20.05.2015

Korak po korak do prilagođenog završnog ispita

accessibility-icons-set-vector-1086837_tKako se bliži kraj školske godine važno je da se nastavnici upoznaju sa načinima prilagođavanja uslova izrade testa za završni ispit (ZI) i samog sadržaja testa za učenike koji imaju određene teškoće ili se obrazuju po IOP-u. Koliko sam imala prilike da razgovaram sa kolegama iz drugih škola velike su nedoumice oko toga šta sve može da se prilagodi i kako da se prilagodi ZI.

Ovaj tekst je u odnosu na sve bio najveći izazov jer obuhvata pa sve što je vezano za prilagođavanje završnog ispita.

Prvo i osnovno je da se prilagođavanje ZI vrši za učenike sa kojim su rađene sledeće vrste IOP-a (u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za utvrđivanjem prava na IOP):

  1. za učenike koji su radili po prilagođenom programu u kome se precizno planira cilj pružanja podrške koja se odnosi na prilagođavanje i obogaćivanje prostora i uslova u kojima se uči, prilagođavanje metoda rada, udžbenika i nastavnih sredstava tokom obrazovno-vaspitnog procesa; aktivnosti i njihov raspored kao i lica koja pružaju podršku;
  2. za učenike koji su radili po izmenjenom programu u kome se precizno planira prilagođavanje opštih ishoda obrazovanja i vaspitanja, prilagođavanje posebnih standarda postignuća učenika u odnosu na propisane i prilagođavanje sadržaja za jedan, više ili za sve predmete.

Prilagođavanje uslova i sadržaja završnog ispita učenicima sa smetnjama u razvoju vrši se prema individualnom obrazovnom planu. (Pravilnik o izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 12/2014)

Šta sve može da se prilagodi od uslova i sadržaja detaljno se može naći u Prilogu 2, Smernice za polaganje završnog ispita na kraju obaveznog obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška na ovom linku.

U tekstu ću izdvojiti skraćenu verziju:

1. Prilagođavanje prostora i uslova za polaganje završnog ispita

U zavisnosti od motoričkih i čulnih mogućnosti, stepena i vrste invaliditeta i obrazovnih potreba učenika, uslovi za polaganje završnog ispita mogu biti prilagođavani na sledeći način:

  • posebna prostorija u školi za polaganje završnog ispita, ukoliko je to u interesu učenika
  • određivanje stalnog pratioca tokom ispita u školi, ukoliko je to u interesu učenika
  • polaganje završnog ispita u kućnim uslovima, ukoliko to zahteva priroda bolesti, odnosno invaliditeta
  • polaganje završnog ispita u bolničkim uslovima, ukoliko to zahteva priroda bolesti, odnosno invaliditeta
  • vreme za polaganje završnog ispita može biti produženo ili raspoređeno na kraće intervale za rad, ukoliko je to u interesu učenika.

2. Prilagođavanje sadržaja završnog ispita:

Brajevo-pismo-Azbuka_tZa učenike sa smetnjama vida, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja će obezbediti testove na Brajevom pismu, sa uvećanim formatom slova i slika. Ovi testovi će biti dostavljeni u isto vreme kada i testovi za ostale učenike. Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit. Ako su u školi, za određenog učenika, osmišljeni i korišćeni neki drugi načini ispitivanja, iste treba koristiti i na završnom ispitu za tog učenika, npr. pratilac koji će čitati pitanja ili/i upisivati odgovore.

Za učenike sa smetnjama vida koji su učili po IOP-u sa izmenjenim programom sa prilagođenim obrazovnim standardima školski timovi pripremaju testove. Ako škola ima uslove i ako je to u interesu učenika, testovi se mogu pripremiti na Brajevom pismu, u uvećanom formatu ili na neki drugi način.

srpski_policajci_uce_znakovni_jezik_aps_709860785_tZa učenike sa smetnjama sluha potrebno je obezbediti lice koje će uz upotrebu znakovnog jezika pomoći učeniku u razumevanju zahteva iz testova. Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit.

Za učenike sa smetnjama sluha koji su učili po IOP-u sa izmenjenim programom, školski timovi pripremaju testove. U pripremi testova, rukovode se ciljevima i ishodima IOP-a, kao i zadacima iz zbirke za polaganje završnog ispita i određuju vrstu podrške tokom polaganja. Testove potpisuju članovi IOP tima. Kao i za ostale učenike, i ovi testovi treba da imaju 25% zadataka koji su za učenika nepoznati i 25% zadataka sa delimično izmenjenim podacima. Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit.

Za učenike sa smetnjama u kretanju i korišćenju ruku, a koji su učili prema nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez prilagođavanja obrazovnih standarda iz maternjeg jezika i matematike, prema individualizovanom načinu rada, ukoliko je to u interesu učenika, obezbeđuju se pomoćna sredstva (asistivne tehnologije) ili lice koje će umesto učenika upisivati odgovore u testove. Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit.

14-tup_tZa učenike sa smetnjama u čitanju i pisanju i razumevanju matematičkih operacija – disgrafija, disleksija i diskalkulija koji su učili prema prema nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez prilagođavanja obrazovnih standarda iz maternjeg jezika i matematike, prema individualizovanom načinu rada, ukoliko je to u interesu učenika, škola obezbeđuje lice koje će učeniku pomagati u razumevanju teksta i zahteva i u pisanju, tako što će umesto učenika čitati zadatke ili upisivati odgovore u testove.

Za učenike sa smetnjama u intelektualnom funkcionisanju koji su učili po IOP-u sa izmenjenim programom, školski timovi pripremaju testove. Testove potpisuju članovi IOP tima. Kao i za ostale učenike, i ovi testovi treba da imaju 25% zadataka koji su za učenika nepoznati i 25% zadataka sa delimično izmenjenim podacima. Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit.

Za učenike sa smetnjama u ponašanju i emocionalnom razvoju koji su učili prema nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez prilagođavanja obrazovnih standarda iz maternjeg jezika i matematike, prema individualizovanom načinu rada, ukoliko je to u interesu učenika, obezbeđuje se pratilac koji će učeniku pomagati u usmeravanju pažnje pri radu i upisivanju odgovora u testove.

Za učenike sa problemom razumevanja jezika na kome se ostvaruje nastava i završni ispit i/ili učenike iz socijalno nestimulativnih sredina, a koji su učili prema nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, bez prilagođavanja obrazovnih standarda iz maternjeg jezika i matematike, prema individualizovanom načinu rada, ukoliko je to u interesu učenika, obezbeđuje se lice koje će učeniku pomagati u razumevanju teksta i zahteva i/ili u upisivanju odgovora u testove (uključujući i prevođenje teksta sa/na maternji jezik).

U izuzetnim slučajevima, ukoliko je to u interesu učenika, testovi znanja koji se pripremaju u školama ne moraju imati, kao što je uobičajeno, 20 zadataka. Broj zadataka će zavisiti od ciljeva nastave, očekivanih ishoda, složenosti zahteva koji se postavljaju pred učenika i kompozicije testa.

Za sve učenike koji su radili po IOP-u sa prilagođenim obrazovnim standardima školski timovi pripremaju testove. U pripremi testova rukovode se ciljevima i ishodima IOP-a, kao i zadacima iz zbirke za polaganje završnog ispita i određuju vrstu podrške tokom polaganja. Testove potpisuju članovi IOP tima. Kao i za ostale učenike, i ovi testovi treba da imaju 25% zadataka koji su za učenika nepoznati i 25% zadataka sa delimično izmenjenim podacima. Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit.

Prilagođavanje standarda postignuća

Kada radimo sa učenikom koji radi po IOP-u, u okviru svog predmeta obavezni smo da izradimo prilagođene standarde postignuća. Često me nastavnici pitaju koliko moraju da „spuste” standarde. Ustvari, uopšte se ne radi o „spuštanju i dizanju” standarda, nego prilagođavanju. Treba poći od poznatih okvira, a to su već postojeći standardi i to najčešće osnovni, ali zavisi od učenika do učenika. Sa njima se upoređuju postignuća deteta na početku svake školske godine jer ne odgovaraju svi standardi svakom razredu.

Najbolje je prikazati tabelarno jer je tako najpreglednije i lakše je menjati u skladu s promenama koje učenik bude imao. Treba napraviti tabelu od tri kolone, u prvoj se nalaze postojeći obrazovni standardi (osnovni nivo), u drugoj koloni šta i koliko od toga učenik zadovoljava i to ujedno postaju učenikovi prilagođeni standardi, baziraju se na onom što on zna u tom trenutku, a u trećoj šta ne zadovoljava i šta bi za neko vreme učenik mogao da nauči. Ustvari, treća kolona bi predstavljala prilagođena postignuća za kraj određenog razreda/školovanja. Na osnovu ostvarenih standarda kreiraju se predavanja, zadaci, testovi, kontrolni, ali i test za ZI.

Evo i primera prilagođavanja standarda za jednog mog učenika iz srpskog jezika iz oblasti Pisano izražavanje.

Priprema – pozor – sad

Pre same izrade testa neophodna je priprema učenika, nastavnika, roditelja koji će kreirati test za ZI. U osmom razredu već u prvom polugodištu treba napraviti plan aktivnosti u skladu sa prilagođenim standardima i očekivanim ishodima (nalazi se u planu aktivnosti u sklopu pedagoškog profila učenika) po kojem će učenik da se priprema za ZI. Taj plan bi trebalo usaglasiti sa ostalim nastavnicima kod kojih učenik radi po IOP-u. Samo gradivo, predavanje i vežbe važno je da budu u skladu s testom koji ga očekuju na kraju jer učenika ne treba izglagati stresu i neprijatnostima dajući mu delove gradiva sa kojim se nije susretao ranijih godina. Cilj nam je ipak bio da preko IOP-a učeniku omogućimo uslove obrazovanja u skladu sa svojim mogućnostima. Na taj način teklo je njegovo obrazovanje, ali i sticanje samopouzdanja i socijalizacija. Tog cilja treba pridržavati do samog kraja. Uključiti što više ljudi koji bi pomogli u tom procesu. Ovde posebno mislim na buduće srednje škole koje nastavljaju rad s učenikom.

Tabela koju sam predstavila je dobar okvir u izboru zadataka za sam test, ali i koristan dokument đačkog portfolia o konkretnim znanjima učenika koji bi trebalo proslediti budućoj školi. Individualni obrazovni plan i standardi su okvir i za izradu zadataka. Za one koji se i dalje osećaju nesigurnim za izradu zadataka, pouzdana varijanta je da se iz postejećih zbirki za završni ispit prilagode zadaci u skladu sa IOP-om.

Prilagođavanje testa

Evo primera zadataka prilagođenog testa za učenika sa autizmom. Test sadrži zadatke koji se baziraju na prilagođenim standardima i IOP-u, ali su u skladu sa učenikovim interesovanjima (televizija, omiljeni TV kanali, stripovi, smešne priče, istorija) kako bi sadržaj zadržao pažnju učenika i atmosferu učinio zabavnijom i opuštajućom na završnom ispitu. Osim testa imao je i pratioca – školskog psihologa, koji je ranije prijavljen, učeniku poznat i zadužen da vraća na zadatak posle pada koncentracije ili potrebe za šetnjom.

Izvore za test našla sam na internetu. Test je bilo lako kreirati kad sam imala preciznu evidenciju koliko učenik zna i šta konkretno zna (tabela). Iz pedagoškog profila učenikova interesovanja (televizija, zabava…) i vrstu dodatne podrške na završnom ispitu (pratilac koji upućuje na zadatke). Na osnovu prikupljenih radnih listova, zadataka, sveski imala sam malu zbirku zadataka i tipove zadataka koje učenik zna da radi.

Nije neophodno da nastavnik bude kreativan i maštovit kako bi prilagodio obrazovanje učeniku. Važno je voditi podatke o učeniku, skupljati materijal od petog razreda, menjati kad ne ide, učiti na greškama i tražiti pomoć ili sugestiju kolega.

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkić, profesor srpskog jezika i književnosti. Zaposlena u OŠ “Isidora Sekulić” (Pančevo) kao nastavnik srpskog jezika. Studije završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa za srpski jezik i književnost. Iskustvo u okviru inkluzije: instruktaža, kreiranje IOP-a, kordinator, savetnik u izradi IOP-a, kreator primera dobre prakse u nastavi srpskog jezika u višim razredima, testova za završni ispit za učenike koji su radili po IOP-u, inkluzivnog pozorišta.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?