31.03.2016

Završni ispit na vidiku

Platforma ,,Završni ispit“ sadrži zadatke iz matematike i srpskog jezika namenjene učenicima koji se spremaju za polaganje završnog ispita. Zadaci su grupisani po oblastima i nivoima i smešteni su u bazu podataka. Korišćenjem ove platforme učenici imaju mogućnost da provere i unaprede svoje znanje radeći različite probne testove završnog ispita, kao i da vežbaju zadatke iz tačno određene oblasti i sa tačno određenog nivoa. Posebno prilagođeni zadaci pružaju mogućnost učenicima obuhvaćenim inkluzijom da koriste IKT i unaprede svoje znanje. Platforma bi trebalo da utiče na to da učenici savladaju prepreke koje ih sprečavaju da ostvare samostalnost i kontinuitet u radu. Dizajn platforme je takav da na najpogodniji način odgovara učenicima i nastavnicima. Omogućene funkcionalnosti pospešuju motivaciju i zainteresovanost učenika za samostalni rad, pomažu bolje dostizanje ciljeva časa i podižu kvalitet nastave.

Platforma je kreirana u oviru projekta  „Završni ispit – platforma za ravnopravno uključenje učenika u obrazovni proces“, projekta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Društva matematičara Srbije. Ova platforma razvijana je na besplatnim tehnologijama poput: HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL i moguća je njena primena na različitim vrstama modernih  uređaja. Besplatna je  i javno dostupna. Platforma se u praksi pokazala kao korisno obrazovno sredstvo za učenike (učenici koji rade po redovnom planu, učenici koji rade po prilagodjenom programu  i programu za nadarene).

zavrsni

Slika 1. Izgled početne strane platforme „Završni ispit“

Kada učenik pristupi početnoj strani platforme, u mogućnosti je da bira da li će svoje znanje proveravati testovima iz srpskog jezika ili matematike. Izborom bilo kog od ova dva predmeta, učeniku se otvara mogućnost izbora jednog od četiri tipa testa.

Тест 1

Slika 2. Tipovi testova koje učenici mogu birati

Novina u odnosu na tradicionalne zbirke je prilagođeni nivo sa predlogom zadataka iz srpskog jezika i matematike koji prati Individualni obrazovni plan sa prilagođenim programom.  Nastavnici mogu sa ovog nivoa da odaberu određene zadatke u skladu sa interesovanjima i napredovanjem učenika kojima je IOP namenjen. Takođe, ukoliko zadaci sa ovog nivoa ne odgovaraju učeniku koji prati IOP sa prilagođenim programom, nastavnicima je ostavljena mogućnost da kreiraju samostalno zadatke koji će odgovarati određenom učeniku. Ova pogodnost posebno je značajna za kreiranje zadataka koji odgovaraju IOP-u sa izmenjenim programom. Sa druge strane, učenik koji savlada prilagođeni nivo platforme, ima mogućnost da bez ograničenja nastavi sa radom i rešava  zadatke sa sledećih nivoa. Ovim mogućnostima unapređuje se inkluzivno obrazovanje koje više nije orijentisano na određivanje mogućnosti i sposobnosti učenika, već se prate interesovanja i postignuća učenika pružanjem mogućnosti i stvaranjem uslova za napredak u radu. Deljenjem zajedničkih nastavnih  sadržaja i materijala ostvaruje se jednakost svih učenika u obrazovnom procesu.  Kada učenik izabere da radi zadatke sa prilagođenog nivoa, dobiće zadatke iz svih oblasti koje se proveravaju na završnom ispitu, ali će težina tih zadatka, kao i način davanja odgovora biti prilagođeni učenicima koji imaju određene prepreke u radu (telesne, motoričke, čulne, intelektualne ili višestruke smetnje).

 

време

Slika 3. Primer zadataka iz matematike  sa prilagođenog nivoa

распоред

 Slika 4. Primer zadataka iz srpskog jezika  sa prilagođenog nivoa

Platforma nudi obilje različitih mogućnosti za učenike i nastavnike. Posebno je pogodna za realizovanje nastave u bolničkim i kučnim uslovima, kao i za realizovanje nastave na daljinu.  Platforma se nalazi na adresi: www.zavrsniispit.math.rs , a video snimak o platformi nalazi se na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=VmA0iDVq3Uo

Pomoću platfome ,,Završni ispit“ učenici ostvaruju samostalnost u radu i napredak u savladavanju gradiva. Takođe, ovom platformom menja se paradigma inkluzivne nastave. To više nije nastava u kojoj se određuju sposobnosti i mogućnosti učenika i u skladu sa tim određuje gradivo koje će se utvrđivati. Sada se pažljivo  prate interesovanja i postignuća učenika i u skladu sa tim učeniku se otvaraju nove mogućnosti da bez ograničenja, ako je uspešno savladao jedan nivo, neometano može preći na sledeći i svoja postignuća dovesti do maksimuma. Obrazovanje treba biti dostupno svim učenicima kao ravnopravnim članovima osnovnoškolskog procesa koji sa jednakim pravima ulaze u školski, društveni i poslovni život.

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je diplomirala školske 2004/2005. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije je završila školske 2009/2010. na istom fakultetu. Profesor je srpskog jezika u Osnovnoj školi ,,Dr Dragan Hercog“ u Beogradu, voditelj je obuka, učesnik na projektima za ravnopravno uključivanje učenika u obrazovni proces, administrator obrazovnih sajtova, platformi itd. Ivana se posebno interesuje za oblasti IKT, inkluzije i upotrebe motivacionih igara u nastavi srpskog jezika sa učenicima sa razvojnim smetnjama.

  1. hana (Odgovori)

    Odlična ideja! 🙂

    on Thursday 31, 2016