22.04.2013

Planiranje nasušno

Miodrag Počuč - avatarNa fakultetu sam naučio da ako planirate gradove za automobile i saobraćaj, dobićete automobile i saobraćaj. Ako planirate gradove za ljude i mesta, dobićete ljude i mesta. Shodno tome, može se reći i da ako planirate pristupačan grad za sve – dobićete pristupačan grad za sve. Vodeći se tom mišlju, želim da vam prenesem iskustvo organizacije u kojoj radim, a koja upravo to nastojala da sprovede u praksi.

Organizacija Centar “Živeti uspravno” od 2007. godine “lobira” kod lokalnih vlasti Novog Sada stvaranje pristupačnog okruženja. Predstavnici Centra insistirali su na tome da se problemu pristupi na multidisciplinaran, holistički i sistemski način, uvažavajući razlike među ljudima, primenjujući koncept “dizajn za sve” i preporuke EuCAN-a o kojima sam pisao u prethodnom blogu.

Krajem 2010. godine, odlukom gradonačelnika Novog Sada, oformljen je lokalni Tim za pristupačnost i izabran koordinator, s mandatom da izrade lokalnu strategiju pristupačnosti. Predstavnici Tima i koordinator izabrani su na osnovu preporuka Gradskog veća, lokalnih javnih preduzeća, gradskih uprava i organizacija civilnog društva, a na osnovu kompetentnosti i mogućnosti da utiču na rešavanje problema.

Centar „Živeti uspravno“ je posle toga realizovao veći broj obuka koje su se odnosile se na sve članove Tima za pristupačnost, uključujući i uže saradnike (prošireni tim) i donosioce odluka. Osnovni cilj obuka bio je izjednačavanje različitih nivoa znanja i informisanje pojedinaca o pristupačnosti i “dizajnu za sve”.

Radi izrade strategije, Tim je organizovao i sastanke sa građanima, na kojima su formirane tri fokus grupe, odnosno tri najvažnije oblasti strategije: javne površine i javni prevoz, objekti namenjeni javnom korišćenju, te informacije i komunikacije. U svakoj grupi razgovaralo se i o pristupačnosti usluga/ma.

Tokom rada po navedenim fokus grupama, identifikovani su i analizirani problemi s aspekta pristupačnosti, a korišćenjem metode SWOT analize pristupilo se definisanju i razrađivanju strateških ciljeva. U toj fazi, data je mogućnost da se u rad svake grupe uključi širi krug zainteresovanih institucija, organizacija i građana/ki s teritorije Novog Sada. Na taj način ostvarena je javnost rada, široka participativnost u procesu izrade plana i konsezus šire javnosti oko identifikovanih problema i predloženih ciljeva.

Završetkom teksta strategije, građanima/kama i uopšte široj javnosti, data je mogućnost javnog uvida u njen sadržaj pre zvaničnog usvajanja dokumenta u Skupštini grada.

Strategija obuhvata teritoriju Novog Sada i urađena je za period od 7 godina (2012–2018.).

Strategija pristupačnosti Novog Sada 2012–2018.Strategija pristupačnosti Novog Sada 2012–2018.

Realizacija Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada predstavlja „pionirski poduhvat“ u toj oblasti na teritoriji Srbije i regiona, a zasnova je na modelu koji preporučuje Mreža evropskog koncepta za pristupačnost – EuCAN.

Sastanak lokalnog tima za pristupačnostSastanak lokalnog tima za pristupačnost

Definisani su ključni strateški pravci:

  1. Omogućiti samostalno i slobodno korišćenje javnih površina i javnog prevoza za sve građane i građanke u široj gradskoj zoni Novog Sada, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti, senzorne i intelektualne karakteristike ili godine starosti,
  2. Obezbediti da svi građani i građanke imaju jednaku mogućnost da bez obzira na fizičke sposobnosti, senzorne i intelektualne karakteristike ili godine starosti, samostalno koriste sve javne objekte u Novom Sadu, pod jednakim uslovima,
  3. Omogućiti jednak pristup javnim informacijama, komunikacijama i uslugama za sve građane i građanke, bez diskriminacije po osnovu nečijeg nivoa sposobnosti ili znanja.

Na osnovu pomenutih strateških pravaca nadalje su definisani strateški ciljevi, zadaci i aktivnosti. Takođe, predviđeni su i odgovarajući resursi, ali i metode i tehnike za praćenje i procenu uspešnosti realizacije strategije.

Konferencija za medije sa gradonačelnikom, povodom završetka izrade Strategije (2012.)Konferencija za medije sa gradonačelnikom, povodom završetka izrade Strategije (2012.)

Stretegija pristupačnosti zvanično je usvojena u Skupštini Novog Sada 30. marta 2012. godine. Grad je, na taj način, napravio mali, ali dovoljno veliki korak. Ostaje pitanje hoće li taj proces nastaviti tempom i odlučnošću s kojim ga je i započeo.

Miodrag Počuč

Miodrag Počuč

Doktorant na Odseku za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirao je 2010. godine u oblasti primene koncepta "Dizajn za sve” u planiranju saobraćaja. Autor je više objavljenih radova o pristupačnosti i dizajnu za sve. Desetogodišnje iskustvo u toj oblasti sticao je i kao aktivista u organizacijama civilnog društva. Osmislio je i koordinirao više desetina projekata koji se odnose na pristupačnost. Takođe je koordinator Tima za pristupačnost Grada Novog Sada i član Mreže evropskog koncepta pristupačnosti – EuCAN.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?