimo da imate u vidu da je reakcija moderatora odložena i nekada može zakasniti jer fizički nije moguće imati uvid u svakom trenutku u sva dešavanja na blogu. Još jednom molimo da koristite sve mogućnosti obaveštavanja moderatora i autora o eventualnim kršenjima ovog pravilnika ponašanja na blogu.

Po članu 43. Zakona o javnom informisanju “lični pisani zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i slično) … ne može se objaviti bez pristanka lica čije reči … sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice”.Lični pisani zapisi “ne mogu se objaviti ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica”.

Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ne odgovara za takve materijale, a odgovornost će snositi isključivo korisnik koji ih je postavio. Po prijavi ili saznanju da je na Blogu o socijalnom uključivanju postavljen materijal čije korišćenje predstavlja povredu tuđeg autorskog prava, moderatori Bloga o socijalnom uključivanju će pristupiti njegovom uklanjanju bez odlaganja. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje na Blog tuđeg autorskog materijala nadoknadiće svu na ovaj način prouzrokovanu štetu.

Tim za socijalno uklјučivanje se ne obavezuje da pojedinačno obrazlaže razloge za uklanjanje i moderiranje poruka i zadržava pravo da obriše komentare ili delove komentara korisnika bez prethodnog obaveštenja, iz razloga pomenutih u prethodnim tačkama.

Autori nemaju obavezu da obrazlažu brisanje komentara i sankcionisanje komentatora. Oni moderaciju mogu da vrše samo na svojim blogovima.

Komentatori koji pišu pod pseudonimom neće biti diskriminisani u odnosu na one koji su objavili svoja imena, niti Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva garantuje za identitet onih koji su ga samoinicijativno objavili.

Preporučujemo da drugim učesnicima ne ostavljate lične informacije o sebi (brojeve telefona, e-mail, kućne adrese itd.). Takođe, nemojte ostavljati podatke takve prirode o drugim osobama i učesnicima bloga. Istovremeno, molimo da ne špekulišete o identitetu drugih učesnika. Ukoliko ipak želite, lične informacije možete razmenjivati putem privatnih poruka. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ne može garantovati bezbednost ovih podataka od eventualnih hakerskih upada.