19.02.2016

Gde je đak, eto i škole…

 „Dr Dragan Hercog”  nalazi se u Beogradu i već četrdeset šest godina obrazuje učenike na bolničkom i kućnom lečenju, a poslednjih sedam godina organizuje nastavu na daljinu sa učenicima koji prelaze sa bolničkog na kućno lečenje ili svoje lečenje nastavljaju u inostranstvu.

Osnovni cilj škole je nastojanje da se svakom učeniku pruži kontinuirana nastava uprkos svim preprekama koje mogu pratiti realizaciju nastavnog procesa. Pored tima koji se brine o zdravlju učenika van ustanove, iza svakog đaka unutar ustanove stoji uigran tim koji brine o njegovom obrazovanju u skladu sa individualnim potrebama uslovljenim stanjem učenika. Ovako precizna i detaljna organizacija rada urodila je plodovima i uspesi ne izostaju. Učenici, kao ravnopravni učesnici osnovnoškolskog procesa, ostvaruju zapažene rezultate na brojnim takmičenjima, dramskim, literarnim, recitatorskim i likovnim konkursima. U školi, u svih jedanaest bolnica, ne izostaju priredbe, kvizovi znanja, takmičenja, panoi, crteži i školski časopis. Škola organizuje sve vannanstavne aktivnosti, a kada učenici ne mogu biti u jednoj prostoriji, primera radi, na literarnoj sekciji, nastavnici se svim silama dovijaju da učeniku omoguće prisustvo, ako nikako drugačije, uz pomoć IKT alata i internet umrežavanja. Cilj škole je da bude svugde gde je učenik koji bi morao biti prisutan u školi, a nije jer je igrom sudbine morao biti na težem životnom zadatku.

os_dr_dragan_hercog_001

Da bi se nastava valjano odvijala, nastavnici, pored znanja koje su stekli na osnovnim studijama, moraju imati veštine i znanja iz oblasti defektologije, psihologije, pedagogije, a u poslednje vreme i iz informatike, da bi na najbolji način mogli sadržaje svojih predmeta da približe učeniku koji često prati IOP. Škola je jedinstvena po kolektivu u kom zajedno rade nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastave i defektolozi, među kojima se ostvaruje uspešna saradnja i razmena znanja. Svake godine, u okviru ustanove, održavaju se predavanja zasnovana na primerima dobre prakse i ova predavanja postaju ključ uspeha škole u radu sa učenicima, što se ogleda u sve kvalitetnijoj nastavi i uspesima koje učenici ostvaruju u kasnijem školovanju. Zaposleni nastoje da ostalim školama u kojima je sve veći broj đaka u procesu inkluzije, pomognu stručnim savetima, oprobanim uspešnim metodičkim pristupima, nastavnim sredstvima koja su iskustveni plod nastave, nastupima na stručno-naučnim skupovima, konferencijama i naučnim radovima koje objavljuju. Takođe, škola pruža podršku matičnim školama u koje se učenici vraćaju po završetku bolničkog lečenja. Odeljenjske starešine sarađuju sa matičnim školama đaka povezujući se sa odeljenjskim starešinom đaka, pedagoško-psihološkom službom i ostalima koji su značajni za uspešno integrisanje učenika u vršnjačku grupu. Pored toga, kada učenici koji su svih osam godina nastavu pohađali u školi krenu u srednju školu, formira se tim podrške učeniku za nastavak školovanja. Tim se sastaje sa timom odabrane srednje škole i zajedno planiraju nastavak školovanja đaka. Nastavnici, pored detaljne i precizne pripreme zasnovane na iznalaženju najboljih motivacionih sredstava za rad i odlične komunikacije koju uspostavljaju sa učenikom, sklapaju saradničke odnose, ne samo u okviru ustanove, već i u bolničkim uslovima, sa medicinskim osobljem, lekarima, vaspitačima i roditeljima učenika jer su svi uključeni kao tim sa jednim ciljem, da dete ozdravi i na tom putu ozdravljenja da nastava bude kvalitetno održana.

Učenike koji zbog prirode svoje bolesti prate nastavu u svom domu, na sve načine škola uključuje u vršnjačku grupu putem zajedničkih priredbi, izleta, takmičenja, sve u skladu sa mogućnostima i trenutnim stanjem učenika. Na čelu sa Zoranom Aleksićem, direktorom škole, čiji posao zahteva mudro vođenje ovako organizaciono specifične ustanove, škola prati najnovije trendove i pronalazi najbolje načine da svakom učeniku obezbedi kvalitetno kontinuirano obrazovanje i podrži ga u nastavku školovanja.

Kada je reč o novim trendovima u nastavi, savremenim metodama i novim znanjima, škola prednjači u svim oblastima. Pionir je u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u rad sa učenicima u procesu inkuzije. Spajajući IKT, inkuziju i mogućnost učenja na daljinu koje je do detalja osmišljeno, sa ponosom se može reći da je iz virtuelnih školskih klupa u srednje škole ispraćeno nekoliko generacija đaka. Ovo je oblast u kojoj se škola svakodnevno usavršava. Nastavnici stvaraju i održavaju sajtove koji postaju korisna sredstva u nastavi i u redovnim školama i učestvuju u naučnim projektima za osmišljavanje obrazovnih sredstava za ravnopravno uključenje učenika u nastavni proces.

os_dr_dragan_hercog_002

Škola nastoji da pronađe put do svakog đaka, svakom prilazi ponaosob i pruža adekvatno obrazovanje i vaspitanje. Svaki đak je ravnopravni učesnik osnovnoškolskog procesa kome se pomaže da prebrodi prekid školovanja, i spremajući se za povratak u redovan školski sistem, sprema se za posao i život koji ga očekuju u budućnosti!

Više informacija o OŠ  „Dr Dragan Hercog”  potražite putem e-mail adrese os.draganhercog@open.telekom.rs.

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je diplomirala školske 2004/2005. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a master studije je završila školske 2009/2010. na istom fakultetu. Profesor je srpskog jezika u Osnovnoj školi ,,Dr Dragan Hercog“ u Beogradu, voditelj je obuka, učesnik na projektima za ravnopravno uključivanje učenika u obrazovni proces, administrator obrazovnih sajtova, platformi itd. Ivana se posebno interesuje za oblasti IKT, inkluzije i upotrebe motivacionih igara u nastavi srpskog jezika sa učenicima sa razvojnim smetnjama.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?