30.06.2015

TASTERI

Sanja Denić Autor

tasteri“Tasteri omogućavaju savladavanje načina učenja nasuprot savladavanju osećanja bespomoćnosti.“,Sallivan i Lewis (2000).

Savladavanje rada na računaru pomoću tastera omogućava detetu sa smetanjama u razvoju samostalno korišćenje računara, a samim tim i samostalno organizovanje i odlučivanje o aktivnostima slobodnog vremena, što dovodi do emotivnog zadovoljstva, povećavanja samopouzdanja i zadovoljstva zbog samostalnosti u radu i svakodnevnim aktivnostima, takođe se razvija i pažnja, auditivna i vizuelna percepcija, shvatanje uzroka i posledice…

Predstavljene faze namenjene su savladavanju rada na računaru pomoću tastera deci koja zbog svojih razvojnih smetnji mogu da savladaju rad sa samo jednim ili dva tastera. Ali se ove faze mogu koristiti i kao početak, odnosno, uvod u savladavanju rada sa četiri i više tastera, kod dece sa motoričkim smetanjama.

Naredne faze savladavanja rada na računaru pomoću tastera predstavljaju faze koje su preuzete iz priručnika “Switch Progression Road Map” iz 2011. godine, autora Ian Bean-a.

Početne faze namenjene su usmeravanju pažnje deteta na dešavanje na ekranu, razvijanju interesovanja za računar, savladavanju uzročno-posledičnih veza, otkrivanju da se neposredna okolina može kontrolisati, i tek kada se to savlada prelazi se na savladavanje samostalne igre pomoću tastera.

1. UČINI DA SE NEŠTO DESI

Ova faza usmerena je na otkriće deteta da manipulacijom tastera može dovesti do nekog dešavanja/aktivnosti na ekranu monitora.

PRITISNI I ZADRŽI

Ovo je najjednostavniji način savladavanja faze „Učini da se nešto desi!“ u kojoj dokle god dete drži taster pritisnutim, na ekranu monitora se nešto dešava.

PRITISNI I PUSTI

Jednim pritiskom tastera dolazi do aktiviranja animacije koja traje određeni vremenski period.

PRITISNI IZNOVA

U ovoj fazi neophodno je da dete iznova i iznova pritiska taster kako bi se aktivnost na ekranu monitora dešavala. Ukoliko nema pritiskanja tastera, nema ni aktivnosti/dešavanja.

2. IGRA SA DVA TASTERA

Faza „Igra sa dva tastera“ usmerena je na otkrivanje, odnosno procenu da li je dete sposobno za manipulaciju sa dva tastera ili će dalje osposobljavanje biti usmereno na rad sa jednim tasterom.

UKLJUČI/ISKLJUČI

Ova faza podrazumeva aktivnosti u kojoj tasteri imaju u potpunosti različite funkcije, odnosno aktiviranje i zaustavljanje igrice. U ovoj fazi dete počinje da kontroliše aktivnosti na ekranu monitora.

3. KORIŠĆENJE JEDNOG TASTERA

 POP UP

Pritiskanje tastera kada se određeni objekat pojavi na ekranu monitora.

POZICIONIRANJE

Pritiskanje tastera kada se određeni objekat nađe na određenom mestu ekrana monitora.

Da bi mogli da naučimo dete da tastere koristi samostalno, neophodno je da razumemo na koji način oni omogućavaju upravljanje, manipulaciju računarom i igricama.

Dakle, manipulacija računarskim aplikacijama pomoću tastera se izvodi na sledeći način:

 • Obeležavanje željene opcije
 • Izbor željene opcije.

U zavisnosti da li će dete koristiti jedan ili dva tastera prethodne radnje će se izvoditi na sledeći način:

 • UPOTREBOM JEDNOG TASTERA

Kod upotrebe samo jednog tastera, računar je taj koji obeležava date opcije na ekranu, a korisnik treba da prati obeležavanje i kada je željena opcija obeležena da pritisne taster kako bi je izabrao. Dakle, to se izvodi na sledeći način:

 • Obeležavanje željene opcije

Računar sam obeležava opcije, jednu po jednu (uokviruje opciju koja će pritiskom na taster biti izabrana). Svaka opcija će biti obeležena određeni vremenski period u okviru kojeg korisnik ima mogućnost da je izabere.

 • Izbor željene opcije

Pritiskom na taster korisnik bira obeleženu opciju.

 • UPOTREBOM DVA TASTERA

Kod upotrebe dva tastera, korisnik je taj koji obeležava opcije (jednim tasterom) i bira obeleženu opciju (drugim tasterom).

 • Obeležavanje željene opcije

Pritiskom na taster, korisnik obeležava/prelistava opciju po opciju, sve dok ne dođe do željene.

 • Izbor željene opcije

Kada je željena opcija obeležena, pritiskom na drugi taster, korisnik je bira.

Naredni koraci u savladavanju rada sa tasterima, kao i igrice koje su prezentovane namenjene su savladavanju prethodno objašnjenih koraka.

PRIMER BESPLATNE ONLINE IGRICE NAMENJE SAMOSTALNOJ IGRI POMOĆU TASTERA

BRANSTON AND LOST MACHINE

Predstavlja istraživačku igricu u kojoj se sve aktivnosti glavnog junaka kontrolišu jednim tasterom. Glavni junak ove igrice je Branston, od kojeg je devojka u koju je zaljubljen, tražila da joj pronađe „lost machine” – izgubljenu mašinu. Branston, zaljubljen do ušiju, kreće u potragu, tokom koje mu pomažu razni ljudi svojim savetima, znanjima, sakuplja razne predmete i prevazilazi prepreke. Pored toga što je igrica namenjena engleskom govornom području, velika mana ove igrice su pisane poruke, pa dete mora da zna da čita kako bi moglo da učestvuje u igri ili mu je neophodna pomoć.

 • Pritisni i zadrži – držanje tastera pritisnutim dovodi do kretanja junaka igrice;
 • Pritisni i pusti- jednim pritiskom tastera dolazi do menjanja pravca kretanja;
 • Pritisni iznova – brzim, višestrukim pritiskanjem tastera dolazi do penjanja uz merdevine, otvaranja vrata…

Mana igrice su audio i tekstualne informacije koje su na engleskom jeziku.

Sanja Denić

Sanja Denić

Sanja Denić, dipl. defektolog rehabilitator-somatoped, od 2009. godine je zaposlena u O.Š. “Miodrag Matić”. U svakodnevnom radu sa decom primenjuje IKT kako bi ih osposobila za samostalan rad na kompjuteru i samostalno organizovanje slobodnog vremena. Radila je na izradi idejnog rešenja sajta O.Š. “Miodrag Matić”, član je Gelp tima za izradu Android aplikacije za AAC i koautor knjige “Obrazovanjem do digitalne inkluzije dece sa višestrukim smetnjama u razvoju”.

 1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?