23.07.2021

Otvorena učionica – škola na otvorenom

SIPRU_BLogStalna inovacija nastave prirodnih nauka ima nameru da doprinese što efikasnijem i boljem ostvarivanju zadataka vaspitanja i obrazovanja kroz ostvarivanje ishoda nastave biologije, hemije, geografije, fizike i matematike. Najviše uspeha u svom radu imaju nastavnici/ce koji su inicijatori i nosioci inovacija u nastavi.

Čas je interaktivni odnos između nastavnika, učenika, nastavnih sadržaja i didaktičko-tehnoloških okruženja koji se, po pravilu, ostvaruje u određenom vremenskom trajanju. Nastavne metode postižu svoj maksismum kada odgovaraju prirodi gradiva. Metoda demonstracije i praktične primene naučenog predstavlja spoj znanja i praktičnog rada, a mi smo je u našoj školi primenili nakon teorijske obrade celina.

Otvorena učionica - škola na otvorenomAko analizirimo zdravlje i razvoj učenika postajemo svesni problema da deca provode manje vremena napolju i da je savremeni način života uticao na njihov motorički razvoj. Nastava u dvorištu škole, kao otvorena učionica daje mnogo mogućnosti za primenu različitih metoda rada. Kada vodimo i usmeravamo učenike/ce da pronađu odgovore u svom okruženju razvijamo kritičko mišljenje, logiku za rešavanje problema, podstičemo istraživački duh i saradnju kroz rad u grupama. Nastava u prirodi zadovoljava potrebu za kretanjem, daje motivaciju za učenje, podstiče razvoj motoričkih sposobnosti i približava učenicima zdrav način života.

Nastavne teme koje su učenici/ce obradili su delovi biljaka, upotreba i obrada začinskog bilja, a kao modele smo koristili biljke posađene u školskoj bašti. Prilikom realizacije nastavnog procesa odredili smo nekoliko faza: sticanje teorijskih znanja, podela radnih zadataka učenicima/cama, podela učenika/ca na grupe, i najzad praktična aktivnost, analiza i vrednovanje urađenih zadataka.

Učenici/ce sa poteškoćama u učenju imali su zadatak da posmatraju biljke u bašti i nauče njihove nazive. Nakon toga pristupili smo prepoznavanju delova različitih biljaka i uočavanju razlika između njih. Tokom frontalnog rada učenicima sa slabijim uspehom su pomagali učenici/ce sa boljim ocenama. Ovaj oblik rada je pomogao razvoj socijalne integracije kod učenika/ca sa slabijim uspehom i onih sa teškoćama u radu. Tokom zajedničkog rada svih učenika/ca primenili smo model različitih pedagoških mera, kao što su socijalizacija, jačanje empatije, razvijanje manuelnih veština, komunikacije i praktičnih veština rada u prirodnom okruženju.

Otvorena učionica - škola na otvorenomDeca su pružala podršku jedni drugima tako što su učenici sa boljim uspehom bili mentori, međusobno su se dopunjavali i unapređivali saznanja tokom nastave. Tako smo omogućili da se kreira saradnička klima i pozitivna atmosfera za napredak u razredu. Cilj nam je da se svako razvija prema svojim sposobnostima i odgovarajućem tempu, a da oseća pripadnost zajednici i daje svoj doprinos prema svojim mogućnostima. Razvijamo pozitivan stav prema različitostima između učenika/ca i uklapamo ih da budu funkcionalna celina tokom rada na času.

Nastavnom temom „Začinska i lekovita bilja” povezali smo biologiju, hemiju i geografiju. U našoj školskoj bašti posadili smo različite vrste bilja i osmislili otvorenu učionicu gde se izučavaju biljke, njihova upotreba i obrada kao i stanište, uslovi rasta i razvoja. U cilju lakše provere ostvarenih ishoda, učenici/ce su podeljeni u nekoliko grupa, a svaka grupa je dobila zadatak da u radnoj svesci obeleži delove, odredi gde se biljke mogu naći u prirodnom staništu, gde se koriste u svakodnevnom životu i kako se prerađuju. Učenici/ce su pokazali veliko interesovanje za rad u učionici na otvorenom. Mogućnost neposrednog posmatranja biljnog sveta i rada u takvom okruženju uticala je smirujuće i stimulativno na sve učenike/ce. Na kraju nastave zajedno smo skuvali čaj i podelili trenutke druženja u pozitivnom okuženju školskog dvorišta.

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković i Slađana Jović

Bojana Mitrićeski Anđelković je nastavnica geografije u osnovnoj školi i velika ljubiteljka prirode. Sertifikovana nastavnica National Geographic, Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), Scientix ambasadorka za Srbiju, naučna zajednica za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi, i EDU ARTIC ambasadorka. Dobitnica više priznanja na nacionalnom i evropskom nivou za svoje časove, projekte i način rada. Prezentovala i vodila radionice u Srbiji i Evropi - primeri dobre prakse i upotreba digitalne tehnologije u nastavi. Koordinatorka tima za inkluzivno obrazovanje i stručno lice za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika (ZUOV). Slađana Jović zaposlena je u gimnaziji “Svetozar Marković“ i OŠ “Kralj Petar I” u Nišu gde predaje hemiju u projektu dvojezične nastave i u nastavi po programu internacionalne mature IB program. Vodila je radionice sa temom digitalnilnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Sertifikovani je trener za projekat "Škole za 21. vek" Britanskog saveta u Srbiji i spoljna je saradnica Zavoda za vrednovanje obrazovanja.

  1. Za sada nema komentara - zašto ne biste bili prvi?